ክቱር ጥምየት ህዝብን፡ ሕለፍ ጽጋብ ኣ዗ዝትን፡ መርዓ ቢንያም ወዱ ጀነራል ተኽሇ ማንጆስ ዗ገርም’ዩ፡

ብዕሇት 27/ መከረም/ 2020- ቢንያም ወደ ንጀነራል ተኽሇ ማንጆስ ኣብ ኣስመራ ተመርዕዩ። ቢንያም ዓቕሚ ኣዲም ስሇዝበጽሔ ከም ሰቡ ክምርዖ ንቡር እዩ። መርዓ ቢንያም ፍለይ ዝገብሮ ግና ኣብ ግዜ ኮቪድ 19 (ክሮና ቫይረስ) ምንቕስቓስ ዜጋታት ተገዱቡ፡ ህዝብና ብክቱር ጥምየት ኣብ ዝሳቐየለ ግዜ፡ ብጀነራል ተኽሇን ወደን ዝነበረ ናይ መርዓ ኣገባብ ጠገሇ ዗ይብለ ሆይ - ሆይታን ዲንኬራን ስሇዝነበሮ ንተዓ዗ብቲ ዗ገረመ ሕለፍ ጽጋብ ሓሇፍቲ ተራእዩ።