ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ እስራኤል ህዝባዊ ብዓል ካብ ህዝቢ ተሓቢኡ ንምብዓል ይሸባሸብ

ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ እስራኤል፣ ነቲ ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ንምድንጋርን ፕሮፖጋንዳን ከምቀንዲ ጽቡቕ ዕድል ቆጺሩ ዝጥቀመሉ 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምብዓል ብከቢድ ናይ ገንዘብ ወጻኢታትን ብልዑል ምስጢርን ንምክያዱ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ ኣሎ። ወኪል ናይ’ቲ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዘውረዶን ዘውርዶ ዘሎን ሰፍ ዘይብል ኣረሜናዊ ጭካኔን ንኹሉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ጸማም እዝኒ ብምሃብ፣ ኣብ ጉዳይ ጉጅልኣዊ ዋኒኑን ምንዋሕ ዕድመ ሰልጣኑን ጥራይ ብምትኳሩ፣ ብህዝቢ ኣዚዩ ተፈንፊኑ ዘሎ ስርዓት፣ ዝኾነ ተስፋማርያም ተኸስተ ወዲ ባሻይ፣ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ብጉልባብ መዓልቲ ናጽነት ዘካይዶ ናይ ገንዘብ መአከቢ ሜላን ፕሮፖጋንዳን ካብ’ቲ ዝሓለፈ ዓመታት

መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ብኣጋጣሚ መበል 24 ዓመት ናጽነት ኤርትራ

ናጽነትን ልዑላውትን ሃገረ ኤርትራ፡ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዝረኸበ ሓቂ ካብ ዝኸውን 24 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። በዚ ድማ፡ እቲ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣገዳሲ ዕላማ ተረጋግጹ‘ዩ። እዚ ክቡር ዕላማ‘ዚ፡ ውጽኢት ቃልስታት ዝተወሰነ ውድብ፣ ሃይማኖት፣ ኣውራጃ፣ ወይ‘ውን ናይ ቀቢላ ኣይኮነን። እኳ ዳኣ፡ ናይ‘ቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖትን ኣውራጃን ፖለቲካን እንከይተፈላለየ ዘካየዶ ዝተናወሐን መሪርን ቃልሲ፡ ዝወለዶ‘ዩ።

ብስራት ንኹሉ ደላይ ፍትሒ!!

ውድብናግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ  ነቶም ኤርትራውያንደለይቲፍትሒ ህዝብና ብህግደፍ አፉን እዝኑን ተዓጽዩ አፍ ክኾኑዎን አድላይ ሓበሬታ ከስንቅዎን ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ናእድኡ እንዳገለጸ፡ አድላይ አብ ዝኾነሉ እዋን ውን አባላቱ ብዝከአሎም መጠን ብሓበሬታ ይኹን ብቁጠባ ንዝተሸገረ ኤርትራዊ ፍትሓዊ ማዕከን ዜናታት ሓገዞም ክልግሱ ካብ ዘተባብዑ ሓደ ልሉይ ውድብ እዩ።

ዝኽሪ ናጽነት ናይ ጓይላ ዝኽሪ ዘይኮነስ፡ ዝኽሪ መብጽዓና ነሐድሰሉ ኢዩ ! !

ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ  ሃገርና፡24 ግንቦት ሓንቲ  ካብተን ፍሉይ ታሪኻዊ  ቦታን  ተዘክሮን  ዘለወን  ዕለት  ኢያ።እዛ  ዕለት እዚኣ  ነቲ ትእምርቲ  ዘይሕለል ቃልስና ጋህዲ ዝገበረት፡ነቶም ሰላምን ሰላማዊ ፍታሕን ዘይስቆሮም ባዕዳውያን ሓይልታት ደርግን ኢሰፓን ስዒራ ሕልሚ ሓፋሽ ዘግሃደት ቦኩሪ ዕለት ናጽነት ኢያ።24 ግንቦት ህዝብና  ባዕሉ  ዝውንና  ነጻ  ሃገር  ኣብ  ኢዱ  ዘእትወላ፡ሃገርና  ኤርትራ  ከኣ  ከም  ኩለን  ሃገራት  ዓለም  ልኡኣላውነ  ኣረጋጊጻ  ባንዴራ  ዘንበልበልናላ፡መቃልሕ  ናጽነት ካብ  ጫፍ  ናብ  ጫፍ  ዘቃላሕናላን፡መቁሕ  መግዛእቲ  ዝተሰብረላ  ዕለት  ከም  ምዃና  መጠን  ኣብ  ልቢ  ነፍስ  ወከፍ ኤርትራዊ  ፍሉይ  ተዘክሮን  ጦብላሕታን  ኣለዋ።

ሐበሬታ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ!!

