ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ.................

ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ ንምምሃርን ምትምሃርን ኣመልኪቶም ኣብ ቅድሚ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቦም ዘስምዕዎ መደረን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ከብድን ሕቖን ምዃኑ ተፈሊጡ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ኤርትራ፡ ካብ ስእነት ሰላምን ጥዑይ ፖሊሲ ዝነቅል፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ፡ ተማሂረ ኣብ ህይወተይ እንታይ ለውጢ ከምጽእ ኢለ፡ ዘይወተሃደር’የ ክኸውን ዝብል ሃገር ከደን ተስፋ ምቑራጽ ዘኸተለን ማዕበል ስደት ዘተባበዐን’ዩ ዝበሉ ንመግለጺ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸታ

Add a comment

ስምረት ምቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ስምረት ምንይቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ብሞት ናይ ሓውናን ብጻይናን፡ ካብ ቀዳሞት መስረት’ቲ ምቅስቃስና ዝኾነ ብጻይና ዓሊበኺት ዓንዶም ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ንምግላጽ ዝስዕብ መግለጺን ሓጺር ታሪኽ ህይወቱን ኣብ ነቕርበሉ በቲ ሓደ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ካባና ብሞት ምፍላዩ ዓሙቅ ሓዘን ክስማዓና ከሎ፡ ከም ብጻይናን መቃልስትናን ዝነበሮ ተወፋይነት ፡ ልቦናን ዓቅልን ክንጠቅስ ከሎና ካኣ ምሳና ምቅላሱ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክዓስል፡ ሰላምን ብልጽግናን ክነግስ ዝምነ ጥራይ ዘይኮነ ፡
ወላ ኣብ’ቲ ጽንኩር እዋን ናይ ጥዕና ኩነታቱን`ውን እንተኾነ ብትግሃንትን ብ ኣርኣያን ኩሉ ግዜ ብደረጃ መሪሕነት ዝሰርሕ ዝነበረ ዘሐብን መቃልስትና እዩ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ ንሞፍቱ ኤርትራ፡

መፍቱ ኤርትራ ሸኽ ኣልኣሚን ዑስማን ኣልኣሚን ኣብ መበል 93 ዓመቶም ካብዛ ዓለም ብሞት ከምዝተፈልዩ ካብ ኤርትራ ወግዓዊ መግለጺ ተዋሂቡዎ ኣሎ።

 

Add a comment

ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሓድሕዳዊ ተኹሲ ሰለስተ ተቐቲሎም

ብሓላፊ ስለያ ምክትታል ዶባት ዝተላእኩ ዕጡቓት፡ ንክልተ ኣባላት ህዝባዊ ሚሊሽያ ንምእሳር ኣብ ዝተበገስሉ እዋን፡ ብሓደ መራሕ ጋንታ ህዝባዊ ሚሊሽያ ዝምርሑ ኣባላት ንዝተዋህበ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ብምቅዋም ብዝተፈጥረ ግርጭት ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ሓድሕዳዊ ተኹሲ ተኸፊቱ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ካብ ክልቲኦም ወገናት ሰለስተ (3) ኣባላት ከምዝሞቱ ምንጭታትና

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ውድባዊ ሰሚናር ኣቃኒዑ

ብማእከልነት ኣባል ፈጻሚ ኣካል ብጻይ መሓመድ ሳልሕ (ኢሮብ) ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ግሃድኤ-ሕድሪ ሰሚናር ኣብ ከተማ ሽረ ኣቃኒዑ። ግሃድኤ-ሕድሪ ስርዒታውያን ሓለፍትን ወከልቲ ጨናፍር ካብ ማይ-ዓይኒ፡ ማይ-ጸብሪ፡ ዓዲ-ሓሪሽ፡ ሽመልባ፡ ሕጻጽ፡ መቐለ፡ ከምኡ’ውን ምምሕዳራትን
ኣዘዝቲ ሰራዊት-ሕድርን ካልኦት ኣገደስቲ ኤርትራውያን ከም ተዓዘብቲ ዝተሳተፍዎ ካብ ዕለት 12 ክሳብ

Add a comment

ኣብ ዝባ ጋሽ ባርካ፡ ሓለፍቲ ዜርከቡዎም - 23 ሰባት ተኣሲሮም

ብትእዚዜ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዜተፈላለዩ ጽፍሒ ዜነበሩን ኣምሓዯርቲ ኣባላት ወትሃዯራዊ ስለያን ሚሊሽያን ዜርከቡዎም ብሃንዯበት ብጃምላ ተኣሲሮም። ካብዝም እሱራት ዜተማላአ ሓበሬታ ዗ለዎም ናይ ሽደሽተ (6)ሓለፍቲ ኣስማትን ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ዜርዜር ከም መርትዖ ቀሪቡ ኣሎ። ናይቶም ዜተረፉ እሱራት ዋላ’ኳ ዜተወሰነ ሓፈሻዊ ሓበሬታ እንተሎ፡

