ብምክኒያት ግዳያት ኤርትራውያን ኣብ ማእከል ሃገር !

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንሕሱም ተግባር ግፍዒ ግበታዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝፈጾሞን ገና እውን ዝፍጽሞ ዘሎ ኣነዋሪ ተግባራት መቀጸልታ ናይ ስሪሒት ፎርቶ ፡ መእሰርቲ ሓጂ ሙሳ ፡ሰውራ ኣኽሪያን፡

ምሕፋስ ቆልዑ ኣኽርያን ፡ቅንጸላ ናይ ኩቡር ኣቦና ሓጂ ሙሳ፡ኢብራሂም የኑስ ፡መእሰይ ሲዒድ ወዘተ… ኣብዘን ሕሉፋት ኣዋርሕ እውን; ምእሳር ናይ ኣቕሽሽቲ ናይ ተዋህዶን ካብ ገዳማት ፡ ምምንጣል ሃይማኖታውያን ኣብያተ ትምህርትታትን ፡ ናይ ሓሶት ዘምተ ኣንጻር ሕዩር መራሒ ሃይማኖት (ጳጳስ) ፡ናይ ኮቶሊክ መራሕቲ እምነት ምምዝባል፡ ምምንዛዕን ምኽልካል ጾሎት ቦታትን ሕክምናዊ (ክሊኒካትን ኣብያተ ትምህርትን)  ምእሳርን ፡ንናይ ፕሮቲስታትን ኣመንቲ ምኽልካል ቦታ እምነቶም፡ ምስቓይን ፡ንኣመንቲ ምስልምና መሻኢኽን ምቕንጻልን ምእሳርን ወዘተ … በብወገናቶም ዝኾኑ መራሕትን ኣመንቲ ሃይማኖታት ካዳርትን ቀተልትን ብምጥቓም ኣብቲ ሃይማኖታት ኢድ ኣእታውነት ጥራይ ዘይኮነስ ተወዲቦም መሰሎም ከይመልሱ ብምዕላም ዘይካይዶ ዝጸንሓን ዘሎን ኮይኑ ሕጂ እውን ትማል ኣብ ኣውራጃ ሰራየ መንደፈራን ከባቢኣን ከሙእውን ዓዲ ዃላን ከባቢኣን ክሳብ መራጉዝን ቆሓይንን ዝቐጸለ ፡ ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ኣብ ጊዳዕን ከባቢኣን፡ ኣብ ሰንሒት እውን ከረንን ሓጋዝን ዝላሓመን ኣብ ጋሽን ሰቲትን ናቕፋን ዓሰብን ኣብ ብዓል ደቀምሓረን ሰገነይትን ፡ ዝካየድ ዘሎ ንልዕሊ ክልተ ቅነ ዝቕጸለ ሃይማኖታዊ ክልከላ ዝመስል ግን ከኣ ምብራስ ኣህዛብ ዝሕልገቱ ከይዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን አመንቲ መንእሰያት፡ወለዲደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም ብንጹር ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ዝኮኑ ነበርቲ እዘን ዝተቕሳ ቁሸታትን ከተማታትን ዝፈጸሞን ገና ዝቕጽሎ ዘሎን -ሰብኣዊ ዝኾነ ከይትልለ ገጽካ ማስኬራ ጌርካ ብጸላም ለይቲ መጭወይቲ መእሰርትን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክንታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ተግባር ብትሪ ንኹንን

እዚ ናይ ትማል ወፍሪ ኣብ መስጊድ ኣስተምህሮ ከይትገብሩ ፡ ከይትቐርኡን ፡ ኣብ መዓልቲ ጅምዓት እውን ኹጥባ (ናይ ዓርቢ ቡራኬ ከይትህቡ ) ዝብል መቀጸልታ እኩይ ተግባር ናይ ገባቲ ስርዓት መንቀሊኡ ርዱእ ዝኾነ ንጥፋኣት ንምጽናት ኤርትራውያን ዝነቀለ ሃገራዊ ባርነት ብዝገበርዎ ግፍዒ ዓገብ ከይብል ከይላዓልን ንምድሃል ዝዓለመ  እዩ። ዘራጊ እንከሎ ጹሩይ ማይ…. ስርዓት ህግደፍ ዋላ ፈለማ እውን ብጭቆና፡ ምጽናት ህዝቢ ኤርትራ ዝዓበየ ሙዃኑ ርዱእ እንተኾነ ድሕሪዚ ኩነተ ሰላም ምስ ሃገረ ኢትዮጵያ ግን ፍልይ ዝብል ተርእዮ እዩ ጀሚሩ ንሱ ድማ ድሕሪ ዳግማይ ጥልመት ናብ ህዝቢ ዛኣተዎ መብጻዓታቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፋል ፡ይኣክል ኢሉ ብምንቃሉ ብደገን ብውሽጥን እንተላይ ካብ መሳርዓቱ ተቓውሞ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን  እቲ ግበታ ኣብ ማእከል ዓዲ ዓለም እንዳተዓዘበቶ ከምዚ ዓይነት -ሰባኣዊ ተግባር ክፍጸም ይረኤ ኣሎ ፡ጎኑ ጎኑ ድማ ብፍላይ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖትን ኣውራጃውነትን ንኸናቑት ብኹሉ ኣብ መዳይ  ክሳብ ክንደይ ይህንደድ ምህላዉ ራዩለይ ዘድልዮ ኣይኮነን ።

ስለዝኾነ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ነዚ ምጽናት ህዛብታት ኤርትራ እንዳ-ገበለ ዝኸይድ ዘሎ ተግባራት ናይ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ውዓል ሕደር ንምቁጻይ ከምቲ ድሮ እውን ዝሬኤን ዝምዕብልን ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት፡ኣብ ኩሉ ቦታን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ተረዲኡ ኣንጻር እዚ ተግባርዚ ክስለፍ እዳጸዋዕና ፡ንህዚ ኤርትራ በዚ እኩይ ብሮፖጋንዳ ናይ ምፍልልላይ ሃይማኖትን ከይተተንከፈ ሓድነቱ ጠሚሩ ሃይማኖቱ ኣጽኒዑ ብምሓዝ ካብ እኩይ ተግባር ናይዚ ስርዓት ብምሕላው ቃልሱ ክቕጽል ንጽውዕ፡ ነዞም ብዘይ ሓላፍነታውን -ኢሰብኣውን ኣገባብ ኣብ መጭወይቲ መእሰርትን ቅትለት ዝተዋፈሩ ኣሳሳይቲ ናይቲ ግበታዊ ስርዓት እውን ውዒሎም ሓዲሮም ብሕጊ ተሓተቲ ከምዚኾኑ መልእኽትና እንዳሕለፍና ንግዳያት እዚ ተረክቦ ዝኾኑ ናይ ኩሉ ሃይማኖት ኣሕዋትና ኤርትራውያን  ንቤተሰቦም ንኩሉ ደላይ ሓቅን ፍትሕትን ኤርትራዊ ድማ ክሳብ መወዳእታ ሰልፍኹም  ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ጎንኹም ምህላዋ  ኣንዳረጋገጽና ፡  ንኹለን ናይ ዓለም ማሕበረሰባት ድማ ብፍላይ ናይ ሰባኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ካልኦትን ነዚ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ብኹፉት ዓይኑ ክጥምቶን ደገፋቶም ክህቡናን ንምሕጸን   

                                               

                                                  ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ !!

ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

21/11/2019