ስርዓት ኢሳያስ ካብ ፍጹም ምልክነት ናብ ተራ ኣሸባርነት

 ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ይኹን ህዝብታት ዝጸዓን ፖለቲካዊ ምልኪ ውጉዝ’ዩ። ክኒዮ ናይ ቃላት ውግዘት፡ ዓቕሚኻ ኣላፊንካ  ክውገድ ዘለዎ’ዩ። መላኺ ምዃን ምልክት ልክዑ ዝሓለፎ ስሰዐን ትምክሕታዊ ሕማምን ደኣምበር፡ መርኣያ ፖለቲካዊ ብስለትን ጀግንነትን ኣይኮነን። ሕማም መላኺ ምዃን ብድሌት ኣይመጽእን።  መላኺ ምዃን ካብ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ’ዩ ዝውለድ።  ነዚ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ’ዚ ብኣጋ ዘቃልዕ፡ ዝእርም፡ ዝገርሕ፡ ዝማዕበለ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ እንተዘይረኺቡ ድማ፡ ቀስ-ብቐስ ድሕረት ምስ ድሕረት እናተዋሰበ፡ ከም ለበዳ ሕማም ከስፋሕፍሕ ዕድል ይረክብ። ብሃገር ደረጃ ፖለቲካዊ ስልጣን እንተተቆጻጺሩ ድማ፡ ቀጻልነት ናይ’ቲ ልዑላዊ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኮነ፡ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ግድን ይኸውን። ህግደፋዊ  ፍጹም ምልካዊ ኣተሓሳስባ ከመይ ተወሊዱ፡ ከመይ ሰዊዱን ሰፊሑን፡ ከመይ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስተቖጻጸረ ናብ ፍጹም ምልካዊ ስርዓት ተሰጋጊሩ ምግንዛብ ከኣ ኣገዳሲ’ዩ።

ጕዕዞ ኤርትራውያን ንጅነቭ ን2. ዕላማ

እዚ አብ ጅነቭ ዚካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ነቲ ንመሰል ኤርትራውያን ዚገፍፍ ዘሎን፣ ንሃገርና ናብ ዘይህላውነት ዝነቍት ዘሎን ስርዓት ህግደፍ - ማለት ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቅን ቀንዲ መጋበርያኡን - ዝቃወምን ዝዅንን ምዃኑ ብሩህ ኢዩ።

ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ሕብረት፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኣስመራ ተሪር ጸቕጢ ንክግበር ጻውዒት ኣቕሪቡ።

 ሓደ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝተዘርገሐ ጸብጻብ ከም ዘረጋገጾ፡ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ብሓደ ሰለስተ ዝኣባላቱ መርማሪ ኮሚሽን ተጻርዩን ተረጋጊጹን ጽወጸ’ዩ። ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኮነ ኢልካ ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ፡ ከም ሳዕበኑ ከኣ፡ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ራሕሪሖም ዕቑባ ንምሕታት ናብ ኤውሮጳ  ከምርሑ የገድዶም ኣሎ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ድሕሪ ስደተኛታት ሶርያ ተሰሪዖም ካልኣይ ተርታ ሒዞም ንረኽቦም።

ላዕለዋይ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ (ሃውስ ኦፍ ሎርድስ) .................

ላዕለዋይ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ (ሃውስ ኦፍ ሎርድስ) ኣብ’ቲ መርመሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ጌሩ ተኻቲዑ፡ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት!

ሓደ ሓልዊ ኣባጊዕ፡ ዘይተማህረን እንዶ ሕሳባት ዘይብሉን ክነሱ፡ ዕየት’ውን ትኹን እንተጠፊኣቶ፡ መውደቒቓን ኣጠፋፍኣኣን ከይፈለጠ ደቂሱ ኣይሓድርን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ደኣ ምስ በላዒኡ ተኹላን ኣዛብእ መኮንናትን ንክላፈን፡ እንታይ ረኸቦ? በራውር ደቁ፡ ጻዕዳ ፈረንካ ሂቡ ሊቀ-ሊቃውንቲ ዝገበሮም፣ በብዓመቱ ብሓደ ተኹላ እናተለቕሙ ትም መሪጹ!! ናይ ’73 ናይ ’76 ተባሂሉስ ተረብሪቡ’ኮ! እዚ ህዝቢ፡ ከምኡ’ውን መሪሕነትን ተጋደልቲን ህዝባዊ ግንባር ነቶም ኣንጊሆም ስለ ናጽነት ዝወጹ ጀጋኑ ተጋደልቲ፡ ብድሕሪ ናጽነት “ኣበይ ኣተዉ” ኢሉ ኣይሓተተን።

