ተኲስካ ቕተል ዜብል ኣዕናዊ ፖሉሲ ህግዯፍ ኣብ ዶብ 2- ተቐቲሎም፡ 2- ተታሒዝም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ብጉጅሇ ስሇያ ምዕራባዊ እዙ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዜተፈጸመ ገበን ክልተ (2) መንእሰያት ተቐቲሎም። ክልተ (2) ድማ ከምዜተታሕዘ ኣረጋጊጾም። ካብቶም ክልተ ግና እታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ተወጊኣ ከምዜተታሕ዗ት ተረጋጊጹ ኣሎ።