ካብቶም 156 ፡ ካብ ሱዲን ዜተመሌሱ 3- ሕሙማት ተኣሲሮም፡

ጸጥታ ህግዯፍ ከኣ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ጨውዮም ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዜዲጎኑዎም,ዜርዜሩ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ኣል። ምንጭታትና ዴማ ንምኽንያቱን ሳዕቤኑን ኣዚሚድም፡ ነቲ ዗ሕዜን ፍጻሜ“ ገ - እናበለኻ’ድ ትጋገ ” ዜብሌ መግሇጺ ሂቦሙለ ኣሇዉ።