ኤርትራውያን ብ዗ይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ወትሃዯራዊ መዓስከር ሱዲን ተኣሲሮም ስለ዗ለዉ ጉዲዮም ብሕጊ ክጻረ ንጽውዕ፡

 ብዕለት 11/09/2020 - ሰዓት 16፡30 - ቕዴም 3 - ዯሓር ብሓዯ ካፒተን ዜምርሑ -6- ወትሃዯራት ሱዲን መጺኦም፡ /8/ ንሾመንተ ኤርትራውያን ብ዗ይሕጋዊ ኣገባብ ኣሲሮም፡ ኣብ ከተማ ካርቱም ከላክላ (kelakila) ዜበሃል ወትሃዯራዊ መዓስከር ከምዜወሰደዎም ይፍለጥ።