ኩናት ምእታው ዜተቛወሙ ልዕሊ 500 - ሓለፍትን ተራን ተኣሲሮም፡

ኣብ ኤርትራ ካብ ጀነራላት ጀሚርካ ኣብ ኣጋር ሰራዊትን መካናይዜድን ሎጂስቲክስን ካልኦት ክፍልታትን ዯስኪሎም ዜነበሩ ሓለፍቲ ሰራዊት ብዘሓት እዮም።