Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ዝዋዓለ ይንገርካ

ታሪኽ ብዛዕባ ምዕባሌ ይኹን ውድቀት ሕብረተ-ሰብ ነጽናዓሉ እኩብ ናይ ዝተፈላለየ ተዘክሮታት እዩ ፣ ታሪኽ ናይ ሕብረተ-ሰብ ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ክነጽነዖ እንከሎና ናይ ገዘእ ርእሱ ናይ ምዕባሌ ሕግታት ተኸቲሉ ዝጓዓዝ እዩ ፣ ታሪኽ ናይ ሃገራትን አሕዛብን ዝሓለፈ ስርሓት ብምምርማር እቲ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባሌ ብምስትውዓል ንዝቕጽል ጉዕዞኦም እውን ዝሓለፈ ተሞክሮ ብዘዋህለልናዮን ካብቲ ህልዊ ስርሓት ዝረኸብናዮን ግምትና እንህበሉ እዩ ፣ ጉዕዞ ምዕባሌ ደቂ ሰባት ምስ እንምርምር እቲ ዘካይድዎ