Add a comment

ኤውሮጳ፣ ኣንጻር ኣኼባታት ህግደፍ ተቓውሞታት ይቕጽል

Eri Demoመቐጸልታ ናይቲ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣንጻር ኣኼባታት ህግደፍ ዘካይድዎ ዘለዉ ተቓውሞታት፣ ኣብ ጀርመን ከተማ ከለን'ውን ዝነብሩ ኤርትራውያን'ውን ብሰንበት 14 ግንቦት ተመሳሳሊ ተቓውሞ ከምዘካየዱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ብሰንበት 7 ግንቦት'ውን ኣብ ጀርመን፣ ስቱትጋርት ክካየድ ዝተወጠነ ኣኼባ ህግደፍ ካብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ድሕሪ ዝገጠሞ ተቓውሞ፣ ናብ ካልእ ኣዳርሽ ክግዕዝ ከምዝተገደደ ኣይርሳዕን።

Add a comment

ምርባሕ ኣብየተ ማእሰርትን ማሕዩርን መግለጺ ስግኣትን ድኻምን ምልካዊ ስርዓት’ዩ።

ናይ መንግስታት ብጽሒት ስራሕ ብዙሕ ዝዓይነቱ ኮይኑ፡ ሓደ ካብኡ ምኽባር ጸጥታን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን’ዩ። ምኽባርን ጸጥታን ሕግን ንመን ንምንታይ? ቅድም ቀዳድም ንዜጋታት ካልኣይ ከኣ ንኹሉ። ስለምንታይ ዜጋታት ብዘይ ሰጋእ መጋእ መደባት ኣውጺኦም፡ ንዘውጽኦ (ዝወጠንዎ ) መደባት ንምዕዋት ብሰላም ወፊሮም ብሰላም መታን ክኣትው።

Add a comment

ከም ቃሕታኻ ዝመሓደር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህይወት የሎን ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ ወይ ከኣ ባርባራዊ ጭቆና’ዩ።

ማሕበራዊ ኮነ ፖለቲካዊ ጭቆና ውጽኢት ናይ ድኹም ኣተሓስስባ’ዩ። ጭቆና ውጽኢት ናይ ዕውር ስሰዐ’ውን እዩ። መሰረት ናይ ከም’ዚ ዝበለ ኣተሓሳስባን ውጽኢቱ ዝኾነ ጭቆናን ከኣ ስልጣን’ዩ። ግጉይ ኣጠቓቕማ ስልጣን። ስልጣን ምስ ዘይመቓራሕ፣ ስልጣን ምስ ዘይከፋፈል፣ ኣብ ኢድ ውሑዳት ወይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ምስ ዝኹመር፡ መሳርሒ ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ፡ መሳርሒ ዓመጽን ግህሰትን ይኸውን። እዚ ናይ ዓመጽ ወይ ጭቆና መንግስታዊ ምሕደራ፡ ካበይ ይብገስ ብደቂቕ ክትፈልጥ፡ ብዓይኒኻ ት

Add a comment

ሃገራዊ ቁጠባዊ ሕውየት፡ ብፖለቲካዊ ምስሉይነት ኣይረጋገጽን

ሃገራዊ ቁጠባዊ ሕውየት ብተራ ድሌት ኣይመጽእን። በስገዳድ ፖሊሲን ኲናትን’ውን ኣይረጋገጽን። ዝወደቐ ሃገራዊ ቁጠባ ክሓዊ፡ ፍልጠት፣ ጉልበት፣ ገንዘብ ዘለዎም ዜጋታት ክረክብ ኣለዎ። ዜጋታት ፍልጠቶም፣ ጉልበቶም፣ ገንዘቦም ኣብ ሃገሮም ኣብ መሬቶም ከፍስሱ ከኣ፡ ቅድም ቀዳድም ሰላም ክረኽቡ ኣለዎም። ካብ ሰብ ዝሰርሖ ስግኣት ሓራ ክኾኑ ኣለዎም። ብካልኣይ ብሕጊ ኣብ ስልጣን ዝደየበ፣ ብሕጊ

Add a comment

መበል 26 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ንምብዓል!!

ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ (ማስኤ-ሳድ) መበል 26 ነጻነት ሃገረ ኤርትራ ንምብዓል፣ ብዝተፈላለየ ጽሑፋትን፣ግጥምታትን ዝተሰነየ፣ ብሃገራዊ ደርፍታት ዝደመቐ ምሸት ንምብዓል ብክብረት ይዕድም።

Add a comment

ኣብ ሆላንድ፡ ኣብ ከሰላ ሱዳን ንዝርከቡ ውጉኣት ሓርነት ሓገዝ ንምትእኽኻብ ዝዓለመ ናይ ድራር ምሸት ተኻይዱ

ንስለ ሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ህዝብታት ኤርትራ ክብሉ፡ ብልዑል ሃገራዊ ሓርበኝነት ኣብ ዓውደ ኲናት፡ ምስ ጸላኢ እናተዋግኡ ፍርቂ ኣካሎም ዝኸፈሉ’ሞ፡ ቀዋሚ ደጋፊ ዘይብሎም ኣብ ከሰላ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ተጋደልቲ ንምሕጋዝ፡ ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ22 ሚያዝያ 2017 ኣብ ዝጸውዕዎ ናይ ድራር ምሸት 2000,00 ዩሮ ከም ዝተኣኻኸበ፡ ነቲ መደብ ዝውደበ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ዝተባህለ