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ

ክፍሊ ዜና ግሃድኤ-ሕድሪ፦መጀመርታ ነዚ እዋናዊ ሓበሬታ ኮይኑ ዝረኸብናዮ ዛዕባ ኣልዒልና ቃለ መጠይቕ ንምግባር ኣብ ዝሓተትናኩም ግዜ፡ ብቡሩህ እወንታዊ መልሲ ፍቓደኛታት ኮንኩም ብምቕራብኩም ብስም ድምጹ ከስምዕ ዕድል ዘይረኸበ ህዝቢ ኤርትራ ከነመስግነኩም ንፍቱ፡፡ ብምቕጻል እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሑቡራት ሃገራት ስዊዘርላንድ ጀኔቫ፡ ክቐርብ ተወጢኑ ዘሎ ብመርትዖ ዝተሰነየ ሰፊሕ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ደቂሰባት ኣብ ኤርትራ ምህላዉ፡ ጎድኒ ጎድኑ ነቲ ዝቐርብ ናይ ክሲ መርትዖ ሓቂ ምዃኑ ዘራጉድ ሰለማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያ ደለይቲ ፍትሒ ክስነ እዩ፡ ኣብ እዚ መዳይ ተሳትፎ ውድብና ከመይ ክኸውን እዩ? ብሓፈሻ እቲ ዝቐርብ ንጥፈታት ኣብ መዳይ ቃልሲ ጽልዉኡ’ኸ እንታይ ክኸውን እዩ?

ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ 26.06.2015

ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ብመርማሪ  ኮምሽን  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ኣብ  ሰብኣዊ  መሰላት  ኤርትራ  አቕሪቦሞ  ንዘለው ደገፍ  ንምግላጽን  ንምልካዊ  ስርዓት  ኢሳይያስ  ንምዅናንን፣  ካብ  ዝተፈላለዩ  ሃገራት  ዓለም  ካብ  ኤውሮጳን  አሜርካን  ካናዳን ብመካይንን  ነፈርትን  ናብ  ጀነቫ  ዝወሓዙ  ኣስታት ንምቕጻሩ ዘጸግም አዝዩ ብዝሒ ዘለዎ  ኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሒ፣  ሎሚ ዓርቢ    26  ሰነ  2015፣  ኣብ  ታሪኽ  ተቓወሞ  ምልኪ ብብዝሑን  ዓይነቱን  ፍሉይ  ኣገዳስነት  ዘለዎ  ዕዉት  ብመነሰያት ዝተዓብለለ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ።

ውድባዊ መግለጺ ሰደግኤ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ 2015 መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡

20 ሰነ፡  ጀጋኑ ሰማእታትና ብኽብሪ እንዝክረላ፡ ብመንፈስ ምስኦም ተራኺብና ዓሚቕ ዘተን ምምኽኻርን እንገብረላ፡ ዝተጠለሙ ዕላማታቶም ንምዕዋት ቃልና እንሐድሰላ ዕለት እያ።  ብርግጽ፡ መተካእታ ዘይብላ ሂወቶም፡ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝተበጀዉ ሰማእታትና፡ ኣብ ሓንቲ ዕለት ጥራሕ ተዘኪሮም ዝተርፉ ኣይኮኑን። ወትሩ ካብ ኣእምሮና ዘይወጹ ሓወልቲ ዝተኸልናሎም መዘና ዘይርከቦም ብጹኣት እዮም።

ብኤርትራውያን ዝተወደበ ዘተ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጄኔቫ ንኻልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ

Human Righ2

ጎኒ ጎኒ'ቲ ኣብ ጄኔቭ ዝካየድ ዘሎ መበል 29 ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፣ ብኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ትማሊ 25 ሰነ'ውን ንኻልኣይ መዓልቲ ቀጺሉ ውዒሉ።

ኣብቲ ብሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ትማሊ ዘተ፣ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ብዙሕ ግፍዕታት ዝወረዶም ኤርትራውያን ምስክርነቶም ንማሕበረ ሰብ ዓለም ኣስምዒም።

ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕላማታት ብኸመይ እንተቐረቡ’ዮም ሓፋሽ ዝመሃረሎም?

