Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ህጹጽ ዜና

ሎሚ ቀዳም 8 ሓምለ 2017 ኣጋ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለውዎም ኣብ ኤርትራ ዓስኪሮም ዝነበሩ ኣባላት ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ፡ ንስርዓት ህግደፍ ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ወኪል ዜና ስምረት ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። እቶም ስርዓት ህግደፍ ብፍሉይ ክከታተሎም ዝጸንሐ ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ኢትዮጵያ፡ ስርዓት ህግደፍ ከየስተባሃለሎም በብ ጉሩፕን ብውልቅን ንምምላጥ ኣብ ዝሃቀኑሉ እዋን፡ ወተሃደራት ኤርትራ ስለዘርከብዎም ንልዕሊ ሰላሳ ደቒቕ ዝኸውን ናይ ቶኽሲ ምልውዋጥ ድሕሪ ምግባሮም ገርግፍ ኣብ ዝበሃል ምምሕዳር ሱዳን በጺሖም ኣለዉ። ዛጊት ክሳብ 40 ዝኸውን ቁጽሪ ዘለዎም ኣባላት ሱዳን ክኣትዉ ከለዉ ላንድ ክሩዘር ዝርከበአን ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ሒዞም ከምዝኣተዉ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ኣባላት ኣባላት’ውን ኣብቲ ዶባት ተሓጺሮም ከምዘለዉ ወኪል ዜና ስምረት ብተወሳኺ ይሕብር። እዞም ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ነበር፡ ካብ በኒ ሻንጉል ዝበሃል ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ዝውለዱ ኮይኖም፡ ስርዓት ህግደፍ ከም መጋባርያ ክጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ታዕሊም ዝወሰዱ እዮም ኔሮም። እቲ ዋሕዚ ሕጂውን ቀጻሊ እኳ እንተሃለወ ስርዓርት ህግደፍ ኩሉ ዝከኣሎ ጌሩ ከትርፎም ይጽዕር ከምዘሎው’ን ይሕበር። ቀጻሊ ምዕባለታት ኣብ ዝቕጽል ዜናታትና ከነቕርቦ ኢና።