ቅለዕ መድረኻዊ ጻውዒት ንኹልም ዯሇይቲ ፍትሒ

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ምስ ዓቢ ኣኽብሮት ንኹልም ዯሇይቲ ፍትሒ ዜጋታትና ብሓፈሽኡ ጻውዒትና ከነቕርብ ከሇና ዕግበት ይስማዓና። ቅለዕ ጻውዒትና ንኩልም ፖሇቲካውያን ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን። ንመጽናዕታዊ ትካሊትን ምሁራትን። ንዓበይቲ ዓድን ናይ ክሌቲኡ ሃይማኖት ዓበይቲ መራሕትን። ንኹልም ናይ ሚድያ ኣካሊትን ማሕበራዊ ጉጅሇ ሕብረተ ሰብና ዝኾኑ ኣገዯስቲ ማሕበራት ከም ዯቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን። ኣብ ኩለ ጥርናፈ ዘየሇዉ Silent Majority