Add a comment

ባድመን ኣባይን ብጓህሪ ቀለበት ቃል ኪዳን ኣእሲርካ ንምውሳብ ዝግበር ዘብዘብ ውጽኢቱ ብርሰትን ህልቂትን ጥራሕ’ዩ፡

ብእንኮ ሰብ ዝምራሕን ዝግራሕን ወሳኒ መሪሕነታዊ ጃንዳ ህግደፍ፡ ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቃሕ ዝበሎ ክውስን ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ’ዩ ዝመስል። ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ሕግን ሕጋውነት ወጻኢ ብድድ ኢልካ ፊን ዝበላካ ምግባር ከኣ፡ ልጓም ኣልቦ ፍንጡሕ ፖለቲካዊ ስድነት’ዩ። ሃላሊ ፖለቲካዊ ስድነት እዚ መሪሕነታዊ ጃንዳ፡ ከም ውድብ ካብ ውልደቱ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት’ዩ ጀሚሩ። ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ነቲ ብንጹሕ ሕልና ብዙሓት ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን

Add a comment

ህዝባዊ ግንባር ኣይሰዓረን ! ጀብሃ’ውን ኣይተሳዕረትን !!!

ናይ ቅድሚ 3 ሽሕ ዓመታት ታሪኹ ዘይፈልጥ፣ እቲ ካብ ኢድ ናብ ኣፉ ዝነብር እዩ [  ጀርመናዊ ጸሓፋይ ጌተ ]። ናይ ታሪኽ ተመራማራ ዘይምኻነይ ዘይፈልጥ ኣይህሉን። ታሪኽ ናይ ዝሰዓረ’ዩ ዝብል ዘይፍትሓዊ ኣገላልጻ ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን፣ እቲ ታሪኸይ ንምፍላጥ ዝጸልዎ ኣእዛነይ ብዘይናሕሲ ሞደኻ ይውቀር ምህላዉ ይፍለጠኒ። መጠናዊ ንምስናድ  ኣብ ዝፍትነሉ’ውን ናይ ኣእምሮ ደውታ - ብብልሒ ጭማራ ዝህደና  ኣዒንተይ-  ዝንቀሳቐሳ ኣጽብዐይ’ውን ብዘይምሕር ስሕለት ተቖራሪጸን ምናምን ክኸውን ከም’ዝኽእል ሕሹኽታ ውሽጠይ ዕረፍቲ ይኸልኣኒ።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዞባና ዘካይዶ ዘሎ ዘይንጹር ዝምድና ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብ7ን 8ን ጉንበት 2017 ኣብ ዘሰላሰሎ 5ይ ስሩዕ ኣኼባ፡ ካብ ኣብያተ ጽሕፈቱ ዝመጽኣሉ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ሰሚዑን ተዛትዩን ኣድላዪ ውሳነታት ብምምሕልላፍ ከም ሰነዳት ሰልፊ ተቐቢሉ ከም ዘጽደቖ፡ ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብ10 ጉንበት 2017 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ።

Add a comment

ትፈልጥዎምዶ? ንወዮም ክልቲኦም ደቀቦይ በራኺ ዓዲ ፈለስቲ!

ዝተወልድሉ ዕለትን መኖም ከምዝዓብን’ኳ እንተዘይፈለጥኩ፡ ሓዲኦም የማነ፡ እቲ ካልኣይ ድማ በየነ ዝተባህሉ ክልቲኦም ደቀቦይ በራኺ ኣባይን፡ ደቂ ዓዲ ፈለስቲ ሰፍኣ ምዃኖምን እሞ ኣጸቢቐ እፈልጦም ኢየ። እስከ ብዛዕባ ገለ ዛንታ’ዞም ክልተ ኣሕዋት ከዋግዓኩምየ’ሞ ንስኹም ድማ ሎሚ ንልቢ፡ ጽባሕ ንሕጊ ክኸውን ምእንቲ ተገዲስኪም ተኸታተሉኒ።

Add a comment

ደለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ትማሊ ሰንበት 14 ግንቦት 2017 አብ ከተማ ከሎን ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

“ያንግ” ህግደፍ YPFDJ መቐጸልታ ናይ’ቲ አብ ሓያሎይ ከተማታት አብ ሃገር ጀርመን ተዋፊርሉ ዝቐነየ ጽዑቝ ጎስጓሳት አብ ከተማ ከሎን እውን ሓደ ሰሚናር ጸዊዑ ነይሩ። ናይ እዚ ብጉልባብ 13th YPFDJ EURO CONFERENCE ዚተጸውዐ ሰሚናር ህግደፍ ሓቀኛ መንቀሊ-ዛዕባ ከአ አብ ሃገር ሆላንድ ወይ አብከተማ ፌልድሆቨንስለ ዝፈሸልሉ ንሰዓብቶም

