ጋዜጣዊ መግለጺ

መዓልቲ ግንቦት 25 ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠሓሉላን፡  ናይ ነጻነት መዓልቲ በዓል ዝተገብረላን፡ መዓልቲ1 ቅድሚ ክልተ(2) ሰሙን ኤርትራውያን አብ ውሽጢ ሃገርን አብ ወጻእን፡  ንጀጋኑ ስው- አት እንዳ ዘክርና፡ ነቲ ዝኸፈልዎ ደም፡ ሃገር ሓራ ዝወጸትላ መዓልቲ ክንዝክር ውዒልና። ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጉንበት 24/1991 ሓራ ወጺአ እያ። ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ አብ ኩሉ ዓለም ዝርከብ አብዒሉዋ እዩ። አገባብ አበዓዕልኡ ግን ይፈላለ። መብዛሕቱ ኤርትራዊ ብሓዘንን ብምስቑርቛርን፡ ነቶም ንነጻነት ከምጽኡ ዝሓለፉ ጀጋኑ እንዳዘከረን፡ ዲሕሪ ነጻነት ዝሳዓበ ዕንወትን፡ ዝቅጽል ዘሎ ጥፍአትን፡ እንዳዘከረ፡ አብ ውሽጢ ሃገር፡ ብፍላይ ድማ አብ ካምቦታት ማእሰርቲ ዝግበር ዘሎ ዘስካሕክሕ አነዋሪ መርመራን፡መቅተልትን ፡ ከም ኡ'ውን አብ በረኻታት ሰሓራን ሲናይን ብመሸጣ ዜጋታት(Human Traffiking):ዝጠፍኡ ዘለው ንጹሃት አሕዋትና ኤርትራውያን፡ ከምኡውን ኣብቲ ምሕረት ዘይብሎም ባሕርታት መዲተራንያን ን ቀይሕባሕሪን፡ ዘጋጥም ዘሎ መቕዘፍቲ ብምዝካር ጾሎት ብምግባር አብዒሉ። ቀንዲ መልእክቱ ግን ይአክል ጥፍአትና፡ ሰላም ንምውሓስ፡ ጸገምና ንፍታሕ፡ ተዛቲና ጸላኢ ሃገርና ካብ ስሩ ንምሓው።አኼባታትና ድማ ነቶም ካብ 300ንላዕሊ ኣብ ላምፓዱሳ መቅዘፍቲ  ባሕሪ  ዝመቱኤርትራውያንብምዚካር ኢዩ ሓሊፉ።

Add a comment

ሃይማኖት ኢስልምና ምስ ደሞክራስያ ይቃደዶ

ኢስላማዊ ዓለም ናቱ ትንሳኤን ወርቃዊ መዋዕልን ኣብ 8ይን መበል 13 ዘመን ኣብ ሳይንስን ሰነ-ጽሑፍን ሕክምናን ንቅድሚት ሰጒሙ ከምዝነበረ ኣብ ታሪኽ ዝተመሃርናዮን ንዝክሮን ዓቢይ ስልጣነ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘበርከተ ኢዩ፡፤ ጥንታዊ ስልጠነ ኣብ ግሪኽ ፣ ጽኒሑ ድማ ኣብ ማከላይ ምስራቅ ዓለምና፣ በብቅሩብ ድማ ብንግድ ናብ  ምዕራብ እናስፋሕፈሔ ከደ። ኣብ ምውላድ ሃገራውነት ካብ 1800 ንነጀው ሃገራት ንምቋም መጀመርያ ሮማውያን ድሒሩ ድማ ኦስማናውያን/ ኦቶማንስ ቀዳማይን ካልኣይን ውግኣት ዓለም ዝተፈጥራ ሃገራት ስልጣነ እንተሪና፣ እተን ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ዝቆማ ሃገራት ዓረብ ከምኡ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሓ ብንጉሳውያን ወይ ምልካዊ ስርዓታት ኢየን ክመሓደራ ዝጀመራ ፣ እዚ ስርዓታት እዚ ንሕዝቡ ብኩሉ ፖሊቲካውን ፣ ቁጠባውን፣ ባህላውን ሃይማኖት ከም መፈራርሒ ገሩ ክገዝእ ጽኒሑን ኣሎን።

 

Add a comment

ጉጅለ ቢስባደን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣኼባ ኣካይዳ

ብዕለት 4/6/2016 ጉጅለ ቢስባደን ግንባር ሃገራዊድሕነት ኤርትራ ምዱብ ኣኼቦም ኣካይዶም።  ጉጅለ ቢስባደን ግሃድኤ ናይ ዝሃለፈ 6 ኣዋርሕ ዝተካየደ ንጥፈታት ገምጊሞም  ንዝመጻ 6 ኣዋርሕ ሃገራውን ውድባውን መደባት ሓንጺጾም መደባቶም ብንጹር ድሕሪ ምቅማጥ፡

