ወጽዓ ደቂ-ኣንስትዮን ኣበጋግስኡን

ስርዓት መስፍንነት ንጊላነት ስዒሩ፡ ጎይቶት ካብ ህዝቢ ዘሚቶም ዘኻዕበትዎ ሃብትን ንብረትን፡ ዝደለብዎ ሓይሊን ከምዘለዎ ተረስተዮ። ህዝቢ ብንብረቱ ከይሓትት ድማ ረቂቕ ሜላታት ብምህንዳስ ብምስሊ ቁዱስ ጉልባባት ዝተፈላለያ ናይ ዓመጽን ዓፈናን ትካላት ኣቖመ። ናብዚ ዝነጥፉ “መንቓቕሕቲ” መልሚሉ ብምዝርጋሕ ድማ ህዝቢ ናብ ናይ ጨቛኒ መርህኡ ኣርዓሞ።

 

መንፈስን ትብዓትን ህዝቢ ዓዲ-ቀይሕ........

መንፈስን ትብዓትን ህዝቢ ዓዲ-ቀይሕ ብዝብል ኣርእስቲ ብዓዋተ ካብ ዝተዘርገሐ ሰፊሕ ጽሑፍ ዝተወስደ ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ መግቢ ክዳውንቲ መጽለሊ፡ እዚ  ሰብ ኮይንካ ኣብ ዓለም ሃሊኻ ዘድልየካ መባእታዊ ኢኮኖሚያዊ ጠለብ’ዩ።  ከምኡ’ውን መሬት ዕዮ ወይ ሓይሊ ሰብ፡ ርእሰ-ማል፡ እዚኣቶም መሰረታውያን ረቛሒታት ፍርያት ወይ እቶት’ዮም።  ስርዓት ኤርትራ ዝወጻሉ ብርዥዋ’ዩ።  ኣብ ኤርትራ  መሬት ክበሃል እንከሎ ኩሉ’ዩ።  ኣዛራቢ ኣሰሓሓቢ ባእታ’ዩ ድማ።

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ካብ ዕለት 27-3-2015 ክሳብ ዕለት 29-3-2015 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ፡፡ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ ቀንዲ ዛዕባታት ኣብ ከባቢና ዘንጸላሉ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝፍጸም ዘሎ ውሽጣዊ ገደብ ዘይብሉ ሕሰም ህዝብና ኣብ ዓቢ ጸገም ኣእትይዎ ከምዘሎ ጽሓይ ዝሃረሞ ጉዳይ ኢዩ፡፡

ብ’ገብረእግዚኣብሄር “ወዲ ባሻይ” ካብ ጀርመን፡ 24 መጋቢት 2015

ሕልካብ ሚኢቲ ጊዜ ምትሕብባእ ሓንቲ መዓልቲ ቃልዕ ምውጻእ፣ሕልምታትን ቅርሕንትታትን ተደማሚሮም ናብ ፍጹም ዕብዳን ምስ ተቐየሩ ናብዚ ትሕት ኢሉዘሎ ፈጠራታት የብጽሑ። ቅርሕንትን ተንኮልን ድማ መድሃኒት የብሎምን። እነሆ ድማ ኣይኒ ንቁር ዝኾነ ምህዞታት።

ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መጋቢት 2015 ኣርባዕተ ኤርትራውያን ብወተሃደራት ህግደፍ ተቐቲሎም።

ብ23 ናብ ዕለት 24 መጋቢት 2015 ኣብ ዘውገሐ ለይቲ፡  ስርዓት ህግደፍ ብዝኸተሎ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ምሕደራ ተማሪሮም፡ ብሓባር ካብ ኤርትራ ክወጹ ዝተበገሱ ሓሙሽተ ኤርትራውያን መንእሰያት ወተሃደራት ህግደፍ ብተመልከተለይ ኣድራጋ ጠያይቲ ከም ዝተኮስሎም፡ ካብ’ቶም ሓሙሽተ እቶም ኣርባዕተ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሞት፡ ሓደ ግን ብከቢድ ቆሲሉ  ብሸነኽ ዛላንበሳ ኣቢሉ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ዕጡቕ ኣሃዱ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ 25 መጋቢት 2015 ኣፍሊጡ።

ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ምፍራስ ኣባይቲ ሓደ ኣቦ ብሕርቃን ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ

ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ህዝቢ ብዘርኣዮ ተባዕ ተቓውሞን ኣብ ርእሲኡ ብዕሱባት ህግደፍ ብዝተፈጸመ ሞትን መቑሰልትን ንግዝይኡ  ደው ኢሉ ዝነበረ ምፍራስ ኣባይቲ፡  ብዝሒ ዘለዎም ሓይሊ ወተሃደራትን ፖሊስን ብምውሳኽ፡  ናይ ምዕናው መደብ ኣብ ዝቐጸለሉ፡ በዚ ኣረሜናዊ ተግባር ዝተቖጥዑ ኣብ ሓምሳታት ዕድመ ዝነበሩ ኣቦ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ኣብ ኣዝማሪኖ ዝረኽብናዮ ዜና ኣረጋጊጹ።

እዚ ኣንጻር ሓያል ማዕበል ዘዕለብጥ ዘሎ ስርዓት፡ ክጥሕልን ’ምበር ኣይክሰርርን’ዩ።

ኣብ’ዚ እንሰግሮ ዘለና ሓጋይ ስርዓት ህግደፍ ብዙሕ ክመጣላዕ ንዕዘብ ኣለና። ኣብ ገሊኡ ናይ ቀደም ባህሪያቱ ሒዙ፡ ኣብ ገሊኡ ከኣ ሓድሽን  ንጹህን ተመሲሉ። ኣብ’ዚ ሓጋይ እዚ  ሓበጀራዋይ ወይ ዝተዳቐለ ናይ ፖለቲካ ጸወታ ተኾልኲሉ ክንቀሳቐስ ክንዕዘቦ ጸኒሕና።

ብዛዕባ'ቲ መንነቱ ሓቢኡ ዝቐርብ ጽሑፋት

ብመሰረቱ መንነትካ ሓቢእካ ዝቐርብ ጽሑፋት መኽንያት ኣለዎ። ካብ'ቲ መኽንያታት፡ እቲ ዝቐርብ ጽሑፍ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ምስዝኸውን ወይ'ውን  በቲ ዝቐርብ ጽሑፍ ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ንጥንቃቐ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እቲ ካልኣይ መኽንያት፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት  መሰል ምጽሓፍን ሓሳባትካ ምግላጽን ኣብዘይከኣለሉ ቦታ ምኽኑይ ክገብሮ  ይኽእል ኢዩ። እንተኾነ ግን ኩሉ መሰላት ሕሉው ኣብ ዝኾነ ሃገር እናነበርካ ንገለ ጸቢብ ረብሓታት ንምሕላው ዝዓለመ እንተኾይኑ ካብቲ ቀዳማይ መኽንያት ፈሊኻ ዝርአ ኣይኮነን። እቲ ይኹን እዚ መሰል ውልቀ-ሰባት ዝሃርም ጽሑፋት፡ ወነንቲ ማዕከናት ዜና መንነት ጸሓፊ ክሕዙ ግዴታ ስለዘለዎም፡ ብሕጋዊ መንገዲ ከተራኽበሉ ከምእትኽእል ርዱእ ኢዩ። 

 

እንተ ተደጋገመስ ሓቂ ንከይመስል!!

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ነዊሕ ግዜ ብዝወሰደ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ሕድሕድ ልዝባትን ዘተታትን ሓሙሽተ ፖሎቲካዊ ውድባት ብመስርሕ ሰፊሕ ሰሚናር ኣቢሉ ኣብ ወርሒጥሪ 2013 ብዝተጋብአ ዕውት ቀዳማይን ሓድነታውን ጉባኤኡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ሕብረ-ብሄራዊ ውድብ ኮይኑ’ዩ ተመስሪቱ።

ኣብ ቢሻ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ ከምዘይተኻየደ ተረጋጊጹ

Bisha attack

ኢትዮጵያ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ ብምጥሓስ ኣብ ዕደና ቢሻን ወትሃደራዊ መዓስከር ማይ ዕዳጋን ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ ዝተባህለ ዜና ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹ። እቲ ብዓርቢ 20 መጋቢት፣ ኣብ ቢሻን ማይ ዕዳጋን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ፣ መንነቶም ዛጊት ብዘይተነጸረ ሰባት ወይ ጉጅለታት ብዝተጻወደ ነታጕ ዝተፈጸመ ምዃኑ'ውን ክረጋግጽ ክኢሉ ኣሎ።

መትከላት ግሃድኤ - ሕድሪ፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ -ሕድሪ) ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ደሞክራሲ፡ሰላም፡ ማሕበራዊ ስኒት፡ ማዕርነት፡ ፍትሒ፡ ምዕሩይ ሃገራዊ ልምዓትን ልዑላውነት ሕግን ንምስፋን ይቃለስ፡፡ግሃድኤ-ሕድሪሃገራዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታቱ ንምዕዋት ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ዝኣምኑንውድባዊ ቅዋሙ (ሕገ-ህንጻ) ዝተቐበሉን ኤርትራውያን ኣሰሊፉ  ዘቃልስ ውድብ’ዩ።

