ጃምላዊ ህልቂት ግዳያት ላምፐዱዛ እንክንዝክር ጠንቂ ፈሊጥና፡ ጭቡጥ መፍትሒ ኣንፈት ከነነጽር ይግባእ

ብመልክዕ ኣኼባ፣ ሰሚናር፣ ሰላማዊ ሰልፊ …ወዘተ ዝውደብ መድረኻት ኩሉ፡ ንስለ ዘይኮነ፡ ጠንቂ ህልዊ ጸገምና ብግቡእ ዝተገንዘበ፡ መፍትሒ ሓሳባት ኣናድዩ ብሓባር ጠሚትና ሓባራዊ ጸላኢና ክንሃርም ዝድርኽ ክኸውን ይግባእ። ሃገር ከደን ሓባራዊ ጸገማት እንከጋጥሙ፡ ተበታቲንካ ዘይኮነ ተቐራሪብካን ሂን ምሂን ተበሃሂልካን ጥራሕ መፍትሒ ስለዝርከብ፡ ኣብ ከንዲ በበይንኻ በቲ ከራኽበካ ዝኽእል ተጠርኒፍካ ድምጽኻ ምስማዕ፡ ሓሳባትካ ምውህሃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ’ዩ።

ሰራዊት ሕድሪ ኣብ ላስቬጋስ ንህዝቢ ዕዉት ኣኬባ ኣኻይዱ፤

ሰራዊት ሕድሪ ንተቐማጦ ላስቬጋስ ዕዉት ኣኼባ ኣኻይዱ።እቲ ብዕለት 10/08/14 ብኣቶ ኽፍለዝጊ ገብረመድሂን ኣባል ፈጻሚት ፖልቲካዊ ቤት-ጽሕፈት  ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝተኻየደ ኣኬባ ቐንዲ ዛዕባ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ዝኻያድ ጉባኤ መደፈኤን፥ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን፥ ዕላምኡን ዘተኾረ እዩ ነይሩ። ኣቶ ኽፍለዝጊ ኣብ መግለጺኡ ዕላማታት ሰራዊት ሕድርን ንምንታይ  ናብ ጉባኤ ንኣቱ ኣለና ንዝብል ሕቶታት ንጹር መብርሂ ሂቡ።ኣቶ ክፍለዝጊ ቐጺሉ ዕላማና ምስ ኹለን ወድባትን ምንቕስቓሳትን እንተላይ ብከተማታት ንዝግበሩ ጥርናፈታት፥ህላወ ፍትሓውያን ኤርትራውያን ኮሚኒቲን፥ ኣብ ጎነን ብምኻንን ብሓድነትን ንቕሓትን ቓልስና እንዳሓየልና ማዕረ ማዕረአን ኽንስጉም ኢና፡ሎሚ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ድሕር ሕጂ ግን  እንፈላለየሉ ግዜ ኣብቒዑ እዩ፥ ሎሚ ብዘይ ኣፈላላይ ሰሚርና ንጸላኢና ንገጥመሉን ፍልሊይና ነጽብበሉን ወሳኒ ህሞት በጺሕና ኣለና ኢሉ።

መድረካዊ ጻዊዒት

ውድብ  ዲሞክራስያዊ ምን ቅስቃስ  ሳሆ  ኤርትራ(ው .ዲ .ም .ሳ .ኤ) ን ምድሓን  ን በገ ስ ህዝቢ   ብሄረ   ሳሆ   ብሰን ኪ   ስርዓት  ህ .ግ.ደ.ፍ  ዝተከተሎ   ዘ ይቁኑዕ   ፖሊሲ   ዝገ ብሮ  ምሕድራ  ዘ ስዓቦ ብሄራውን  ደርባውን  ወጽዓ  ኣሉ ልታዊ ዝኮነ  ኩሉ  መዳያዊ ማሕብራዊ ፖሎቲካውን  ቁጠባዊ ሕ ሰም  ክሳብ  ብሄራዊ ቀጻልን ቱን   ኣብ   ዘ ስክፍ  ደርጃ  በጽሐ ።