Add a comment

ኣይተ ኢዮብ ገረህላሴ ስምካ ለዊጥካ ትሕሱ፡ መን ንክህሰ፥ ካብ መንከ ተሸለምካ ውዳሰ ሓታቲተ መልእኽቲ

Essex charity conman sentenced

እዚ፡ ኣብ ትሕቲ‘ዛ ጽሕፍተይ ለጢፈዮ ዘሎኹ ስእሉን ብፍርዲ ሃገር እንግሊዝ ዝተገልጸ ባሕርያቱን፡ ደፋር ኣንጭዋስ ኣብ ርሱን መጎጎ ትስዕስዕ ከም ዝበሃል፡ ብልሙድ ቀጠፍጠፍ ተለልዩ ዝተቐየደ እዩ። ከም‘ቲ ኣብ ልምዲ ኣያታትና ኣቦታትና፡ በዓል ክፉእ፡ ሰብ ንከየለልዮ ሃጽ ኢሉ ዶብ ሰጊሩ ይጠፍእ ዝብልዎ፡ እዚ ሰብ‘ዚ ኸኣ ኣብ‘ቲ ብስም ኤርትራዊ ከምኡ‘ውን ዉጹዕ ኢሉ ዑቕባነት ዝተለገሰሉ፡ ኣብ ክንዲ ንዝለገስሉ ዘመስግን፡ ብስም ሓገዝ ንምጥፋእ ሕማም ኣብ ኣፍሪቃ ዝዛከበ ሓገዛት ከጠፋፍእ ስለ ዝተታሕዘ፡ ነቲ ገስረጥ ብህርያቱ ልምድታቱ ኣብ ዝኸዶ ከይዱ ክሕባእ ስለ ዘይክእል፡ ብስሞም ዝዘመቶ ገንዘብ ኣምጽኣዮ ከይበሃል ኢሉ ኣብ ዓለም ዘይተባህለን ዘይተገብረን ሓድስ ሃገር ክፈጥር ዘዕጀውጅዎ ዘሎ ክላ ዕቡድ እዩ ተባሂሉ ሸለል ክበሃል ዝኽእል እኳ እንተኾነ . . . . ኣብ‘ቲ ዓጀውጀዋቱ ጠቒሱዎን ጠቂሩዎን ዘሎ ሕብርና ሕብረተሰብና ከም ዓቢይ ቁስሊ ስለ ዘሕመመኒ ክምልሰሉ ተገዲደ። እሞ ቅድሚ ናብ እቲ ዘዕጀውጀዎ መልሲ ምሃብ . . . . ኩሉ ኤርትራዊ . . . . ኩሉ ኣማን ሓቂ ምእንቲ ከለልዮን እቲ ብቤት ፍርዲ ሃገረ እንግሊዝ ዝተበየኖን ንኣፍልጦኻትኩም ክኸውን እነሆ ተረከቡኒ።

http://www.mynewsdesk.com/uk/hm-revenue-customs-hmrc/pressreleases/essex-charity-conman-sentenced-1067000

Add a comment

ድሃይ ጀነራላትን ሞኮነናትን ህግደፍ ኣብ እዚ ቅነ

ብ/  ጀ  ሃብቱ  ተኽለሚካኤል  (ሲንስ  ብዝብል  ሳጓ  ዝፍለጥ)  ከምኡ’ውን  ኣዛዚ  ክፍለ  ሰራዊት  32ን  ዝኾነ  ወዲ  ቁማርጂ  (ቅጫ  )  ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ስርዓት ህግደፍ ኣትዮም ምህላዎም ምንጭታት ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ ኤርትራ ይሕብሩ ኣለዉ፡፡ ምንጭታት ግሃድኤ-ሕድሪ ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ብ/ጀ ሲንሰ መኮነን ጎስጓስን ሓበሬታን ምክልኻል ብምዃን ምስ እቲ ቅድሚ ክልተ ዓምት ብውዲት ህግደፍ ምስ ኣማኑኤል(ሃንጀማ)ን  ደሱን ብምኽንያት ሓደጋ  መከና ከም ዝሞተ ዝንገረሉ ብ/ጀ  ቫይናክ  ኮይኑ  ዝሰርሕ  ዝነበረ  ኢዩ፡፡

Add a comment

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል 2016

ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ብሓባር ዝዳሎ ፈስቲቫል - ካብ 16-18/09/2016 እታ  ንኣስታት  30  ዓመታት  መናሃርያ  ዲሞክራስያዊ  ቃልሲ ህዝብና  ኮይና  ዝጸነሐት  ከተማ  ካስል፣  ሎሚ‘ውን ከም ትማሊ፡ መኣዲ ዘተን ምርድዳእን  ኣዋዲዳ  ንኹሉ  ደላይ ፍትሕን  ለውጥን  ብኣኽብሮት  ትዕድም።  ናይ ሎሚ ዘበን ፈስቲቫልና  ፍሉይ ዝገብሮ፣ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መበል 30 ዓመት ፈስቲቫል 2015 ብህዝቢ ዝቐረበ ለበዋ ተቐቢለን፣ ብቡዙሓት፣ ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝቃለሳ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሓባር ዝዳሎ ፈስቲቫል ምዃኑ ኢዩ። እዚ ድማ፣ብርግጽ፣ ንተቓላሳይ ሓፋሽ ህዝብና ዓቢ ብስራት  ኢዩ።

Add a comment

ውህደት ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ

ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብ ዝኸፍአ ይኸይድ ኣሎ። ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ከኣ ብሓደ ሰብ ዝቖመ ስርዓት ዝወለዶ ኢዩ። እዚ ስርዓት’ዚ ዘገድሶ ነታ ሒዝዋ ዘሎ ስልጣን ካብ ኢዱ ከይትሞሉቕ እንተዘይኮይኑ ቅንጣብ ሓልዮት ህዝቢ የብሉን። ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ዓቢ ሽግር ካብ ዝረክብ መዋእል ኮይኑዎ ኣሎ።

Add a comment

ብሰንኪ`ቲ ቅጥዒ ዝሰኣነ ደብደባ (ሓለብ ሰላት ጅምዓ ኣይሰገደትን)

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ::እቶም ብዘይ ገሌ ገበን ሞት ዝፍረዶም ዘሎ ህጻናት ይኹኑ ዓበይቲ ተቀማጦ ከተማ ሓለብ፤እቲ ዝጽበዮም ዘሎ ካሕሳ (ካብ ፈጣሪ) ዝጭበጥ ነገር ኔሩ እንተዝኸውን ማለት ንዝኾነ ሰብ ብቀሊል ዝስመዖ  እንተዝኸውን እቲ ሓዘን ዝቀለለ ምኾነ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ብምኽንያት አብ ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓል ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታትና

ብሰሪ  ኣብ  ሃገርና  ዘሎ  ጋበቲ  ስርዓተ  ምሕደራ  ህግደፍ፡  እንሆ  ዜጋታትና  ካብ  ገዛእ  ሃገሮም  እግሮም  ናብ  ዝመርሖም ብምስጓም  ንዘጋንፎም  ኩፉእ  ነገር  ዘበለ  ንምቕባል፡  ዝኸፍአ  እንተኸፍአስ  ካብ  ኣተሓሕዛ  ስርዓት  ህግደፍ  ዝኸፍእ’ዶ  ከይህሉ ክሳብ  ዘብል፤  መሪር  ሂወት  ከም  ዝመርሕ  ንህዝብና  ይገብሮ  ብምህላዉ፡  ናብ  ፈቐዶ  መኣዝን  ዓለምና  ከም  ዝዝረው ይኸውን፡፡

