መጣሌዒ ካርታ ኢሰያስ ኣብ ቐርኒ ኣፍሪቓ። ውርዯት ኢሰያስን ዶክ - ኣቢን።

ብዕሇት 20/ መጋቢት / 2021 –ኣብ ግዛ ፕረሲዯንት ዑመር ኣሌበሽር ኣብ ስሌጣን ዜነበረለ ግዛ ወሰንቲ ዜነበሩ (2) ስበ ስሌጣናት ካብ ወጻኢ ሃገራት ንኤርትራ ከምዜኣተዉ ተረጋጊጹ ኣል። እቲ ሓዯ መሓመድ ጣህር ኣይሊ(Mohamed Tahir Eila) ይበሃሌ። እቲ ካሌኣይ ድማ ሓዯ ካብ ሊዕሇዎት ኣባሊት ጸጥታ ከምዜነበረ ዋሊ እንተተፈሌጠ፡ እቲ ሓቐኛ ሽሙ ግና ንግዙኡ ኣይተሓበረን።