Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ 7ይ ሰሩዕ ኣኼባ ኣሳሊጡ

መሰጋገሪ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ᎓ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል ብ16/ነሓሰ/2017 ኣቃኒዑ። መሰጋገሪ መሪሕነት ፈጻፊ-ኣካል ግሃድኤ-ሕደሪ ብኣጀንድኡ መሰረት᎓ ስርዒታዊ ጸብጻብ ቤት-ጽሕፈታት ድሕር ምቕባሉ᎓ ኣብ ዓለም-ለኻዊ᎓ ከባብያዊ᎓ ሃገራዊ ኩነታት ጽላት ብጽላት ብምፍታሽ᎓ ኣብ ሃገርናን ዲሞክራስያዊ ቃልስናን ዘሕድሮ ጽልዋ ብዕምቆት ዘትዩ። መሪሕነት ፈጻሚ-ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ᎓ ውድብና ምሰ ገስገስቲ ሃገራውያን ሓይለታት ዓቕምታትና ኣስሚርና᎓ ኣንጻር ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ስርዓት ህግደፍ᎓ ብዘይሎሚ´ዶ-ጽባሕ ቆሪጽና ንረባረበሉን ዘየዳሉ መድረኽ በጺሕና ምህላውና ብምእማን᎓ ሕመቕና ብምፍዋስ ኣንጻር ገባቲ ስነ-ሓሳብ ህግደፍ፣ ብተዓዋቲ ሓይሊ ጥራሕ ክንወጽእ ከም ዝግባእ ብምርኣይን ብምስማርን 7ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብትስፉው ናይ ቃልሲ መንፈስ ዛዚሙ።