መሰል ውሑዳት

ሕቶኣለኒብብሄርብህዝቢ
ውዓልሕደርዘየብልዘየጸቢ
እዛረብየለኹንብሃውሪብወዝቢ
ክላዘብ‘የደልየምስንእሽቶዓቢ
ምስዅሉዜጋብዓልቀልቢ

Add a comment

ከታሪ መንግስቲ ብዛዕባ ነውርታት ክትራን እንክምህር፡

ልክዕካ ዘይምፍላጥ ሓደ ንደቂ ሰባት ኣብ ገደል ዘእቱ፡ ብቐሊል መድሓኒት ዘይርከቦ ክፉእ ሕማም ኣእምሮ ምዃኑ፡ ምሁራት፣ ሰብ ተመክሮን ለባማትን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ክዛረብሉ ክምህርሉ ጸኒሖም ኣለው። ልክዕካ ዘይምፍላጥ፡ ብፍላይ ክኒዮ ውልቀ-ሰባት፡ ጉጅለ፣ ማሕበር፣ ፖለቲካዊ ውድብ፣ ሃገር ኣብ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዝረአ ምስ ዝኸውን ሓደጋኡ ከቢድ ምዃኑ ርዱእ’ዩ። ከም ናይ ቀረባ ኣብነት፡ ፈጣርን መራሕን ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ውድቡ ህግደፍን ኣምለኽቱን ክነዝሕዎ ዝጸንሑ መን ከማና ዝብል ባዶ ነፍሕታት፡ ብደም ንጹሃት ዘይረዊ ሽውሃት ኲናት፡ ካብ ስዕረቱ ዘይመሃር

Add a comment

መግለጺ 2 ይ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)

24 ስከረም 2017 ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) 2ይ ዞባዊ ጉባኤ ኣካይዱ ። ብኣቦ መንበር ዞባ ብናይ እንቛዕ ብድሓን መጻኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምኽፋቱ ነዚ ጉባኤ ክውን ንምግባር ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣመስጊኑ ። ቀጺሉ ብኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ቃል ውድብ ቀሪቡ፡ ከምኡ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዞባ ኤውሮጳ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) ድሕሪ ምቕራቡ ጉባኤ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩ ። ጉባኤ ብኣቦ መንበር ዞባ እንዳ ተመርሐ ኣብ ዝቐረቡ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ተማያይጡ ። ኣብቲ ዝቀረበ ናይ ስራሕ ጸብጻብ ዝምላእ መሊኡ ፡ ክመሓየሽ

Add a comment

ናብ 3ይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ)፡

ብቐዳምነት ኣብ መኽፈቲ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኹም ተረኺብና መልእኽትና ከነመሓላልፍ ንዝተገብረልና ዕድመን ዝተዋሃበና ዕድልን ብልቢ ነመስግን። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤኹም ንህልዊ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ህዝብታትና፡ ሃገርናን ደምበ ተቓውሞናን ብግቡእ ገምጊሙ፡ ንዘጋጥምዎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣሰከፍቲ ሓደጋታትን ጸገማትን ንምውጋድ ዘኽእሉ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ሓንጺጹ ብዓወትን ስኒትን ክዛዘም ትምኒትና ንገልጽ።

Add a comment

ጉባኤ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ብዒወት ዛዚሙ

ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ፡ መዱብዎ ዝጸንሐ ጉባኤ ማሕበር ብዕሇት 07-10-2017 ኣካይደ። ኣቦ መንበር ማሕበር ፥ ናይ እንኳዕ ዴሓን መጻኩም ቃል ዴሕሪ ምሃቡ ፥ ንተሳተፍቲ ኣባሊትን ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ብቕቡል ምኽንያት ንጉባኤ ክመጽኡ ዘይጠዒሞም ኣባሊትን ፥ ተዯናገጽትን ብምዝካር፥ ነዚ ቅደስ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበር ሓቢርና ናይ ምዴንፍዐን ምቕጻለን ንምዝታይ ምምጻእኩም ብስም ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ሆሊንዴ ፥ ብዝያዲ’ውን ብስም እቶም ክንሕግዞም ዝግብኣና

Add a comment

ሃገረ ጀርመን

ዝኸበርኩምን/ ዝኸበርክንን  ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ/ባ ኤሪትራውያን ኣሕዋትንኣሓትንደቂብሄረጀበርቲ። ብመጀመርታ እቲ ምውቕ ዝኾነ ጀበርታዊ ሰላምታና ካብ መዓልቲ ጀበርቲ ይብጻሕኩም። ከም ዝሓለፋ ኩለን ዓመታት ሕጅውን ብተኸታታሊ ን መበል ሻሙናይ  ግዜመዓልቲ ጀበርቲ ከምዝሓለፈዓመታትብዘደንቕኣገባብንምክያድመደብናእናኣሰላሰልናምዃና ሓጎስ እንዳተሰማዓናነበሽረኩም።

Add a comment

ኣብ ጉዳይ ሃገር ተዓዛቢ ምዃን ነብሰ ምትላል’ዩ

ሃገር ናይ ሓደ ሰብ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ብሕቲ ንብረት ኣይኮነትን። ሃገር ኣብ ትሕቲኣ ናይ ዝነበሩን ከም ልኡላዊት ሃገር ናይ ዘጽውዕዋ፡ ካብ ኩለ-መዳያዊ መጥቃዕቲ ተኻላኺሎም ናይ ዝዕቅብዋን ዘልምዕዋን ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታት ሓባራዊ ሃብቲ’ያ። ናታቶም መግለጺት መንነትን ክብረትን ድማ’ያ። ከም’ቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ንገዛ ክራይ ገንዘቡ ጥራሕ ዘይኮነ ስምዒቱ እናኸፈለ ብስቓይ ዝነብር፡ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ብቐጥታን ብተዘዋዋን ዘይሳተፍ ዜጋ ወይ ሕብረተ-ሰብ ድማ፡ ኣብ ርሑቕ ስደት ከይዱ ተማሂሩ ተመራሚሩ ሊቅ ይኹን፡ ነጊዱ ይኹን ኣውፊሩ ብገንዘብ ይሃብትም ምልኣት ዘለዎ ናይ ሕልና ቅሳነት ክህልዎ

