ዕድመን-ፖለቲካዊሰሚናርናይህዝቢምስዶር. አኽሊሉግርማይ

 ብመገዲቴሌኮንፈረንስሓደፖለቲካዊሰሚናርናይህዝቢአዳሊናከምዘሎናክንሕብርንደሊ።ነዚፖለቲካዊሰሚናርምስህዝቢከካይድታዓዲሙዘሎጋሻከኣ፡ክቡርሓውናዶር. አኽሊሉግርማይእዩ።