ደምዳሚ ኣዋጅ ይ ጉባኤ ሓድነታዊ ጉባኤ ሰልፊ መሰረታዊ ፍትሒ ኤርትራ

E.Fዝኸበርካ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ʿʿቃልስና ንሰሊምን ርግኣትን ሃገርና ʾʾ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተኻየዯ ሓድነታዊ ጉባኤና፡ እነሆ ሎሚ ዕሇት 22 ነሓሰ 2021 ናይ መዛዘሚ ስነርዒት ይግበረለ ኣሎ። እዚ ጉባኤ እዚ፡ ሃገርና ኣብ ሓያል ውሽጣውን ዞባውን ፈተና ወዱቃትለ ኣብ ዘሊ እዋን ይጋባእ ምህሊዉ፡ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሓሊፍነት ዝሰክም ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ዲማ ዝያዲ በርቲዕናን ተወሃሂድናን ንኽንሰርሕ ዘገድድ መድረኽ ንኣትው ምህሊውና ዝሕብር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ናብ’ቲ ንቡር መስመሩ ንምምሊስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግቡእ ተራ ንኽንጻወት ሓሊፍነት ዝሰክም ውን እዩ።
ዯምበ ተቓውሞ