ብስም ሰራዊት ሕድሪ ዝለኣኽ ዘሎ ገንዘብ ይስረቕ ኣሎ

ኣነ ኣባል  ሰራዊት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ክሳብ ቀረባEዋን ዝነበርኩEየ። ድሕሪ ጉባኤ ንለውጢ ብዝብል መንፈስ ካብቶም ዝንቀሳቐስ ዝነበርኩEየ። ለውጢ ናይ ኩሉ ድልየት ነይሩ፡ የግዳስ ኣብ ውሽጢEቲ ደላዪ ለውጢ ቶኽላታት ከምዘለዉ በብቕሩብ ክበርሃለይ ጀሚሩ።

ወዲ ባዓታይ፣ “ከመኡያ ዝገብርስ ከምኡ ይነግር”

ኣብ ዕለት 11/02/2014 “መን ኢዩ ወዲ ዓሊ? ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ጭቆና ከናግፍ ካብ ስማይ ዝወረደ ንቢይ ድዩ?” ብዝብል ኣርእስቲ ብኣቶ ጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ (ወዲ ብዓታይ)፡ ዝረ ዝመበገሲኡ ፖለቲካዊ ኣልቦ ትሕዝቶ ጽሑፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ሪእየ። ትሕዝትኡ ነቲ ኣነ ብዕለት 06/02/2014 “ዳሕራዮም’ምበር ገደደ” ኢለ ዝጸሕፍኩዎ ጽሑፍ ዝቃወም ዝመስል እኳ እንተኾነ፣ ብቐንዱ ግን እቲ ዒላማ ብመገደይን ብመገዲ እቶም ምሳይ ኣልሚሙ ከጸልሞም ዝፈተነ ኣሕዋት ኣቢሉ ንኻልኦት ክቃወሙና ይኽእሉ ኢዮም ንዝብሎም ዜጋታት በቲ ጽዩፍ ቃላቱ ንምፍርራሕን ከይብሉና ብምባል ካብ ምቅዋሞም ዓዲ ንኸውዕሎም ዝምሃዞ ሕሱር ምህዞ ምዃኑ ብዙሕ ምርምር’ውን ዘድልዮ ኣይኮነን።

ሓሳዊ ዝድመሮ ሓሳዊ? ሕማቕ ሕማም... ፈወሲ ሂብካዮ ዘይሓዊ

እዚ ሎሚ... ሃገር ኣብ ጸልማት... ኣእዛን ናብ ጸማማት.... ጥዕና ኣብ ሕማማት ገይሩና ዘሎ ወዮ ድኣ.... ዝሰምዓኒ... ንዝብሎን ዝሕብሮን ዝነበርኩ ሓቂ ዝርድኣኒ ስኢነ እምበር... ከይዓኾኸ... ከይሓስኸ.... ኣብ እንቃቕሖ ሓሶት ዝነበረሉ እዋን.... 1974... ኣትሒዘ እንታይነቱ እንታይ ኣመቱ ተጣሪዔሉ ነይሩ፡፡

ወግዓዊ መግለጺ ሰራዊት ሕድሪ ዞባ እስራኤል

ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሕድሪ ጨንፈር እስራኤል; ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ 2013 ወግዓዊ ሓድነት ሰራዊት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ሰራዊት ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዴሞክራስያዊ ለውጥን ኣብ ግንባር ብምድጋፍን ኣድላይነቱብምርዳእ ኣብ ኤርትራ ቅልጡፍን ተጨባጥን ፍታሕ ንምርካብ፡ ኣሰሮም ብምስዓብ ምሉእ ብምሉእ ሓድነት ከምዝገበረይዝከር። ከምውጽኢቱ ድማ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ብጥርኑፍ ክንዮ ገንዘባውን ሞራላውን ሓገዝ ብኣካል ናብ ግንባርብምብጋስ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ብጾቶም ብምስላፍ በጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ተሰሊፎምን ይስለፉን ኣለዉ።

ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን

ድሕሪመሪርንነዊሕንብረታዊቃልሲዝተረጋገጸሃገራዊነጻነትንልዑላውነትንኤርትራናብናይመላእህዝቢሓርነትንፍትሕንሰላምንራህዋንኣብክንዲዝትርጎም።ብሰንኪዓምጣሪምልካዊስርዓትህግደፍመላእህዝብናንሃገርናንኣብከቢድሓደጋወዲቑይርከብ፣  መወዳእታዘይብሉባርነታዊኣገልግሎትንሕሱምጭኮናን።መንእሰያትኤርትራንዝፈትውዋሃገሮምገዲፎምክስደዱን።

ስለምንታይ’ዩ ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ዘየድልያ!