ኣብ ሙሴ ዘርኣይ ብምኽንያት ዝኽሪ ቅኒያት ቀዳማይ ዓመት ጃምላዊ ህልቂት

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ፡ ምስ “ረድዮ ኤርና” ካብ ዝገበርዎ ዕላል ዝተወስደ፡ ዓሚ እዚ እዋን  ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ብዘጋጠመ ጃምላዊ ህልቂት፡ ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ ብኣካል ተራኺብና  ናይ ሓዘንን ጸሎትን ስነ-ስርዓት ብምክያድ፡ ነናብ ቦታና ተመሊስና ድሕሪ ምጽናሕ፡ እነሆ ሕጂ ከኣ ፈጣሪ ይባረኽ ምስገና ይኹኖ፡ ናብ’ዚ ህይወት 368 ዜጋታት ኤርትራ ዝወሓጠ ማያት ባሕሪ ሜዲትራኒያን ኣብ ዓመቱ ተመሊስና ነዞም ዝሃለቑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ስደተኛታት ክንዝክርን ክንጽልን ቀኒና። ፈጣሪ ምስገና ይኹኖ ኢሎም ንፈጣሪኦም ድሕሪ ምምስጋን ቀጺሎም ኣባ ሙሴ፡

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ

ኣቦ መንበር ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣብ’ቲ ዞባ ንዝርከቡ መንእሰያት ዕዉት ኣኼባ ኣካይዱ ኣብ ከተማታት ጅዳ ፤ ደማምን ፤ ጣይፍን ንዝረከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ዕላማ ዝገበረ ዕዉት ኣኼባ፡
ብኣቦ መንበር ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሓው ዓብዱሰላም ኣልኣሚን ተኻይዱ ።

ሓድሽ ሽሞኛ ኢሳያስ ጀነራል ፍሊጶስ ፍሉይ ባጀት ሰሊዑ

ኣብ ዳግመ ግፋ ሰራዊቱ ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ብዘይካቲ ነቲ ስርዓት ራሕሪሑ ናብ ርሑቕ ስደት ዝብተን ዘሎ ወተሃደር፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ መሳርዑ ጠፊኡ ኣብ ዓድታቱ ተመሊሱ ስድራ ቤቱ ኣብ ምእላይ ዝርከብ ኣዝዩ ብዙሕ ቁጽሪ ከም ዝኾነ፡ በዚ ስግኣት  ዝሓደሮ ሓድሽ ሽሞኛ ውልቀ መላኺ ዝኾነ ጀኔራል ፍሊጶስ፡ ነቶም ዝኾብለሉ ኢሉ ዝጽወዖም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ወተሃደራት ብዳግመ ግፋ ንምእካብ ፍሉይ ባጀትን ፍሉያት ኣሃዱታትን ኣዋፊሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ፡ ኣብ ክ/ሰ 39 3ይ ብርጌድ ኣባል ስለያ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐሞ ብ5 ጥቕምቲ 2014 ነቲ ኣረሜናዊ ስርዓት

መረዳድኢ መዘክር

ናይ  ህዝቢ  ኤርትራ  ልዕላዉነት፡  ሓርነት፡  ግዝኣተ  ሕጊ  ንምርግጋጻ  ኣብ  ዝካየደሉ  ዘሎ  ማሕበራዊ  ሰዉራ  ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕያልን ሕቶ ዋንነት፡ ተሳታፍነትን ወሳንነት ህዝቢ ንምርግጋጽ፡ ካብቶም ነዚ ቀንዲ ዕላምታት ንምዕዋት ዝቃለሱ  ዘለዉ  ዜጋታት፡  ተባታቲኑ  ዝርከብ  ሰብኣዊ፡  ነገራዊን  መንፈሳዊ  ጸጋታቶም  ንምእካብን  ንዝተፈላለየ ኣረኣእያታት  ንምቅርራብን  ፡  ዝያዳ  አድማዒ  ኮይኑ  ንኽወጽእ  አብ  ዝገብርዎ  ዘለዉ  ጻዕሪታት  መሰረት  ብምግባር፣ ተወከልቲ  ህዝባዊን  ሲቪክ  ፖለቲካውያን  ምንቅስቓሳት  ተራኺብና፡  ንህልዊ  ፖለቲካዊ  ኩነታት  ብዕቱብ  ድሕሪ ምድህሳስን ምዝታይ ፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ንኽንቃለስ ኣብ ናይ ሓባር ማእከላይ መረዳእታ በጺሕና ኣሎና።