ጠብሎቑሎቅ ናይAቶ ፍስሐጼን ገብረ"ረሳሕ መኾስተር ንረሳሕ ገዛ ስለዘየጽሪ" ነብስኻAጽርዮ'ዩ መልEክትና። ኩሉና ደለይቲ ሐርነት መታን ክንፈልጦ ንሕሰምናን ሐዘንናን ቀንዲ መናውሕቲ ኾይኖም ዘለዉEዞም"ሊቃውንቲ" ናይ ሐሶት'ዮም፡ ንሎሞ ብዛEባ "ሊቀ ሊቃውንቲ ናይ ሐሶት" Aቶ ፍስሐጼን ገብረ ከነልEልIና፡፡

ብምኽንያት መበል 24 ዓመት በዓል ነጻነት ሃገርና፡ ብሰደግኤ ዝተዳለወ መግለጺ፡

እነሆ ሃገራዊ ነጻነትና ካብ ዝረጋገጽ መበል 24 ዓመቱ ደፊኑ ኣሎ። እዚ ጊዜ'ዚ ዕድመ በጽሒ ጎበዝ እዩ። መሬታዊ ነጻነት ሃገርና፡ ዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ሰማእታትናን፡ ልዕሊኡ ዝኸፈልናዮ ኣካል ምጉዳልን እዩ። እቲ ምእንቲ እዛ ክብርቲ መሬትናን ወረጃን ሓላልን ህዝብና ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎን ዝተኸፈለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ውጽኢት ብምዃኑ፡ ወትሩ እንሕበነሉን እንዕቅቦን'ምበር ንሓንቲ ካልኢት'ውን ትኹን፡ ብህልው ክውንነትና ኣንጸርጺርና ክብሪ እንኸልኦ ዓወት ኣይኮነን፤  ንምሕራር መሬትና ዝኸፈልናዮ ሞባእ፡

24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ

“ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኰሎንን ከባቢአን”ነዚ ክቡር ጽምብል ይበቅዕ ዚበለቶ መግለጽን፣ ንክውንነት ህዝብና ዘንጸባርቕ ኣፍላምን ጽሑፋትን ኣሒዛ ተቐሪባ’ኳ እንተላ፣ ከምተውሳኺ እውን ዚዀነ ተሳታፊ/ት ወኒታቱ ዚገልጸሉ ምድላዋት ምስ ዚገብር፡ ነዚታት ንምስትእንጋድ ኣደራሽ-ጽምብልና ክፉት ምዃኑ ንሕብር። ናይ መስተን መግብን ምድላዋት ከም ልሙድ ህሉው ብምዃኑ ድማ ተሳታፍነት ስድራ-ቤታትኩም ውሁብ ንወስዶ።

ኣብ ላስቬጋስ መበል ዕስራን ዓርባዕተን(24) መዓልቲ ነጽነት ብኽብሪ ተባዒሉ

መበል ዕስራን ኣርባዕተን መዓልቲ ነጽነት ኣብ ላስቬጋስ ብድምቐት ተጸንቢሉ። እቲ መደብ መጀመርታ ብዝኽረ ሰማእታትን ሃገራዊ መዝሙርን እዩ ተጀሚሩ፡ቐጺሉ  ኣቶ ኣምባሳጀር ብትግርኛ ኣቶ ከራር ድማ ብዓረብ መልእኽቲ መዓልቲ ነጻነት ኣመሓላሊፎም።ኣብቲ መልእኽቲ መጀመርታ እንቛዕ ናብ መበል 24 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብጻሓኹም ኢሎም ብምጅማር ቐጺሎም ነቶም ካብ መግዛእቲ ሓራ ኽንከውን ህይወቶም ዘወፈዩልና ጀጋኑ ሰማእታትና ክብርን መጎሰን ይብጻሓዮም ።ኤርትራ ልኽዕ ዕለት 24 ወርሒ 05 ጠቕሊላ ከብ መግዛእቲ ሓራ ወጺኣ።

