ኢሳይያስ ቅዴም ቀዲዴም ምስ ነብሱ ክዕረቕ ይግባእ!!

ቀዲማይ ክፋሌ-ገባቲ  ኢሳይያስ  ብባህርያቱ  ካብ  ህዜቢ  ኤርትራ፡  ካብ  ውሽጢ  ህግዯፍ፡  ብፖልቲካዊ  ውዴባት  ኤርትራ ዜሇዒለ ብጣዕሚ ተራ ዜኾኑ ካሌኣውን ሰሊማውን ሕቶታት ኣብ መኣዱ ዗ተን ሌዜብን ቀሪቡ ብሰሊማዊ መንገዱ  ንምፍታሕ  ተዒዱለ  ኣይፈሌጥን’ዩ።

ኩሉ ነገር ድሕሪ ንጹር ፖለቲካዊ ኣንፈት!

ሓደ ዝተወጸዓ መሰሉ ዝተነፍገ ቁጠባዊ ምንጭታቱ ዝተመንዘዐ፡ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ክግለል ዝተግብረ ሰብ ህዝቢ ይኹን ህዝብታት፡ ኩሉ ብዓመጽቲ ዝሰኣኖ መሰላትን ረብሓታትን ከውሕስ ግድን ክቃለስ ኣለዎ። ምኽንያቱ ረሃጽ ከየፍሰሱ፡ ብናይ ካልእ ጉልበት፣ ፍለጠት፣ ገንዘብ፣ ህይወት ኣብ ጽቡቕ ዝነበሩ መጸይቲ፣ መለኽትን ፋሽስታውያንን ስርዓታት፡ ንሕጊ ተማእዚዞም፡ ፍትሒ ማእከሎም ጌሮም፡ ህዝቢ ኣኽቢሮም ኩሎም ዜጋታት መሰረታዊ መሰላቶም ተኸቢሩ ካብ ጸጋታት ሃገር ብማዕረ ክመቓርሑ ዝፈቅድ ተፈጥሮ ስለዘይብሎም፡ ብዘይካ ተመጣጣኒ ሓይሊ ፈጢርካ ምብርካኾም ካልእ ኣማራጺ የለን። 

ወዲ ባዓታይ፣ “ከመኡያ ዝገብርስ ከምኡ ይነግር”

ኣብ ዕለት 11/02/2014 “መን ኢዩ ወዲ ዓሊ? ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ጭቆና ከናግፍ ካብ ስማይ ዝወረደ ንቢይ ድዩ?” ብዝብል ኣርእስቲ ብኣቶ ጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ (ወዲ ብዓታይ)፡ ዝረ ዝመበገሲኡ ፖለቲካዊ ኣልቦ ትሕዝቶ ጽሑፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ሪእየ። ትሕዝትኡ ነቲ ኣነ ብዕለት 06/02/2014 “ዳሕራዮም’ምበር ገደደ” ኢለ ዝጸሕፍኩዎ ጽሑፍ ዝቃወም ዝመስል እኳ እንተኾነ፣ ብቐንዱ ግን እቲ ዒላማ ብመገደይን ብመገዲ እቶም ምሳይ ኣልሚሙ ከጸልሞም ዝፈተነ ኣሕዋት ኣቢሉ ንኻልኦት ክቃወሙና ይኽእሉ ኢዮም ንዝብሎም ዜጋታት በቲ ጽዩፍ ቃላቱ ንምፍርራሕን ከይብሉና ብምባል ካብ ምቅዋሞም ዓዲ ንኸውዕሎም ዝምሃዞ ሕሱር ምህዞ ምዃኑ ብዙሕ ምርምር’ውን ዘድልዮ ኣይኮነን።

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18

ቃለ መጠይቅ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ

ከልቢ ኢሳያስ ተሰርኒቁ!!!

ብጭቕታ ዕላማ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ........ህ.ግ.ደ.ፍ ስምዕዎ!!!