ኣብ   በ በ ይ ኑ   እ ዋ ና ት ፡   ብበ በ ይ ኖ ም  ጸ ሓፍ ቲ ፡   ተ ን ተ ን ቲ   ፖለ ቲ ካ  ተ ደ ጋ ጊ ሙ   ከም  ዝ ተ ገ ል ጸ ፡   ፖለ ቲ ካ ዊ   ቃል ሲ ካብ   ፖለ ቲ ካ ዊ   ወጽ ዓ ’ዩ   ዝ ብገ ስ ።   እቲ   ወጻ ዒ   ግ ዳ ማዊ   ወይ   ዘ ቤታዊ   ክ ኸውን   ይ ኽእ ል ።

ህግደፍ ዝተኸሎ ደላዪ ፍትሒ’ዩ ዝነቕሎ!

ደላዪ ፍትሒ ፍትሓዊ’ዩ። ቃልስና ድማ ንዓይኒ ብዓይኒ ንስኒ ብስኒ ዘይኮነስ፡ ንሓራድን ቀታልን ብስርዓትን ብሕግን’ዩ ሕላገትና። ኣብ መስርሕ ፍትሓዊ ቃልስና ንምርግጋጽ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ቀዳማይ ዕላማና፡ ሰባት ብኣካል-ስጋ ምቕባር ዘይኮነስ፡  ኪኖኡ ዝሰገረ ንምህሙን ፍልስፍናታት ህግደፍ ምቕታል’ዩ። ህግደፋውያን ዕድመን ጥዕናን ሂብዎም ነቲ ዘይተርፍ ሓርነትና ብግብሪ ክርእይዎ የብቃዓዮም፡ ሽዑ ቅድሚ ሞት ስጋ ምማቶም፡ ነቲ ድሮ ኣብ ገዛእ ርእሶም ነፍሰ ቅትለት ፈጺመምሉ ዘለው ሕልናኦም ደላዪ ለውጢ (ሓፋሽ)  ብዝህቦም ፍትሓዊ ፍርዲ፡ ብገዛእ ፍቓዶም ንዝጸየቕዎ ታሪኾምን ክፉእ ውጽኢቱን፡ ምስ ምሉእ ኣበሳኦም ባዕላቶም ይቐብርዎ።

ተቓሊስና ንኽንዕወት፣ ህሞት ናይ ለውጢ ምሕላው ወሳኒ ኣገባብ ቃልሲ’ዩ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ንሃገራውን ኣህጉራውን ምዕባሌታቱ ብሓደ ወገን፣ ንመሪሕ ተራ ደመበ ተቓዉሞ በቲ ካልእ ወገን ኣዛሚዱ ክግምግም ከሎ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድዓዊ ኩነታት በሲሉ ንለውጢ ዝዕድም መድረኽ ተበጺሑ ከምዘሎ ዕግበትናን እምነትናን እዩ።
ብተወሳኺ ድማ ምቹእ ኣህጉራዊ ሃዋሁው ተፈጢሩ ስለዘሎ፣ ነቲ ብሱል ኩነታት ለውጢ ንምቅልጣፉ ዘተባብዕ፣ ዝያዳ ድርኺትን ናህርን ዝህብ ኣጋጣሚታት ተኸሲቱ ከምዘሎ ንግምግም።

መጋበርያታት ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ጀኔቭ ንኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ክሃርሙ ፈቲኖም፡

ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብ23 ሰነ 2015 ኣብ ጀኔቭ ስዊትዘርላንድ ተጋቢኡ፡ ብመሰረት ብመርማሪ ኮሚሽን ዝቐረበሉ ሰፊሕ ጸብጻብ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ኣብዝዛተየሉ ዝነበረ ወቕቲ፡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ’ቲ ቦታ ዝተኣኻኸቡ ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ መርማሪ ኮሚሽን መሳርሒ ኣመሪካ’ዩ። ብሓይልና ናብ ብላይ ጨርቂ ክንቅያራ ኢና እናበሉ  ንሰማዕቲ ዘገረመ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጸርፊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ብዓውታ የስምዑ ከም ዝነበሩን ኣብ ገዳብ ኒውስ ዝወጸ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

