ደምዳሚ መግለጺ 9ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) መበል 9ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሓምለ 2019 ኣሰላሲሉ።

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና ኣብ ኣኼብኡ፡ ንህሉው ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ንሃገራዊ ኩነታትና ድማ ብፍላይ፡ ጉቡእ ቱኽረት ሂቡ ገምጋም ኣካይዱ። ኣብ ሞንጎ ልዕለ ሓያላን መንግስታት ዝረአ ዘሎ ምፍጣጥ፡ ኣብ ምዕሟቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዓለምና ብሓፈሻ፡ ኣብ ከባቢና ድማ ብፍላይ ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብዝርዝር ርእዩ። ኣብ ክሊ'ዚ ኩነታት'ዚ፡ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ጎባልል መንግስታት፡ ናይ ነዊሕ እዋን ጥሙሓቶም ንምርዋይ፡ ህሉው ፖሎቲካዊ ቅልውላው ከባቢና መዝሚዞም ዘካይዱዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘትዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ናይ'ዞም ሓይልታት'ዚኦም ልኡኽ ኮይኑ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ኣብ ከባቢና ዘርእዮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ  ዘውርዶ ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ተገንዚቡ። ስለዝኾነ'ውን ንድሕንነትን ቀጻልነትን ህዝብታትና፡ ናይ ግዳም ሓይልታት ጽልዋን ናይ'ዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ'ዚ ከዳምነትን ዘስዕቦ ሓደጋ ንምውጋድ፡ ዓቕምታት ደለይቲ ለውጢ፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተዋዲዱ፡ ነዚ ስርዓት'ዚ ንምውጋድ ከቕንዕ ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና ብስፍሓትን ብዕምቆትን ዝፈተሾ፡ ህሉው ኩነታት ሃገርና እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝፈራረም ንደሓር፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ተኸዊሉ ዝጸንሐ ውሽጣዊ መንነቱ ንንፋስ ስለዝተቓልዐ፡ ብህዝብታትና ምሒር ተፈንፊኑ፡ ንቕሓቶምን ተቓውሞኦምን ካብ እዋን ናብ እዋን እናበረኸ ብምምጽኡ፡ ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሩ ናብ ዝኸፍአ ጭካነ ተሰጋጊሩ ምህላዉ ገምገመ። እዚ ርእሰ ፋሽስት'ዚ ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ብምስምስ ዶብ ዓፊኑዎም ዝጸንሐ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብታትና ክምልስ ፈጺሙ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ንኹሉ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ ዝኾነሉ እዋን ንርከብ፡፡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ክምልሶም ዘይደለየ ሕቶታት ህዝብታትና፡ ብዝኣረጉ ናይ ምድንጋር ስልትታቱ፡ ኣወንዚፉዎም ክሓልፍ ይሕልን ምህላዉ ገምጊሙ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝገብሮ  ምትእትታውን ጭካነ ዝመልኦ ዘካይዶ  ዘሎን ግፍዕታትን፡  ኣብ ትሕቲ ካቶሊክ ቤተ-ክርስትያን ዝመሓደራ፡ ኣብ ገጠራትን ናእሽቱ ከተማታትን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህባ ዝጸንሓ ትካላት ጥዕና(ክሊኒካት) ብምዕጻው፡ ንህዝብታትና ብናይ ሕክምና ኣገልግሎት ሕጽረት ክቐጽዖም ተዋፊሩ ምህላዉ ተገንዘበ። ኣጥቢቑ ከምዝኹንኖ ገለጸ።

 

ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ኣብ'ተን ዝሓለፍናየን ልዕሊ 28 ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድሚኡ፡ ናይ ህዝቢ ተባራዕቲ ሕቶታት ይኹን ተቓውሞታት ንምብርዓን ዝኽተሎም ስልትታት፡ ብሓደ ወገን ዝኸፍአ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሕጽረት ብምፍጣር፡ ናብራ ህዝቢ መመሊስካ ክናጋዕ ብምግባር፡ ኣብ ጭንቀት ምጽማዶም  ክኸውን እንከሎ፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ናይ ደገ ሓደጋ ከምዘሎ ብምምሳል፡ ህዝቢ ብሻቕሎት ክውጠርን ቀልቡ ናብ ደገ ጥራሕ ከትኩር ምግባር ምንባሩ ናይ ትማሊ ቅድሚ-ትማሊ ተሞኩሮ ህዝብታትና እዩ። ሎሚ'ውን ካብ'ዚ ዝኣረገ ስልቲ'ዚ ከይወጸ፡ ብሓደ ወገን፡ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ጌርና ኢና፤ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊርና ኣሎና፤ ኤርትራ ኣብ'ዚ ዞባ ኣወንታዊ ተራኣ ትጻወተሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ እናበለ፡ በቲ ካልእ ድማ፡ ኣብ ህዝብታትና ስግኣት ዝፈጥሩ ምንቅስቓሳት ብሰፊሑ ከካይድ ምጽንሑ ኣስተውዓለ፤ ሰፊሕ ናይ መንእሰያት ግፋ ብምቕጻል፡ ኣብ ስነ ኣእምሮ መንእሰያትና ዘይምርግጋእ ክፈጥር ጸኒሑ ኣሎ። በቲ ካልእ ድማ፡ ኣፍ ደገ ዶብ ብምኽፋቱ ተራእዩ ዝነበረ ናይ ህዝብታትና ናይ ቀረብ ምምሕያሽ ብምኹላፍ፡ ዳግም ብኽብሪ መነባብሮ ክህሰዩን ማሕበራዊ ሂወቶም ክተሓላለኽን ገይሩ ኣሎ፤ ብሰንኪ'ዚኣቶም ድማ፡ ዋሕዚ ስደት ወገናትና ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ መመሊሱ ክብእስ ብምግባር፡ መጻኢ ዕድል ሃገርና ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከወድቕ ይገብሮ ምህላዉ ገምገመ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ብ31 ሓምለ 2019 ዓ.ም. ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ኣብ ሊብያ ብደብዳብ ነፈርቲ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድማ፡ ብሓደጋ ጀላቡ፡ ዝተቐዝፉ መንእሰያትና፡ ዘንጸባረቖ ኣሽካዕላልን ዘስመዖ ናይ ሕጫጨ መደረን፡ ጽዑቕ መግለጺ ጸረ ህዝብነቱ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘለዎ ክቱር ንዕቀትን ጽልእን ዘግህድ ብምዃኑ፡ ፖለቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና ብትረት ኮኒኑዎ። መንእሰያት ኤርትራ፡ ከም ጊሎት ላዕለዎት ወታሃደራዊ መኮንናት፡ ኣይ ንሙህሮ ኣይ ንጥዑይ ሓዳር፡ ዞርሞ ዞርሞ ተሪፎም፣ ኣብ ሃገሮም ናይ ምንባር ተስፈኦም ጸልሚቱ፡ ከም ደቂ ዛግራ ናብ ስደት ክብተኑ ዝጸንሑን ዘለዉን፣ ኣብ ጉዕዞኦም፡  ግዳይ ማእሰርቲ፣ ምምዝሓቕ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነት፣ ዓቐን ኣልቦ ናይ ገንዘብ ዕዳን ንዘሰቕቕ መቕዘፍትን ዝተቓልዑ፣ ብሰንኪ'ዚ ዲያብሎስ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ ህልውና'ዚ ገበነኛ ስርዓት'ዚ፡ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታትናን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ከም ዝሰጋገር ኣመልኪቱ።  