ሰለስቲ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ተገሊጹ።

ኣብ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሚዲያታት ብጋዜጠኝነት ከገልግሉ ዝጸንሑ’ሞ፡ ምኽንያቱ ብዘይተነጸረ ኣስታት ን5 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ክሳቐዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብዘይንቡር ኣገባብ ወዲእኩም ኣለኹም ትወጹ ተባሂሎም ዝተለቁ ኢሳቕ ኣብራሃም ዝርከቦም ሰለስተ ጋዜጠኛታት፡ ብሰንኪ በቲ ስርዓት ዝበጽሖም በደላትን ዝግበረሎም ስለያዊ ምክትታልን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ረድዮ ኤረና ብ20 መጋቢት 2015 ኣፍሊጣ።

ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይትረፍ ሕጊ ከኽብር፡ ሕጊ ዝበሃል ከም ዘሎ ክሰምዕ’ውን ድልዊ ኣይኮነን።

ኣገልግሎት ዜና ድምጺ ኣመሪካ ኣህጉራዊ ፕሮግራም፡ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝቖመ መርማሪ ኮሚሽን ብምጥቃስ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይትረፍ ሕጊ ከኽብር፡ ሕጊ ዝበሃል  ከም ዘሎ’ውን ክሰምዕን ክፈልጥን ድልዊ ኣይኮነን ክብል ብ15 መጋቢት 2015  ኣብ ናይ ሰዓታት ምሸት መደቡ ጸብጺቡ። እቲ ትካል ዜና፡ መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብቐጻሊ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክፍጸምን ክረአን ከም ዝጸንሐ ከም ዝገለጸ’ውን ኣቃሊሑ። ነዚ ኣቦ-መንበር ናይ’ቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ 16 መጋቢት 2015  ኣብ ጂኒቫ /ስዊትዘላንድ/ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀሪቡ  ዝሃቦ ቃል’ዩ ይብል

ኣወንታዊ ውጽኢት ህጹጽ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብምዕቃብ፡ መድረኻዊ ዕማማቱ ንምዕዋት ዕቱብ ጻዕርታት ነካይድ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ መስርሕ ሓድነታዊ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ስቪካውያን ማሕበራት፣ መንእሰያት፣ ደቂ-ኣንስትዮን ምሁራንን ዝሓቖፈ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ ምቛሙ፡ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ’ዩ

ሃገር ድዩ ህዝቢ ልዕሊ ኹሉ ?

ብኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ-ሃገር ከም ነፍሱ ዝኸኣለ ህያው፤ ተወሊድና ክሳብ ንሞውት ክንግዘኦ ዘሎና፤ መዓስ ከም ዝጸግብ ዘይንፈልጦ፤እንኩም ዘይፈልጥ ኩሉ ግዜ ሃቡ ዝብል ጌርካ ምቅራቡ። ንባዕሉ ነቶም ኣቅረብቱ ብተግባር ዘይስመዖም ጓንጓ ነገር`ዩ። ዘይስመዖም ጓንጓ ክነሱ ንኻልእ ከም ዝስመዖን ከም ዝኣምኖን ገይሮም ብምጽቃጥ ኣብ ዘይሰምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘየለ ደብሪ ከም ዝምህለል ይገብርዎ እዮም።ንገለ ምሁር`የ ዝብል ከይተረፈ !

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ጨንፈር ጀርመን

ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ሃገረ ጀርመን፡ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ፣ ንዕለት 02/05/17 (ማለት ን2 ግንቦት 2015) ብሓልዮት ጨንፈር ጀርመንን፡ ምትሕብባር ጨናፍር ዞና ኤውሮጳ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን፣ ካብ ዝምስረት እዮቤል መበል 40 ዓመቱ፡ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ክብዕል ስለ ዝኾነ ንኹሉ ደላይ መሰረታዊ ለውጥን ብናይ’ዚ ታሪኻዊ ማሕበር’ዚ ዝግደስ ዝኾነ ኤርትራ’ውን በዚ ኣገጣሚ ክነበስር ንፈቱ፣

ኣርባዕተ መንእሰያት ብኣባላት ስለያ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ተቐቲሎም፡