Add a comment

ብመትከል ዘይግራሕ ፕሮፖጋንዳ ካብ ዝሃንጾ ዘደናግሮ ይበዝሕ

ፕሮፖጋንዳ  መሳርሒ  ዕላማ  ደኣምበር  ገዛእ  ርእሱ  ዕላማ  ኣይኮነን።  ፕሮፖጋንዳ   ሓደ  ወገን  ጥራሕ  ዘይኮነ፡ ወናኒ  ቅኑዕ  ዕላማ  ዝኾነ  ፈታውን፡  ጸረ-ህዝቢ  ኣተሓሳስባ  ዝውንን  ጸላእን  ከከም  ደርባዊ  ባህሪኦም  ዝዓደሎም ዝግልገልሉ  መሳርሒ’ዩ።  ቅኑዕ  ፖለቲካዊ  ኣረኣእያ  ዝውንን  ውድብ   ዓቢ   ድዩ  ንእሽቶ፡  ገዲም  ድዩ  ሓድሽ ብዘየገድስ፡ ሽዑ ንሽዑ ወገን ብዙሓትን ውጹዓትን ’ዩ።

Add a comment

ናይ ደገፍ መግለጺ

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ(ደግሓኤ) ነቲ ኣብ ኤርትራ ብጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን፡ ፍጹም መላኺ ስርዓት ህግደፍ ከካይዶ ዝጸንሕን ዘሎን ሰብኣዊ ግህሰት እተጻሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪት ኮሚሽን በብግዚኣኡ ክካታተሎ ጸኒሑ’ዩ፡፡ እዛ መርማሪት ኮምሽን እትገብሮ ናይ ምጽራይ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ክውሰድ ዘለዎ ውሳኔታት ንምድጋፍ ብኣሻሓት ዉፉያት ኤርትራውያን ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጀነቭን ኒዩርክን " ምልኪ ይፍረሰ ፍትሒ ይንገስ" ብዝብል ዘካየድዎ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታታ ኣብ ታሪኽ ቃልስና ዝምስገን ምዕራፍ ዝሕዝ'ዩ፡፡

Add a comment

ኤርትራ ብዓይኒ ዕለታዊ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን

ኤርትራውያን  ድሕሪ  ርብዒ  ዘመን  ሕጂ’ውን  ሓርነት  ተሓሪምዎም  ኣሎ።  ኣብ  ኤርትራ  ኣብ’ዚ  ፍሉይ ታሪኻዊ  እዋን፡  ዝያዳ  ጎሊሁ  ዝረኣየካ  ነገር  እንተሃለወ  ቀጻሊ  ምልባትን  ህድማን  ዜጋታት’ዩ።  ብፍላይ  ከኣ  ኣብ መንእሰያት።  ኤርትራውያን  መንእሰያት  ይበሳበሱን  ይሃድሙን  ኣለው  ጥራሕ  ዘይኮነ፡  እቲ  ዝግበር    ህድማ ንገዛእ  ርእሱ  ቅጥዒ  ዘለዎ  ኣይኮነን።  ቁጽሪ  ናይ’ዞም  ቅጥዒ  ብዘይብሉ  ኣገባብ  ዕለታዊ  ዝሃድሙ  ዘለው መንእሰያት ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ፡ እቲ ኩነታት ብሓቂ ዘሻቕል’ዩ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ

መበል11 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራደግሓኤ ካብ 6-9 ሰነ 2016 ኣብ ዘሎ ግዝያት መበል 11 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሳላሲሉ። ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ወድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

ኣብ ማእከላይ ባህሪ ህይወቶም ካብ ዝሰኣኑ ልዕሊ 800 ሰባት ፍርቆም ኤርትራውያን ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ

25 Mayዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዝጠሓሉ ኣስታት 500 ሰባት መብዛሕቶም ኤርትራውያን ምንባሮም ይግለጽ ኣሎ።

ክልተ ካብቲ ሓደጋ ባሕሪ ዝደሓኑ ኤርትራውያን ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ ካብታ ማይ ልሑኹ ዝኣተዋ ጃልባ ንምድሓን ዝገበርዎ ጻዕሪ ክዕወት ብዘይምኽኣሉ፣ እታ ጃልባ ማይ ብማይ ተዋሒጣ ህወይት ኣምኢት ሰባት ከኣ እብቲ ባሕሪ ከምዝጠሓለ ኣረጋጊጾም።

27 ዓመት ዕድሚኡ ሃብቶም ተኽለ፣ ነቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ክገልጾ እንከሎ፣ ምሉእ ለይቲ ነቲ ናብታ ጃልባ ዝለሓኵ ማይ ንምጽራግ ዝገበርዎ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ፣ ኣብ ወጋሕታ ኣውያት ቆልዑን ደንቅንስትዮን ብብዝሒ ክሰማዕ ከምዝጀመረ'ዩ ጠቒሱ።

Add a comment

ሕጂ’ውን ህልቂት፡ ኣበይ፡ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን

ሎንደን፡  ስደት  መግትኢ  ተሳኢንዎ  ብዝኸፈአ  መልክዑ  ይቕጽል  ኣሎ።  ብኡ  መጠን  ከኣ  እቲ  ህልቂት።  ብዛዕባ ኣብ’ዞም  ዝሓለፉ  ክልተ  ሳምንታት  ኣብ  ባሕሪ  ሜዲትራኒያን  ዘጋጠመ  መቕዘፍቲ  ስደተኛታት’የ  ዘዘንቱ  ዘለኹ። ብዛዕባ’ቶም ብጃምላ ዝሃለቑ መሳኪን ስደተኛታት! እዚ ህልቂት ንኹሎም’ዩ ኣረኻኺብሎም። ዓበይቶም መንእሰያቶም፣ ሰብኣዮም ሰበይቶም፣ ጓሎም ወዶም፣  ካብ ዝውለዱ ሂደት ኣዋርሕ ዝገብሩ ነጻሉ ከይተረፉ።

Add a comment

ህዝቢ ኣፈራሪሕካ፡ ኣደንቊርካን ተስፋ ኣቑሪጽካን ክዛእ ዝብል ስርዓት ክዓኑ እንተደኣ ኮይኑ ስምረት ደለይቲ ለውጢ ናይ ግድን ይኸውን።