እዞም ጽያፎም ዘይከተቱ ጽዩፋት፡ ክሳብ ናብ መዕረፊ ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ብምኻድ ክንረአ ኢና እናበሉ ከም መርኣያ ባህርን ተግባርን ስርዓቶም ክሕንሕኑ ከም ዝተሰምዑ፡ ኣቦ-መንበር ናይ’ቲ መኣዲ ዘተ ጆኣኪር ሩኬር፡ ነዚ ዘይንቡር ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ ምስ በጽሖ፡ ነቲ ኣኼበኛ፡ ደገፍቲ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ክሳብ ኣብ ጎደና ድዩ ኣብ መዕረፊኦም  ኣድብዮም  ክሃርምዎም ይሕንሕንሎም ስለዘለው፡ ጸጥታዊ ድሕነቶም ንምሕላው ሓይሊ ፖሊስ ካብ ዝነበሮ ብክልተ ዕጽፊ ክውስኽ ጌረ ኣለኹ፡ እዚ ኣኼባ’ውን  ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት  ብሰላም መታን ክካየድ ኣድላዪ ጥንቀቓ ተጌሩ ኣሎ ክብል ከም ዝገለጸሉ፡ ኣኼበኛታት ድማ በቲ ዝሰምዕዎ ምእማን ስኢኖም ከም ዝተገረሙን ገዳብ ኒውስ ብ23 ሰነ 2015 ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ’ቲ ጸብጻብ ምስተዛተየ፡ ኣብ ኤርትራውያን ፍጹም ኣብ’ዚ ዘመን እዚ ክግበር ኢልካ ዘይትጽበዮ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም ዘሎ  ኣብ ሓደ  መሰማምዒ ነጥቢ ከም ዝበጽሐ፡ ገለ ወከልቲ መንግስታት ተሓታቲ ናይ’ዚ ገበናዊ ተግባር ናብ ሕጊ ዝቕርብሉ ኩነታት ክፍጠር ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረቡን ዝገለጸ እቲ ዜና፡ ንስርዓት ኢሳያስ ወኪሉ ኣብ’ቲ ኣኼብ ዝተረኽበ ተስፋሚካኤል ገራህቱ ዝተባህለ ኣገልጋሊ፡ ንተግባራት መንግስቱ ክከላኸል ክብል ነቲ መርማሪ ኮሚሽን ኮነ ነቲ ገዛ ከም ዝዘለፎን፡ በዚ ዝተቖጠዐ፡ ኣቦ-መንበር ዘተ ጆኣኪን ኣታ ስርዓት ትፈልጥ ዲኻ ተሰራዕ፡ ነዚ ሕጋዊ ኣህጉራዊ ኣካል ኢኻ ትጸርፎ ዘለኻ፡ ርእይቶኻ ብእሩም ኣገባብ ግለጽ፡ ኣነ ከም ኣቦ-መንበር መጠን ክግልጸልካ ዝደሊ ነገር፡ ዘቕረብካዮ ትሕዝቶን ኣቐራርባኡን ዘይቅቡል ንጹግ’ዩ ክብል ብወግዒ ከም ዝገሰጾን ገሊጹ።

 

ደምዳሚ መግለጺ 1ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ደምሳኤ

ማእከላይ ሽማግለ ደሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ) ካብ 15-16 ሰነ 2015 ዘካየዶ 1ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙ፡፡ ማእከላይ ሽማግለ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ) ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ህልው ኩነታት ውድብ፡  ኩነታት  ደምበ  ተቓውሞ  ኤርትራ፡  ኩነታት  ህዝብን  ሃገርን  ኤርትራን  ምስኡ  ዝተኣሳሰሩ  ጉዳያት  ኣመልኪቱ  ሰፊሕን ጉሉጽን  ገምጋማዊ  ምይይጥ  ኣካይዱ፡፡  ኣብ  ዘልዓሎም  ርእሰ  ጉዳያት  ኣገደስቲ  ፖለቲካዊ  ውሳኔታት  ብምሕላፍ  ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙ፡፡

ማእከላይ ባይቶ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ፡ ካልኣይ ምዱብ ኣኼባኡ ኣካይዱ ፡፡