Add a comment

ተበሢበር ሏንእሯይ ሓኯልቲ ስኰእካ ከይህሯይ

ጠላም ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቅ. . . ንካብ ዘበነ ብረኣዊ ቃልሲ ናጽነት ኣትሒዘ ተሓንጊርዎ ዝመጸ መደብ እነሆ ንምእዋጁ ይቀራረብ ከምዘሎ ብዝገበሮ ቃለ መጠየቕ ኩሉ ዝሰምዖ ሓቂ እዩ. . . ምስ ጎረባብትኻ ተሰማሚዕካ ምንባር ጥራሕ እዩ ክምዕበል ዝከኣል፡ መበሊኡ በብሓደ ሰብ ወሓደ ከም ዝበሃል፡ ካብ ኣብ ሜዳ ኣትሒዘ ዝመልመሎ ቶንኮላት ንጹሃት እናኣቕሃምካ. . . ኮራኩር እናመልመልካ ዝሓለፈ ዓመታት ጅግንነት ኤርትራውያን ዘይደክምን ዘይመክን ኮይኑ ንኹሉ ተጻዊሩ
ሽግ ናጽነት ክውልዕ ክኢሉ እምበር ብጠላምን ጃጃውን ኢሳያስ

Add a comment

ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል..........

ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣባል ናይ’ቲ ማሕበረ ኮም ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበር ንዘይኮነ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ከም ዘይህብ ገሊጹ። ጉጅለ ህግደፍ፡ ካብ ነጻ ተመክሮኡ መንነቱ ዝፈለጠ ሰብ እናራሕረሖ ኣብ ዝኸደሉ፡ ዝለመዶ ጸጥታዊ ሓበሬታ ዘስንቖ፡ ዘጣቐዓሉን ገንዘብ ዘዋጸኣሉን እናሰሓወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቆስላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣባል ናይ’ቲ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበረ ኮም ንዘይኮነን፡ ካብኡ መሰነይታ
ወረቐት ሒዙ ንዘይመጽአን ኤርትራዊ፡ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ከምዘይህቦ ብወግዒ መምርሒ ከም ዘውረደ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ሓቢሮም።

Add a comment

መርድእ

ብጻይ ሓደራ ተስፋይ ብ 29.04.1951 ዓ.ም.ፈ  ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ  ሞሰዳ/ እንዳዝማቲ ዑቕቢት፡ እንካብ ክቡራት ወለድቱ  ኣቶ ተስፋይ  ዘርኡን  ወ/ሮ ኣማረሽ  ኣበዶምን  ተወልደ። ዕድመኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ  ከኣ ኣብ ዓዲ-ዃላን  ከተማ  መንደፈራን  ተማሂሩ ቀጺሉ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ብፍላይ ናይ ናብራ ዕብየት ሞያ ኣጽኒዑ ብምውዳእ ኣብ ሥራሕ ዓለም ተዋፈረ። ኣብ መጨረስታ  1974ዓ.ም.ፈ  ከኣ ናብ ሜዳ ኤርትራ ብምእታው ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ሕዝቢ ኤርትራ  ንኽቃለስ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ። ኣብ ሕብረተ ሰብኣዊ ቤት ጽሕፈት ኣባል ምምሕዳር ናብራ ዕብየት ተመዲቡ ከኣ ንኣስታት ሽዱሽተ ዓመታት  ዝኣክል  ተቓሊሱ  ንብጾቱ  ዘቃለሰ  ምሁርን  ተባዕን መራሒ ነበረ። ሓደራ ተስፋይ ! ካብ ብዙሕ ገልጠምጠምን ኲናትን ዓውደ ውግኣትን ክሳዕ ናይ መጨርስታ`ውን  ብ1978 ዓ.ም.ፈ ካብ ወራር ኢትዮጵያ ብኡሞሓጀር - ጎልጅ  ኣብ ጎድኒ መስዋእቲ ኣብርሃም ተኽለ  ዝወዓለ ንኣሰር ዝወጸ  ምዑት ጅግና ተጋዳላይ ኢዩ ነይሩ።

Add a comment

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.)

ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባር (ዋ.መ.ም.) በብቀጻሊኣብመንጎ  ፖለቲካውያንንበርጌሳውያንንተቓወምቲውድባትሓባራዊሃገራዊራእይን፡ውሁድተግባርንክብንምባልኪካየድዚጸንሐጻዕሪመሰረት: መድረኽሃገራዊዘተ(...): ብኣሳላጥነትኤሪ-መድረኽ: ኣብ 20-22 ጥቅምቲ2017: ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባርዘርእስቱንምግባእጸዊዓኣላ::

Add a comment

ወደይ ሓደራኻ ንጣልያን ከይትአምን

እዛ ‘ወደይ ሓደራኻ ንጣልያን ከይትአምን’ ዘርእስታ ሓጻር ዓንቀጽ ካብታ ብተስፋሚካኤል ትኩእ ‘ሃገሬ የህይወቴ ጥሪ’ እትብል መዘከርታ መጽሓፍ ቆንጢረ ዘቕርባ ዘለኹ ኢያ። እታ  መጽሓፍ ብዛዕባ ጣልያን አብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጻወቶ መግዛእታዊ ፖሊቲካ አቃሊዐ  ብመጠኑ ድማ ናይታ ወሳኒት ዝነበረት ውግእ ሓላይ ቀዳማይ ምንጪ ኮይና ዝረኸብክዋ ብምዃና ካብ አምሓርኛ ተርጒመ ንአንበብቲ ከቕርባ እንከለኹ ምስናይ ሓበኑ ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ አብ ልዕሊ ጣልያን ዝተፈነወ ሀንደበታዊ መጥቃዕቲ ብሄራዊ መልክዕ ዝሓዘ ናይ መጀመርያ መወዳእታን ፈተነ ምዃኑ ስለ ዝአምን ኢየ።

Add a comment

ልምስ መዜሙር ህግዯፍ ምድጋም ኣይንጣቋን!!

ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ንሌዕሊውነትን ወሳንነትን ኣህዚብ ረጊጾም ጸረ-ሰሊምን ጸረ-ዯሞክራስን ፖልቲካዊ ስሌጣን ዜጨበጡ መስፍነ-ስርዒት ሃይሇ-ስሊሴን ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርግን ንጉዲይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዜኾነ ይኹን ኩነታት ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ክፈትሕዎ ባህርያቶም ፍጹም ዗ፍቕድ ኣይነበረን። ብሰንኪ እቲ ዜተኸተሌዎ ኣዕናዊ ፖሉስታት ድማ ንክሌቲኡ ኣሕዋት ኣህዚብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ዒመታት ዜኣኽሌ ንኣዜዩ ኣስካሕካሒ ዯማዊ ኲናት ፈረድዎ። ብውጽኢት’ቲ ዜተካየዯ ነዊሕን መሪርን ዯማዊ ኲናት ድማ፡ ሂወት ብኣሸሓት ዜቁጸሩ መን

Add a comment

ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዘይካየዳ ኤርትራ፣ ዜጋታት ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ምርጫ ኣምሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ከባቢታት ክሳተፉ ይግደዱ

Election

ሃገራዊ ምርጫ ከምዘየካየድ ብወግዒ ዘረጋገጸ መንግስቲ ኤርትራ፣ ዜጋታት ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ምርጫ ኣምሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ከባቢታት ክሳተፉ ኣገዲዱ።እቲ ኣብ ዞባ ማእከል፣ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተኻየ ምርጫ፣ ነበርቲ ዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት፣ ኣብቲ ምርጫ እንተዘይተሳቲፎም ናይ ኩፖንን ካልእ ምምሕዳራዊ ኣግልግሎታትን ክእገዱ ምዃኖም'ዩ ተሓቢርዎም።

ሓደ ዜጋ ኣብ ናይ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ፣ ወከልቲ ክመርጽ ወይ'ውን ተመራጺ ኮይኑ ክቐርብ መሰል ደኣ'ምበር ግዴታ ዘይኮነ ክነሱ፣ እሞ ድማ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ምርጫታት ንህዝቢ ክሳተፉ ከገድድ ኣብ ኤርትራ እዚ ንመጀመርያ እዋን ኣይኮነን።

Add a comment

ጭፍራ ህግደፍ ከም ወትሩ ኩሉ መሳርሒ እንዳተጠቐመ ድግዲጊት ተዓጢቑ ህዝቢ ንምብዳል ውራየይ ኢሉ ሒዙ ይቕጽሎ ኣሎ

ጭፍራ ህግደፍ ንቡር ከሊኡ ዘይንቡር ንቡር ንኽገብር ዝጽዕር ዘሎ ጭፍራ እዩ። ንመንእሰያት ኣብ’ቲ ውልዶ ዕድምኦም ወሲዱ እቲ ንቡር ከም ዘይነበረ እቲ ዘይንቡር ከኣ ከም ቅቡል ክውሰድ ዝምህር ዘሎ ጉጅለ እዩ። ኣብ ዓለም ከም’ዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ። እስከ ገለ ካብ’ቲ ዘይንቡር
ስራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ኣብነት ንመልከት፡

Add a comment

ህዝቢ ብቕልጽምካ ምምራሕ፡ መንቀሊኡ ፍርሓት

ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 26 ዓመታት ጥራሕ ነቶም ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ከይጸብጸብና፡ ንኢሳያስ/ህግደፍ ብዙሓት ካብ ባህሪኡ ዝመንጨው ተቓውሞታት’ዮም ገጢመሞ። ኩሎም እቶም ናይ ተቓውሞ ብደሆታት ከኣ ቅቡላት’ዮም። እዚ ናይ ኣደባይይ ምስጢር ብከም’ዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይከኣል። ኣብ 1993 ሓፈሻዊ ተቓውሞ ተጋደልቲ፣ ኣብ 1994 ማሕበራዊ ሕቶ ዝመንቀሊ ካብ ውጉኣት ሓርነት ዝተበገሰ ተቓውሞ፣ ምስ ሃገረ ሱዳን፣ ሃገረ የመን፣ ሃገረ ጅቡቲ፣ ሃገረ ኢትዮጵያ፣ ኣብ 2001 ኣብ ማይቤቱ ዝተፈጥረ ጽገናዊ ለውጢ ዝጠልብ ተቓውሞ፣ እንደገና ምስ ሃገረ ጅቡቲ፣ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2013 ጅግና ወዲ ዓሊ

Add a comment

ንሕናን ዞባናን

ልክዕ ናይ ምትግባር ዓቕሙን ኣበይ ደረጃ ከም ዝርከብን ዘይመዝን ሰብ፣ ውድብ ይኹን ሕብረተ-ሰብ ኣንፈተ ጉዕዞኡን መዕለቢኡን ኣይፍለጥን። ከም’ቲ ብዕራይሲ ነቲ ሳዕሪ ‘ምበር ነቲ ገደል ኣይርእን” ዝበሃል፡ ኣበይን ከመይን ይነብር ኣሎ፡ ዝነብረሉ ዘሎ ከባቢ ብግቡእ ዘይንብብ ሰብ፡ ውድብ ኮነ ሕብረተ-ሰብ ክረኽቦ ዝደሊዮ ደኣምበር ነቲ ዝደልዮ ከመይ ከም ዝረኽቦ፡ ንሱ ዝብሎ ደኣምበር ብካልእ ዝበሃሉ ፈላሊዩ ኣብ ምርዳእ ክጽገም ባህሪያዊ’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ኣገንዝቦ ከኣ ሃሳ

Add a comment

ኣብ ሊብያ ዕጡቓት ሰብ ብረት ኣብ ሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ግጭትን.........