ኣብ  ፖለቲካ  ዕለታዊ  ህይወትን  “ሕጋውነትን”  ልዑል  ትርጉም’ዩ  ዝወሃቦ።  ምኽንያቱ  ሕጋውነት  ከም  ደሞክራስያዊ ኣምር  “  ተቐባልነት”  ኣትኩሮትን  ተማእዛዝነትን  ንልዕልና  ሕጊ  ከም  ምባል  ስለ  ዘስምዕን  ስለ  ዝስረሓሉን።  ስለዚ
ሕጋውነት  ምስ  መምርሒታት  ደሞክራስያዊ  ኮነ  ህዝባዊ  ድሌት  ቀጥታዊ  ምትእሳሳር  ዘለዎ  ኮይኑ  ይረኣየኒ።  ሕጋውነት ከም  ሓፈሻዊ  ፍልስፍናዊ  ሓረግ  ዝውስድ  ግን  ከኣ፡  ዝርዝራዊ  ኣስተምህሮ  ዘስፈረ’ውን  እዩ  በሃሊት’የ።  ጠቓሚ  ሃናጺ
ኣስተምህሮታት።

Add a comment

ንዓመት መመላእታ ተወሳኺ ጽፉፍ መጽናዕቲ ከካይድ ዝጸንሐ፡ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘ መርማሪ ኮሚሽን፡ ውጽኢት ስራሑ ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ዘርጊሑ።

ኣብ ኤርትራ፡ ብመንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ንዝፍጸም መሰረታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተወሳኺ  መጽናዕቲ  ጌሩ፡  ዝረኸቦ  ጭብጢ  መሰረት  ጌሩ  ጸብጻብ  ከቕርብ  ተመዚዙ  ኣብ  ስራሕ  ዝጸሐ  መርማሪ ኮሚሽን   ብ8 ሰነ 2016 ኣብ ጀኔቭ ካብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ፡ ንሰበ-ስልጣን ህግደፍ ኣትሪሩ ዝነቅፍ በዓል 26 ገጽ ጽሑፍ ዘርጊሑ ክብል ማዕከን ዜና ቢቢሲ ጸብጺቡ።

Add a comment

ካብ 27-30 ጉንበት 2016 ኣብ ዝነበረ መዓልታት.....................

ካብ 27-30 ጉንበት 2016 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊቢያ ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ ካብ ዝተበገሱ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት፡ ኣስታት 700 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተፈሊጡ።

Add a comment

ብኽልተ ማሓዙት ውድባትዝቀረብ መግለጺ !

ግንባር ሃገራዊ ድሕነትኤርትራ - ሕድሪን- ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገርን:: እዚ   ጠለብ ህዝብን ጠለብ መሰረታትን ናይ ክልቲኡ ውድባት ጠለብ :መሪሕነታት‘ውን ስለ ዝኾነ : ንኻላኣይ ግዚኡ ጂ‘ውን ከምቲ ዝሓለፊ ምስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ : ብፍላይ ከኣ እተን ጥቡቅ ዝምድና ዘለወን (6) ውድባትን: ልፍንታዊ ግንባር (4) ውድባትን ተዋሃሂዱ ንምቅላስ ክሳብ ክንደይ ጻዕሪ ይሓትት ከምዝኾነ  ትዝንግዕዎ ኣይንብልን::

Add a comment

ቀይዲ በተኻዊ ጉዕዞ ኣብ ቃልሲ ናበይ ኢዩ ዘብጽሕ?

ህዝቢ  ኤርትራ  ባህግን  ናፍቖትን  ናጽነት  ገዛእ  ነብሱ  ኣብቂዑ፡  ወናኒ  ናጽነቱን  ሓርነቱን  ክኸውን  ምእንቲ፡ ሰፊሕ፡  ነዊሕን  መሪርን  እዋን  ሰውራ  መስሪቱ፡  ዘዐወተ  ሕብረተ-ሰብ  ኢዩ፡፡  ህዝቢ  ኤርትራ  ኣበርክትኡ  ኣብ  እዋን  ሰውራ
ዘይ  ከም  ሎሚ  ጥልመት  ከየጓነፎ  ከም  እዚ  ዓንዲ  ማእከል  ኣብ  ሓንቲ  ቤት  ዘለዋ  ኣበርክቶ  ከምኡ  ኢዩ  ዝነበረ  ኣገዳስነቱን ኣገልግሎቱን፡፡  ነቲ  ዝነበረ  ኣበርክትኡ፡  ጻዕሩ፡  ተወፋይነቱ  ይኹን  ናይ  ዘይተንበርካኽነቱ  መንፈስ፡  ናይ  ሕጂ  ሕሱማት ገዛእቱ ህግደፋውያን’ውን እንተኾኑ ኣጸቢቖም ዝኣምንሉ ሓይልን ጽንዓትን ዝውንን ኢዩ ዝነበረ፡

Add a comment

እዚ ስርዓት ኣብ ናይ ኣርበዓታት ሓምሳታት ፍጻሜታት ዘሕብእ ምኽንያት እንታይ ኔርዎ?

እሞ ኣብ መበል 25 ዓመት ነጻነት ታሪኻዊ መድረኽ ኢሳያስ  ኣፈ-ወርቂ  ከም  ሰብ  ግሉጽነት  ዘይፈልጥ  ውዲተኛ  ሰብ’ዩ።  ካብ  ግሉጽነት  ዝሃድም  ድማ  ካብ  ህሪኡን ተግባሩን’ዩ። ውዲት ዝፈቱ’ውን ካብ ዘለዎ ሕሉፍ ስሰዐ ነቒሉ፡ ንውልቀ ዝናኡን ረብሓታቱን ክረጋግጽ ክብል ካብ  ሓቅን  ሕጋውን  መንገዲ  ወጻኢ  ክኸይድ  ስለዝመረጸ’ዩ።

Add a comment

መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ERITREAN VETERANS DAY ንምዝካር ህዝባዊ ጻዊዒት