Add a comment

ኤስደለ

ደምዳሚ መግለጺ ፍሉይ ኣኼባ መሪሕነት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)  መሪሕነት ኤስዯሇ፡ ኣብ ቀዲሞት 10 መዓልታት ወርሒ ሚያዝያ 2017 ፍለይ ኣኼባ ኣካይደ። መሪሕነት ኤስዯሇ ኣብ’ዚ ፍለይ ኣኼባኡ፡ ንህልዊ ዓሇማውን ከባብያውን ኩነታትን፡ ንህዝባዊ ዯሞክራስያዊ ቃልስና ዘሇዎ ትርጉምን፥ ንህልዊ ኩነታት ህዝብና፤ ንኩነታት ጸሊእን ኩነታት ዯምበ ተቓውሞናን፤ ንኩለ-መዲያዊ

Add a comment

ዘተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ምስ ግዱሳት ዜጋታት !!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፣ ብኣባል መሰጋገሪ ማእከላይ መሪሕነትን ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ውደባ ጨንፈር ኢትዮጵያን ብጻይ ፍስሃየ ሃይሉ ዝተመርሐ፡ ዘተ ምስ ግዱሳት ዜጋታት 14 / ግንቦት / 2017 ተኻይዱ። እቲ ኣብ ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝተቓንዐ ኣኼባ፡ ኣብ ሃገራውን ዞባውን ኩነታት ዘተኮረ ዘተ፣  ህዝብና ብዘይጽወር ባርነትን ኣብ ክዕገት ዘይከኣለ ዋሕዚ ስደትን ተሳጢሑ’ናሃለወ፡ ብዘይሓላፍነታዊ ስርዓት ህግደፍ ይፍጸም ንዘሎ ምድፋር ልኡላውነትን ሕሱም ምዝመዛ ሃገራዊ ጸጋን፡ ብኸመይ ክንኩንኖን ድሕነት ኤርትራን ኤርትራውያንን ከነረጋግጽ ንኽእል ኣብ ዝብል ርእሰ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ተመያይጦም። ቀጺሉ’ውን  መንእሰይ ነዚ ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ እናፈለጦ፣ ዋና ብዓል-ቤት’ዚ ጉዳይ’ውን ክንሱ ስለምንታይ ካብ ቃልሲ በዅሩ ይርአ፣ ወይ ንጡፍ ተሳትፎ ኣይርኣዮን ?

Add a comment

“ነተሓሳስባ`ውን ቁልዒ ኣለዎ” ?(ከም ሓዊ)

ንንጣር ሓዊ ብእግርኻ ረጊጽካ ናይ ምጥፍኡ ተኽእሎ`ሎ። ሸለል እንተልካዮ ኸኣ  ንቁጽን ጥሉልን ከም ዘንድድ ዓሻን ለባምን ዝርድእዎ`ዩ።ብማዕረ`ዚ ኸኣ ናይ ዝኾነ  ሾቨንያዊ፡ ኣድሓርሓሪ፡  ኣዕናዊ ቂልዒ ሓሳብ ብኣጋ ብእግርኻ ዘይምርጋጽን ኣበይ ከይበጽሕ ኢልካ ብ ሓንጎል`ታ ብ ኣባጎብየ  ዝተቀደመት ማንቲሌ ምሕሳብ ጌጋ`ዩ።

Add a comment

ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ስቱትጋርትን ከባቢኣን

Image result for stuttgart

ኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሒ  ስቱትጋርትን  ከባቢኣን  ብዕለት  14.05.2017 ካብ ሰዓት  15፡00  ጀሚሮም  ክሳብ  ሰዓት  17፡30  ድ.ቀ  ዘካየድዎ  ጒባኤ  ብዓወት  ተዛዚሙ። ጒባኤ  ብዙሓት  ደለይቲ  ፍትሒ  ኤርትራውያን  ኣብ  ስቱትጋርትን  ከባቢኣን  ዝነብሩ  ዝተኻፈልዎ  ኢዩ  ነይሩ። ከምኡ`ውን ደለይቲ  ፍትሒ ቱቢንገንን  ከባቢኣን ብሽማግለኦም  ደረጃ  ተወኪሎም  ብምክፋል  ናይ  ሞራልን ምትብባዕን  ደገፎም  ገሊጾም  ኢድ  ንኢድ ብሓባር ንምስራሕ  ቅሩብነቶም  ኣፍሊጦም። ጊዝያዊት  ኣካያዲት  ሽማግለ  ነቲ  ኣኺባ  ብዕሊ  ብምክፋት  ጸብጻብ  ናይ ማኅበር  ኣብ  ውሽጢ  ሓደ  ዓመት  ዘካየደቶ ኣቕሪባ  ኣማራጺት  ሽማግለ  ብኣኼበኛ  ኣምሪጻ  ኣረከበት።ጒባኤ  ሓሙሽተ ዝኣባላታ ክልተ  ከኣ  ተጠባበቕቲ ሽማግለ / ካብዚኦም  እተን  ክልተ  ደቂ  ኣንስትዮ  ብዴምክራስያዊ  ስርዓት ተመሪጾም። ብተወሳኺ  ንንዋትን  ኣካይዳ  ስራሓትን ማኅበር  ዝቆጻጸሩ ክልተ ኣባላት ተወሰኽቲ ተመሪጾም።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል.............

ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ህዝብታት ኤርትራ ከየኽበረ፡ ብተናጸል ናይ ሸቃሎ መሰል ከኽብር ኣይሕሰብን’ዩ ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ዓለም፡ ሸቃሎ ከም ሓደ ውጹዕ ክፍሊ (ደርቢ) ኮይኖም መጀመርያ ዝተቐልቀሉ፡ ኣብ መዋእል ር/ማልነት ኣብ ኢዳስትሪያዊ ሰውራ’ዩ።

Add a comment

አታ ጉድ ሰሚዕና› ዒመር መን ልኢኩኳ ትመራመር !?!

 ኣቦታትና ክምስሉ እንከለዉ ንለባም ኣምተሉ ክንደይ ከይስሕቶ ንዓሻከኣ ደርጉሓሉ ኣበይ ከይስቆሮ ከምኡ’ውን ሰራቅ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ ይብሉ እሞ ክንደይከ ዘይበሉ፡ ኢለ ነዘን ጠቂሰየን ዘለኩ ምስላታት ንሎሚ ተጠቂመ ገለጻይ ከመሓላልፈልኩም፡- ብዕለት 10.05.2017 ኣብ ሓደ ናይ ኤርትራውያን መርበብ መላዘቢ
ፓልቶልክ (Pltalk) እስከ ሕጂ’ከ እንታይኮን ይብሃል ኣሎ ኢለ፡ ድሕሪ ክሽሓ ፎሮ12 ምስ ሓደ ዓርከይ ዕለታዊ ነዚ ናይ መርበባት ፓልቶክ መዘናግዒ ናይ ድቃስ ዝኣበዮም ኮይኑ ዘሎ ዝሰማዕኩዎ ገሪሙኒ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ብበዓል መንን? ንኣየናይ ዕላማን ተሐቁፉ ይኮልል ከምዘሎ ከተ

Add a comment

ክተባባዕ ዝግቦኦ ዘይሕሇል ኤርትራዊ ሕልና

ልእሊውነት ሃገርና ብብዙሕ መስዋእትን ስንክልናን ዝተረጋገጸን ፥ ክቡር ታሪኽናን ሓበናን ጥራይ ዘይኮነስ ፥ ክንዕቅቦን ክንሕብሕቦን ዘሎና ፥ ሃገራዊ ሓሊፍነትን ፡ ግዴታን ከምዘሇና ኩለ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እዩ። ንጀጋኑ ስውኣት ሞጏስ ፥ ንኣካሇ ስንኩሊን ምሕጋዝን ፥ ሃገራዊ ሓሊፍነት ናይ ንፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣ

Add a comment

ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣስመራ ዝተኸስተ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ኣጨኒቑ

Water Shortከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ተራእዩ ዘሎ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ኣጨኒቑ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብሰንኪ'ዚ ኣዋርሕ ኣቑጺሩ ዘሎ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ሰሙናዊ ሓንቲ ፊስቶ ማይ ብኩፖን ንምርካብ ፊስቶታቱ ሰሪዑ ማይ ዝዕድላ ቦጣት ክጽበ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ምህላዉ'ውን እቶም ምንጭታት ጠቒሶም።

ብመሰረት ጸብጻብ እቶም ምንጭታት፣ ብምምሕዳር መንግስቲ ብዝዋፈራ ቦጣት፣ ንሓንቲ ፊስቶ ማይ ብኩፓን 10 ናቕፍ ክሽየጥ እንከሎ፣ ካብዚ ወጻኢ ግና ንሓንቲ ፊስቶ ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ዝሽየጠሉ እዋናት ኣሎ።

Add a comment

ሰላም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን - ከመይ ጌርካ ይመለስ?

Ethiopia - Eritrea

መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሓሉ ኣለኹ ዝብሎ ሓድሽ ፖሊሲ ንኣየኖት ኣገዳሲ ቁም ነገራት’ውን እንተካተተ ተመራጺ’ዩ ኢልኩም ትሓስቡ? ንዝብል ዝቀረበሎም ሕቶ ዳደ ደስታ ክምልስ ከሎ ‘ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ተኸፊቱ ነጻ ምንቅስቃስ ህዝቢታት ክሳለጥ፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ተነጽሎ ዘውግድ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን ስጉምቲታት ክውሰድ’ ይግባእ ይብል።

ዶ/ር በርሀ ሃብተጊዮርጊስ ብወገኑ ‘ውግእ ክልቲኤን ሃገራት ድሕሪ ምክያዱ፣ እቲ ምስሕሓብ ናብ ቤት ፍርድ ከምዘቅነዐን ብይን ተዋሂቡ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትግባረ’ቲ ብይን ዝርርብ ንግበር ኢላ ኣይትግብሮን ከምዝበለትን ኣዘኻኺሮም’። ‘መንቀሊ ኩለን ጸገማት እዚኣ’ያ’ ስለዚ ‘እዚ ጸገም’ዚ እንተተኣልዩ፣ ናይ ሰላም ዝርርባት ዘይቅጽለሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ኣይራኣየንን’ዩ ኢሎም።

Add a comment

ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ፣ ንመንግስቲ ኤርትራ ኮኒኑ

Niger Human

ካብ 8 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ኒጀር፣ ከተማ ኒያመይ ዝጋባእ ዘሎ መበል 60 ስሩዕ ዋዕላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናጽነት ፕረስ ንዘለዎ ኣመለኻኽታ ኮኒኑ።

እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ናይ'ዚ ሰሙን እዚ ዋዕልኡ፣ እቲ መንግስቲ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት'ውን ክፈትሕ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ።

ንውዕል ሰብኣዊ መሰላትን ቻርተራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኸተመ መንግስቲ ኤርትራ፣ ነዚ ዝኸተሞ ስምምዓት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽም ምህላዉ'ውን እቲ ኮሚሽን ወቒሱ

Add a comment

ንጡፍ ተሳትፎ ሓፋሽ ዝረኣዮ ቃልሲ ጥራሕ'ዩ

ንጡፍ ተሳትፎ ሓፋሽ ዝረኣዮ ቃልሲ ጥራሕ’ዩ ዝዕወት፡ ቃልሲ ሓፋሽ የካይድ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ቃልሲ ከኣ፡ ግድን፣ ግድን ህዝቢ ዝጥምቶ፡ ህዝቢ ዝርዕሞ፡ ህዝቢ ተሳታፍነቱ ከዕዝዘሉ ዝኽእል መስመር ቃልሲ ክህንድስ ( ክነድፍ ) ግደድ’ዩ ብስም ቃልሲ ህዝቢ፡፡

Add a comment

ዯረቱ ዜጠሓሰ ፍሉይ ብልሽውና ህግዯፍ።

ናይ ሎሚ ጽሑፍና ኣብ ኤርትራ ዜተፈጸመ ዯረቱ ዜጠሓሰ ፍሉይ ብልሽውና ህግዯፍ ቓልዕ መጽናዕታዊ ሰነድ’ዩ። እቲ ብልሽውና ድማ ብቐጥታ ምስ ሓጎስ ገብሪሂወት (ኪሻ ) ሓላፊ ቑጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ዜተኣሳሰር ኮይኑ፣ ብመርትዖ ተሰንዩ ዜቐርብ ዜርዜራት ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉቦን ብልሽውናን ሓዱሽ ዋላ እንተ ዘይኮነ እዙ ግና ብዓይነቱ ዜተፈልየ ዜገብሮ ምኽንያታት ኣለዎ።

Add a comment

ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን

ብተወልደብርሃን ገብረ::ኣብ 1993 ኢዩ። መምህርን ሓላፊ ክፍልን ኮይነ ብዘጋጠመኒ ክጅምር። ኦርኒክ ተማሃሮ ናይ ዝኣልያ ዝነበርኩ ክፍሊ ኣብ ዝመልኣሉ ዝነብርኩ ጊዜ ኢዩ። ካብ ትሕዝቶታት እቲ ኦርኒክ – ስም ኣቦ፡ ስም ኣደ፡ ዕድመን ብሄርን ተማሃሮ ከም ዝነበረ ይዝክር። ሓንቲ ካብ ተማሃሮይ ብሄርኪ ኢለ ምስ ሓተትኩዋ ጀበርቲ ኢላ መለሰትለይ። ጀበርቲ ዝብል ወግዓዊ ብሄር ስለ ዘይነበረ በቲ ኩነታት ተተንኪፈ ጀበርቲ ዝባሃል የሎን ክብላ ሕልናይ ኣይገበረለይን። በዚ ድማ ሕራይ ኢለ ናብቲ ካልእ ሕቶይ ማለት ምሉእ ስም ኣደ፡ ዕድመ ወዘተ ቀጸልኩ። እታ መንእሰይ ኣዚያ ትሕቲ፡ ምጭውትን ኣብ ክፍሊ ካኣ ልዑል ተሳታፍነት ዝነበራ ተማሃሪት ስለ ዝነበረት ነቲ ብሄረይ ጀበርቲ ኢዩ ዝብል እምነታ ሰጊረ ነቲ ዝተረፈ ብምምላእ ነቲ ብሄር ዝብል ባዶ ሰጊረዮ ከድኩ። ኣብ በይና ከዛርባ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመጸኒ ኣብ በይና ረኺበ ከዛርባ መረጽኩ። ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ተማሃሮ ኢኺ ኣይኮንክን ክብላ ፈጺመ ኣይደፈርኩን። 

Add a comment

ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋ

ኣስዒብና ከምቲ ወርትግ እንገብሮ ድራር ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ዶሮናን ሃገር ሱዳን ምስ ኵሉ መውጋእቲ ስቓይን ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእ ሕማማትን ወዘተ….. ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኵላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፤ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኺ/ ንዓኻ ዝስወር ኣይኰንን እሞ ኣብዚ ንዕለት 10-06-2017 ኣብ SAALBAU Gallus Frankenallee 111. 60326 Frankfurt a.M. ካብ ሰዓት 16.00 ክሳዕ ሰዓት 23.00 ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ብጉዳዮምን ብዘሎና ማሕበ

Add a comment

መርድእ

ሓፍትና ጸጋ መምህር ፍቓዱ (ብዓልቲ ቤቱ ንጋብር ካፍል) ብዝሓደራ ሕማም ዕለት 11.05.2017 ስለ ዝዓረፈት ንቀዳን ዕለት 13.05.2017 ኣብ ቅዱስ
ሞሪትስ ቤተክርስቲያን St. Moritz Kirche
Mesnergäsle 4
72108 Rottenburg
ጸሎተ ፍትሓት ክፍጸም እዩ።
መፋነዊ
ኣብ Konrad Ulmer Sportheim Härlesweg 59
72108 Rottenburg Am Neckar
ካብ ሰዓት 14°°
ክካየድ እዩ።
ናይ ሓበረታ ተለፎን ቁጽሪ 017651729282