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ሓቀኛ መንነት ስርዓት ኢሳያስ  ኣዐርዮም ዝተገንዘቡሉ እዋን በጺሖም ብምህላዎም፡ ካብ'ዚ ጨካን ስርዓተ-ምሕደራ'ዚ ንምግልጋል፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተቓውሞኦም የርእዩ ምህላዎም ኣስተውዓለ። ንናይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ተዳሎ፣ ተሰለፍን ተኣንጎትን ጎስጓሳት ብምፍሻል፡ እዋናውያን ሕቶታቶም ክምለሱ ዝጠልቡሉ ኩነታት ክረአ ጸኒሑ ምህላዉ ኣስተብሃለ፤ መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ፡ ናብ'ታ መጻኢ ዕድሎም እናሓሸሸት፡ ናይ ሰበ-ስልጣናት ኢሳያስ ጊሎት፣ ኣገልገልቲ፣ ብሓንጎሎም ዘይሓስቡ ተጎተቲ፣ መጻኢኦም ዝጽልምተላ መዓስከር ሳዋ፡ ''እምቢ ንሳዋ ኣይንወርድን! ዝብል ቃንዛ ንኡስ ወለዶ ኤርትራ ዝትንክፍ ተባራዒ ጭርሖ እናቃልሑ፡ ተቓውሞኦም የንጸባርቑ ምህላዎም ተመልከተ። ብተወሳኺ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ፡ ይኣክል ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ክብ ኣቢሎም ዝጀመሩዎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ንምቕጻል ዘብቅዖም፡ ሕቶ ብቑዕ ኣመራርሓ ንምምላስ፡ በብክፍለ ዓለማቶም፡ ኣኼባታት እናካየዱ፡ ክውደቡን ኮሚቴታት ከቑሙ ይረአዩ ምህላዎም ዘተባብዕ ምዃኑ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ገምገመ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዲያስፖራን ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ህዝብታትና  ተቓውሞን፡ ናይ ለውጢ ጠለብን ምንቅስቓሳትን፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያብ፡ ዝተወደበ መሪሕ ናብ ምምስራት ሕቶ፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ብምዃኑ፡ ንምዕዋቱ ዝካየድ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣተሓሳሰበ።

 

ነዚ ወሳኒ ዕማም'ዚ ንምዕዋት ኣብ ዘካይዱዎ ዘሎዉ ምርብራብ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ ብሕቡኣን ልኡኻቱ ኣቢሉ፡ ብሄራዊ፣ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ፍልልያት እናዘርአ ንምዝራጉ ዘካይዶ ዘሎ ኣዕናዊ ምንቅስቓስ ብንቕሓት ምምካትን፡ 'ብዙሕነታዊ ክውንነትና፡ ተፈጥሮኣዊ ውሁብቶና፡ ሃገራዊ ሓድነትና ድማ ውሕስነት ዘተኣማምን ዓወትና' ምዃኑ ብምእማን፡ ብመንፈስ ምክብባርን ምድምማጽን ናይ መሪሕ ውድብ ሕጽረትና ብብቕዓት ንምምላስ፡ ዕቱብ ምርብራብ ክቕጽል ከምዘለዎ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና ኣተሓሳሰበ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት፡ ዓቕምታት ደለይቲ ለውጢ ንምቅርራብን፡ ብናይ ኣረኣእያ ሓድነት ንምጥማር ክግበሩ ዝጸንሑ ተበግሶታትን፡ ንመጻኢ ዝዳለዉ ዘለዉ መድረኻትን ዘተባብዑ ምዃኖም ብምእማን፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ ደገፉን ምስጋንኡን ገለጸ። ኩሎም'ቶም በብኸባቢኡ ዝካየዱ ዘለዉ፡ ዓቕሚ ደለይቲ ለውጢ ናይ ምጥማር ሰውራዊ ተበግሶታት፡ ኣድማዒ ውጽኢት ክህልዎም ምእንቲ፡ እናተናበቡ ክካየዱ፡ ተሞኩሮታት እናተለዋወጡ፡ ሓደ ዋዕላ ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዋዕላ እናተማሃረ፡ ተደማሪ ዓቕምታት እናፈጠረ፡ ዝሰላሰለሉ ኣንፈት፡  ትኹረት ክግበረሉ ከምዘለዎ ኣዘኻኸረ።