ኩሉ  ኤርትራዊ፡  መዓልቲ  ሓርበኛታት  ኤርትራ  ክህልወና  ይግባእ  ኔሩ  እንዳበለ  ብውልቁ  ኮነ  ብእኩብ  ክዘራረብ ዓመታት  ሓሊፉ።  ኣብዚ  ቀረባ  ኣዋርሕ  ግን  ሓ ንቲ  ሓፍቲ  ብመራ ኸቢ  ብዙሓት  ንሓርበኛታትና  እንዝክረሉ  ሓ ንቲ
መዓልቲ  መሪጽና  ከነኽብር  ኢላ  ለበዋ  ምስ  ኣቕረበት፡  ነንበይኑ  መዓልትን  ወርሕ ን  ክዝተየሉ  ድሕሪ  ምጽናሕ፡  ሓደ ሓው  መጀመርታ  ሰሙን  ወርሒ  ነሓሰ  ብታሪኻዊነታ  ብቕዕቲ  ክትከውን  ትኽእልያ  ዝብል  ርእይቶ  ኣቕረበ።  እወ፡
ወርሒ ነሓሰ ጀማሪት ናይኣወንታዊ ምዕባሌታት ወርሒ እያ።

Add a comment

መረረ ስዉእቲ

ኣታ ህዝቢ እንታይ ወሪዱካ
እዚ ኹሉ ማዓት ትቕበል ኣሜን ኢልካ
ሃገርካ፡ ነብስኻ፡ ዉላድካ
ዝገርም’ዩ ከመይ ኣኽኣለካ
እዚ ኹሉ ጾር ኣብ ልዕሌኻ

Add a comment

ህጹጽ ጻውዒት ንደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሆላንድ ኡትሬኽትን ከባቢኣን፡ ንደለይቲ ፍትሒ!

"ብዕለት 22-05-2016 ፣ ኣብ ትሕቲ ጥርናፌና ዋሕስ ዓወትና እዩ “ዝብል ጭርሖ ፣ ዓበይትን ፣ መንእሰያትን ፣ ገዳይም ተቓለስትን ፣ ምሁራት ሰብ ሞያን ፣ ኤርትራውያን ካብ ዝተፋላለየ ከተማታት ሆላንድ ዝተኻፈልዎ ፣ ናይ 25 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ብድምቀት ከቢሩ ውዒሉ። " ፠ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ከምዝነበረን አቲ ደላይ ፍትሒ ነጻነቱ ኣኽቢሩን ዘኪሩን፡ ምስ ኡ'ውን ናይ ጽባሕ ኤርትራ ብኸመይ ነሕውያ ዝብል ሓሳብ ንሓሳብ ተወሃሂቡን።

 

Add a comment

ፖለቲካዊ ግንባራት ሎሚስ መለሳ ቆሎ ጥጥቖ ኮይኑ

ኩሎም  መራሕቲ  ውድባት፡  ድሕነት  ህዝብን  ሃገርን  ይብሉ።  እቲ  ህዝቢ  ንምድሓን  ዝውሰድ  ስጉምቲ  ግዜ ከምዘይህብ’ውን  ይምህሩ።  ዓቕሚታት  ብምልፋን ደኣምበር  ብተነጻል  ዝዕወት  ቃልሲ  ከምዘየለ  ኣብ መድረኽ ወጺኦም  ይምድሩ።  ምሉእ  ሓድነት  ንምግባር  ብዕላማ  ድዩ  ብባህሪ  እንተሰይሰለጠ፡  ሰፊሕ  ልፍንታዊ  ግንባር መስሪትካ  ኣንጻር  ፍጹም  መላኺ   ስርዓት  ኢሳያስ  ሓቢርካ  ምቅላስን  ርኡይ  ለውጢ  ምምጻእ  ከም  ዝከኣልን የስተምህሩ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ

ኣብ ዓድታት ምምሕዳር ቤት መጣዕ ፉሉይ መለለዪ ቦታ ደቡባዊ ምዕራብ መሬት ገለባ ትማሊ 28 ግንቦት 2016 ሓደ መንእሰይ ኮነ ኢልካ ብሰለስተ ጠያይቲ ናይ ህግደፍ ወተሃደራት ከም ዝተቐተለ ምንጭታት ሓበሬታ ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ እቲ ከባቢ ሓቢሮም፡፡ እቲ መንእሰይ ዝተቐተለሉ ቦታ ብቐጻሊ ጓሶት ጥሪቶም ሒዞም ዝውዕሉሉን ካብ ምንቅስቓስ ሰባት ዘየዕርፍን ቃልዕ ናይ መጋሃጫን ሕርሻን ቦታ ምዃኑ ወሃብቲ ሓበሬታና ብተወሳኺ ይገልጹ፡፡

Add a comment

ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ህግደፍን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጽሙ ምህላዎም መርማሪት ኮሚሽን ኣረጋጊጻ

CIO

መርማሪት ኮሚሽን ሎሚ 8 ሰነ ኣብ ዝዘርግሓቶ ጸብጻብ፣ ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ምህላው ኣረጋጊጻ።

እታ ኮሚሽን ኣብ ዘቕረበቶ 26 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ፣ ኣብ ኤርትራ ፍርሒ ምፍጣር፣ ንዜጋታት ብዘይፍርዲ ምእሳር፣ ሃለያቶም ከምዝጠፍእ ምግባር፣ ባርነት፣ ጾታዎ ዓመጽን ካልእ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ይፍጽም ምህላዉ ምስ መርትዖታት ኣሰንያ ኣቕሪባ ኣላ።

ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ፍርዳዊ ኣካል ኣብ ዘይብላ ኤርትራ፣ ሕሉፍ ምልኪ ነጊሱ ምህላዉ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ፣ እዚ ድማ ንዜጋታት እታ ሃገር ግዳያት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኾኑ ከምዘቃልዖም ኣስሚርሉ።

Add a comment

ንቅትለት ኤርትራዊ ስደተኛታ ኣብ እስራኤል እተንጸባርቕ ደኩመንታሪ ፊልም ተዓዊታ

Doc

ንቅትለት ኤርትራዊ ስደተኛታ ኣብ እስራኤል፣ ሃብቶም ወልደሚካኤል ዘርኦም እተንጸባርቕ ደኩመንታሪ ፊልም፣ ኣብ እስራኤል ዝበለጸት ደኩመንታሪ ፊልም ተዓዊታ።

እታ 'ቅትለት ኣብ መዓርፎ ኣውቶቡስ' ( Death in the Terminal) ዝተሰምየት ደኩመንታሪ ፊልም፣ ነቲ ኣብ 18 ጥቅምቲ 2015 ኣብ ባር ሼባ ኣብ ኣብ ዝርከብ ዓርፎ ኣውቶቡስ ብዘስካሕኽሕ ኣገባብ ዝተቐትለ ኤርትራዊ መንእሰይ ዘተኮረት ኮይና፣ ብሓፈሻ ኣብ እስራኤል ንስደተኛታት ዝገጥሞም ግፍዕን ዓሌታዊ ኣድልዎን እተንጸባርቕ'ያ።

