ኣበይ ኣለኺ ዱላ ኤርትራውያን?

“ዱላ ግርም መድሃኒት ኢያ! ደርግ ብዱላ ምስ ተደሰቐ ኢዩ እሺ ሐራይ ኢሉ ኣብ ኣትላንታ ዝተባህለት ከተማ ብሰላም ንክዘራረብ ተቐሲቡ። ሕጂ’ውን ክሳብ መንግስቱ ሃይለማርያም ስዩም ዝብልን ናጽነት ኤርትራ ጋህዲ ዝኸውንን ብዘተ ዘይኮነስ ብዱላ ጥራይ ክዝበጥ ኢዩ ዘለዎ። እቲ ምንታይ ሰላም ንደርግ መዘናግዒ ገበጣ’ምበር መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝጀመሮ ጉዳይ ኣይኮነን።

‘ደቂሰ ነይረ ተበራቢረ’ ላልማየ ላሎ! ኣቶ ገብሩ ኣስራት፡

ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብድሕሪኡ ንዝተሓብአ ኣጀንዳ ዝትግብር ዘሎ ኮይኑ እስመዓኒ። እቶም ናጽነት  ኤርትራ  ዘይወሓጠሎም  ትምክሕተኛታት  ኢትዮጵያውያን  ኣብተን  ቦኽሪ  ናጽነት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋቢኦም ነይሮም ኢዮም።

ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምሉእ ደገፍ ሂብና ክንቃለስ እንተዘይክኢልና ክንድ’ቲ እንጽበዮ ውጽኢት ክንረክብ ከምዘይንኽእል ተገሊጹ።

ም/ኣቦ-መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣቶ ዮውሃንስ ኣስመላሽ፡ ብ15 ሕዳር 2014 ጨንፈር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዓዲ-እንግሊዝ ኣብ ዝወደቦ ኣኼባ ተረኺቡ፡ ንህልዊ ፈታኒ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ንኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣመልኪቱ፡ ሰፊሕን ግሉጽን መግለጺ ከም ዝሃበ፡ ካብ’ቲ ቦታ ዝተዘርገሐ ዜና ኣመልኪቱ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ውሽጣዊ ጸገማቱ፡ ንምፍታሕ ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ጸዊዑ መዕለቢ ክገብረሉ ዘርእዮ ዘሎ ጻዕሪ ዝተባባዕ ምዃኑ ተገሊጹ

ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ኣብ’ቲ ካብ 8-12 ሕዳር 2014 ዘካየዶ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ፡ ንህልዊ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ፡ ንኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ኣብ ምቛም ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባርን ኣብ ሓያል ንድኹምን ጎኒታቶም ኣመልኪቱ ኣብ ዝተመያየጠሉ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ውሽጣዊ ጸገማቱ ንምፍታሕ፡ ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ብምጽዋዕ፡ መዕለቢ ክገብረሉ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዝተባብዕ ምዃኑ ብሕባር ከም ዝድግፎ ገሊጹ።

ቀጻሊ ትእዛዝ ንወተሃደራዊ ምድላዋት፡ ነጸብራቕ ፍጹም ፍሽለት ፖሊሲታት ደሞክራስን ልምዓትን’ዩ

ሃገረ ኤርትራ ደጊም ሃገረ ተዳሎ’ያ። ሃገረ ኤርትራ ዝኾነ ፖለቲካዊ፣ ልምዓታዊ ድዩ ማሕበራዊ መደባት ጎስያ፡ ህላወኣ ምስ ሓደ ፍጹም ሓላፍነት ዘይስምዖ፡ ብክብረ ዝናን ግበታን ዝዓወረ ውልቀ-ሰብ ኣተኣሳሲራ ናብ ሃገረ ህጹጽ ኩነታት ተለዊጣ ኣላ። እዚ ሕጂ በጺሓቶ ዘላ ናይ ተዳሎ ደረጃ ጥርዚ ብምዃኑ ደኣዩ ዘዛርብ ‘ምበር፡ ዜጋታት እዛ ሃገር ብመደብ ክከላበስቱ ክበሳበሱ ካብ ዝጅምሩስ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ኣቚጺሮም’ዮም።

ቀዋሚ ኣምባሳደር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ዝባኑ ዝቐልዐ ድኽነት ደኣምበር ፖለቲካዊ ጸገም ዝበሃል የለን ክብል ዓይኒ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክደፍን ተመጣጢሩ

ማይክ ስሚስ ኣባል መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ብስም’ቲ ኮሚሽን ካብ ከተማ ጀኔቫ ብ20 ሕዳር 2014 ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኤርትራ እንተደኣ ዋላ ሓንቲ ዝሕባእ የብለይን ትብል ኮይና ክትዕጾ ዘይኮነስ ክትረሖ’ዩ ዘለዋ።

