Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ብዙሕ ሓይሊ ጉልበት ዘለዎ በብዓይነቱ ማሽነሪታት ተማሂዙ...............

ብዙሕ ሓይሊ ጉልበት ዘለዎ በብዓይነቱ ማሽነሪታት ተማሂዙ ኣብ ተግባር ኣብ ዝወዓለሉ መዋእል፡ ጽርጊያ ብጉልበት ሰብ ብጭዃሮን ባዴላን ይሰርሕ ኣለኹ ማለት ኣሽካዕላል ምዃኑ ተገሊጹ ሓደ ህዝባዊ መንግስቲ ቅኑዕ ናይ ልምዓት ስትራተጂ ቀሪጹ፡ ህዝቢ ብጉልበቱ፡ ብፍልጠቱ፡ ብገንዘቡ ክሳተፍ ምግባር ክተባብዕ ዝግበኦ ሰናይ ተግባር’ዩ፡ ይኹን ግን፡ ኣብ ክንዲ ብዘመናዊ ማሽነሪታት ተጠቒምካ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ደረጃኡ ዝሓለወ ጽርጊያ ብምስራሕ ጸገም መራኸቢታት ምቅላል፡ ብዝደኸመ ጉልበት ሰብ፡ ብዝኣረገ መሳርሕን ገይርካ ህዝቢ ዓዲ ክስቶ ክንዲ ኪ/ሜትር ጽርጊያ ሰሪሖም ሽግሮም ፈቲሖም እናበልካ