ብታሊ ሸመሽን ኣሳፍ ሱድሪን ዝተኣልየት Death in the Terminal ኣበርክቶ ናይ ሓያሎ ኤርትራውያን ዘለዋ'ያ።

ዝበለጸት ደኩመንታሪ ፊልም ተባሂላ ኣብ 27 ግንቦት ምዕዋታ ከኣ፣ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ዝገጥሞም ዘሎ መከራታት ብዝያዳ ብምጉላሕ፣ ኣተክሮ ህዝቢን ፖለቲከኛታትን ክትቅጽቅስ ትጽቢት ይግበረላ።

ኣብ እስራኤል፣ ከተማ ባር ሸባ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝተቀትለ ኤርትራዊ ሓታቲ ዑቕባ ፣ ብጥይት ተሃሪሙ ድሕሪ ምውዳቑ ብጠዋሉን በእጋሮምን ዝሃረምዎ ኣርባዕተ እስራኤላውያን ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ክሲ ተመስሪትሎም ጉዳዮም ይጻረ ምህላዉ ማዕከናት ዜና ካብታ ሃገር ምሕባረን ኣይርሳዕን።

ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ምጭፍጫፍ ኢዶም ካብ ዝሓወሱ ኣርባዕተ እስራኤላውያን፣ ሓደ ኣባል ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ዝኾነ ፖሊስን ሓደ ከኣ ወትሃደርን ከምዝርከብዎም፣ ይንገር።

ወዲ 29 ዓመት ሃብቶም ወልደሚካኤል ፣ ብ18 ጥቅምቲ፣ ኣብ ከተማ ባር ሸቫ፣ ኣብ መደበር ኣውቶቡስ ኣብ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ፣ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸሙ ክልተ ሰባት ሓደ ስለዝመሰሎም፣ ተኾሲሞም ኣብ ከባቢ እግሩ ድሕሪ ምቑሳሎም፣ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ እስራኤላውያን ብመናብርን ካልእን ጨፍጪፎም’ዮም ብዘውረድሉ ከቢድ ከቢድ ጉድኣት ናብ ሆስፒታል ምስ ተወስደ'የ ህይወቱ ከምዝሓለፈት ይዝከር።

እስራኤላውያን ነቲ ተራ ኤርትራዊ ሓታቲ ዑቕባ ብግፍዒ እናተቐተልዎ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ (ቪድዮ) ብናይ ሞባይል ካሜራታት ተቀዲሑ ድሕሪ ምዝርግሑ፣ ሓያሎ ቁጠዐ ከምዝፈጠረ ኣይርሳዕን።

==========================

source: http://erena.org

 

Add a comment

ኣገዳሲ ኣኼባ ህዝቢ ኤሪትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሸወደን ክተማ እስቶክሆሎም

ኤሪትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሽወደን ን 2ይ ንጉባኤ ዝቀርብ ሰነዳት ንምዝታይ ንኩሉ ኤሪትራዊ ተቀማጢ ኣብ ሽወደን ንኽሳተፍ ዕድመ የቅርብ ። ዕለት ፣ ቀዳም 04-06-2016
ቦታ ፣ Studiofrämjandet Norrtullsgatan 12N Plan 5 Odenplan ብደሓን ምጹ ሽማግለ ጨንፈር

Add a comment

ግጭት፡ ኣብ መንጎ ባዶ ፕሮፖጋንዳዊ ሸባዕባዕን ክውን ሓቅን

ኣብ  ዓውደ  ፖለቲካ፡  ፖለቲካውያን  ሓይልታትን  መንግስታትን  ብመሰረታዊ  ደርባዊ  ባህሪኦም’ዮም  ዝሰፈሩ። ክንዲ  ዝኾነ  ብዘብለጭልጭ  ምስልታትን  ኣስካሪ  ቃላትን  መሲሎም  ክረኣዩ  ወይ  ክሕብኡ  ይፈትኑ፡  መሰረታዊ
ፖለቲካዊ  መንነቶም  ክቕይሩ  ኣይክእሉን።  ክትከውን  ምድላይን  ኮይንካ  ምርካብ  በበይኑ  ስለዝኾነ፡  ስርዓታት እንታይ  ይኹኑ  እንታይ  ካብ  መሰረታዊ  ደርባዊ  ባህሪኦም  ዝዓደሎም  ዝኸተልዎ  መትከል  ወጻኢ  ክምዘኑ
ኣይግባእን። ኣይከኣልን ድማ። መትከል እምነት’ዩ። እምነት ከኣ ኣብ ክልተ’ዩ ዝኸፈል። ቅኑዕን ዘይቅኑዕን።ውሑዳት  ስሱዓትን  ፋሽስታውያንን  ዝልለይሉ  መትከል  በይኑ፡  ህዝባውያን  ደሞክራስያውያን  ዝኸተልዎ
መትከል  ከኣ  በይኑ’ዩ።  ኣብ  መንጎ  ክልቲኦም  ዘሎ  ፍልልይ  መሰረታዊ’ዩ።  ፈጺሙ  ዘይዕረቕ  ግርጭት ድማ’ዩ።

Add a comment

ፕ/ኢሳይያስን ሰበ ስልጣናቱን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዘኽስሶም መርትዖታት ክትእክብ ዝጸንሐት መርማሪት ኮሚሽን ጸብጻባ ጽባሕ ክትዝርግሕ'ያ

CIOE

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ሰበ ስልጣናቱን፣ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቦም ዝፍጽምዎ ዘለዉ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዘኽስሶም እንተኾነ መርትዖታት ክትእክብ ዝጸንሐት መርማሪት ኮሚሽን፣ ጸብጻባ ጽባሕ ሮቡዕ 8 ሰነ፣ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ህዝቢ ክትዝርግሕ'ያ።

እቲ ጸብጻብ ኣብ ቅድሚ'ቲ ን21 ሰነ፣ ኣብ ጄኔቫ ዝጋባእ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት'ውን ብኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ማኡክ ስሚዝ ክቐርብ እኳ እንተኾነ፣ ምሉእ ትሕዝቶ'ቲ ጸብጻብ ብምሉእ ህዝቢ መታን ክፈልጦን ክዝትየሉን ግና ጽባሕ ክዝርጋሕ'ዩ።

