ኣኽርያ 2017

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝግበር ዘሎ ተባዕ  ዉተቓውሞ ኣንጻር ምልኪ ንህዝብና ምሉእ ደስገፍና ንምሃብ ንሰኑይ  13   ሕዳር 2017  ስዓት 10:00 ቅ.ቐ ኣብ ከተማ ሳንፍራንሲኮ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዲቡ ኣሎ

Add a comment

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዗ጋጠመ ተሊጋቢ ሕማምን ሳዕቤናቱን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዱ ኣበይቶን ማይ ስርዋን ካብ ዝርከቡ ብዝሒ እሱራት፡ ብሰንኪ ተሊጋቢ ሕማም ሓዯ ትሕቲ ዕድመ ወዱ ዓሰርተ ሽውዓተ (17) ዓመት ዝርከቡዎም ሰሇስተ (3) እሱራት ከምዝሞቱ ኣረጋጊጾም ምንጭታትና።

Add a comment

ህጹጽ ኣኬባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ትማሊ ዔለት 01 ሕዲር 2017 ‘’ሰውራ 31 ጥቅምቲ ሓድሽ ተርእዮ ምልዔዒል ህዝቢ እዩ ‘’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ህጹጽ ኣኬባ ኣካይደ ፡እዚ ኣብ ኣታሃላልዋ ህዝቢ ኤርትራን ፡ ጉዲይ ግበታዊ ስርዒት ህግዯፍን ፡ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ኣኬባ ኣካይደ እዚ ዝዔብ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘርጊሑ ።

Add a comment

ሓድነትና ንድሕነት ህዝብናን ፡ ሃገርናን እዩ

እቲ ቀንዲ ምኽንያት መበገሲ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ተላዒሉስ፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል፡ እኩብ ድምር ናይ’ቲ ን 26 ዓመታት ዝኣክል ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልኪ ህግደፍ ዘሕለፎን፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፡ ሕሱም ጭቆናን፡ ግፍዕን ፡ መከራን፡ ማእሰርትን፡ መግረፍትን፡ መቕተልትን፡ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነትን፡ ኮይኑ፡ እቶም 93 ዓመት ዝዕድሜኦም፡ ተባዕን ፡ ኣተባባዒን፡ ንህዝቦም  ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም፡ ንኽስውኡ ዝመረጹ ጅግና፡ ኣቦና ፡ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝመከቱሉን ፡ ዝጨርሑሉን፡ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ።

Add a comment

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፍራንክፈርት ንዕለት 11.11.2017

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘጋታትና ግፍዕታት ምግባር ይቅጽሎ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተመሃሮን ስድራበታትን ቤት ትምህርቲ ኣልድያዕ ኣል እስላሚያ ነቲ ብህግደፍ ዝተመደበ ምትእትታውን ምውራስን ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ነቶም ዝተእስሩ ኣምሓደርቲ ቤት ትምህርቲ ይፈትሑልና ብማለት ተቓውሞኦም ንምርእይ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ተመሃሮን ስድራቤታትን ብዘይ ንሕስያ ብጥይት ሃዲኑ ብብዝሒ ከምዝቀተለን ከምዝቐሰሉን ኩላትና ኣብ መዲያ ንከታተሎን ንሪኦን ንርከብ።

Add a comment

ገባቲ ሕሌምታት ህግዯፍን ሓዯጋታቱን

ኣብ ኤርትራ እንኮ ሰሌፋዊ ስርዓትን ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባን ህግዯፍ ጥራይ ኣይኮነን ሰፊኑ ዗ል። ኩለ መንፈሳዊ እምነት፡ ብሄር፡ ባህሉ፡ ቋንቋን ኣውራጃን’ውን ከይተረፈ ህግዯፍ ክኸውን ኣሇዎ። ይፈቶ ይጽሊእ ኩለ ነገር ካብ ዜዯቐቐ ክሳብ ዜፈረየ ህግዯፍ ጥራይ’ዩ ክኸውን’ዩ እቲ ሕሌምታት። ኩለ ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባ፡ ስምዒታትን ተግባራዊ ንጥፈታትን መሊእ ህዜቢ ህግዯፍ ክኸውን

