news

መርዛም መልሓስን ድምጺ ካራሩን !

omarabdellaንዑመር ዓብደላ ረቢ ይርሓመሉ ፡ ንሱልጣን ሳልሕ ጥዕንኡ ይምለሰሉ ፡እቶም ገበነኛታት ከኣ ዝግበኦም ፍርዲ ግድን ክረኽቡ ኣለዎም ። ከም ናይ በጋሚንዶ ተግባር፡ ወይ ሕማም ወይ ሓድሽ ተርእዮ . . . . ኢልካ ፡ ንታሪኻዊ
መልክዑ ከይፈተሽካ ክሕለፍ ዘይብሉ ፤ ግዜን ቦታን እናመረጸ ንኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካዊ
ሓድነት ዝፈታትን ሰንካም፡ንሃይማኖት ከም ቀንዲ መሳሪሕኡ ዝወሰደ ፡ ብታሪኽ ጸረ ኤርትራ
ዝኾነ ዝምባሌ`ዚ፡ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ኤርትራዊ ሓድነት
ክዕጠቀሎምሸነኽክርስትያናዊኤርትራዊዝኾነህዝብንንመሬትሓድነት፡ተሓላቂዘገድሶ
ሓላፍነቱ እዩ ።
“ ሃይማኖታዊ ጎንጺ ዝበሃል የለን“ ………… ካብዚ እምነት`ዚ`የ ክብገስ፤ እቲ ኣብ ሃይማኖታዊ
ተረደኦና ዘሎ ጸህያይ ከኣ ክዕጸድ ኣለዎ።
እናበሉ”ኣሎናጸላኢሓባርናይዝበሃልኣስላምእስራኤልንንሕናን“ሎሚእዞምኾይኑዝኾነ
ብድሕሪኣንኤርትራኾይኖምጓናዝኾነምስ፡ዝስሕሉካራሩክሓርዱ፡ንሰብዝምድሩ
የገልግለናገጽንምጽብባቅዝገበርዎገለምስ፡እዚኦምወገናውያንዘይብሉስጋእክወግኡ
ዝብልዎ ሓድሽ ልቢ ወለድ ታሪኽ፡ ኣጋኣዝያን`ዶ ዓባይ ትግራይ ዝብል ስምን ገዲፍካ ፡ ልክዕ
ቅዳሕ ናይቶም ኣብ ግዜ ዓደይ ዓደይ (40ታት 50ታት) ኣብ መጨረሽታ ፍልልያቶም
ወጊኖም (ትግራይ ትግሪኚ ዝብሉ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብሉ) ኣብ ኣንድነት ዝብል ጸረ
ኤርትራዊ ነጻነት ዝኾነ ማሕበር ዝተጠርነፉ`ዮም።
መሪጾምኢትዮጵያምስኣንድነትካብቶምብዙሓት፡ግናንዘይምጥፋእንሰብሓቂንታሪኽን
ዓቢከኣደቆም፡ዝበሉደውሃገሮምምስዝተረድኡንምንባሩጌጋ፡ምርጭኦምጸኒሖም
ኣይግባእን።ክንርስዕዘለዉከምዝተጻወቱንተራሃገራዊ
እንተ`ቶም ነጻ ኤርትራ ክርእዩ ዘይደልዩ ዝነበሩ ተጻባእቲ፡ ኩሉ ንኢትዮጵያ ዘገልግል
ቅትለትን ስለያን ተተሓሒዞሞ ጸኒሖም ፡ሰውራ ኤርትራ ቅልጽሙ እናትረረን እናተፈርሐን ምስ
ከደ፡ ስቅ ዝመረጹ፡ ርእዮም ከምዘይረኣዩ ፡ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ኮይኖም፡ ስሚዒታቶም
ዝደጎሉ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣካል ናይቲ ሰውራ ተመሲሎም ፡ ንሕልምታቶም ዘረጋግጽሉ
ምቹእ ግዜን ኩነታትን ዘማዕድዉ ነይሮም`ዮም፡
ኣይከምዝሓሰብዎን !ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ዝተዋህቦ
ቅርጺ ሃገር፡ ብደሙን ዓጽሙን ርሃጹን ሕርማኑን ኣቢሉ ህዝባዊ ቅርጹ ኣትሓዞ፡ኤርትራ
ህዝቢዝበሃል፡ኤርትራዊታሪኽ/መንነት/ዘግነትዝብልኤርትራዘይኮነጥራሕሃገርትበሃል
ኮም ዝህሉ ገበረ።
እዚ ከም ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይኑ ንኽልተ ሰለስተ ዓቅዲ ደሃዩ ዘይነበረ ሰንካም
