ዕደና ወርቂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደቂ ሰባትን ኣካባብን ዘስዕቦ ዘሎ ጸገማት !!

ጉጅለህግደፍካብጽባሕናጽነትኣትሒዙኣብህዝብናዘውርዶዘሎበደልንግፍዕን፣እዚኢልካክጽብጸብኣሸጋሪኢዩ።ሎሚብዛዕባዕደናወርቅንሳዕቤናቱንኣብኤርትራኣልዒልና፣ካብውሽጢኤርትራብዝርከቡ ውፉያትተቓለስቲ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝተላእከልና ብስእሊ ዝተሰነየጽጹይሓበሬታከነቕርብንፈቱ።