መን እዩ ሰራዊት ሕድሪ!

ሰራዊት ሕድሪ ማለት ዕጡቕ  ኣሃዱታት  ናይ ክልተ ማሓዙት  ውድባት  ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ(ግሃድኤ)ን  ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ(ምደፍኤ)ን  ዘመልክት  ኮይኑ  ብዕግበቱ ህልዊ  ክውንነት ህዝብን ሃገርን  መዚኑ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ክቃለስ ናብ ክልቲኡ  መሪሕነታት ውድባቱ  ጠለብ ኣቕሪቡ  ብመሪሕነታቱ ከኣ ተቐባልነት ረኺቡስ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ካብ ዝወሃሃድን ሓቢሩ ካብ ዝቃለስን ካብ  ሓደ ዓመት ንላዕሊ  ኣቑጺሩ ይርከብ።

ፓል ሓርነት ንዘተ

ዕዱም ጋሻ፡-  ኣቶ ገብረ ገብረማሪኣም ካብ ኣመሪካንዕለት፡- ቀዳም 04-10-2014 ዛዕባ፡ ብሓደ ምዕዋት’’ሓይልታት ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ምህናጽ ዝሰመረ ራእን ህይወት ክህልዎ ዝኽል መተካእታ ማሕበረ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ጉዕዞኢርትራ ከመይ ገይሮም ክዕወቱ ይኽእሉ?  
ሰዓት ፡-   20፡00 ብበርሊን ኣቆጻጽራ ብደሓን ምጹ

ግ.ሃ.ድ.ኤ. ጨንፈር ስዊስ ጨንፈራዊ ጉባኤኡ ኣሰላሲሉ

ኣብ ትሕቲ “ መሪሕ ጭርሑ ወድብና ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ንምትግባር ቃልስና ነዕዝዝ” ዝብል ጭርሖ፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ጨንፈር ስዊስ  ብዕለት 28/09/2014 ጉባኤ ጨንፈር ኣሰላሲሉ። ኣብ’ዚ ካብ ሰዓት 04.00 ክሳብ 20.30 ኣብ  ሓደ ካብ ኣዳራሻት ዮኒቨርስቲ ጅነቭ  ዝተኻየደ ጉባኤ: ካብ ዝተፈላለዩ ካንቶናት  ክሳተፉ ከለዉ፡ ገለ ድማ ብምዕቡል ናይ መራኸቢ ኣገባብ ኣብ ጉባኤ ከም ዝተሳተፉ ንጉባኤ ጨንፈር ዓቢ ክብደት ሂብዎ።

