ሓይልታት ጸጥታ ሱዲን፡ ናይ ህግዯፍ 3- መኽ዗ንን ዗ይሕጋዊ ንብረትን ወሪሶሙዎ።

ብዕለት 12/ የካቲት/ 2021 ጸጥታ ሱዲን፡ ኣብ ከሰላ ፖርት- ሱዲን ሓልፋ ዜርከብ 3 - መኽ዗ን ናይ ሱዲናዊ ራሻይዲ ብሃንዯበት ፈቲሾሙዎ። ምስኡን ምስ ዗ይሕጋዊ ትካል 09 ዜተኣሳሰሩ 4- ውልቐሰባት እዉን ንመንበሪ ገዚን ስርሖምን ተፍትሽ ኣካይዶም። ስለዙ ጸጥታ ሱዲን ኣብ ኩሉ ቦታት ዜጸንሖም ንብረት ህግዯፍ ወሪሶሙዎ።