ሓጺር ዜና መስመሪ ጉባኤ ግሃድኤ/ምድፍኤ ራብዓይ ይ ውዕሎ 15 ሕዳር 2014

ብመሰረት’ቲ ስሩዕ ኣጀንዳታት ጉባኤ፡ ህጹጽን ሓድነታውን ናይ ክልተ አሓት ውድባት ኤርትራ (ምደፍኤን ግሃድኤን) ንራብዓይ መዓልቱ ክጋባእ እንከሎ ፖለቲካዊ ፖሮግራምን ህንጻ ሕጊ ውድብን  ካብ ንኡሳን ኣካታዕቲ ጉጅለታት ናብ ጠቕላላ ጉባኤ ምውራዱን ካብቲ ብተኸታታሊ ክቐርብ ዝቐነየ ክበርህ ይከኣል።

ንዘይፍትሓዊ ጸረ-ህዝቢ ምንቅስቓስ ብፍትሓዊ ሻራ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኢኻ እትምክቶን እትፍሽሎን

ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ’ታ ኣህጉራዊ ሸፈነ ዘለዋ ብ “ፈረንሳይ 24 ሰዓታት” እትፍለጥ ብቋንቋ እንግሊዝ እትፍኖ ኣገልግሎት ዜና ተለቪዥን ሓደ ንህልዊ ኩነታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝፍትሽ፡ ናይ ክኢላታት ፓኔል ብምድላው ክትዕ ኣካይዳ ኔራ። እቲ ክትዕ ብቀጥታ’ዩ ዝመሓላለፍ ኔሩ። ከም ኣጋጣሚ ዕለተ ሰንበት ስለ ዝነበረ፡ እታ መዓልቲ ናብ ስራሕ ምውፋር ስለዘይተመልክተኒ ከኣ፡ ኣብ’ታ  ከም ስደተኛ ዝነብረላ ዘለኹ ሃገር ከተማ ናይሮቢ ኮይነ፡ ነቲ ብክኢላታት ዝወሃብ ዝነበረ ትንታኔታት ብ “ትዕግስቲ” ንኽከታተሎ መደብኩ።

ህጹጽ ጻዊዒት ንዕለት22.11.2014 ንስደተኛታት ከምኡ'ውን ውንውን ውን ንደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ኣብኣብ ኣብ ካንቶን ጀኔቭ

ክቡራት  ኣሓትን  ኣሕዋትን  ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ዝሓለፍ  ሶሙን  ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ስዊስ ስዊስስዊስ ስዊስ22ሽሕ ሽሕሽሕ ሽሕ  ስደተኛ  ኤርትራዊ  ከም ከምከም ከም ዝኣተወ  ብመንግስቲ  ስዊስ ስዊስስዊስ ስዊስ  ከም ከምከም ከም  ዝተረጋገጸ  ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ጋዜጣ  ሰፊሩ ሰፊሩሰፊሩ ሰፊሩ  ነቢብና ነቢብና። ።። ።  መጠኑ  ከኣ ከኣከኣ ከኣ  ሕቶ ሕቶሕቶ ሕቶ ዑቑባ  ስደተኛ  ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ስዊስ ስዊስስዊስ ስዊስ  ጥርዚ  ወጺኡ  ብፍላይ  ከኣ ከኣከኣ ከኣ  ንኤርትራውያን  ስደተኛታት  ዝምልከት
ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ሓደጋ  ወዲቑ  ይርከብ። 

ሓጺር ዜና መስመሪ ጉባኤ ግሃድኤ/ምድፍኤ ሳልሳይ ውዕሎ 14 ሕዳር 2014

ትማሊ 13 ሕዳር 2014 ብመሰረት ስሩዕ መደብን ኣመራረሓ ዕላዊት ሽማግለ ጉባኤን፣ ንኽትዕ ፖለቲካዊ ፖሮግራምን ህንጻ ሕግን ዝድህስሳ ኣርባዕተ ኣካታዕቲ ንኡሳን ሽማግለታት ሰስረሓን ብምምዳብ ኣወንታዊ ስራሓት ተሰላሲሉ። ብመሰረት’ቲ ስሩዕ ኣጀንዳታት ጉባኤ፡ ህጹጽን ሓድነታውን ናይ ክልተ አሓት ውድባት ኤርትራ (ምደፍኤን ግሃድኤን) ንሳልሳይ መዓልቱ ክጋባእ እንከሎ ፖለቲካዊ ፖሮግራምን ህንጻ ሕጊ ውድብን  ዝኣክል ናይ ክትዕ ሰዓታት ብምሃብ ጽማቕ ንኡሳን ሽማግለታት ብሓፈሻዊ ጉባኤ ንክትዕ  ብውሳኔታት ክጸድቕ፡ ተመሪሑ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ: ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞራሲያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ: ብዕለት 15ሕዳር 2014ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። እቲ ኣኼባ፡ ዝንኣድ ቁጽሪ ናይ ብሃገሮም ዝግደሱ ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ኤርትራውያን፡ ተሳታፍነት ዝዓሰሎ ኣኼባ ምንባሩ ይፍለጥ። 

ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ትራይ-ስቴይት (ፔንሲልቬይና-ኣመሪካ) ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣርሀ ሓምድናካ ሸሊሎም።

ቅድሚ ሕጂ ጌረሞ ዘይፈልጡ ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ትራይ-ስቴይት (ፔንሲልቬንያ) ከምኡ’ውን ሰላዌር (ግዝኣት ኣመሪካ)  ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣባል ባይቶ እታ ሃገር ንዝኾነ ኣርሀ ሓምድናካ ሸሊሞም። እዞም ግዱሳት ዝተራኸብሉ ዝተኣኻኸብሉ ቀንዲ ምኽንያት ታሪኽ ንምዝካርን ታሪኽ ንምኽባርን’ዩ። ታሪኽ ናይ’ዚ ክቡር ሰብ ኮነ ታሪኽ ናይ ገዛእ ርእሶም። ኣርሀ ሓምድናካ ከም ኣባል ባይቶ ሽወደን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ብዓይኒ እዞም ሸለምቱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብመንጽር መጻኢ ደቆም ደቂ-ደቆም እንታይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ፡ እንታይ ጌሮም ኣበይ ክበጽሑ ከምዝኽእሉን ኣብነታዊ ተመክሮ ዝህብ’ዩ።

ሓጺር ዜና መስመሪ ጉባኤ ግሃድኤ/ምድፍኤ ካልኣይ ውዕሎ 13 ሕዳር 2014

ትማሊ 12  ሕዳር 2014 ብመሰረት ስሩዕ  መደብን ኣመራረሓ  ዕላዊት  ሽማግለ  ጉባኤን፣  ንኽትዕ  ፖለቲካዊ  ፖሮግራምን ህንጻ  ሕግን  ዝድህስሳ  ኣርባዕተ  ኣካታዕቲ  ንኡሳን  ሽማግለታት  ሰስረሓን  ተመዲበን  ሓዲረን።  ብመሰረት’ቲ  ስሩዕ
ኣጀንዳታት ጉባኤ፡ ህጹጽን ሓድነታውን ናይ ክልተ አሓት ውድባት ኤርትራ (ምደፍኤን ግሃድኤን) ንሳልሳይ መዓልቱ ተጋቢኡ ውዒሉ፡

ልዕሊ ሓደ-ሽሕ ናይ ትራንዚት ኮንተይነራት ካብ ወደብ ባጽዕ ምሕላፍ ይስእን

ብሰንኪ ግስሩጥን ሽፍትነታዊ  ኣገባብ ኣሰራርሓን ስርዓት ህግደፍ፡እንኮላይ ዝበላሾን ብረታት ዝሓዙ ልዕ ሊ  ሓደ-ሽሕ ዝኾኑ ፡ ብትራን ዚት  ን ሱዳን   ዝሓልፉ  ኮን ተይነ ራት፡ ኣብ ወደብ  ባጽዕ ተጸፍጺፎም ተሪፎም ምህላዎም ካብ ባጽዕ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ፡ ፡ እዚ ናይ  ዝተፈላለዩ ነጋዶ  ዘጠቓለለ እልቢ ዘይብሉ ንብረታት፡ ዋናታት ጽዕነት  መካይን ብምእዳሞም  ዝተፈጥረ  ቅልውላው  ምዃኑ  ተፈሊጡ `ሎ፡ ፡

ሚኒስተር ፍትሒ ህግደፍ ወ/ሮ ፎዘያ ሓሽም፡ ካብ ኣኼበኛታት ዘየተጸበየቶ በዳሂ ሕቶታት ከም ዝቐረበላን ምርግጋእ ስኢና ኣብ ተርባጽ ኣትያ ከም ዝነበረት ምንጭታት ሓቢሮም።

 ስርዓት ህግደፍ ውሽጣዊ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ማይ ቤቱ ሃሚሙ  ሎሚ’ዶ ጽባሕ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ድልዱል ባይታ ዝረገጸ ፖለቲካዊ ሩሕ ዘለዎ ንምምሳል፡ ገንዘብ ክርከበሉ ይኽእል’ዩ ኣብ ዝበሎ ሃገራት፡ ብደረጃ ሚኒስተራት፣ ኣምባሳደራት፣ ስነ-ጥበበኛታትን ኣዋፊሩ፡ መደባት ልምዓት ንምዕዋት  ብዝብል ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓሳት፡ ዘይተዳለወሉ በዳህቲ ሕቶታት ይቕርብሉን፡ መሊሱ ይቃላዕን ይህረምን ከም ዘሎ፡ ከካብ ከባቢኡ ዝተረኽቡ ሓበሬታት የረጋግጹ።