ኣብ ዓዲ-ሞት ዕቤት ኣሎ፡ ካብ በሃሊኡስ ደጋሚኡ፡

መበል 69 ኣኼባ ሓፋሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከርም 2014 ኣብ ኒዎርክ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ መራሕትን ወከልቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ክካየድ ቀኒዩ። ከም’ቲ ልሙድ ኣብ ተናጸል ሃገራት፣ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝተፈጥረ ግርጭታት፡  ብደረጃ ዞባታትን ኣህጉራትን  ዘሎ ጸጥታዊ ርግኣት፣ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት፣ መደባት ልምዓት፣ ብሓፈሻ ኣፈጻጽማ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወጸ ውጥን ሸቶታት ሚሊንዮም ኣብ ዝብሉን ካልኦትን መሰረት ዝገበረ፡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን በብደረጅኡ ዝርከቡ ሓለፍቲ እቲ ውድብን ኣኣብ ሃገራቱ ዘዋፈሮም ወከልቱን  ዘዝመስሎም ጸብጻባት ዘቕረብሉ፡ ከምኡ’ውን መራሕትን ወከልትን ሃገራት  ጌርናዮ  ኣዐዊትናዮ ዝብልዎ ስራሓትን ኣለና ዝብልዎ ጸገማትን ዘቕረብሉ መድረኻት ከም ዝተኻየደ ብማዕከናት ዜና ክቃላሕ ቀኒዩ። ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ይኹን ኣይኹን እንታይ ሰሪሕኩም እንታይ ሰሪሕና፡ እንታይ’ከ ይተርፈና ዝብል እትሪአሉ ዛዕባ ምሓዝ  ኣወንታዊ’ዩ።

ላዕለዎት ጀነራላት ህግደፍ ኣብ ንግዲ ደቂ-ሰባትን ንሱ ዝመበገሲኡ ሕድሕዶም ኣብ ምትሕልላውን ተጸሚዶም ከም ዘለው ተገሊጹ።

ላዕለዎት ወተሃደራዊ ጀነራላት ህግደፍ ምሉእ ንምሉእ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ’ቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓፍስሉ ዘለው ንግዲ ደቂ-ኣዳም ተጸሚዶም፡ ኣብ ሕድሕዶም መን ዝያዳ ሰብ ሸጠን ኣታዊ ረኸበን ኣብ ምትህልላኽን ምትሕልላውን ተረግሪጎም ከምዘለው፡ ካብ እሙናት ምንጭታት ንዝረኸብዎ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር፡ ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ብ28 መስከረም 2014 ናብ ድምጺ ሰላምን ንደሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝለኣክዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም።

ደላይ ፍትሒ ንዓዱ !!

ህግደፍ ናብ ጉድጋዱ!! ሰመርርርርርር!!! ስመር ወዲ ሃገር ሓድነት ፍጠር ኣድሕና ዛሃገር ፣ ርድኣዮ ዝህዝቢ፣ ምስ ኮነ ሰውራዊ ምልዓል  ተመስሪቱ ቃልሲ ናውጹዓት ከውጽእ ካብ መዓት፣  ህግደፍ ናብ ምንቁልቃልን ናብ ኣዝዩ ከቢድ ራዕድን ተሸሚሙ፣ ህዝቢ ሓርነቱን  ውሕስነት ቀጻልነቱን ንምርግጋጽ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ምስ ተጸምደ ፡የዕሩኸ ህግደፍ ናይ R,i,p

ባዶ ካዝና ተረኪብና መዝሙር 23 ዓመታት

ሓንቲ ሃገር  ብደረጃ ማሕበረ-ምጣኔ ሃብታዊ ህይወታ፡ ደሓን ኣላ ክትበሃል እንተደኣ ኮይና፡  ጠለባት ዜጋታታ ንምምላስ ብዘተኣማምን ኣንፈተ ምዕባለ ትምርሽ ኣላ ተባሂላ’ያ ትግምገም። ምኽንያቱ እዞም ባእታታት ብርክት ዝበሉ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡ መሊእካ ንኽትዕወተሎም ዘሎ ውረድ ደይብ ቀሊል ኣይኮነን። ገለ ካብ’ዞም  ንዕቤት ሓንቲ ሃገር ወሰንቲ ዝኾኑ ረቛሒታት፡ ከም ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ፣ ስነ-ፍልጠታዊ ተኽኖሎጂካዊ ምዕባለ፣ ትሕተ ቅርጻዊ ማሕበራዊ ትካላት፣ ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት …ወዘተ ንምጥቃስ ይከኣል።

ኣገዳሲ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ!