መጋቢት 23-2015 ናብ ዕለት 24-3-2015 ዘውገሐ ለይቲ፡ ሃገሮም እሾኽ ዳንዴር ኮይናቶም ካብ ሕቑፎ ወለዶም ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ  ብልሽው ምሕደራ ከይፈተው ተፈልዮም ብሓባር ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ ሓሙሽተ መንእሰያት፡ ካብኣቶም እቶም ኣርባዕተ ብኣባላት ስለያ ስርዓት ህግደፍ ብጥይት ተሃሪሞም ከምዝመቱ  እቲ ሓሙሻዮም ከኣ ብከቢድ ማህረምቲ ቆሲሉ ብሸነኽ ዛላምበሳ ሃዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ - ሕድሪ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም፡፡

ቅልዕቲ መልሲ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ንዓርከይ ገዛኢ ኪዳነ ስክፍታ ኣሎኒ ኢልኩምኒ’ሞ ኣይትሰከፉ ዓርከይ፡

ዓርከይ ገዛኢ ኪዳነ ኣነ ሕቶ ኣሎኒ ክብሉ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ቅሉዕ መልእኽቲ ሰዲዶም ቀንዮም።፡ ሕቶኦም ድማ ብወነንቲ መርበብ ኢንተርነት ኣቢሎም ናብ ዓርከይ ገረዝጊሔር ገብረገርግስ ዝቐርብ ሕቶ ኢዩ ይብሉ። ሰላም ዓርከይ  ድሕሪ  ምባል፡    ሃለዋተይ  ንምፍላጥ  ከመይ  ኣሎኹም  ይብሉ?  ሎሚ  ቅነ  ክጽሕፎ  ዝቐነኹውን  ክከታተሉዎ ከምዝቐነዩ ኣይሓብኡለይን። እሞ ስክፍታኦም ካብ ገለጹ ቀጥታ ናብኦም ክምለስ።

ፓል ሓርነት ንዘተ

ዕዱም ጋሻ፡ ዕዱም ጋሻ፡-  ኣቶ ኢያሱ  ኣቶ ኢያሱ ዓንደማርያም ዓንደማርያም ዓንደማርያም    ካብ ደቡብ ካብ ደቡብ    ኣፍሪቓ ኣፍሪቓ ንዕለት፡ ንዕለት፡-ቀዳም  ቀዳም 28 2828 28- -- -03 0303 03- -- -2015 2015 2015 ዛዕባ፡ ዛዕባ፡- መሰረታዊ መሰል ወዲሰብ መሰረታዊ መሰል ወዲሰብ ሰዓት ፡ ሰዓት ፡- -- - 20 20 20፡00 ብበርሊን ኣቆጻጽራ ፡00 ብበርሊን ኣቆጻጽራ ፡00 ብበርሊን ኣቆጻጽራ ብደሓን ምጹ ብደሓን ምጹ

ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ዘርኢ ንጹር ስእሊ ከምዝረኸቡ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኣቦ መንበር መንበር መርማሪት ኮሚሽን ኣፍሊጡ

Humr

ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከተጻሪ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘት መርማሪት ኮሚሽን፣ ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ዘርኢ ንጹር ስእሊ ከምዝረኸበት ኣረጋጊጻ።

ለውጢ ኣብ ምምጻእ ግቡእካ ከይገበርካ፡ ብካልኦት ኣብ ዝመጸ ለውጢ ተረባሒ ምዃን’ሞ ቅኑዕ ድዩ?

ኣብ   ፖለ ቲ ካ ዊ ፣   ኢኮ ኖ ሚያ ዊ ፣   ምምሕዳ ራ ዊ ፣   ማሕበ ራ ዊ ፣   ባ ህ ላ ዊ   መዳ ያ ት   ….ወዘ ተ   ግ ደ ን   ህ ላ ወን   ምሁር ኣብ   ኩሉ   ሕብረ ተ -ሰብ   ኣ ድላ ይ ን   ኣ ገ ዳ ስ ን   ምዃኑ   ኣ ይ ተ ሓት ት ን ።   ምኽን ያ ቱ   ምሁር   ዘ ይ ብሉ   ሕብረ ተ -ሰብ መብራ ህ ቲ   ከም  ዘ ይ ብሉ   ገዛ   ስ ለ ዝ ኾነ ፡   ኣ ድላ ይ ነ ት   ት ምህ ር ት ን   ምሁር ን   ኣብ   ኩሉ   ዓ ውድታት   ዘ ይ ስ ገ ር ’ዩ። እ ን ተ ኾነ   ግን   ምምሃ ር   ወይ   ምሁር   ምዃን   ብዘ ይ   ህ ዝ ባ ዊ   ተ ገ ዳ ስ ነ ት ፣   ሓል ዮ ት ፣   ሓላ ፍ ነ ታዊ   ኣ ረ ኣ እ ያ ን በ ይ ኑ  ት ር ጉ ሙ  ኣ ይ ር ደ ኣ ን ን ።

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18