እቲ ነዘን ዝሓለፋ ተኸታተልቲ 40 ዓመታት ኣብ ሜዳን ድሕሪ ሜዳን ኣብ ኤርትራ ቃሕ ከም ዝበሎ እናገበረ ዝመጸ፡ ናይ ወትሩ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ኣቦ-መንበሩ ዝኾነ ጉጅለ፡ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ተነጺሉ ዘይንብሩን ዘስደድምምን ውሽጣዊ ተንኮላት ከካይድ ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና። እቲ ካብ ኩሉ ዝያዳ ዘተዓዛዝብን ዘሕዝዝን ከኣ፡ እዚ ጉጅለ’ዚ ኣብ ናይ ሎሚን ናይ ጽባሕን ዕድል ሓንቲ ሃገርን መላእ ህዝብን ሕጂ’ውን ልክዕ ከም ቀደሙ፡ ናይ ሎሚን ናይ ጽባሕን ጉጅላዊ ዕድሉን ረብሓኡን ኣላፊኑ፡  ክጎዓዝ ምውሳኑን ብተግባር ብኸምኡ ምንጣፉን’ዩ።

መንግስቲ ኢጣልያን ኣብ ኣተሓሕዛ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምምሕያሽ ክገብር ተሓቲቱ

ክልተ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ዝነጥፋ ኣሁራውያን ትካላት፡ ማለት ቤት ጽሕፈት ትካል ሰብኣዊ መሰል ደቡብ ኤውሮጳን ትካል ድሕነት ህጻናትን፡ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡  ኣብ ካብ ኤርትራ ዝስደዱ ህጻናት ከኣ ብፍላይ፡ ዝጸንሖ ፖሊሲን ኣተሓሕዛን ኣመሓይሹ ርህራሄ ንከርኢ መዘክር ጽሒፎም ክብል ረድዮ ቢቢሲ ብ10 ለካቲት 2014 ኣብ ዝፈነዎ ዜና ኣፍሊጡ።

መልሲ ንዮሴፍ ገብረሂወት ሰራቅ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ

  ዮሴፍ ስእሊታቶም ጠቂዑ ዝተፈላለየ ጸርፊታት ዝወርወረሎም ኩሎም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፋተይ ዝገለጽኩዎ፡ ዉሱን ነገራት እንተዘይኮይኑ ብዛዕባኦም ዝበሎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣርእስቲ ወይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብዞም ኣሳእሎም ኣውጽኡ ዘሎ ሰባት ክርከብ ዝካኣል እዩ።ይኹን እምበር ከምቲ ዝበልኩዎ ገለ ዘይተመለሰ ነገራት ስሌ ዘሎ ንጃብር ድማ ( ጆከር ) ገሩዎ ስሌ ዘሎ ጉዳዩ ክሓጽረልና ኣብ ክንዲ ብዶክቶር ሃብተ ብጃብር ክጅምር እየ።

“ዋናታቱ ዒራዒሮ ሸሚምካስ ሸነን”

“ፈንቅል!” ዋናታትካ ኣብ ከርስኻ ኣብ ከርሲ ምድረ-ሰምሃር ከምዘለውስ ትፈልጥ ዶ? ቅድሚ 24 ዓመት ከምዚ ቅንያት ስርሒት ፈንቅል ተኻይዱ ህልውና ስርዓት ደርጊ ኣብ ኤርትራ ከምዘብቀዐ ተጋሂዱ፡፡ ልቢ’ቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ብኹሉንትንኡ ዝተጋደለ ተጋዳላይን ህዝብን ኤርትራ ዘረስረሰ መስተንክራዊ ስርሒት ተፈጺሙ፡፡ ንወለዶታት ዝወራረስ ታሪኽ ተሰኒዱ ሓሊፉ፡፡

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18

ቃለ መጠይቅ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ

ከልቢ ኢሳያስ ተሰርኒቁ!!!

ብጭቕታ ዕላማ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ........ህ.ግ.ደ.ፍ ስምዕዎ!!!