ብምኽንያት መበል 24 ዓመት ዝኽሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣

24 ግንቦት፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳውያን ተበራረይቲ ገዛእቲ መሪር ቃልሲ ብምክያድ ከቢድ መስዋእቲ ዋጋ ቃልሲ ከፊሎም፡ ሃገራዊ ነጻነቶም ዘረጋገጹላ ኣብ ታሪኽና ልዑል ስፍራ እትሕዝ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ሃገራዊ ነጻነትናን ላዕላውነትናን ከነረጋግጽ ምብቃዕና ኣገዳሲ ምዕራፍ ዝሕዝ ይኹን ዳኣምበር፡ ብሰንኪ ብኩራት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ሃገራዊ ነጻነትና በርዒና እያ ተሪፋ። ስለ ዝኾነ ናይ ህዝብታትና ኩሉ-መዳያዊ ሓርነታት፡ ሰላምን ደሞክራስን ልምዓትን በቲ ሃገራዊ ነጻነትና ብምጭዋይ ብኢደ-ወነኑ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝጨበጠ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ክመኽኑ ኮይኖም እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ እዘን ዝሓለፋ 23 ዓመታት ከም ህዝብን ሃገርን ናብ ስዉር ዘቤታዊ መግዛእቲ ተቖሪንና ንዝተፈላለዩ ጸገማትን ሓደጋ ደበና ውድቀትን ምብትታንን እናተሳጣሕና መጺናን ንቕጽል ኣለናን።

ነባሪ ሰላምን ዘተኣማምን ምዕባለን፡ ካብ ነጻ ምንቅስቓስ ፖ/ሰልፍታትን ወሳንነት ህዝብታትን ወጻኢ ዘይሕሰብ 'ዩ!!

ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ዝተፈላለያ ናይ ዜና ትካላቱን፡ ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት ከምዝኾነት ከእምኑ ክንደይ ዘይሃውተቱ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኤርትራ ካብ ኩለን ጎረባብታ ሃገራት፡ ብሰላምን ምርግጋእን ዝተፈለየት፡ ናይ ቶኽሲ ድምጺ ዘይስማዓላ፣ መራሒ ሃገር ብዘይ ዋርድያ ኣብ ጎደናታት ሸናዕ እናበለ ክዛወር ዘይስከፈላ ቅስንቲ ሃገር እያ ብምባል ብዘይሕንከት ክሰብኩ ይስምዑ እዮም። ብርግጽ እዚ ሓሶት'ዚ ነቶም ብረመጽ ሓዊ እናተጠበሱ ዝርከቡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ፡ ብፍላይ ንምእማኖም ተባሂሉ ከምዘይኮነ፡ ዘይክወል ሓቂ እዩ። ሃገር ከም ዑንቂ ጸቢባቶ፣ ዝረገጻ መሬት ከይትሕስወሉ ምትእምማን ስኢኑ፡ ብራዕድን ሽበራን እናተሓቑነ ዝነብረላ ዘሎ ሃገር፡ ''ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት እያ'' ዝብል ጽውጽዋይ እንክሰምዕ ዘየደንጹዎ ኣይኮነን።

ንመበል 24 ዓመት መዓልቲ ናጽነት 24 ግንቦት ምኽንያት ብምግባር ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ

ባሕቲ መስከረም 1961 ዝተተኮሰ ርችት ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንባዕዳውያን ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ ሓምሺሹ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ሉኡላዊ ኣኽሊል ናጽነት ዝደፍኡላ ክብርቲ ዕለት እያ፤24 ግንቦት 1991። እንሆ ከኣ ሎም ንመበል 24 ዓመት ከነኽብራን ክንዝክራን ንርከብ ኣሎና።

ብዝጸረፍናዮ መስፈር ከይንጽረፍሲ...ኣይንጻረፍ

Akriaኽርያ 'ምበር ናፊቐዮ! 

     ኣዛን-ተርሒም መስጊድ ሶማል ካብ ዘይሰምዕ እኮ ሽዱሽተ ዓመተይ ተቓሪቡ። ደወል-ቅዳሴን ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ከኣ'ሞ ሬሳ ወላዲተይ ካብ ዘፋነኽሉ 3 መጋቢት 2008 ረፋድ ሰዓት 10 ምስ ተፋነኽዎ'የ። እንዳገብሪኤል ፊደል ዝቖጸርክሉ ቤት ትምህርተይ'ዩ። እግሪ ዘትከለኒ ሪጋ ሶማልን ሜዳ እንዳ ድርየን ትርኢቱ ውሪግሪግ ይብለኒ ኣሎ። ኣንታ ግዲ ክርስዖ ኢለ። ዘዕበየኒ ከይርስዕ ይኽደነኒ።

ወዳጀ ልምዓት ብጽንዓት

ሎሚ ኣብ ድሮ እቲ መዳርግቲ ኣልቦ መስዋእቲ ከፊልና ትእምርቲ ዝሰራሕናሉ፡ 24 ግንቦት መዓልቲ ሓበንን ክብረትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት፡ ክብርትን ፍልይትን ዕለት ናጽነት ኢና ንርከብ ዘለና፡፡ መበል ዕስራን ኣርባዕተን ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ 2015፡፡ ኣብዚ ሕጽር ዝበለ ትሕዝቶ ዝሓዘ ንእዋናዊ ጉዳያት ኣጉሊሑ ዘርእይ ጽሑፈይ፡ ትርጉም ናጽነትን ንናጽነት ዝኸፈልናዮ ኩቡር ናይ ህይወት ዋጋን ብዝርዝር ንምርኣይ ኣይኮነን፡፡

