ዯሃይ ናይቶም ካብ እስራኤሌ ንኣፍሪቓ ዜተመሌሱ ዛጋታትና፡

ኣርእስትና ብዚዕባ ካብ እስራኤሌ ንሳሌሳይ ሃገራት ኣፍሪቓ ዜተመሌሱ ዛጋታትና ዘጋጥሞም ዘል ሰሇስተ,ጸገማት ብሓዯን ወገን፡ ሓዯ ካብ ኣፍሪቓ ንኤርትራ ዜኣተወ ዛጋ ዴማ፡ ኣስመራ ከይረኣየ Airport ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ብጸጥታ ተጨውዩ ምስተኣሰረ፡ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም዗ል ዯሃዩ ኣይፍሇጥን’ዩ ዜብለ ክንገሌጽ ኢና። ኣቐዱምና ግና ነቲ ዴሕረ ባይትኡን ዘይሕጋዊ ምኽን