ንነገራት ኣጋኒንካ ምቕራብ ንሓቂ ክልውጥ ኣይክእልን።

መገዲ ሓቂ ምስትኽተል ኣብ ምድሪ የኽብረካ ኣብ ሰማይ ከኣ የጽድቐካ። እቲ ምንታይ ኣብ እትገብሮን እትዛረቦን ነገራት ንኻልኦት ብዘይግቡእ ከተኽፍእን ከተጸብቕን ዘይኮነስ ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ተመሪሕካ ብቕንዕናን ብንጽህናን ከተከናውኖ ከምዝግባኣካ ፈሊጥካ ስለእትጓዓዝ ኢዩ። ኣብ ልዕሌኻ ክፍጸም ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኸይትፍጽሞ ብርቱዕ ጥንቃቐ ስለትገብርውን’ዩ። እዚ ግና ኩሉ ዝዕደሎ ጸጋ ስለዘይኮነ ኣብዛ ንኹሉ ነገራት ጸይራ እትነብር ዓለም እዚኣ ጸይቂ ተግባራትን ዘረባታትን ጸብለል ኢሉ ዝርኣየሉ እዋን ከምዘሎ ብዙሕ ዘካትዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት መገዲ ጽድቅን ሓጥያትን ኣነጺርካ ምፍላጥ ዝሕርብተሉ ሕልኽላኻትን ጽንኩር ኩነታትን ተደጋጊሙ ይስትውዓልዩ። ሃገርና ኤርትራውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ተሓጺራ ትነብር ብምህላዋ ናብ ራህዋ ዘሰጋግራ ንጹር ሜላ ከይተተግብር ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ጸሊም ደበና ተጋሪዳ ሓድነት ናይቶም ንህልውንኣ ዝቃለሱ ደቃ ሓሪሙዋ ናብ ናይ ብርሰት ጸድፊ ተገማጊማ ትርከብ። ብኣኣ ዝግደሱ ደቃ ተቐራሪቦም ንህልውንኣ መታን ከይቃለሱ ማእለያ ዘይብሉ ውዲታት እናተኣልመ እተተኻኢሉ ክጠፍኡ እንተዘይኮነ ከኣ ፋሕ ኢሎም ንኽተርፉ ዓቢ ናይ ጸለመ ወፈራ ክካየድ ንርኢ ኣለና።