ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Where is Eritrean Information Minister Ali Abdu?

28 Dec 2012

Eritrean Information Minister Ali Abdu Ahmed, government spokesman and censor-in-chief of the Red Sea nation, has been invisible in the past few weeks.