ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይደ

ብዕሇት 01/ ሓምሇ/ 2017 ዓ.ም.ፈ. ብኣቦ-መንበር ስ.ዯ.ግ.ኤ. ዝተመርሐ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይደ ኣብ ሎስ- ኣንጀሇስ። ዕሊማ ኣኼባ፡ ምስ ህዝብና ተሊዚብና ሃነጽቲ ሓሳባት ካብ ህዝብና ምቕባልዩ። ነካይድ ዘሇና ሃርነታዊ ቓስሉ ንምዕዋት ከኣ ህዝባዊ ተስታፍነት ክህልዎ ከምዝግባእ ስሇንኣም ክፉት ህዝባዊ ርክብ ኣካይዴና።