ዯባይ ኣሃደና ዕዉት ወትሃዯራዊ መጥቓዕቲ ኣካይድም

ዯባይ ኣሃደ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ጽፉፍ መጽናዕቲ ብምክያዴ፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ብዙሓት መንእሰያት ዝረሸነት ሓዯገኛ ጉጅለ ስለያ ብዉሕሉል ኣገባብ በርቓዊ መጥቓዕቲ ገይሮም።