ነገራት ክርኢ ዝደሊ፡ ክመጽእ ይኽእል’ዩ። እቲ ዝረአን ዘይረአን ግን ንሕና ኢና ንውስኖ፡ ይብል ስርዓት ህግደፍ።

ብሳልሕ የኑስ ብእንግሊዘኛ ካብ ዝተዘርገሐ ሰፊሕ ጽሑፍ ዝተወስደ ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኩሎም መንግስታት ወይ ስርዓታት ወግዓውያን ኣፈኛታት ኣለውዎም። ስርዓት ህግደፍ ከኣ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣፈኛ  ስለዘየዕግቦ፡  ኣፈኛታት ዝኾንዎ ካልኦት ይውድብ ወይ ይቖጽር። ንኣብነት ከም በዓል ጊደዎን ኣባይ፣ ኣስመሮም ለገሰ፣ ኣስገደ ሓጎስ ዝኣመሰሉ ንገዛእ ርእሶም ከም ኤርትራውያን ኣመሪካውያን ኢሎም ዘጠመቑ፡ ገለ ካብ’ቶም ናይ’ቲ ስርዓት  ዘወግዓውያን ኣፈኛታት’ዮም። ካልኦት  ምስ ኤርትራ  ዋላ ሓንቲ ዘራኽብ ዘይብሎም’ውን ኣለው። ንኣብነት ክርስቲን ዩሙቶኒ (ተጸዋዒት ናይ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ጨንፈር ትካል ዩ ኤን ዲ ፒ) ዕቕባል ሓዝባይ ( ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ)  ሚስ ብራትን ( ምክትል ዳሪክተር ኣፍሪቃዊ ማእከል ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ)

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!

ኢሳይያስ፡ ኣብ ገርሂ ልቢታት ኤርትራውያን ዝተሓብአ ቫይረስ ኢዩ። ከምቲ ፈውሲ ዘይርከበሉ ሕማም ከኣ፡ ዛጊት ንሕና ደቂ’ዛ ሃገር መድሃኒት ኣይረኸብናሉን። ስለዚ እቲ ንኢሳይያስ መመሊሱ ዝሓብእን ዘሰውድን ዝነበረ ትካል መዐደኒ ወርቂ ቢሻ ተሃሪሙ ኢልካ ክስማዕ ዝወርሐ ግሁድን ሕቡእን ቁዘማ፡ ንኣዳም ገረሞ ኢዩ።

 

 

ኣምባሳደር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘይተጸበዮ ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓቢሮም።

ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዝተባህለ ኣምባሳደር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ተጻብኦታትን ብደሆታትን ኤርትራ  ብዝብል ምስሉይ መዛረቢ ዛዕባ ጌሩ ብ17 ግንቦት 2015 ኣብ ከተማ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝጸወዖ ኣኼባ፡ ብዛዕባ’ቶም ኣብ ዝሓለፈ ብኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽን ዝተቐትሉን ብ19 ሚያዝያ 2015 ኣብ ባሕሪ ብምጥሓል ህይወቶም ዝሰኣኑን ቃል ከይተንፈሰ ብምጅማሩ፡ ካብ ኣኼበኛታት ኣካላዊ ወስታ ዝተሓወሶ ሓያል ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ ምንጭታትናን  ብ19 ግንቦት 2015 ካብ’ቲ ቦታ ኣፍሊጦም።

ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ኩባንያ ሓራት፣ ናይ ገሊኦም ደሃይ ክርከብ ኣይከኣለን

Haratbus3

መንግስቲ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ ኣትሒዙ ካብ ዝቀየዶም ሓያሎ ሰራሕተኛታት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራትን ጋራጅ መንግስቲ ነበረን፣ ገሊኦም ዝኾነ ደሃይ ከምዘይብሎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።እቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሰራሕተኛታት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራትን ጋራጅ መንግስቲ ነበርን ካብ ሓለፍቲ ክሳብ ተራ መራሕቲ መካይን ሰራሕተኛታት ጽገናን ኮይኖም፣ ዝተኣስርሉ ምኽንያት ብወግዒ ኣይተፈልጠን።

ጉዕዞ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ዘጓንፉዎ ተጻብኦታቱን፣ ብ’ገብረእግዚኣብሄር ወዲ ባሻይ!

