ኣብ ኤርትራ ሕማም ካንሰር በዙሑ ኣሎ፡ ሞያዊ መጽናዕቲ ከይግበር ዴማ ተኣጊደ።

ኣብ ኤርትራ ኣብዙ ሰለስተ (3) ዓመታት ብዜሒ ሕማም ካንሰር ብሓፈሽኡ ይውስኽ ኣሎ፡ ኣብ ዝባ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕርን ዝባ ጋሽ ባርካ ላዕላይን ብፍላይ ከኣ ብዓቐኑ ናህሪ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ዜኾነ ዝባ ካብ ዜተሓተ ጽፍሒ ነርስ ክሳብ ናይ ዝባ ሓላፍቲ ሕክምና ኣብ መዓልታዊ ሞያዊ ስርሖም ዗ጋጥሞም ዓይነት ሕማማትን በቲ ሕማም ዜተለኽፉ ብዜሒ ሕሙማትን ተመዜጊቡ ጸብጻቡ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክቐርብ ጸኒሑ’ዩ። ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ፡ ብዜሒ ሕማም ካንሰር ፍሉይ ጠንቒ ከምዜህልዎ ስክፍትኦም ይገልጹ ነይሮም።