Add a comment

ቤት ትምህርቲ ኣል-ዲያእ ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ከንቀጥቅጥ ገይሩ፡

ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ቅልጡፍ ምዕባሌታት ተኸሲቱ። ካብ “ኣኽርያ” ዝተበገሰ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተኸታቲልና። መንቀሊ ናይ’ዚ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ምልክታት ማለት ሕጃብ፡ መስቀል፡ መዓተብ ወዘተ ዘኣመስሉ ምጥቃም ኣይፍቀድን ኢዩ ዝብል ውሳኔ ዘንቀሎ ኢዩ። እዚ ውሳኔ’ዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖታዊ ትካላት ክኽተሎ ዝጸንሐ ኢድ ኣእታውነት ኢዩ። እዚ ተግባር’ዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ፣ ንፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ኣንጦንዮስ ብኢደ ወነኑ ካብ ጵጳሳዊ ሓልፍነቶም ኣውሪዱ ናይ ገዛ ማሕዩር ክኽውን ምስ ገበሮም ኢዩ።

Add a comment

ንዳላለ’ወ ንተሓላለ

ብምኽንያት ፖለቲካዊ ሕሰምን ንሱ ዝወለዶ ድኽነትን ናቱ ማለት መረበቱ ገዲፉ ኣብ ዝተፈላላያ ሃገራት ተበቲኑ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ብኣማኢት ኣሽሓት ዘይኮነ ብሚሊዮናት ዝቑጸር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘውጽእዎ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ይእምት። ትማሊ ማለት ቅድሚ 1991 ግዳማዊ መግዛእቲ ብዝኽተሎ ዝነበረ ዓፋኒ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፖሊሲ፡ ኣብ መሬትና ንምንባር ሓርቢቱና ክንስደድ ተገዲድና። ሎሚ ማለት ድሕሪ 1991 ብዝተፈጥረ ሓድሽ ሃገራዊ፣ ዞባዊ፣ ዓለማዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምቅይያራት ድማ፡

Add a comment

ስጊንጢር ምሕደራ፡ ዘይሓፍር ሚኒስተር

ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ፡ ብኣቋውማ ሕጋውያን ዘመናውያን መንግስታት መንጽር ንምምዛን እንተዝፍተን ይቕረታ፡ ነዚ ዝኸውን ፖለቲካዊ መስፊሪ የብልናን ዝብል ሓጺር መልሲ ምረኸበ ነይሩ። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ “ ካብ እኽሊ ሰብ ይስፈር” ዝብል ምስላ ኣሎ። እኽሊ ብዝሑን ክብደቱን ንምፍላጥ፡ ብባህላዊ ድዩ ዘመናዊ መስፈሪ ገይርካ ኢኻ ትልከዖ። ንሰብ ከኣ ካብ ኣወዳድቓ ቃላቱ፡ ግልጽነቱ፡ ህርኩትነቱ፡ ሓቅነቱ፣ ልግሱ፣ ተወፋይነቱ፣ መሃዝነቱ፣ ምቑልልነቱ፣ ሕጋዊ ኣካይዳኡ …ወዘተ ኢኻ ትሰፍሮ። ንፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ መንግስታት ከኣ፡ ካብ ደርባዊ ባህሪኦም፣ ፖለቲካዊ ፕሮግራሞም፣ ስትራተጂካዊ ውጥናቶም፣ ሕጋውነቶም፣ ህዝባውነቶም፣ ግብራዊ ንጥፈታቶም ኢኻ ትመዝኖም ወይ ትሰፍሮም።

