ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ኣብ ፍለይ ቤት ፍርዱ ቐሪቡ

ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ተኸስተ (ወዱ ባሻይ) ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሃገር እስራኤል ተመዱቡ፡ 21/ December/2004 ወግዓዊ ናይ ስራሕ ወረቐቱ ንፕረሲዯንት ሞሸ ካትሳቭ ኣረኪቡ። Moshe Katsav Breaking News ኢልና ኣምባሳዯር ተስፋማርያም (ወዱ ባሻይ) ፍለይ ቤት ፍርዱ ከምዜተራእየ ሓቢርና።
ምኽንያቱ ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ዓበይቲ ብልሽውና ገይሩ ንኤርትራ ተሳሒቡ ኣብ ትሕቲ ቐይዱ ኣትዩ መርመራ ክቕጽል ተወሲኑ። እንተኾነ ብትእዚዜ ኢሰያስ ዴሕሪ ገሇ መዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኡ፡ ናይ