ኣብ ሊብያ ዕጡቓት ሰብ ብረት ኣብ ሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ግጭትን ዝማዕበለ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥን ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ግዳይ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። መዓልታዊ ስራሖምን ምንጪ ኣታዊኦምን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝገበሩ፡ መንግስቲ ዘይቆጻጸሮም ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተወደቡ ዕጡቓት ሊቢያውያን ኣብ ሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ናይ ተኹሲ ምልውዋት ኣብ ትሕቲኦም ዝነበሩ፡ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ተሰናቢዶም ክሃድሙ ኣብ ዝፈተንሉ ግዳይ ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ከቃልሓ ቀኒየን ኣለዋ። ጠንቂ ባእሲ ናይ’ቶም ዕጡቓት በቶም ብጀሆ ዝሓዝዎም መሳኪን ስደተኛታት ዝተበገሰ ከም ዝኾነ፡ ምኽንያት ናተይ’ዮም ናተይ’ባ ብዝብል ከም ዝጀመረ፡ ዕጡቓት ገበኛታት ሊቢያ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኣብ በበይኑ መዳጎኒታት ሒዞም፡ ገንዘብ ከም ዘኽፍሉ፡ ሰባት ከም ዝሸጡ፡ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዕምጹ ዝገለጻ እተን ማዕከናት ዜና፡ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ምህላዎምን ኣረጋጊጸን።

Add a comment

በዓል መን እዮም ? እስኪ ነለልዮም

መሪር ኩነታትና መዕገቲ ተሳኢኑዎ ዘሎ ኣብ ውሻጠና በብግዜኡ ዝስዃዕ ክንምሕዎ ብዘይ ምኽኣልና ድኣ እምበር ህ.ግ.ደ.ፍ. ይኹን መናትኡ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.  (ህ.ወ.ሓ.ት.) ሓይሎምን ካባና በሊሖምን ኮይኖም ኣይኮኑን።

 

Add a comment

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ወግሐ ጸብሐ ግፋ መፍትሒ ኣይኮነን

ኣብ ስነ-ኣእምሮ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ጂኦግራፊ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍጹም ከበባ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ግዜ በሊዑ’ዩ። ገለ ዓመታት ኣይኮነን ዓሰርተታት ዓመታት’ዩ ገይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምእዋጅ ነጻነት ሃገር ዝረኽቦ ነገር እንተሃለዎ፡ ካብ ነጻነት ዝምንጩ ክብርታት ዘይኮነስ፡ ታህዲድ፡ ጸርፍን በትርን’ዩ። መላኺ ስርዓት ኮነ ኢሉ ተስፋታት ህዝቢ ዝቐትል ዘጸልምት ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲታት ክትልም ክእውጅ ብተግባር ክትርጉም ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ’ዩ ዝነብር ዘሎ። ፖሊሲታትን ኣዋጃትን ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ዕለታዊ ህይወቱ ብሰላም ብርግኣት ንኸይመርሕ ዝጻብኡ ዝዕንቅፉ ዘበሳብሱ’ዮም። ጨፍላቒ ጉጅለ

Add a comment

ሎሚ'ውን ከም ወትሩ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ !

ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነቱን ሰብኣዊ ሓርነቱን፣ ኣንጻር ገዛእቱን ገፋዕቱን ቃልሲ ካብ ዘንቅል ኣትሒዙ፣ ክሳብ እዛ ዕላማኡን ዓወቱን ብጉጅለ ህግደፍ ዝጭወ ነሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን እፎይ ከይበለ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ እምብዛ መሪር ኢዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን'ዚ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ወንጀል ንኤርትራና ኣብ ሞትን ሕየትን ዝዓይነቱ ቀራና መንገዲ ሸኺሉዋ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ከይዲ ከመይ ክትከውን ኢያ ንዝብል ሕቶ ዝምልሶ ድማ እቲ ከም ወትሩ ብሰላማን ሓድነታን ዝግደስ ደላይ ነጻነትን

Add a comment

ሕብረትን ተግባርን ዝጠልብ ኣገዳሲ መድረኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ድሕሪ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ክዝቲ ዝቐነየ ውድባዊ ሰሚናር፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕሚታት ተቓላሳይ ህዝብና ደመኛ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ንምውጋድ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ 20 ክሳብ 24 መስከረም 2017 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ። ውድባዊ ሰሚናር ሓያልን ድኹምን ጎኒታት ውድብ ዳህሲሱ፡ ኣባላት ውድብ ኣብ’ዚ ኣቲናዮ ዘለና ተሃዋሲ ፖለቲካዊ መድረኽ፡ ካብ ኣፍልጦን ንቕሓት ዝምንጩ ድልዱል ኣረኣእያ ዓጢቖም ብጽንዓት ክምክቱ ዘኽእሎም ኣገዳሲ ትምህርቲ ዝተረኽበሉ ነይሩ።

Add a comment

ብተግባር ዘይስነ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ”

ልክዕካ ምፍላጥ መግለጺ ዝለዓለ ልቦና’ዩ። ምኽንያቱ ልክዕካ ዘይምፍላጥ እንታይ ክትገብር ወይ ዘይክትገብር ኣነጺርካ ንምፍላጥ ስለዘጸግም። ብመሰረቱ ናብ’ቲ ሃብታም ባህልናን ወረጃ ምስላ ቀዳሞት ወለድናን ምስ እንምለስ፡ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር” ዝብል ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ብዙሕ ክትዛረበሉ ከምዘይብልካ ዝምህር ዝገርሕ ቁም-ነገር ኢና ንረክብ። ከምኡ’ውን ስምዑኒ ስምዑኒ ዘብዝሕሲ ሕብኡኒ ሕብኡኒ ማለቱ ኣይተርፍን” ብካልእ መልክዑ ድማ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንመላኺ ጉጅለ ህግደፍ ጠላም

