ናይ ክሌተ ውዴባት ፍጹም ሓዴነት

ሰንበት 02/ 07/ 2017 ናይ ክሌተ ውዴባት ፍጹም ሓዴነት ከምዜገበርና ናይ ሓባር መግሇጺ ኣውጺና ንዜህብና ክንሕብር ኮሇና፡ ኣዜዩ ዘተባብዕን ዘሓብንን ጥዑም ብስራት ነመሓሊሌፍ ከምዘሇና ጽኑዕ እምነት ኣሇና። ምኽንያቱ መሰረት“ ፍጹም ሓዴነትና” ፍለይ ዜገብሮ ብዘሓት ዓበይቲ ምኽንያታት ኣሇዎ። ብቐንደ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ ኣብ ዯሞክራስያዊ መስርሕ ሓዴነት ዜተመርኮሰ ስሇዜኾነ። ምኽንያቱ ናይ ክሌቴን ውዴባት ኣብ ናጻ ዴላትን