ማእከላይ ባይቶ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ካልኣይ ምዱብ ኣኼባኡ ኣብ ዕለት 21 ሰነ 2015 ኣካይዱ ፡፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ኣኼባ’ዚ ናይ 6 ወርሒ ዝተሰላሰሉ ዕማማት ዝርዝር ጸብጻብ ቀሪቡ ፡፡

 

ንቕሓት ዘይብሉ ውዳበ

 ጸረ-ህዝቢ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ በታ  ንትምክሕታዊ ኣረኣእያኡን መዝምሩን ከም ዘለዎ ተቐቢላ፡  እተቃልሕ ኤረ ቴቪ ኣቢሉ፡ ሎሚ ቅነ ብተደጋጋሚ ዘመሓላልፎ ዘሎ  “ውዳበ ሓይሊ’ዩ” ዝብል ጭርሖ  ዘይበሰለ ጥረ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ልማዱ ከደናግር ዝዓለመ ንምዃኑ ዘይርደእ ዘሎ ኣይመስለንን።  ኣነ’ውን ብወገነይ ከም  ኤርትራዊ መጠን፡ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ቅነ ፖለቲካዊ ዘመተ ወይ መሰረቱ ዝተዛበዐ  ኣዘራርባ፡  ዘለኒ ኣረኣእያ ገለ ክብል።

ህዝቢ ክኒን ቅኒቶ ንመዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ ምስተ ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ብሓባር ዘኪረሞ ውዒሎም

ህዝቢ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ምስ ዕጡቓት ናይ ውደባን ፕሮፖጋንዳ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ደግሓኤ ብምዃን ብ19 ሰነ 2015 ኣብ  ሰዓታት ምሸት ብጥዋፍ፡ ብ20 ሰነ 2015 ከኣ፡ ሰማእታት ንምንታይ ዓመት መጸ ንዝክሮም፡ ዝሃቡና ሓደራ ስለምንታይ ብምልኣት ዘይተተግበረ፡ ናይ’ዚ ተሓታቲ መን’ዩ፡ ብከመይ’ከ ክፍታሕ ኣለዎ፡ ካብ ህዝቢ ብሓፈሻ ካብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ለውጢ ኣብ ምምጻእ እንታይ ትጽቢት ይግበር፡ ፖለቲካዊ ውድባት ነቲ ቃልሲ ኣብ ምምራሕ ዘርእይዎ ዘለው ዛሕልን መድረኽ ዝጠልቦ ዘሎ ህጽጽነትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት፡ መድረኽ ከፊቶም ከም ዝተዛተዩን ብ22 ሰነ 2015 ካብ’ቲ ቦታ ብስልኪ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ

ኣንቱም ሰባት፡ ብዘይካ ምሕያል እንኮ ሰልፊ ህግደፍ፡ ካልእ ኣይወጸኣናን’ዶ ክበሃል ኣይጸንሐን?

ወዲ-ሰብ ተፈጥሮ ናይ ምቁጽጻር፡ ካብ’ዚ ሓሊፉ ከኣ፡ ተፈጥሮ ንዝልግሶ ጸጋታት ኣብ ጠቕሙ  ናይ ምውዓል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ኣመስኪሩ’ዩ። እዚ ሓቂ’ዚ ከኣ፡ ኣብ ሓያሎ ማሕበራዊ ዓውድታት ከንጸባርቕ ንርእዮ ኣለና ጥራሕ ዘይኮነስ ተጠቀምቲ’ውን ንኸውን ኣለና። ካብ ዓውደ ትምህርቲ ጀሚርካ፡ ናብ እንሰትዮ ጽሩይ ማይ፣ ሕክምና፣ ሕርሻ፣ መጎዓዝያ ምድሪ፡ ኣየር፡ ባሕርን ካልእ ማሕበራዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን። እዚ ኩሉ ‘ምበኣር ወዲ-ሰብ፡ በዓል ዓቕሚ ምዃኑ ዘመልክት’ዩ።  እንተኾነ  ብካልእ ገጹ ካልእ ጸገማት ምህላው ምግንዛብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስመዓኒ። ስነ-ፍልጠታውያን ተመራመርቲ፡  ገና ክበጽሕዎን ክቆጻጸርዎን ዘይከኣሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዝገበሩ እንተገበሩ’ውን እዚ ከም’ዚ’ዩ፡ ወይ ካብ’ዚ ይብገስ ኢሎም መደምደምታ ክብሉ ዘይከኣሉ ምረሻ ናይ ግዜ’ዩ።