ናይ ኤርትራውያን ነገር ኮር ተገልበጥ’ዩ

ውልቀ ሰብ ኣብ  ምንቅስቃሱ ንኻልእ ኣብ ምጉዳእ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንገዛእ ርእሱ ዝጎድእ ጌጋ ይፍጽም’ዩ።  ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይጨበጠ ጉጅለ፡ ማሕበር፡ ውድብ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ፡ ብደርባዊ ባህሪኡ ተገዲዱ ድዩ ወይ ውድዓዊ ኩነታት ደፊእዎ፡ ምስ’ቲ ከዐውቶ ዝተበገሰሉ መሰረታዊ ዕላማ ዝራጽም፡ ምስ ህዝቢ ዝፈላሊ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ገዛእ ነብሱ ፖለቲካዊ ነብሰ ቅትለት ዘብጽሕ መሰረታዊ ጌጋ ክፍጽም ከም ተርእዮ የጋጥም’ዩ። ካብ ውልቀ ሰብ፡ ጉጅለ፡ ማሕበር፡ ውድብ ንላዕሊ ዝዓበየ.....

ዕዉት መስራቲ ጉባኤ ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ ኢስኪሊስቱና (Eskilstuna)

ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ ኢስኪሊስቱና (Eskilstuna) - ሽወደን፡ብሰንበት ዕለት16/11/2014፡መስራቲ ጉብኤ ኡብ   ዓወት ኣሰላሲሉ።

ጋዜጣዊ መግለጺ ብጉዳይ ጻውዒት ህጹጽ ኣኼባ ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ.

ካብ ዕለት18 ሓምለ ክሳብ 24 ሓምለ 2014 ዝተኻየደ ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ኤሃባደለ ክንድቲ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ዝተጸበይዎ ኮይኑ ከምዘይጸንሔ ገምጊሙ። ምኽንያት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገም ድማ እኩብ ድምር ናይ ብዙሓት ረቛሒታት ምዃኑ ኣውን ኣረጋጊጹ። ገለ ካብዞም ዝጸንሑ ጸገማትና እዞም ዝስዕቡ እዮም።

ኣገዳሲ እዋናዊ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ።

እታ ብኽቡር መስዋእቲ ብሉጻት ደቃ ዝተረኽበት ኤርትራ ሃገርና ብሰንኪ ጨካንን ተናኻስን ምምሕዳር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ሃገር ትሃሉ ዶ ኣይትሃሉ ኣብ ኣጠራጣሪ ኩነት ወዲቓትሉ ኣብ ዛላ መድረኽ፣ እንሆ እቲ ስልጣኑ ጥራሕ ዘገድሶ ዕቡድ ዝመራሒኡ ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዝርከቡ ኤምባስታቱን ዕሉላት ወይጦታቱን ኣቢሉ ብስም እቲ “ሃገራዊ መኸተ”

ደምዳሚ መግለጺ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ደግሓኤ ካብ 08-12 ሕዳር 2014 ኣብ ዘሎ ግዝያት፡ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብ’ዚ ድሕሪ ቀዳማይ ዕዉት ውድባዊ ጉባኤ ዝተሰላሰለ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ’ዚ፡ ንህልዊ ዓለማዊ፣ ከባብያዊ፣ ሃገራዊ ውድባዊ ኩነታት ብዕምቆት ብምግምጋም፡ መጻኢ መደባት ሰሪዑን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

ንስርሒት “ማረ ኖስትሩም” ዝተከአ ብ “ትራይትን” ዝፍለጥ ሓድሽ ሓይሊ ኣብ 50 ኪ.ሜ ዝዝርጋሕ ባሕሪ ናይ ምሕላው ስልጣን ከም ዘለዎ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ሰፊሕ ቦታ ዝሽፍን ስርሒታት ብምክያድ ህይወት ብኣሽሓት ናይ ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ምስጉን ስራሓት ዘካይድ ዝነበረ  ስርሒት “ማረኖስትሩም”  ዕማሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቕምቲ 31 ብወግዒ ከም ዘብቀዐ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እቲ ንዕኡ ተኪኡ ቆይሙ ዘሎ ብስርሒት “ትራይንት”  ዝፍለጥ ሓድሽ ሓይሊ፡ ምምሕዳሩ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይኑ፡ ህይወት ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ ዙርያ 50 ኪ.ሜ ጥራሕ ሓለዋ ክገብር ስልጣን ተዋሂብዎ ከም ዘሎ፡ ስለዚ ከኣ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ  ክኸብድ ከም ዝኽእል ስኽፍታ ፈጢሩ ከም ዘሎን ይገለጽ ኣሎ።

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18