Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

መወዳእታ ዘይብሉ መጀምርታ

መጨረሽታ ተሳኢኑዎ እቲ መጀመርታ

ኮይኑ መወዳእታ ዘይብሉ መጀመርታ

ሰጊርካዮ ቁሪ ነጸላ ዘይብልካ ወይ ኮበርታ

ብጻሓይ ተለብሊብካ ብሃልሃልታ

ኣየ ኣማውታ ዘይብሉ መሰታ

ወርቃዊ ታሪኽካ ኮይኑ መመኽኔታ