Add a comment

ጽንብል መበል 25 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ምቖት ብዘይብሉ ኩነታት ከም ዝሓለፈ ደገፍቲ ህግደፍ ሓቢሮም።

ርብዒ  ዘመን  ኣብ  መኸተን  ልምዓትን  ኣብ  ትሕቲ  ዝብል  ቴማ፡  ካብ  መጀመርያ  ወርሒ  ጥሪ  ናይ’ዚ  ሒዝናዮ ዘለና  ዓመተ  2016  ኣትሒዙ፡  ብወግዒ  ኣብ  ኩሉ  መሓውራት  ስርዓት  ህግደፍ  ዝርከበሉ  ቦታን  ሃገርን   ብቐጻሊ
ክጉስጎሰሉ  ዝወረሐ፡  24  ግንቦት  መዓልቲ  ነጻነት  ኤርትራ፡   ዝነበሮም  ትጽቢታት  ኣምኪኑ፡  ዘይተጸበይዎን ዘሕፍርን መልእኽቲ ዝተመሓላለፈሉ መድረኽ ከም ዝነበረ፡ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝነብሩ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተሰመዖም ቅሬታ ይገልጹ ምህላዎምን ተፈሊጡ።

Add a comment

ብጥምረትን ሓድነትን ምቅላስ ጥራይ’ዩ ዝፍታሕ ሽግርና።

ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ብሰንኪ ዘይፍትሓውን ጨካንን ባህርያቱ ዘኸትሎ ዘሎ ዕንወት እናወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ ኩልና ንዕዘቦ ኣለና። ምኽንያቱ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላትና ብቐጻሊ ይገሃስ ስለዘሎ፣ እቲ ኣፍራይን ሃናጽን ወለዶና ተበታቲኑ ዋሕዚ
ስደት ብዕጽፍታት ይውስኽ ኣሎ። ብኡ መጠን ድማ ዜጋታትና ኣብ ጉዕዞ ስደት ኣብ ባሕሪ ብጃምላ ይቕዘፉ ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ሰሃራ ብጽምእን ጸሓይን ይሞቱ፣ ገሊኦም ድማ ብዘይሕጋዊ መሸጣ በደዊን ይሳቐዩን ይሞቱን ኣለዉ።

Add a comment

መዓልቲ ናጻነት ኣብ ላስቬጋስ ብድምቐት ተባዒሉ

መዓልቲ    ናጽነት  ኣብ  ላስቬጋስ  ብዕለት  25  ብድምቐት  ተባዒሉ  ኣብቲ  ዕለት  ብመጀመርታ  ብዘተ  ብኣቶ  ስብሓት  በርሀ  ፡ኣቶ  ከራር  ህያቡ፡ ወይዘሪት ኤልሳ ገብረሂወት፡ ኣቶ ተስፉ  ገብረስላሴ፡ኣቶ ኣምበሳጀር  ጽገ ፡እዩ ተጀሚሩ ዛዕባ እቲ ዘተ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከመይ ነይሩ ኣብ ዝብል ቴማ  ተዘቲዩ።ኣብቲ  ዘተ    ዝሓለፉ  ዓመታት  ናይ  ባርነትን  ስቓይን  ዓመታት  እዩ  ነይሩ  ብምባል  ደምዲሞም።

Add a comment

ድሕነት ድሕነት ጨንያ መሬት !!

ዝኸበርኩምን ዝኸብርክንን ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፣ እዚ ኣቲናዮ ዘሎና መድረኽ፣ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ብናይ  60 ታት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ሰልጢኑን ተማዕዱን ድኹም ጎድኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣጽኒዑ ተሓላቒ ናይ ሓደ ሃይማኖት መሲሉ፣ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፍልልይ ንምፍጣር ነጻነት ኤርትራ ብዝብል ጉልባብ ዝተላእኸ ሰላይ ምዃኑ ኣብ ዘሎዋ ናይ ዜና ማዕከናት ክጽወ ወሪሑ ኣሎ ።

Add a comment

ዕዉት በርቃዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ።

ደባይ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ደቂቕ መጽናዕቲ ኣካይዶም፣ ብዉሕሉል ኣገባብ ዘካየድዎ  በርቃዊ መጥቃዕቲ፣ ንምኩሕ መራሒ ደሚርካ ኣርባዕ፡ተ (4) ኣባላት ስለያ፣ ምስታ ዝንቀሳቐሱላ ዝነበሩ ወትሃደራዊ ማኪና ተቓጺሎም ኩሎም ሓሪሮም ኣለዉ። ብዕለት  ግንቦት, 16/2016 ጸጥታ ኤርትራ ወፍሪ ኣካይዱ፣ ምዉታትን ብረትን ገዲፉ ከይዱ ስለዝነበረ ድሒርና ክንገልጾ ኢና።

Add a comment

ናጽነት ኣለና ግን ነታ ተሪፋ ዘላ

ወዲ ኤረ ንዓ ኣይትፍራሕ

ኣይትቀጥቀጥ በዚ ጎራሕ

ንዓ ሎምስ ንስኻ'ውን ምራሕ

በሎ ነዚ እኩይ ብሕጊ ተመራሕ

በሎ ፈቲኻ ማሓል ኣብታ ስራሕ

 

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣረኪቡ

Sudan

መንግስቲ ሱዳን ናብ ሊብያ ንምስጋር እናተጓዓዙ ሒዘዮም ንዝበሎም ልዕሊ 400 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኤርትራ ከምዝመለሶም ላዕለዋይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብታ ሃገር ኣረጋጊጹ።

እቶም ድሮ መንግስቲ ኤርትራ ተረኪብዎም ዘሎ ኣምኢት ስደተኛታት ኣብይ ቦታ ተታሒዞም ከምዘለውይ ዛጊት ኣይተፈልጠን።

Add a comment

ህዝቢ ኣኼባ

ጨንፈር ደቡብ ጀርመን/ሽቱትጋርትን ከባቢኡን/ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ጀርመን፣ ብኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ዝምእከል ናይ ህዝቢ ኣኼባ ንዕለት 11.06.2016  ኣብ ከተማ ሽቱትጋት ኣዳልዩ ምህላዉ  እንዳሓበረ፡ ኩለን ግዱሳትን ክዱስን ዜጋታት ክሳተፎዎ  ብኽብሪ ንጽውዕ።

