ስርዓት ህግዯፍ ሓድሽ ሰራዊት ክውሰኽ፡ ወትሃዯራዊ ሎጂስቲካዊ ምድላዋት ተጀሚሩ ኣሎ፡

ህግዯፍ ሓዯስቲ ክፍለ ሰራዊታት ንከቕውም፡ ወትሃዯራውን ሎጂስቲካውን ክልተ ዓይነት ምድላዋት ጀሚሩ ከም዗ሎ ተረጋጊጹ። ብዕለት 18/ መጋቢት/ 2021 - ሓዱሽ ሰራዊት ክቐውም ተመዱቡ፡ ክሳብ ሕጂ 3, 700 ሰባት ንመዯበር ሳዋ ወሪዶም ኣለዉ። እዙ ብክልተ መንገዱ ዜተኣከበ ሓይሊ ሰብ ከምዜኾኑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ምንጭታታት።