23- ኤሱዙ(isuzu) ናይ ሓለፍቲ መካይን ተኣጊዯን፡ 5- መራሕቲ መካይን ተኣሲሮም።

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ካየደዎ መጽናዕቲ፡ ንክልተ በበይኑ ፍጻሜታት ግና ናይ ሓባር ረብሓን ምትእስሳርን ዗ለዎ፡ ኮነ ኢልካ ብልሽውና ንምዕባይ ክስርሓሉ ጸኒሑ። ንክልቲኡ ፍጻሜታት ዗ቃልዕ ብክልተ ሓረጋት ተገሊጹ ነናቱ ኣስማት ተዋሂቡዎ ኣሎ። ንሳቶም ከኣ