ዝምባሌ`ዚ ፡ድሕሪ ኤርትራ ነጻ ምዃና ፡ኣብ ህዝቢ ናይ ደጋፍን ተቃዋምን ምፍልላይ ምስ
ተራእየ፡ነዚ ተርእዮ`ዚ ከም ጽቡቅ ኣጋጣሚ ቆጺሩ ወዮ ንዕስራ ሰላሳ ዓመት ዝተደጎለ
ዕላመኦም ኣብ ቃልዕ ኣውጺኦም ነባጉምባሕ ዛግራ እናበሉ ፡ክንዲ ዓለባ ሳርየት ዘይጸንዕ ታሪኽ
እናኣለሙ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተጋህዱ።
፡እንከለዉክብሉ”ኣሎናጸላኢሓባርናይዝበሃልኣስላምእስራኤልንንሕናን“ኸኣሎሚ
ዝብልኣስላምራኤልእስምስ፡እንተዘይነበሩኳ`ሹዓያክንድዚኦምክሳብውን`ኣንድነትኣቦታት
ዩ።`ነይርዎምኢጸላሓባርናይናይዝብልኤርትራናጽነትዘይኮነ
ከመይሉ ?! ዝብል ሓታቲ ክህሉ ስለ ዝኽእል ፡ ናይ ሕጂ ጉዳየይ ታሪኽ ምትንታን
ኣይኮነን፡ ግና ነታ ናይ ሓባር ጸላኢ ዝብልዋ ንምብራህ ዝኣክል ፡-
. . . . ኢትዮጵያ ትኹን ኣንድነታውያን፡ ከምኡ`ውን ኣመሪካ ትኹን እታ ሽዑ ውልዶ
ቅንጣብዝብልዮም`ክገብሩቁምነገርተጋደልቲኤርትራውያን፡እስራኤልዝነበረት
፡ቦታዝተባህለተጎርባኣብዓመቱይ3ኣብኤርትራገድሊግናኣይነበረንን፡ጥርጣረ
ኣብ ባርካ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገጢሙ ተኣምር ምስ ሰርሐ፡ሰምቢዶም ብኻልእ
መልክዕን ተንኮልን ክሓስቡ ጀመሩ፡ እቲ ጽንሕ ኢለ ዝገልጾ ተንኮል ጀሚሮሞ ፍረኡ
ከይሓፈሱ ፡እቲ ኣብ ውግእ ተጎርባ ዝተራእየ ተኣምር ኣብ መበል 6ይ ዓመት ካብ
ዕድመ ገድሊ ኣብ ውግእ ዳንደር ሰራየ ተደግመ።
ሽዑ እታ ናይቲ ተንኮል ሓላፊነት ዝወሰደት እስራኤል ፡ ንፉልይ ሃይማኖትን ዞናን
ዕላማ ዝገበረ፡ኣብ በረኻ ኾይኖም፡ኣንጻር ገድሊ ኤርትራ ዝዋግኡ ኮማንዶስ ፈጠረት፡
ኮማንዶስ`ውን እቲ ንጦር ሰራዊት ዘጋጠመ`ዩ ዘጋጥሞም ነይሩ። ኮማንዶስ ምስቲ ኩሉ
ብእትዮስራኤል ተመርሖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ገበናት፡ገዛውቲ ምንዳድ፡
ጥሪት ምዝማት፡ካብ ኣፍንጫ ኣንስቲ ዝማም ወርቂ መንዚዕካ ምውሳድ . . . ሳላ
ብቅዓት ተጋደልቲ ኤርትራ፡ ንትምህርታዊ ድሕረ ባይተኦምን ንሃገራዊ ሓላፍነትን ኣብ
ግምት ብዘእተወ ስልቲ ምንቅቃሕ ተጠቂሙ፡ ብዙሓት ኮማንዶስ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ከም
ዝስለፉ ገይሩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቲ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ደልያቶ ዝነበረት፡
ንጸጥታኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘገልግል ናይ ኤርትራ ዘይምቅሳንን ሃይማኖታዊ
ምፍሕፋሕን ናይ ሕነ ምፍዳይ ስሚዒት ከይለዓል ተቃሊሱ ተዓወተ፡
እቲ ብደምን ዓጽምን ረሃጽን ሕርማንን ዝሃነጽናዮ ናጽነትናን ጅኦ ፖለትካዊ ሓድነትናን
ንዘልኣለም ይንበር !!
AAHafiz