Add a comment

الحزب الفدرالي الديمقراطي الإرتري

بادئ ذي بدء، إننا في الحزب الفدرالي الديمقراطي الإرتري ظللنا، وسنظل، متمسكين بالمضي قدما في نهجنا السياسي الذي يؤسس للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والتنسيق بين مختلف القوى السياسية والمدنية للمعارضة الإرترية، ظللنا وسنظل  أيضا، نحجم عن التطرق إلى  قضايا خلافية داخل معسكر المعارضة الإرترية،  لقناعتنا الراسخة بأن الخلافات البينية بين قوى المعارضة الإرترية يجب أن توضع في سياقها الطبيعي بطرحها فوق منضدة الحلول عبر الحوار الهادئ والشفاف وضمن إطار الغرف المغلقة، لأن الخروج بهذه الخلافات إلى الفضاء السياسي المفتوح  ينطوي على أضرار كبيرة ويؤثر سلبا على الروح المعنوية للقاعدة الجماهيرية المناضلة ضد النظام القمعي بشكل عام، وذلك بصرف النظر عن طبيعة هذه الخلافات سطحية كانت أم متجذرة

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈጸመ ክምርዖ ኣይኽእልን ምባሉ መርኣያ ህዝቢ ንምጽናት ዘለዎ መደብ ምዃኑ ተገሊጹ።

እዚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ናይ ስልጣን ዕድሜኡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብተናጸል ኮነ፡ ማሕበራዊ ሓይልታት ብእኩብ ዘይፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዕታት የለን። ኣብ ዝኾነት ሃገር እከለ ዝበሃል መንግስቲ ፈጺምዎ ዘይበሃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ በብዓይነቱ መሳቐዪ፡ መማሰኒ ኣካላት ደቂ-ሰብ ምሂዙ ብተግባር ሰሪሕሉ።

Add a comment

ጨንፈር ጅዳ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዕዉት ኣኼባ (ተንዊር) ኣካይዱ

ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2017 ወከልቲ ውድባትን ኣባላት ባይቶን ዓበይቲ ዓድን ህዝቢ ጅዳን ኣባላት ማእከላይ መሪሕነትን ኣባላት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳን ዝተሳተፍዎ ዕዉት ናይ ሰሚናር ተንዊር ተኻይዱ ፡ ቅድሚ ኣኼባ ምጅማር ናይ ሓባር ምሳሕ ድሕሪ ምግባዝ፡ መኽፍቲ ኣኼባ ብቁርኣነል ከሪም ተኸፊቱ፡ ቀጺሉ ኣቦ-መንበር ጨንፈር ጅዳ ንተሳተፍቲ እንኵዕ ዳሓን መጻእኩም ብምባል፡ እዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ህዝቢ ጅዳ ምስ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብምርኻብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ደምበ ተቃዎምን ኩነታት ሰልፍና ብሓበር

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 10ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 10ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 01-02 ጥቅምቲ 2017 ኣካይዱ ዛዚሙ፡፡ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ንክልተ መዓልቲ ዘሰላሰሎ ኣኼባ ህልዊ ኩነታት ዓለማዊ፡ ዞባዊ፡ ከባብያዊ፡ ሃገራውን ውድባውን ኩነታት፡ ኮምኡውን ናይ ነብሲ-ወከፍ ፈጻሚ ኣካል ቤት
ጽሕፈታት ዝቐረበ ናይ 3ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣወንታ

Add a comment

ኣብዙ ህሞት’ዙ ዜምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናበይ ገጹ?

ኣዕናዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዜብገስን ኩለ-መዲያዊ ዜምድናታትን ረብሓታትን ክሌቲኡ ሃገራት ካብ ዜቋረጽን 20 ዒመታት ክመሌእ ገሇ ኣዋርሕ ተሪፍዎ ምህሊዉ ካብ ማንም ስውር ጉዲይ ኣይኮነን። እዙ ኣዕናዊ ግጭት’ዙ ካብ ዜብገስ ኣትሒዘ ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ በጀካ’ቲ ኣብ ሌዕሉ ሂወት ክሌቲኡ ኣህዚብ ዗ብጽሖ ከቢድ ቁስሌታትን ጉድኣታትን ብቀሉሌ ዗ይግመት ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡

Add a comment

ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ

MOEሓያሎ ዞባታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ። እዚ ዝሕበር ዘሎ፣ ናይ 2017/18 ኣካዳምያዊ ዓመተ ትምህርቲ፣ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን'ዩ። መማህራን፣ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ነናብ ዝተመደብሉ ኣብያተ ትምህርቲ ክርከቡ ድሕሪ ዝቐረበ ጻውዒት፣ ብዙሓት መማህራን ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም፣ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን፣ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሻቕሎት ከምዘለዋ ተገሊጹ።

እዚ ተርእዮ'ዚ ዓመት ዓመት ዝኽሰት ዘሎ'ዩ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት፣ እዚ ድማ ከም ኩሉ ጽላታት ኤርትራ፣ ትምህርቲ'ውን ማዕረ ክንደይ ተሃስዩ ከምዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ጠቒሶም።

Add a comment

መግለጺ ብስም ኣራሚት ሽማግለ ዝወጸ ኣዋጅ

ብዕለት 14-10-2017 ኣብ መርበብ ሓበሬታ (ተጎሩባ) ብስም ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝብል ዝወጸ ኣዋጅ ኣንቢብና።  ብመጀመሪያ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ትሑት ደረጃ ወሪድና መልሲ ክንህብ ድልየትና እኳ እንተዘይነበረ፡ ንገለ ለዋሃት ፈተውትና ከደናግር ስለ ዝኽእል ግን፡  እዚ ኣዋጅ’ዚ ካባና ካብ ኣራሚት ሽማግለ ከምዘይወጸን ብቀረባ ይኹን ብርሑቅ ከምዘይምልከተናን ክንሕብር ናይ ግድን ይኸውን።

Add a comment

ኣብ ሰብኣዊ ተግባር ትነጥፍ ዶ/ር ኣልጋይነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ)

ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሽልማት ከምዝተሓጽየት ተፈሊጡ። መስራቲት ዘይመንግስታዊ ማሕበር ጋንዲ ዝኾነት፡ ኣብ ኢጣልያ ትቕመጥ ዶ/ሮ ኣልጋነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ) ኣብ ሰብኣዊ ምድግጋፍ ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነጋዶ ሰብ ዝበጽሖ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ማእሰርቲ፡ ምኽፋል ገንዘብ፣ ምምዝዓቕ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካልትን ካልእን ኣብ ምድሓን ክትገብሮ ብዝጸንሐትን ዘላን ምስጉን ተግባር፡ ውድብ ሕቡራት ሃገር ምስ መዓልቲ ስደተኛታት ብምትእስሳር ንዘዳለዎ ሽልማት ተሓጽያ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ኤርትራውያን የቃልሓ ኣለዋ። ኣብ ቅዱስ ሰብኣዊ ተግባር ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝሰርሐትን ናይ

Add a comment

አዋጅ ኣራሚት ሽማግለ

መራሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብዘካየዶ ናይ አስታት ዓመትን መንፈቐን  መጽነዕትን አብ ልዕሊ አባላት መሪሕነት ሰልፊ ዝተኻየደ ጎዎስጎስ

 

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 10ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ

17/News October 2-2017.pdf

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 10ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 01 ክሳብ 02 ጥቅምቲ 2017 ኣካይዱ ከምዝዛዘመ ኣብ ዝለኣኸልና ዜና ሓቢሩ፡፡ እቲ ዝበጽሓና ዜና ወሲኹ ከምዝሓበሮ 6ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ ዕለት 17-20 ሰነ 2017 ምክያዱን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣቐሚጡ ምዝዛሙን ኣዘኻኺሩ፡፡

Add a comment

ጽምኣት ደም ድዩስ ዕብዳን? ዘብዘብ፡ ጸሊም ታሪኽ ንምድጋም

ቅልዕቲ ደብዳበ ንኣከብትን ተኣከብትን መድረኽ ዓለምን ደቂ ዓለምን ካብ ዝፍጠሩ ኣትሒዝካ ምስ ትመራመር ባህርያት ደቂ ሰብን ሕልመ ረብሓታቶምን ደሚርካ ደማሚርካ ስለ ዘይውዳእ፡ መዕለቢ ክትረኽበሉ እንተዀንካ ኣብ ሕሉፍ ብሂላት ክትውከስ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ፡ ኣነ እውን ክውከስ።  

 

Add a comment

ብምኽንያት ዝኽሪ 4ይ-ዓመት ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፡

Image result for eritrean at lampedusa

ቅድሚ 4 ዓመት ልክዕ ከም'ዛ ሎሚ፡ 03 ጥቅምቲ 2013 ኣዝዩ ዘሰንብድን ሃንደበታውን ጅምላዊ ህልቂት ንጹሃት ዜጋታት ዝተረዳእናሉ መሪር ወቕቲ ኔሩ። ኣስታት 365 ንጹሃት ኤርትራውያን ሰደተኛታት፡ ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ደሴት ላምፔዱሳ ብዘሰቅቕ ዝተቐዝፉሉ እዋን’ዩ፡፡ እዚ ፍጻመ’ዚ ዓለምና ንስደተኛታት ዝሃበቶ ትሑት ኣቓልቦ ኣብ ትዕዝብቲ ክትወድቕ ዝገበራ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ህላዌናን ቀጻልነትናን ኣንጸላልዩ ናይ ዘሎ ሓደጋ ብርሰት፡ ጥርዙን ግዝፉን ዘግሃደ መነቓቕሒ ደወል’ዩ፡፡ ብክንድ’ቲ ግዝፉ ብደረጃ ዓለም፡ መራሕቲ ሃገራት፣ መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ውሩያት ሰባትን ስፖርተኛታትን ብዘይኣፈላላይ “ጸሊም መዓልቲ ንብዓት ዓለምና” ዝሰመይዎ፡ ኤርትራዊ ዘሰቅቕ ዛንታ ህልቂት’ዩ፡፡ ብደረጃ  ሕብረት ኣፍሪቃ “መዓልቲ ስደተኛታት” ክሳብ ምስማይ ዘብጸሐን፡ ሰንደቕ እቲ ሕብረትን ኣባል ሃገራቱን ኣብ ፍርቂ-ዘንጊ ክስቀል ዝተወሰነሉ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓዘን ንምእዋጅ ምኽንያት ዝኾነ ኣጋጣሚ’ዩ፡፡   

Add a comment

“ዋና ዘይብሉ ነገር ጥፉእ ማሕለኻ ዘይብሉ ጸባ ድፉእ”

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝተፈላለዩ ማዕበላት ተኸሲቶም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ቅድሚ ማሪያ ተባሂሉ ዝተሰምየ ብዙሓት ሰባት ዝቐተለን ንብረት ዘውደመን ማዕበል ነይሩ። ንሱ ድማ ሃርቪ (Harvey) ተባሂሉ ዝተሰምየ ብፍላይ ኣብ ኣከባቢ ሁስተን ተክሳስ
(Houston- Texas) ናይ ሰብ ህልቀትን መሬት ብማይ ኣጥለቕሊቑ ናይ ንብረት ብርሰትን ከም ዘውረደ ኣብ ናይ ዓለም ናይ ዜና ማዕከናት ሃጊጉ ዝውረ ዝነበረ እዩ። ዋናታቱ ከኣ ንማዕበል

Add a comment

ናይ ኢሳያስ ደማሙ ሕጂኸ እንታይ ክትደግሙ?