 

Add a comment

ጀጋኑ ተጋደልቲ ሰራዊት ሕድሪ ንግንቦት 24 ብመጸዋዕታ ንፍትሓዊ ቃልሲ ዘኪሮምዋ ዊዒሎም

ጀጋኑ ተጋደልቲ ሰራዊት ሕድሪ ብምኽንያት ስርዓት ደርጊ ምሉእ ብሙሉእ ካብ ሃገርና ኤርትራ ዝተሳዕረሉ ዕለትን ብኣንጻሩ ከኣ፡ ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ ገዛኢ ናብ ዲቕ ዝበለ ገባቲ ስርዓት ክትሰጋገር ሀ ኢላ መቑጸሪ ዕለት ንዝኾነት ግንቦት 24 1991 ንምዝካራ፡ ፍረ ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ንምብርካት ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕን ሰፊሕን ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ቀንዮም፡፡

Add a comment

ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝገበረ በሰላ ምሕካኽ፡ ገዛእ ርእስኻ መሊስካ ምቑሳል’ዩ

ሓደ  እዋን  ኣብ  ልዕሊ  ውልቀ  ሰብ  ኮነ  ህዝቢ  ዝተፈጸመ፡  ፖለቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊ፣  ማሕበራዊ”  ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ  ድዩ  ካልእ  መበገሲ  ዝገበረ  በደል፡  ቀልጢፉ  ይርሳዕ  ማለት  ኣይኮነን።  ክርሳዕ’ውን  ኣይግባእን። ግን  ምስ  ግዜ  ንውሓት፡  ኩነታት  ምስ  ምቅይያር፡  ምስ  ምዕባለታት  እናገናዘብካ፡  ብሕድገት፣  ብይትረፈኒ፣  ካብ ናይ  ዝሓለፈ  ቁስሊ  ምሕካኽ፡  ናይ  ሎሚ  ዝምድናን  ረብሓን  ይሕሸኒ  ኢልካ፡  ኣብ  ማህደር  ታሪኽ  ሰኒድካ ተመሓድሮ  ‘ምበር፡  ፋይላት  እናገነጻልካ  ሚኒን  ትብለሉ  ኣይኮነን።

Add a comment

መስመር ሱዳን-ሊቢያ- ኤውሮጳ፡ መስመር ግፋ፣ ጭውያን ሞትን ምዃኑ ተገሊጹ።

ኤርትራውያን  ብብዝሒ  ካብ  ናብ  ዝሰጋገርሉ፡  መስመር  ሱዳን-ሊቢያ-ኤውሮጳ፡  ቅድሚ  ሕጂ  ኣብ  ልዕሊ ስደተኛታት  ይበጽሕ  ካብ  ዝነበረ  ሓደጋታት፡  ዝኸፍአን  ዝጸዓቐን  መቕዘፍቲ  የተኣናግድ  ብምህላው፡  ተጓዓዝቲ መስመር  ግፋ፣  ጭውያን  ሞትን  ኮይኑ  ከም  ዘሎ  ተረዲኦም  ንኩነታት  ብትዕግስቲ  ክመዝኑን  መተካእታ ንዘይብላ  ህይወቶም  ክብሪ  ክህቡን  ነዚ  ኣብ  ዝሓለፈ  ሰሙን  ኣብ  ማእከላይ  ባሕሪ  ዘጋጠም  ሓዳጋ  ምኽንያት ብምግባር፡ ወኪል ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ዘዛራረቦም ኤርትራውያን  ኣተሓሳሲቦም።

Add a comment

ብተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝተማእከለ፡ መበል 25 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ኣብ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ብድሙቕ ኩነታት ተጸንቢሉ።

ብናይ ውደባን ፕሮፖጋንዳን ኣሃዱ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዝተወደበ፡ ህዝቢ ነበርቲ  ናይ’ተን ብህግደፍ ብመደብ ተበታቲነን ነበረ ክኾና ዝተበየነለን ዓድታት ክኒን ቅኒቶ፡ ብምሉኦም ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ኣብ ክልቲኡ ዓድታት፡ ሰራዊት መግዛእቲ ስዒርካ ዋና መሬትካን ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰልካን ንምዃን ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ዝተኸፈለ ክቡር ኩለ-መዳያዊ መስዋእቲ ብምዝካር፡ ሕድሪ ሰማእታት ተጠሊሙ፡ መሰረታዊ ባህጊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብጉጅለ ውሑዳን ተጠሊሙ፡ ካብ ግዳማዊ መግዛእቲ ናብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተቐይሩ፡ ህዝቢ 25 ዓመታት ምሉእ ኣብዘይጻሒ ኲናት፡ ከልበትበትን እህህታን ከም ዝጸንሐን ዘሎን፡ እዚ ኣተሃላልዋ’ዚ ከምኡ ኢሉ ንነዊሕ ክቕጽል ከምዘይብሉ፡ ነቲ ጠንቂ ብሓባራዊ ቃልሲ ብምልጋስ ናብ ንቡርን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ህይወት ንሰጋገረሉ ባይታ ምፍጣር ግዜ ዘይህብ መድረኻዊ ዕማም ምዃኑ ከም ዝተገልጸን ካብ’ቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ናይ ስልኪ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ርሑስ ጾም ሮሞዳን

ማሕበር ዘተን ልዝብን ኤርትራውያን ኖርወይ ቦዶን ከባቢኣን ንመላእ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ን1437 ጾም ሮሞዳን ብሰላም ኣብጻሓኩም ኣብጽሓና ዝብል መልእኽቱ የመሓላልፍ። በዚ ክቡር ኣጋጣሚ’ዚ ድማ ጾም ሮሞዳን 1437 ብሰላም፡ ሕድሕድ ፍቕሪ፡ ምክብባር፡ ምኽእኣልን ምድግጋፍን ክሓልፍን ናብ ዒድ ኣልፈጥር ክበጽሕን ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ይገልጽ።

ሽማግለ ማሕበር ዘተን ልዝብን ኤርትራውያን ኖርወይ ቦዶን ከባቢኣን

05 ሰነ 2016

Add a comment