Add a comment

ሃገራዊ ድሕነት

ምድረ በጋሚዶ ነጋዶ ብነጻነት

ፈላላዪ ስነ-ሓሳብ ጸረ-ሓድነት

ህዝቢ ኣብ ሃገሩ እናነበረ ኣብ ባርነት

ከይሓፈሩ ይብሉና ሃገራዊ ድሕነት።

Add a comment

ምረት ዝወለዶ ውሽጣዊ ተቓውሞ መታን ከይብርዕን፡ ካብ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ስሙር ግብራዊ ደገፍ ክረክብ ኣለዎ።

ሳእን ብቑዕ ቀላሲ፡ ግዝያዊ ነገራዊ ረብሓ ምቕዳምን ፖለቲካዊ ድሕረትን ኣብ ዕንክሊል ዝነብር ዘሎ ባዕላዊ ኩነታት እንተዘይኮይኑ፡ ውድዓዊ ኩነታት ንለውጢ ምቹእ ኮይኑ ካብ ዝበስል ነዊሕ ግዜ ኣቑጺሩ’ዩ። እንተኾነ ባዕላዊ ኩነታት ተማሊኡ ውድዓዊ ኩነታት እንተዘይበሲሉ ወይ ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ባዕላዊ ኩነታት እንተዘይተማሊኡ፡ ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ክምርሽ ከምዘይኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ባዕላውን ወድዓውን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣይተመዓራረየን ዘሎ። እቲ ሓደ በሲሉ

Add a comment

ኣብ ሊብያ ልዕሊ 4 ሽሕ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቅባ ከምዘለው UNHCR ገሊጹ

Libya UNHCR

ኤርትራ፣ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እታ ዜጋታታ ብብዝሒ ኣብ ሊብያ ዑቕባ ዝሓቱ ዘለዉ ሃገር ምዃና ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ካብ ሊብያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብዚ ሳልስቲ'ዚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፣ ካብ 1 ሕዳር ኣትሒዙ ኣብ ሊብያ 43 600 ስደተኛታት ከምዘለዉ ብምርግጋጽ፣ እቶም 34,226 ገና ሓተቲ ዑቕባ ምዃኖም ኣስሚርሉ።

ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፣ ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ፣ ብብዝሒ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ብ21,659 ዜጋታት ሶርያ ክኾኑ እንከለዉ፣ ዜጋታት ኤርትራ ድማ ብ4261 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይሕዙ።

ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ሊብያ በዚ ብዝሒ'ዚ ካብ ካልኦት ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስርዑ እንከለዉ፣ ንኤርትራ ስዒቦም ከኣ ዜጋታት ሱዳንን ሶማልን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ይርከቡ።

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ተመሃሮ ዲያእ ኣል እስላሚያ ንኢድ ምትእትታውን ጸረ-ህዝቢ ተግባርን ጉጅለ ህግደፍ ብወግዒ ተቓዊሞም።

ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላሚያ ካብ ግዜ ስርዓት ሃይለስላሴ ኣትሒዛ ዝነበረ ነባር ቤት ትምህርቲ ክንሳ፡ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን እምነቱን ካብ ዘለዎ ትሑት ግምትን ዝተለምደ ፋሽሽታዊ ተግባርን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ እታ ቤት ትምህርቲ ኢዱ ብምእታው፡ ዝነበረ ኣካይዳ ኣቋሪጻ ዘይነበረ ኣገባብ ክትክተል ንዘውረዶ ትእዛዝ ብሰንጠቕ ብምቅዋሞም ንዝኣሰሮም ኣመሓደርትን ኣማኻርትን ክፍትሑ ዝጠልብ ኣብ

Add a comment

ጻውዒት ኣራሚት ሽማግለ ንኤርትራውያ ተቀማጦ ሪያድ

መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ፍሹል ፈዝቲቫል፡ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሪያድ’ውን ተመሳሳሊ ፈዚትቫል  ካብ ዕለት 08/11/2017 ኣትሒዞም ከካይዱ ይሸባሸቡ ኣለዉ።  እንተኾነ ንኽብረት እቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ በጃ ትምህርቶምን፡ በጃ ዲኖምን (ሃይማኖቶምን)፡ ሃገሮምን ዝወደቁ ጀጋኑ፡ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን፡ ገና ደሞም ከይነቀጸ ሬሶኦም (ጀናዘኦም) ረጊጽኩም ናብዚ ብኮራኩር ህግደፍ ዝተዳለወ ፌዝቲቫል ክትሳተፉ ከመይ ገይሩ ሕልናኹም ይፈቅደልኩም???