ኢንታ ፊ ሳንዱቅ ወ ኣኽባራክ ፊ ሱቅ... ንስኻ ሕቡእ ኣብ ሰንዱቕ ዕላልካ ኸኣ ኣብ ሹቕ ከም ዝብል ምስላ ዓረብ፡ ኣገበልቲ... ሓብሓብቲ.. ንንጹሃት ጠሊሞም ንተንኮል ብዓል ጀጃዊ ኢሳያስ ኣገልገልቲ ብተግባራቶም ጽባሕ ተኸሰስቲ ሙዃኖም ስለዝፈልጡ እቲ ክዕወት ዘለዎ ስልጣንን ዋንነትን ህዝቢ ንኸይዕወት ኣብ ውሻጠ ተቓውሞ ተኣታትዮም ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ሓለይቲ ተመሲሎም ዘብዘቕዝቕዎ ዘለዉ ኣብ ትዕዝብቲ ኩልና ኣሎ።

Add a comment

ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ብዋሕዲ መሻርፍን ብልሽውና ኣዘዝትን የማርሩ

eritrean soldieres

ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝልኣኽዎ ሓበሬታ፣ ኣባላት ሰራዊት ክኹብሉሉን ናብ ስደት ክውሕዙን ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግኑን ተርእዮ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ከኣ ብዝበኣሰ፣ ብልሽው ምሕደራን ዋሕዲ መሻርፍን ኣውራ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚሮም።

እቶም ምንጭታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት፣ ኣቐዲሙ ክርአ ዝጸንሐ ዋሕዲ መሻርፍ፣ ብኢሱ ምህላዉ ብምጥቃስ፣ ብፍላይ እቶም ቅድሚ ናብ ምዱብ ሰራዊት ምውዝዖም ኣብ ማእቶት ምህናጽ ዲጋታት ዝወረዱ ዙርያታት 29ን 30ን ብኸቢድ ከምዝተጸልዉ ኣረዲኦም።

Add a comment

ካብ ሓለብ ንእድልብ

ካብ`ቲ ኣብ 90ታት ናይቲ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ርዋንዳን ፖስናን ዝተዓዘብናዮ ናይ ሕብረተ ሰብ ዓለም ሸለልትነት ዝኸፈኤ ሸለልትነት እዚ ኣብ ሓለብ ክንርእዮ ዝቀነና ሸለልትነት`ዩ። ድሕሪ 2ይ ውግእ ዓለም፡ ማለት እቲ ኣብ 1ይን 2ይን ውግእ ዓለም ዝተራእየ ናይ ሰብ መቅዘፍትን ናይ ንብረት ምብራስን ንኸይድገም ገደብ ንምግባር ተባሂሉ UN ተመስሪታ፤ በቲ ክድገም ዘይተደልየ ናይ 2ይ ውግእ ዓለም መልክዕ ዝበረሰት ከተማ እንተላ ሓለብ`ያ ክበሃል ይከኣል። ንብረት፡ሰረት፡ ተዘክሮ፡ስድራ ቤት፡ ዓንዩ ሰብ ተሓግሒጉ ካብ ከተምኡ ተባሪሩ። ኣብ ጎልጎል ይጸምእ ይጠሚ .. ኩሉ ዓይነት ሽግር ይቅበል ኣሎ። እቲ ሉሙድ ንስደተኛ ዝግበር ረድኤት ከይተረፈ ተሓሪምዎ ……. እዝስ ኣፈ`ርክቡ

Add a comment

ሊብያ፣ ሚሊሻ ንሓድሕዶም ብዝኸፈትዎ ቶዅሲ፣ ሓያሎ ስደተኛታት ግዳያት ሞትን መቝሰልትን ከምዝኾኑ ተገሊጹ

libya_hostagesኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ዝነጥፉ ሚሊሻታት ሊብያ ንሓድሕዶም ብዝኸፈትዎ ቶዅሲ፣ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ስደተኛታት ግዳያት ሞትን መቝሰልትን ከምዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ኣማኢት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ መዝርዓታት ስብራታ ዳጕኖሞም ዝርከቡ ሚሊሻታት ኣብ ንሓድሕዶም ድሕሪ ዝኸፈትዎ ቶዅሲ፣ እቶም ስደተኛታት ነብሶም ንምድሓን ክሃድሙ እኳ እንተፈተኑ፣ ዝበዝሑ ግና ብኻልኦት ኣባላት ሚሊሻ ከም ምሩዃት ጅሆ ተታሖዝም ከምዝተወስዱ ተሓቢሩ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፣ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 26-28 መስከረም 2017 ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ነቲ ካብ 16-18 መስከረም 2017 “ሰሚናርና ንዕምቆት ደሞክራስያዊ እምነታትናን ድልዳለ ውድብናን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተኻየደን ድሕሪኡ ስዒቡ ካብ 20-24 መስከረም 2017 “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተሰላሰለ ታሪኻዊ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝነበሮም ሓያልን ድኹምን ጐንታት ብዕምቆት ብምምይያጥ ዕዉታት ምንባሮም ገምጊሙ።

Add a comment

ብኣምልኾን ፍርሕን ዝተቐርቀሩ ሰባት

ናቱ ፍሉይ መለለዪ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉ ሰብ ብውሽጡ ቅሳነት የብሉን። ብደገ’ውን ኣይሕፈርን ኣይኽበርን። ካብ’ዚ ዝብገስ ብውሽጡ ባዕሉ ዝፈልጦ ስቓይ ከም ዘለዎ እናሃለወ፡ ብግዳም ሰባት እዚ ከም’ዚ’ዩ ባህሪኡ ተግባሩ እናበሉ ብኣሉታ ይጠቛቖምሉ። ይንዕቅዎ። ይጸልእዎን ይንጽልዎን። ሰብኣይ ክልተ ኒዮው ነጀው ክብል ሞተ” ዝብል ምስላ ኣቦው ዝያዳ ገላጺ ይመስለኒ። መርገጽ ኣልቦ ከከም ኩነታቱ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ እምነት ተነቢርሉ ንብዙሓት ወይ ዓዲ ወኪሉ ክለኣኽ ኣይኽእልን። ንሱ’ውን ከምኡ ክገብር ርእሰ ምትእምማን የብሉን። ባዕሉ ሰብኣዊ ክብረቱ ንካልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ዝሃበ ዘዋረደ ስለ ዝኾነ፡ ዝተባህሎ ክፍጽም ደኣምበር ኣፉ መሊኡ እዚ ቅኑዕ፡ እዚ ቅኑዕ ኣ

Add a comment

መዓልቲ ጀበርቲ 2018 ኣብ ሆላንድ ብምድላው ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሐትን ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ ከምቲ ዝሐለፈ ዓመት ሎሚውን ኣብ ትሕቲ ምዕባሌ ሕብረተሰብና ኣብ ግብራዊ ስራሐትና ዝብል ጭርሖ ንሰለስተ መዓልቲ ካብ 30-03-2018ን ክሳብ 01-04-ን2018 መዓልቲ ጀበርቲ ንገብር ስለዘለና ንኹሉ ዝግደስ ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ናይዚ መዓልታት እዚ
ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ኣለና፡

Add a comment

መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ .................

መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ካብ ኣለኹ ዝብል ድሃይ ምግባር ዝሓልፍ ቁም-ነገራዊ መልእኽቲ ከምዘይነበሮ ተገሊጹ መራሒ ጃንዳ ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዘይከም’ቲ ቀደም ዝግበረሉ ዝነበረ ምውዕዋዕ፡
ብሓውሲ ሃንደበት ብ7 ጥቅምቲ 2017 ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት ኣብ መስኮት ተሌቭዥን ቀሪቡ ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ፡ ደሊኻ ቁም-ነገር ዘይትረኽበሉ፡ ዝተሓተቶ ገዲፉ ዘይተሓተቶ ክምልስ ሃለውለው ክብል ከምዘምሰየ፡ ዕላማ ናይ’ቲ መደብ ግን ሃለዋት ኣጥፊኡ ስለ ዝጸንሐ ኣለኹ ኣይጠፋእኩን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝዓለመ’ዩ ዝመስል ይብሉ ነቲ ቃለ-ማሕተት ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን።

Add a comment

ሕድሪ ስውኣትናን ብጭርሖ ዝዘቕበበ መኻን መብጽዓን ኣይሰማማዕን

ንመሬታዊ ነጻነት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ንህዝባዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ኣድልዎ ዝጽየፍ ማዕርነታውን ሓባራዊ ተጠቃምነት ዘረጋገጽ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክውን ንምግባር፡ ገንዘብ ወይ ንብረት ዘይኮነ፡ ኣካልን ህይወትን ንዝኸፈሉ ውጉኣት ሓርነትን ጀጋኑ ስውኣትን ዝወደቕሉ ቅኑዕ ዓላማ ኣብ ህዝቢ ግብራዊ ከይገበርካ፡ ዓመት መጽአ ተማሂዙ

Add a comment

ዎያ ! ዎያ ! ዎያ ከልቅስልካ ጳውሎስ ሓውያ

ውላድ  ኣስኪሓ  ወዲ  ተስፋዝጊ  ባህታ
ትዝ   እንካበለኒ ስድራና  ከላ  ብዕምርታ  
እንታይ ታህዋኹ ደኣሉ  እዚ ኩሉ ሃተሃታ

Add a comment

ወዳጄ ነዚ ኽትግዕታ‘ዶ ትርህጻ !!!

ህላዌካ መዚንካ ዘፍረስካዮ ክትሃንጽ አቕልቦ ምግባር ዳርጋ አብ ሓቦ ዘለዎም ምጽባር ማለት እዩ ።እዚ ስለ ዝኾነ አብ ሞንጎ ተቃውሞ ውድባት ንህላውኤን መግለጺ ይኹን ዕላማኤን አብ ከመይ ዝአምሰለ ኵነታት ክትመዝን ትኸእል ፡ እቲ ትዕድልቲ ሕማቕ ኾይኑ ግናከ ትሕስቶካ አብ ሕማቕ መድረኽን አብ ዋዕዋዕ መድረኽ ክትመዝን ኾለኻ ዘሎኻ

Add a comment

ተሓላቒ ሕጊ ትካላት አይየፍርስን

ኩሉ ሰብ ከምዝፈጦ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ፖለቲካዊ ሃለዋት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝለዓለ መግለጺ ናይቲ ሕማቕ ገጽ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ መስርሕ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ከምውጽኢቱ ድማ አብ መንጐ ካድራት ክልተ ሸነኻት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መን’ዩ ተሓታቲ ናይዚ ተፈጥሩ ዘሎ ሽግር ዝብል ሕቶ ከምቲ øዓወት ኩሉ ኣቦኣ ውድቀት ግን ድቓላ ø ዝበሃል ምስላ ኣቦው ኣካራኻሪ ኮይኑ’ሎ። ፈጻሚት ኣካል ሰልፊ ብጀካ ኣብቲ ገለ ጽቡቑ ወይ ኣወንታ ተባሂሉ ዝምዘን ሸነኻት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ጉድለት ወይ ሕጽረት ተባህሉ ዝንበብ ታሪኽን ተሞክሮን ውድብ ኣይነበርናን ይብሉ ኣለዉ።

Add a comment

ኣብ ልምምድ ዝነበረ ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ወዲቓ፣ ክልተ ኣብረርታ ህይወቶም ሓሊፉ

ERAF MIG 29

ኣብ ልምምድ ዝነበረት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብ25 መስከረም ወዲቓ፣ ክልተ ኣብረርታ ህይወቶም ሓሊፉ። እቶም ክልተ ምኩራት ኣብረርቲ ሎሚ 26 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም።

ብሰንኪ መቀያየሪ ኣቑሑን ብቀጻሊ ዘጋጥም ዘሎ ህድማ ምኩራት ቴክኒሻናትን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ብግቡእ ዘይተጸገና ነፈርቲ ወዲቐን ብውሕዱ ህይወት ኣርባዕተ ምኩራት ኣብረርቲ ለኪመን ኣለዋ።

Add a comment

ቃልሲ ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስን ኤርትራዊ ፖሊቲካዊ ሰነ-ኣእምሮን

ዕላማ ናይዚ ሓተታዚ ኣብዚ እዋንዚ ቃልሲ ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስያ ሰለምንታይ ኢዩ ካብዚ ዘለዎ ምንጽጻግን ኣብ ሓድሕድ ምንእኣሰን ክወጽእ ዘይከኣለ፣ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 15 ዓመታት ቃልስና ኣብ በቦታኡ ዝጓነፈና ዘሎ ንምብራህ ኢዩ፡፤

Add a comment