Add a comment

ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክንስዕሮ እንተደኣ ኮይንና፡ መጀመርያ ዝተነጸረ ራእይ ክህልወና ኣለዎ።

ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣብ ውሽጦም ኮነ ምስ ግዳም ኲናት ክኸፍቱ እንከለው ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን። ምኽንያትን ረብሓን ኣለዎም። እቶም ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያቶም ኮነ ምስ ግዳም ዝውልዕዎ ኲናት፡ ምኽንያታውን ቅቡልን ድዩ ወይስ ኣይኮነን ዝብል፡ መጽናዕቲ ብምክያድ ዝርከብ ጭብጢ ዝምልሶ ይኸውን። ንኣብነት ቀዳማይ ኲናት ዓለም ሃጸያት ንኣስፋሕፋሒ ዕላማታቶም ክብሉ ኮነ ኢሎም ብመደብ

Add a comment

ዑደት ተጋዳላይ የማነ ተክለገርጊሽ - ሰሜን ኣሜሪካ

ተጋዳላይ የማነ ተክለገርግሽ ኣባል እታ ሕብእቲ ሰልፊ ህግሓኤ ዝነበረ ኾይኑ ኣቅድም ኣቢሉ ምስ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማዕከናት ዜና ገለ ክፋል ካብቲ ብዙሕ ዝፈልጦ ተግባር ሕብእቲ ሰልፊ ቃለ መጠየቅ ጌሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ነቶም ኣብ ቃሉ ማሕተት ዘገልጾምን ፡ከምእውን እቲ ዘሎ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ስለያ ወፍርን ዝጽበየና ዘሎ ናይ ቃልሲ ጉዕዞን ሰፍሕ መብርሂ ክህብ'ዩ። ተጋዳላይ የማነ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ብኣካል ሰሚናር ክገብር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ፈላሚ ጉዕዙ'ዩ። እዚ ድማ ብጻዕሪ እቶም ውፍያት ደለይቲ ፍትሒ ሰሜን ኣሜሪካ።

Add a comment

ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነጻነት ፕሬስን ስርዓት ህግደፍን።

ሰለስተ ጉንበት ዓመት መጽአ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነጻነት ፕሬስ ዝኸበረላ መዓልቲ ኮይና ክትዝከር፡ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝተወሰነት ክብርቲ መዓልቲ’ያ። ናይ ሎሚ ዘመን መዓልቲ ነጻነት ፕሬስ ( Crtical Minds For Crtical Times: Medias Role In Advancing Peacefull Just and Inclusive Socaities) ዓሚቑ ኣእምሮ (ሓንጎል) ንኣተሓሳሳቢ ( ኣስጋኢ) ግዝያት፡ ግደ መራኸቢ ብዙሓን ( ሚዲያ) ኣብ ምስጓም ሰላማዊ፣ ፍትሓዊ፣ ኣሳታፍን ሕብረተ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ’ዩ

Add a comment

ኤስደለ

ደምዳሚ መግለጺ ፍሉይ ኣኼባ መሪሕነት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ (ኤስደለ) መሪሕነት ኤስዯሇ፡ ኣብ ቀዲሞት 10 መዓልታት ወርሒ ሚያዝያ 2017 ፍለይ ኣኼባ ኣካይደ። መሪሕነት ኤስዯሇ ኣብ’ዚ ፍለይ ኣኼባኡ፡ ንህልዊ ዓሇማውን ከባብያውን ኩነታትን፡ ንህዝባዊ ዯሞክራስያዊ ቃልስና ዘሇዎ ትርጉምን፥ ንህልዊ ኩነታት ህዝብና፤ ንኩነታት ጸሊእን ኩነታት ዯምበ ተቓውሞናን፤ ንኩለ-መዲያዊ

Add a comment

ፍቓድ ህዝቢ ዘየማልእ ፖለቲካዊ ምሕደራ፡ ዕዳኡ ከቢድ’ዩ።

ህዝቢ ኣይነኾሪ ተስፋታት ህዝቢ ኣይነጸልምት፡ ህዝቢ እንተኾርዩ፡ ተስፋ ህዝቢ እንተጸልሚቱ፡ ወዮ ሰላማዊ ህዝቢ ወዮ ሓላልን ዓቃልን ህዝቢ፡ ናብ ኣንስተይቲ ነብሪ ክቅየረና’ዩ ዝብል ሓደ ምኽሪ ፖለቲከኛታት ኣሎ። ልኡላውነት መሬት ምህላውን ዘይምህላውን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ማሕበረ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ሓንቲ ሃገር፡ ብእምነትን ነጻን ምሉእ ተሳትፎን ህዝቢ’ዩ ዝስፈር ወይ ዝዕቀን። ህዝቢ እንተነቒሑን ኣሚኑ እንተተቐቢሉን ሃገር ኣማን