Add a comment

ተባዕ ተቓዉሞ ተመሃሮ፡ ጸጥታዊ ስግኣት ህግዯፍን ሳዕቤናቱን፡

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ነቲ ብዕለት 31/ ጥቅምቲ/ 2017 ኣብ ኣስመራ ብተመሃሮ ኣኽርያ ዜተጀመረ ተባዕ ተቓሙዎ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ካብ ተመሃሮ ኣኽርያ ወጻኢ ናይ ብዘሓት ዯገፍ ከምዜነበሮ ኣረጋጊጾም። እዙ ዴማ መግለጺ ጽልኣት ስርዓትን ዴሌት ፍትሕን ከምዜኾነ ኣንጸባሪቑ ይብሉ።

Add a comment

ጠንቂ ተቓውሞ ከተማ ኣስመራ ኣብ መንጎ መንግስቲን እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዝጸንሓ ምስሕሓብ’ዩ ተባሂሉ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዘይልምዱ ክብሉ ነቲ ዞባ ዘጽንዑ ክኢላታት እቲ ዞባ ይገልጹ። እቲ ብዙሕ ዘይረአ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዝለዓለ ጠርዚ’ቲ ንዳርጋ ክልተ ዓመታት ኣብ መንጎ ሚንስትሪ ትምህርትን ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ካብ ካሪክለም ከውጽእ መንግስቲ ዝሃቦም ትእዛዝ ኣይንቅበልን ዝብሉ መራሕቲ’ቲ እስላማዊ ቤት ትምህርቱ ድያእ ኣል እስላምያ ዝነበረ ምምልላስ’ዩ።

Add a comment

ህጹጽ መጸዋዕታ ንኹሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ደለይቲ ፍትሕን

ብዕለት 31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ሰማላዊ ህዝብና ዝተነስነሰ ጠያዪት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተቓለሐን ንኹሉ ኣማኒ ምስልምናን ክርስትናን ዘስደመመ ተርእዮ እዩ። ሎሚ እቲ ኣንጸላልዩና ዘሎ ከቢድ ናይ ሓደጋ ደበና ከም ዝመጾ ክሓልፍ እዩ ኢልካ ዝግደፍ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራን ስርዓት ህግደፍን ሕቖን ከብድን ካብ ዝኾኑ ዓመታት ኣቚጺሮም ስለ ዘለዉ፡ እዚ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብሰላም ክፈትዎ ኢልካ ትምኒት ዝግበረሉ ኣይኮነን። ህዝብን ጸረ-ህዝብን በበይኑዩ ኣጀንዳኦም። ህግደፍ ዝዓበየሉን ዝኣረገሉን ኣጀንዳ ይገብር ኣሎ። ህግደፍ እታ ዝፈልጣ ናይ ኣፈታትሓ ግርጭት ስልቲ፡ ብረትን ዓረርን ስለ ዝኾነት ሕጂውን ቆሉዑን ኣንስትን ኣረጋውያንን ካብ ምጭፍጫፍ ድሕር ክብል ኣይኮነን።

Add a comment

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፍራንክፈርት ንዕለት 11.11.2017

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘጋታትና ግፍዕታት ምግባር ይቅጽሎ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተመሃሮን ስድራበታትን ቤት ትምህርቲ ኣልድያዕ ኣል እስላሚያ ነቲ ብህግደፍ ዝተመደበ ምትእትታውን ምውራስን ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ነቶም ዝተእስሩ ኣምሓደርቲ ቤት ትምህርቲ ይፈትሑልና ብማለት ተቓውሞኦም ንምርእይ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ተመሃሮን ስድራቤታትን ብዘይ ንሕስያ ብጥይት ሃዲኑ ብብዝሒ ከምዝቀተለን ከምዝቐሰሉን ኩላትና ኣብ መዲያ ንከታተሎን ንሪኦን