ሃገራዊ ሰላም ከይተረጋገጸ ዝኾነ ውጥናት ልምዓት እንተተ ፈተነ’ውን ኣይዕወትን

ሃገራት ተሓጋጊዘን ተደጋጊፈን’የን ዝጎዓዛ፡ ዝዓብያ። ብፍሕልፊ ድሕሪ ምስፍሕፋሕ ተክኖሎጂኣዊ ዓቕሚ፡ ሃገራት ይድለያኦ ኣይድለያኦ፡ ናብ’ቲ ብኣህጉራዊ ኣገባብ ዝፍለጥ ምትእኽኻብ ምጽንባረን ኣይተርፈንን። ቅድሚ 18 ክ/ዘመን ዝነበረ ግዜ ንኣብነት፡ እተን ኣብ’ቲ እዋን ኣዝየን ሓያላትን ዘይድፈራን ኮይነን ዝረኣያ ዝነበራ፡ ከም ቻይናን ጃፓንን ዝኣመሰላ ንግስነታት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡ ዶባተን ንዓለም  ኣትሪረን ዝዓጸዋሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ፡ ታሪኽ ኣህጉራዊ ዝምድናታት የስተምህር።

ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍጸም ጸብጺባ።

ሓደ   ብና ይ   ውድብ   ሕቡራ ት   ሃ ገ ራ ት   መር ማሪ   ኮ ሚሽ ን   ዝ ወጸ   ጸ ብጻ ብ   ከም  ዘ ረ ጋ ግ ጾ ፡   ኣብ   ኤር ት ራ   ብመን ግ ስ ቲ እታ   ሃ ገ ር ፡   ኣብ   ል ዕ ሊ   ዜ ጋ ታት   ኤ ር ት ራ ፡   ከ ቢድ   ግ ህ ሰ ት   ሰ ብኣ ዊ   መሰ ላ ት   ይ ፍ ጸ ም  ከ ምዘ ሎ  ኣ ረ ጋ ጊ ጹ።   እቲ
ጸ ብጻ ብ   መን ግ ስ ቲ   ኤር ት ራ ፡   ኣብ   ል ዕ ሊ   ዜ ጋ ታት   እታ   ሃ ገ ር   ከ ቢድ   ግ ህ ሰ ት   ሰ ብኣ ዊ   መሰ ላ ት   ብምፍ ጻ ም፡ ዕ ለ ታዊ   ሰብ   ክ ጻ ወሮ   ዘ ይ ኽእ ል   ሃ ዋ ህ ው   ክ ፍ ጠር   ጌሩ   ከም  ዘሎ  ሓቢሩ ።

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተሰነይ ሃድን ብምክያድ ይኣስሮም ኣሎ

እቲ ንህዝብኻ ሓሱ ኣታልል፡ እሰር ኣሸቑርር፡ ዝሕላገቱ ናይ ዘመና ዉጉዝ ስርዓት ህግደፍ ከም ልማዱ ህዝቢ ኣብ ጎድኑ ምህላዉ ዘርኢ ናይ ሓሶት ቅዳሕ ምስሊ ዳንኬራን ሳዕሳዒትን መዓልቲ ናጽነት ኣብ ተሰነይ ክዕዘብ ብዘይ ምኽኣሉ ዘሕደረሉ ሕሩቑሩቖት ንምክሕሓስ፡ ምስ ህዝባዊ ምምሕዳር እታ ከተማ፡ ህዝባዊ ፖሊስን ሓለፍቲ ቤት ትምህርትታት ተሰነይን፡ ፉሉይ ርክብ ብምግባር፡ ብዉሽጢ ውሽጢ ተሳታፍነት ህዝቢ ንከይዓዝዝ ጎስጒሶም ንዝበሎም ኣብዛሕትኦም ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ምዃኖም ዝንገረሎም ዘሎ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት፡ ካብ ጽባሕ ምሕላፍ ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ጀሚሩ፡ ኣጸምው ኣቢሉ ብምክትታል ኣብ  ቤት ማእሰርቲ ይዳጉኖም ምህላዉ ምንጭታት ግሃደኤ-ሕድሪ ካብ እቲ ከባቢ ሓቢሮም፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!

ሰነ 16-2015፡፡