 

ህሉው ኩነታት ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን መጻኢ ዕድልናን ብዝምልከት፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ዓቢ ኣቓልቦ ሂቡ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ እዩ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ብሓደ ወገን፡ ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣንጸላልዩና ዘሎ፡ ንህልውናና ዝፈታተን ሓደጋ፡ እናዓበየ ይመጽእ ምህላዉ ብዕምቆት ዝተገንዘቦ ኮይኑ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ናይ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ጸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ ቃልሲ፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ እናተጠናኸረ ዝመጸሉ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ማዕቢሉ ምህላዉ ብዕምቆት ገምገመ። ስለዝኾነ'ውን፡ ብሓደ ሸነኽ፡ ነዚ ተኽሲቱ ዘሎ ንህልውናናን ቀጻልነትናን ዝፈታተን ሓደጋ ብብቕዓት ገጢምና ንምዕጻፉ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ ነዚ ማዕቢሉ ዘሎ ናይ ህዝብታትና ውዑይ ናይ ቃልስን ለውጥን መንፈስን ምልዕዓልን ዝበለጸ ብምብራኽ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ ብምውጋድ፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብዘተኣማምን ንምድሓን፡ ዓቕምታትና ጠሚርና ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከምዘይብልና ኣረጋገጸ። በዚ መሰረት፡ ካብ ሕሉፍ ድኽመታትናን ውድቀታትናን ብምረት ተማሂርና፡ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስግጋር፡ ሓላፍነታዊ ናይ ዘተ መድረኻት ከፊትና ክንላዘብ፡ ኣብ ዘራኽቡና መዳያት ብዕቱብነት ክንሰርሕ፡ ፍልልያትና ድማ፡ ብኣገባብ ክነመሓድር ዘብቅዓና ለባም ኣንፈት ክንክተል፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ መጸዋዕታኡ ኣመሓላለፈ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ተጠርኒፉ፡ ምስ ደለይቲ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብዕቱብን ሓላፍነታውን ዘተ፡ ንህዝብታትና ብሩህ ተስፋን ዝሓሸ መጻኢን ከማዕድዉ ዘብቅዖም፡ ሓባራውን ዝተወሃሃደን ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ግብራዊ ክገብር ድሉው ምህላዉ ኣረጋገጸ።

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ናይ ዝሓለፉ ልዕሊ ኣርባዕተ ወርሓት መደባት ቤት-ጽሕፈታት ኣፈጻጽማ ገምገመ። ኣወንታውን ኣሉታውን መዳያቱ ብግቡእ ፈተሸ። ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ተጠርኒፉ፡ ዕማማቱ ንምፍጻም ዘርኣዮ ዕቱብነት ተጠናኺሩ ከምዝቕጽል ኣረጋገጸ። ንዕማማት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ቀዳምነት ብምሃብ፡ ምስ መሓዙት ውድባት ተወሃሂዱ ተልእኾታት ግንባርና ንምዕዋት ክጽዕት ወሰነ። ኣባላት ውድብና ሰደግኤ፡ በብኸባቢኦም ምስ ኩሎም ኣባላት ውድባት ግንባርና፡ ዓቕምታቶም ብምጥማር፡ ናይ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ብቕኑዕ ኣንፈት ተጠናኺሩ ንቕድሚት ክምርሽ፡ ኣበርቲዖም ክቃለሱ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ፡፡ ከምኡ'ውን 8ይ-ውድባዊ ጉባኤና ንምዕዋት ዝጀመርናዮ ቅድመ ምድላው ተጠናኺሩ ክቕጽል፡ ጻዕርታቶም ከሐይሉ ኣዘኻኸረ፤ ኣብ መወዳእታ፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ንመጻኢ ዝዓሞም ናይ 4 ወርሒ መደባት ሓንጺጹ ኣኼብኡ ብሰላም ዛዘመ።

 

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡

ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!

 

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ነሓሰ 2019 ዓ.ም.