ብእተፈላለየ ፖለቲካዊ ውዳቤታትን ማሕበራዊ ትካላትን ዝቖመ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ እምነ ኩርናዕ ደንበ ተቓውሞ ጥራይ ዘይኮነስ መሪሕ ቃልሲ እንተ-ተባህለውን ምግናን ኣይኮነን። ካብ ኣወዳድባ ኣመራረሓ፡ ክሳብ ኣቀዋውማ ሰራዊትን ኣመዳድባ ጨናፍርን ኮታስ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ውዳቤታት ንምስሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝስእል ውድብ እዩ ምባል ምግናን ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ተግባራዊ ስረሓት ዘረጋግጾ እዩ።

ብመርትዖ ዝተረጋገጸ ብልሽውና ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.

ኩቡራት ተኸታተልቲ መደብና ፣ ብስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ “ብመርትዖ ዝተረጋገጸ ብልሽውና ስርዓት ህግደፍ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ከነቕርቦ ኢና። እቲ ብልሽውና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪቓ፣ ኣብ ዱባይን ቻይናን ዶባት ዝሰገረ’ዩ። ብልሽውና ስርዓት ህግደፍ ድማ ብመደብ ኮነ ኢልካ Intentionally ዝተሰርሓሉ ግዜ ዝወሰደ፣ ምቊጽጻር ይኹን ተሓታትነት ዘይብሉ ኮይኑ ክቕጽል ብዕላማ ዝተፈጸመ እዩ።

ኣሓ ምስ ሓራዲአን፡ ማይ ይሰትያ!

ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ፡ ኣሓተይን ደቀይን። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሕሱም ግዜ፡ ዝስመዓኒ ሃገራዊ ሓዘንን ጓሂን ምስ ናይ ዕድመ ተመኩሮይ ከካፍለኩም እንከለኹ፣ ደስ ይብለኒ። ‘ኣሓስ ምስ ሓራዲአን ማይ ይሰትያ’ ዝተባህለ፡ ብትኽክል ከምዚ ሎሚ ንርእዮ ዘለና ኣከያይዳ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ዝመስል።

ፖለቲካዊ ውድብትና ስጡም ናይ ኣረኣእያ ሓድነት ክገብራ እንተዘይበቕዓ፡ ተመሓዝየን ከይሰርሓ እንታይ ይእግመን?

ህ ዝ ብታት   ኤር ት ራ ፡   ኣብ   መን ጎ   ፖለ ቲ ካ ዊ   ውድባ ት   ሓቀ ኛ   ናይ   ኣ ረ ኣ እ ያ   ሓድነ ት   ክ ሪ ኡ   ሃ ረ ር   ክ ብሉ፡ ን ግ ብራ ውነ ቱ   ኣብ   ዝ ተ ፈ ላ ለ የ   ግ ዝ ያ ት ፡   ዝ ተ ፈ ላ ለ የ   ፈ ተ ነ ታት   ክ ገ ብሩ   ምጽ ና ሖም፡   ብሩ ህ   ይ መስ ለ ኒ ። ዛ ጊ ት   ሕጂ ’ውን   ብወገ ን   ህ ዝ ቢ፡   እቲ   ሓቀ ኛ   ናይ   ስ ምረ ት   ባ ህ ጊ   ኣብ   ቦ ት ኡ   ኣ ሎ።   ኣ ላ ሽ   ኣ ይ በ ለ ን ።   ከም’ቲ
ገለ   ተ ዛ ረ ብቲ   ን ሕቶ   ሓድነ ት   ኣ መል ኪቶ ም  ክ ዋ ዘ ዩ   እ ን ከ ለ ው፡   ካብ   ፖለ ቲ ካ ዊ   ውድባ ት   ኤ ር ት ራ ፡   እቲ ዘ ይ ተ ወደ በ   ህ ዝ ቢ   ይ ል ብም  ኢሎም  ዝ ገ ል ጽ ዎ ፡   ባ ህ ጊ   ሓቀ ኛ   ሓድነ ት   ት ማሊ  ኮነ   ሎሚ   ኣብ   ህ ዝ ቢ   ል ዑል   ቦታ ኣ ለ ዎ ።

OPEN

Commission of inquiry on Eritrea - 23rd Meeting 29th Regular Session of Human Rights Council

Men eyoum Ertrawiyan Jeberti

M

E

N

 

E

Y

O

U

M

 

E

R

E

T

I

R

A

W

I

Y

A

N

 

J

E

B

E

R

T

I

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18