Add a comment

ልኡላውነት ሃገር ናይ ህዝቢ’ዩ። ብመለኽቲ ተጎዛዝዩ ከኣ ኣይተርፍን’ዩ።

ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝብን ሃገርን ከተመሓድረሉ ተባሂሉ’ዩ ዝወሃበካ። ፖለቲካዊ ስልጣን ሓደ ውልቀ-ሰብ ቃሕ ዝብሎ ንኽገብሮ ዝወሃብ ናይ ልደት ወይ ሓድሽ ዓመት ህያብ ኣይኮነን። ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ንሓደ ውልቀ-ሰብ ዘይኮነስ፡ ንብዙሓት ሰባት ወይ ትካል’ዩ ብሓደራ ዝህብ። እቶም ብዙሓት ሰባት ወይ ትካል ‘ውን፡ ስልጣን ሓንሳብ ምስተረከብዎ ከም ቃሕ ዝበሎም ይተዓራረኽሉ፡ ይፋተውሉ፡ ይጻወትሉ ማለት ኣይኮነን። ዘይከም ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ

Add a comment

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል

ብሓልዮት ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያትን ሓርበኛታት ኤርትራን (ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ) ጨንፈር ጀርመን ብምትሕብባር ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ኤርትራ ብሓባር ዝዳሎ ፈስቲቫል - ካብ 04-06/08/2017

Add a comment

ኣብነታዊ፡ ሰብኣውን ዜግነታውን ሓልዮት ዘበገሶ ምስጉን ተግባር፡-

ሰባት ኮነ ማሕበራት፡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ግዴታን፣ ብዛዕባ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ትካላዊ ኣሰራርሓን፣ ብዛዕባ ርትዓዊ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዜጋታት ክህሉ ዘለዎ ኣብ ምክብባር ዝተመሰረተ ማዕርነታዊ ሓባራዊ ኣጠማምታን ኣመልኪቶም መግለጺታት ክውጽኡ፡ ክመባጽዑ ምስማዕ ሓድሽ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ካብ ብዙሓት ሰባትን ማሕበራትን ተደጋጊሙ ዝስማዕ ቃል’ዩ። ኩሉ ከም’ዚ ክገብር’የ ኢሉ ነብሱ

Add a comment

ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፍራንክፉርት

ሕግደፍ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ነቲ ናይ ቨልድሆፈን ሆላንድ ውድቀቱ ንምሽፋንን ከምኡ ከይድግመን ከይቅጽልን ንምግባር ህርግድግድ ኣብ ምባል ይርከብ። ቀንዲ ኣትኩሩሎ ዘሎ ህዝባዊ መኸት ብማለት ናይ መበለሓቲ ኣኸባታት ናይቶም ኮራኹሩ ኣብ ኩሉ ከተማታት ጀርመን ምኽያድ እዩ።

Add a comment

ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ፡ ግንቦት ሓደ (መይ-ደይ) ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

ሓደ ግንቦት ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡ እዛ ዕለት’ዚኣ ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ዓለምና፡ ካብ’ቲ ንዘበናት ክበጽሖም ዝጸንሐ መሪር ደርባዊ ወጽዓ ንምንጋፍ፡ ተወዲቦም ዘካየዱዎ መሪር ቃልስን ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእትን ንምዝካር ብሓደ ሸነኽ፡ ብዘገምታዊ መስርሕ ዝዓተርዎም ወርቃዊ መኽሰባት ብምዕቃብ፡ ብሩህ መጻኢ ንምውሓስ ዓሊሞም ዘካይዱዎ ቃልሲ ንምጥንኻር ቃሎም ንምሕዳስ ከኣ ብካልእ ሸነኽ፡ ዝጽምብልዋ፡ ዓለም-ለኻዊ ኣፍልጦ ዝተዋህባ ክብርቲ ዕለት’ያ፡፡ እነሆ ነዛ ክብርቲ ዕለት ንምጽንባል፡ ሎሚ ሓደ ግንቦት 2017 መበል 124 ግዜ ብደረጃ ዓለም ትዝከር ኣላ።

Add a comment

ህግደፋውያን ገገዛኩም ኪዱ ሓዊ አጓጉዱ !!!

 እቲ ንዕለት 6/05/2017 ብህግደፍ ተዳልዩ ዝነበረ አኼባ አብ ቦቱኡን ሰዓቱን ንክግበር ነዊሕ ጊዜ ተዘርጊሑ ዝነበረ ሓበሬታ ብጀጋኑ ደለይቲ
ፍትሒ አፍሽሎሞ ። በዚ ከይአክሎም ብጭሉቕ ክገብርዎ ዝሓሰብዎ ንጽባሒቱ ማለት ን7/05/ 2017 ካብ አባላቶም ብምስጢር ንደለይቲ ፍትሒ
ክግበር ምዃኑ እቲ ምስጢር ክርኸብ ተኻኢሉ እዩ ። ዋላ እቲ ምስጢር እንተ ዘይርኸብ ነይሩውን አብ ኹሉ ኹርናዓት ሽቱትጋርትን ከባቢኡን ዓቢዪ
አንተና ፍትሒ ተተኺሉ ስለ ዘሎ

Add a comment