Add a comment

ሓጺር ታሪክ ቤት ትምህርቲ ዲያእ

ቅድሚ ምልኪ ጭፍራ ህግደፍ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ምውጥሑ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረድ ዝነበረን ዘሕለፎን ጸገማት ምግላጽ ንካልእ ግዜ ገዲፍና፣ እዚ ካብ መዓንጣ ህዝቢ ኤርትራ ዝወጽአ ገባቲ ስርዓት ጭፍራ ህግደፍ ብኢደ-ወነንኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተወጢሑ ዛጊት ካብ ርብዒ ክፍለ-ዘመን ንላዕሊ ዝኣክል ንኽትገልጾ ኣስካሕካሒ ዝዀነ በደላት ክፍጽም ጸኒሑን ይፍጽምን ኣሎ። ስነ-ስርዓት ይኹን ኣገባብ ከምኡ’ውን ንህዝቢ ሕጊ ከይሃበ ቃሕ ብዝበሎ ኣገባብ ብሕግን ሕጋውነትን ዘይኰነስ ብኣዋጃት ጥራሕ ሃገር ክመርሕ ይርአ ኣሎ። ብርግጽ ከኣ ንኽትቈሮ ይኹን ንኽትግምግሞ ዘሸግር ክሳብ ብኣህጉራዊ ደረጃ ከይተረፈ ብብሩህ ዝተገልጸ ኣህጉራዊ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽም ርይአ ኣሎ። እዚ ኩሉ ገበናት እንዳተፈጸመ ከሎ ህዝቢ ይርድኦዶ? ይፈልጦዶ ኣይ

Add a comment

ጻውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ

Image result for geneva

ንኹሉኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ስዊዝን ከባቢኣን ነቲ ኣብ ኣስመራ ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ ናይ መሰል ሕቶ ብተመሃሮ ንምድጋፍን: ንኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድኑር: ፓትርያርክ ኣባ ኣንጦንዮስን ካልኦት እሱራትን ካብ ማእሰርቲ ክወጹ ንምጽዋዕን ድምጽና ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንምስማዕ: ንዓርቢ 10.11.2017 ሰዓት 12:00 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ከተማ ጀነቭ ፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ መዲብና ስለዘለና ኩሉኹም ሃገራውያን ምሳና ሓቢርኩም ድምጺ ህዝቡኹም ከተስምዑልና ጻዊዒትና ብትሕት

Add a comment

ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ናዕብታት ብውሕዱ 11 ሰባት ተቐቲሎም

ambo adma ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኦሮምያን፣ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ናዕብታት ብውሕዱ 11 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ክልል ጉሙዝ ሸሞንተ ሰባት ከምዝተቐትሉ ንሓላፊ ህዝባዊ ርክባት እቲ ክልል ብምጥቃስ ዝሓበረት ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር፣ ሸሞንተ ካልኦት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ከምዘለዉ ገሊጻ።

Add a comment

ጻዊዒት ስላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ

Image result for addis ababa

ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተበገሰ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምድጋፍን ፡ ነቲ ስርዓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝገበሮ ዘሎ ግፍዒ ንምግላጽን ኩለን ኤርትራውያን ብሓባር ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ፡ንዓርቢ ዕሇት 10 ሕዳር 2017 ሰዓት 7.00 ናይ ንግሆ ኣብ ከባቢ ገነት ሆቴል (ሜክሲኮ) መዃኑ ብኣኽብሮት ንሓትት ።

Add a comment

ድሕሪ'ቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ተቓውሞ ሓያለ ሰባት ይእሰሩ ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም

Add a comment

ቤት ጽሕፈት ፕረሲዯንት ሃገረ ኤርትራ ብታንክታትን ረሻሻትን ይሕሎ ምህላዉ ዝመጻና ሓበሬታ ኣረጋግጹ


ድሕሪ ፍጻመ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣሰመራ ዝርከብ መራሒ ግበታዊ ስርዓት ኢሰያስ ኣፍወርቂ ኣብ ከቢድ ራዕድን ሽበራን ኣትዩ መዓልታዊ ሓዯስቲ ትእዛዛት የሕልፍ ምህላዉንን ትማሊ እውን ንሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተመሓላለፈ ናይ ትእዛዝ ሰርኩላር ፡ንኹሎም ኣዘዘቲ ሰራዊት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሰውራ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣኽሪያ ንኩለን ሓይልታት ምንም መግለጺ ከይዋሃብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ።ብተወሳኺ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕስረዯንት፡ ሚኒስትሪ ዜናን፡ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ፡ ብከቢድ ብረት ታንክትታን ረሻሻትን ምስ ኣዚዮም ብዙሓ

Add a comment

እቲ ሰላማዊ ሰልፊ መርኣያ ምንቕናቕ ስርዓት ህግደፍ’ዩ።

ኣብቲ ብሰንኪ ማእሰርቲ ክቡር ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድኑርን ካልኦት ዚጋታትን ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተቐማጦ ናይቲ ከተማ ናብ ጎደናታት ወጺኦም ንስርዓት ህግደፍ ብጽንዓት ከምዝተቓወሙዎ መላእ ዓለም ዝዛረበሉ ዘሎ ሓቂ ኢዩ።

Add a comment

ድምጺ ሓርነት ካብ ጎደና ሓርነት ኣድሂዩ ኣሎ

መስረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጻን ሓራን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ምህናጽ ኢዩ። ሓደ ካብ' ዝዓበየ ወሳኒ ዕላማ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክዉስን፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሕግን ቁዋምን ባዕሉ ንባዕሉ ከምሓደር፡ ካብ ዝተሓተ፡ ክሳብ ዝልዓለ ደረጃ መንግስቲ ብቀጥታ ኮነ ብወከልቱ ክሳተፍ ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ግዝኣተ ቁዋምን ስርዓት ሕግን፡

Add a comment

መጸዋዕታ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ!!

ገባቲ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ብኢደ-ወነኑ ዓትዒቱ ብምሓዝ ካብ ዝውጣሕ ኣትሒዙ በቢእዋኑ መልክዑ ኣንዳቐያየረ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን፡ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳከፍአን እንዳመረረን ክጓዓዝ ጸኒሑ፡ ሎሚ ኣብ ዝልዓለ ብርኪ በጺሑ ህዝባዊ ናዕቢ ይበጋገስ ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ውሽጢ ሃገር ኣከታቲሎም ይሕብሩ ኣለዉ፡፡ ምንጭታት ይሕብርዎ ከምዘለዉ ካብ ከተማ ኣስመራ ብተማሃሮ ዝተበገሰ ግሉጽ

Add a comment

ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ

ኣብዚ ንነብረሊ ዗ሇና ዓሇም ግዜያዊ ረብሓታቶም ንምምሊእ ወይ’ውን ቁራስ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምርካብ፡ ኩለ ሰብኣዊ ክብሮምን ሕልንኦም ሸይጦም ንመሇኽቲ ስርዓታት ዜውድሱን ዗ገልግለን ምዕዚብ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ንኩለ’ቲ መሇኽቲ ስርዓታት ኣብ ልዕሉ ህዜቦም ዜፍጽምዎ ዜተፈሊሇየ ጨካን ገበናትን በዯሊትን ነብሶም ኣሕሲሮም ከጸባብቑ፡ ፍጹም ሓሶትን ፈጠራን ምምሃዜ፡ ከም ዓቢ ሕልናዊ ዕረፍትን ዕሇታዊ መግብን ዜወስደ ብዘሓት’ዮም። ኣብ ሓዯ ክስተት
ወይ’ውን ዓቢ ጅግንነት ዜተፈጸመለ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ከምዜወዓለ ዗ውርዩ፡ ኣብ ዗ይፈልጥዎን ዗ይወዓልዎን ታሪኽ ዜቆማጥዑ’ውን ውሑዲት ኣይኮኑን።