ከም መቐጸልታ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ጽዑቕ ምንቕስቓስ ብጾት ተጋደልቲ፡ ገዛኢ ኪዳነ ሓላፊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጉዳያት ቤት ጽሕፈትን ደበሳይ ወልዳይ ስክረተር ኮሚሽን ቁጽጽርን ምጽራይን ዝርከብዎ ላዕላይ ልኡኽ ግ.ሃ.ድ.ኤ ብዕለት 02 10 2014 ምስ ኣብ ከተማ ሽረን ከባቢኡን (ክልል ትግራይ) ዝርከቡ ካድራት ውድብን ኣባላትን ኣገዳሲ ኣኼባ ከም  ዘካየደ ተፈሊጡ።

ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ምሁር ተዓዳሚ ዘይኮነ ዓዳሚ ክኸውን ይግባእ፡

ኣብ  ገስጋስ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ፣ ቁጠባዊ ልምዓት፣ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ ምዕቃብን ምኹስኳስን ባህሊ፣ ኣብ ምምሕዳራዊ፣ ዲፕሎማስያውን ሞያውን መዳያት፡ ኣድላይነት ትምህርትን ምሁርን ዘተሓትት ኣይኮነን። ልዑላዊ መሬት ሓንቲ ሃገር፡ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኮነ ከርሰ-ምድሪ  ባህሪያዊ ጸጋታት ዝተዓደለ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ብተፈጥሮ ኣብ ግዝኣትካ ትረኽቦ ጸጋታት ግን ናይ ወዲ-ሰብ ጉልበትን ፍልጠትን ከይፈሰሶ፡ ክትግልገለሉ፡ ክትበልዓሉ፡ ክትሰትየሉን ክትነባበረሉን ብትደልዮ መልክዕ ተዳልዩ ይቐርብ  ማለት ኣይኮነን። ልግሲ ተፈጥሮ  ናይ ወዲ-ሰብ ጉልበትን ፍልጠትን  ረኺቡ’ዩ ተመሊሱ፡ ኣብ ረብሓ ደቂ-ሰባት ዝውዕል። ስለዚ ባህሪያዊ ጸጋታት ኣብ ረብሓ ወዲ-ሰብ ክውዕል ኣድላይነት ትምህርትን ምርምርን  ዘይስገር ረቛሒ’ዩ።

ኢሳያስ ጨለ!!! ካብ መዓስ ተመሃርካ ሚነዋለ?

ዝጠለምካዮም ብዓል ድሩዕ፣ ሸሪፎ፣ ዑቕበ ኣብርሃ... ኣጸሚዎሙኻዶ? ጽምዋ!ሕሱም ዕረ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ በይንኻ ምዝራብ ሓሊፉ ክሳዕ ምስ ጽላሎትካ እውን ወስ! ወስ የባህለካ እዩ ኢሎም ኣያታትና ከዕልሉና እንከለው ንስሕቕ ድኣ እምበር ከም ቁም ነገር ሓሲብናዮ ኣይንፈልጥን እሞ፡ ኣብ 1988 ሃገረ ሸወደን ከይደ ምስ ኣብ ኣስመራ ዝፈልጦም ዝነበርኩ እንዳዕለልና ሓደ ወዲ ኣብ ኣስመራ ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ብማዕዶ ናይ ጽላለ ሃውተታ ክገብር ርእየ ተገሪመ ንሓደ ካብቶም ምሳና ዘዕልሉ ዝነበሩ ኣዕሩኽ እንታይ ድኣ ኾይኑ ኢለ ምስ ሓተትኩዎ ኣይፈልጥካን ዲኻ? ተጸሊሉ እንድዩ ዝብል መልሲ እናሃበኒ ሓደ ምሳና ዝነበረ ዓርክና ልቅብ ኣቢሉ፡

ዝኽሪ ንግዳያት ባሕሪ ላምፐዱዛ

ነቶም ዕለት 3. ጥቅምቲ 2013 ብጃምላ ኣብ ባሕሪ ላምፐዱዛ ዝበረሱ ኮኑ ቅድሚኦምን ድሕሪኦምን ኣብ ምድረበዳን ጫካን ዒራ-ዒሮን  ዝጠፍኡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ሓቢርና ክንዝክሮም ብትሕትና ጻውዒትና ነቕርብ። ብደሓን ምጻ/ምጹ!

