ኣዕናዊ ወፍሪ ኢሰያስ ኣብ በረካታት ዚይዯኮሎም፡

26/ታሕሳስ/ 2020 ኢሰያስ ብዜሃቦ ሚስጥራዊ ግና ኣዕናዊ ትእዚዜ ነቲ መዯብ ንክፍጽሞ፡ 3ይ ብሪጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ካብ ዜነበሮ መዓስከር ተንቐሳቒሱ፡ በዙ ዕለት’ዙ ኣብ ማይ - ላም ዜበሃል ኣትዩ ተወሳኺ ትእዚዜ ይጽበ ከም዗ሎ ተረጋጊጹ።