Add a comment

መግለጺ ኣራሚት ሽማግለብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ኣስመራ

ስርዓት ህግደፍ መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ መድረሰት ኣልድያእ ንምቁጻጻር ዝገብሮ ግህሰት፡ ቁጠዔ ተማሃሮ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጥርዙ ስለ ዝበጸሐ፡  ትማሊ ሰሉስ 31/10/2017 ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተበገሰ  ናዕቢ ናብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ሰጊሩ ከም ዘምሰየ ብቪድዮ ተሰነየ ወረ ተኻታቲልና። እዚ ህዝባዊ ናዕቢ ዘስገኦም ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም ሰላማውያን ተማሃሮ ንምብታን ብቶኽሲ ከም ዝመለስሎምን  ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቦታ’ውን ብርቱዕ ናይ ተኽሲ ድምጺ ከም ዝተሰምዔን፡   ቁጽርም ገና ዘይተራጋገጸ  ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከምዘለዉ ይሕብር።  ብተወሳኺ እቲ ናዕቢ ኣብ ከተማ ኸረንን ካሎኦት ከተማታትን  ሰጊሩ ከምዘሎ’ውን ብዝተፈላለየ ወገን ሓበሬታ ኣሎ።

Add a comment

መድረኽ ንደሞዝን ዝናን ዘይኮነ፡ ንስለ ድሕነት ህዝቢ መስዋእቲ ዝኽፍል ደሞክራስያዊ ምሁር ይጠልብ ኣሎ።

ካብ ማይሃምነት ነጻ ምውጻእ ሓደ ማሕለኻ ድኽነትን ድሕረትን ምብታኽ’ዩ፡፡ ካብኡ ሓሊፍካ ደረጃ ብደረጃ ኣብ’ቲ ዝለዓለ ናይ ሊቅነት መዕቀኒ ምብጻሕ ከኣ መሰረታዊ ናይ ህይወት መቐይሮ’ዩ። ፈደል ቆጺርካ ካብ ናይ ማሃይምነት ደልሃመት ንምውጻእ ምጅማር፡ ቀደማይ ካልኣይ ዲግሪ እናበልካ ኣብ ዝለዓለ ናይ ዶክትሬት ኢንጂነርነት ፕሮፈሶርነት መዓርግ ተሰጋጊርካ ማለት ግን፡ ፍጹም ፍልጠት፡ ፍጹም ሰብኣውነት፣ ፍጹም

Add a comment

ተማሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላምያ: ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከምዝገበሩ ምንጭታት ሓቢሮም

ሎሚ ኣብ ኣስመራ፡ ተማሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላምያ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከምዝገበሩን ብፖሊስ ከምዝተበተኑን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንድምጺ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ይሕብሩ’ለው።

እቲ ሰልፊ መበገሲኡ :መንግስቲ ኣብ`ታ ቤትምህርቲ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪክለም ምልውዋጥ ክገብር ብምፍታኑን፡እዚ ድማ ንእስላማዊ ትምህርቲ መንገዲ ዝዓጹ`ዩ ተባሂሉ ተቓውሞ ምልዓሉን እቶም ምንጭታት ይገልጹ።

Add a comment

ኤርትራውያን ኣብ ኣመሪካ፡ ሽወደን፡ ዓዲ እንግሊዝ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ.................

