ካብ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ክትርባሕ ምፍታን፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ካብ ምዃን ኣየድሕንን’ዩ፣

ደቂ-ሰባት ከም ፍጡራት መጠን ብመንፈሳዊ ሓይልን ነገራዊ ጠቕምን ዝገለጹ፡ ዝህልዉን ዝጥቀሙን እዮም። ስለ ዝኾነ ብዘይ’ዞም ክልተ ኣብ ሂወቶም፡ ረብሐኦምን ቀጻልነቶምን ወሰንቲ ዝኾኑ ረቛሒታት ክህልዉ ይኹኑ ቀጻልነቶም ከረጋግጹ ብፍጹም ዘይካኣል ‘ዩ። ምኽንያቱ ‘ቲ ነገራዊ ረቛሒ ነቲ ስጋዊ ኣካሎም ዕቤትን ድልዳለን ረኺቡ ቀጻልነት ክህልዎ ኣብ ምግባር ዘይስገር ተራ ስለዝጻወት። እቲ መንፈሳዊ/መለኮታዊ/ ረቓሒ ድማ ደቂ ሰባት ከም ፍጡራት መጠን ብመንፈሳዊ/መለኮታዊ/ መዳይ ፈጣሪኦም ዝኣምንሉ፡ ዝዝክርሉን ዝልምንሉን መንፈሳዊ ሓይሊ ዝረኽብሉን ስለ ዝኾነ። ስለ ዝኾነ ‘ዩ ድማ እዞም ክልተ ረቓሒታት እዚኣቶም ተዛሚዶም ንህልውናን ቀጻልነትን ጠቕምን ደቂ-ሰባት ወሰንቲ ዝኾኑ።