 

ዮሃና ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብምኽነያት ርሑስ በዓል ዒድ ኣልኣደሓ

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ ምስልምና ድማ ብፍላይ እንቋዕ   ናብዚ ርሑስ በዓል ዒድ ኣልኣደሓ ኣብጽሓኩም ይብል። ርሑስ በዓል ዒድ ኣልኣደሓ ንህዝቢ ኤርትራ በዓል ሰላምን ፍቅርን ሕድገታትን ክኸውን፡ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ነቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ኢድ ምትእትታው ብምንጻግ፡ ንኣዕናዊ ጸረ ህዝቢ ፖሊሲታቱ ብምቅዋም፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምውሓስን ምጥንኻርን ክጽዕሩን፡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ፍትሕን ንምስፋን ንዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ኣብ ምድጋፍ፡ ዕዙዝ ተራኦም ክጻወቱን ይጽውዕ።

 

 

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

03 ጥቅምቲ 2014

ሓው ታደሰ ኪዳነ!!! መልሲ ዘይትወሃባ ሕቶ ሓቲትካ!!

ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ?.. ኣይትማህለል ዝበልዎ ለባማት ኣቦታትካ ኣቦታተይ ኣብዛ ናይ ሎሚ ንእታ ብዕለት 24-09-2014 ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እንጸባጸበሉ እዋን ሕጂ እዩ ትብል ለባም ሓታቲት ጽግፍቲኻ ድሕሪ ምንባበይ ዘመሓላልፈልካ ዘለኹ መልሲ ሓዘል ጽሕፍቶይ ንስኻ ሓው ታደሰ ኪዳነ ኩን ካልኦት ኩሩዓት ብመንነቶም ተረከቡኒ፡፡

ኤርትራን ወደባታን ክሳብ መኣስ’ያ መመኽነይታ ኢትዮጵያውያን ትምክሕተኛታት ትኾኖ?

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅኒያት፡ ካብ ህ.ወ.ሓ.ት ድሕሪ ምስጓጉ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣቶ ገብሩ ኣስራት፡ ብምኽኒያት “ልዑላውነትን ደሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ” ዘርእስታ መጽሓፉ ኣብ ራድዮ ድምጺ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ቀሪቡ መብርሂ ንኽህበላ ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን፡ ዘተዓዛዝብን ዘኽዕብን መልስታቱ ሰሚዕና።

 

ቀዳማይ ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ

ድሕሪ'ቲ ንዓለም ዘሰምበደ፡ ኣብ ባሕሪ ኣፍደገ ላምፐዱዛ ዘጋጠመ ህልቂት ኣማኢት ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ንምዝካር "ብትረ-ኦቶብረ" (ሰለስተ ጥቅምቲ) ዝጽውዑ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኢጣልያን ውህደት ንደሞክራስያዊት ኤርትራን (Coordinamento Eritrea Democratica)  ዝፍለጡ ተቓለስቲ ብሓባር ካብ 3ክሳብ5 ጥቅምቲ  (ዓርቢ፥ ቀዳምን ሰንበትን) ናይ ዝኽሪ መደብ  ተወዲቡ ኣሎ።

ህግደፍ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዘካይዶ ዘሎ ምፍራስ ኣባይቲ፡

 ኣብ ከባቢ ሰንበል እንዳ ጀርመን ብዝጽዋዕ ቦታ ዝተሰርሐ 84 ኣባይቲ ኣፍሪሱ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ሰንበል ብእንዳ ጀርመን ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝተሃነጸ ዝተፈላለየ ደርብታት ዝነበሮ 84 ኣባይቲ ብትእዛዝ እቲ ብምርሻን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሕመ፡ ሓድሽ ሽሞኛ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ዝኾነ ፍሊጶስ ወልደ-ዮውሃንስ ከም ዝፈረሰ፡ ዕጡቓት ናይ ውደባን ፕሮፖጋንዳ ኣሃዱ ደግሓኤ ሓቢሮም።

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18