ኤርትራውያን ኣብ ኣመሪካ፡ ሽወደን፡ ዓዲ እንግሊዝ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ንዝፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ተግባር ዝኹንን ኣብ ጎኒ ብዱላት ወገናቶም ምህላዎም ዝገልጽ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኤርትራውያን ነበርቲ ዋሽንግቶን ዲስን ከባቢኣን ከምኡን’ውን ዓዲ እንግሊዝን ሽወደንን፡ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃይማኖት ኢዱ ብምእታው፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ተግባር ብምኹናን፡ ኣብ ጎኒቶም ብዱላት ምህላዎም ዝገልጽ፡ ብኣዝዩ ርሱን ቁጠዐ፡ ብ3 ሕዳር 2017 ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ

Add a comment

ተመሃሮ ኣኽርያ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም፡ 4- ብጥይት ቆሲሎም ብዙሓት ተኣሲሮም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ከምዘረጋገጽዎ፡ ሎሚ ዕለት 31/ October/ 2017 ኣስታት ሚእትን ሓሙሳን (150) ዝግመቱ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ እስላምያ ኣኽርያ ወይ መድረሰት ዱያእ ኣል- እስላምያ፡ ኣብ ቅድሚ ቐጽሪ ቤት ጽሕፈት ፕረሲዯንት ቀሪቦም ብትብዓት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

Add a comment

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ተቓውሞ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣካዪዶም

we are one.ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቲ ብተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ድያእ ኣል ኢስላምያ ዝተኻየደ ተቓውሞ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣካዪዶም።

ብመሰረት’ቲ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጻና ዘሎ ሓበሬታ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ኤርትራውያን፣ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣትዩ ዘስዕቦ ዘሎ በደል ንምኹናን፣ በቲ ካልእ ወገን ከኣ እቲ ብተመሃሮ ድያእ ኣልኢስላምያ ዝተኻየደ ተቓውሞ፣ ሕቶ መሰል ምዃኑ ንዓለም ንምፍላጥ ዝዓለመ ምዃኑ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ይገልጹ።

Add a comment

ሓቢርና ንውደቕ፡ ሚንዮት ድኹማት ሕልና’ዩ።

ኣብ መንጎ ደቂ-ሰባት ውድድር ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽልን’ዩ። እቲ ውድድር መግለጺኡ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር መተዓቢትን ደቂ ከባብን ኮይንካ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ንግዲ፣ ኣብ ወፍሪ፣ ኣብ ሞያ፣….ወዘተ ውድድ ኣሎ። ኣብ ሰላማዊ፡ ደሞክራስያውን ሕጋውን ባይታ ዘለዎ ንህዝቢ ኣዕጊብካ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምምጻእ ዝግበር ውድድር ኣሎ። ካብኡ ውጽእ ምስ በልካ’ውን ብደረጃ ሃገራት፣ ዞባታት ኮነ ኣህጉራት ዝግበር ምትእስሳራትን ውድድራትን ኣሎ። እቲ ውድድር ሰላማዊ፡ ሕጋዊ፡ ብፍልጠትካን ብረሃጽካን ሕቶ ኣንጀራ ንምላስ ምስ ዝኸውን ከተተባብዖ ደኣምበር ክትነቕፎ

Add a comment

Simmering Tension Between Islamic School, Government Led to ...

Story image for eritrean news from Voice of America

Unusual acts of defiance against government demands led to protests last week in Eritrea's capital, Asmara, according to experts who study the region. The rare ...

Add a comment

እሞ’ኸ

እሞ’ኸ …….. ዘይሓሰብናዮ ረኺብና ብጥልመት እንተተሓሰና ነገራት ከፊኡ መግዛእን ድኽነትን እንተሳዕስዑልና ቃልስና ክሓጽር መስውእትና ክውሕድ እንተዘይሓበርና መወዳእታኡ’ሞ እንታይ ይኹን መጻኢ ዕድልና።

Add a comment

ሃዬ ኣይንገዳዳዕ ኤእጃምና ነወፊ ?

Image result for seattle

እዚ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ብተባዓት መንእሰያትና ተላዒሉ፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፡ ፖለቲካዊ ማዕበል፡ ቀንዲ መበገሲኡ፡ ብምኽንያት ብዛዕባ’ቲ ኣብ ልዕሊ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ዝወርድ ዘሎ ሕሱም ጭካኔ ዝመልኦ ጭቆናን፡ ማእሰርትን፡ መቕዘፍቲን፡ ጥሜትን፡ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነትን፡ ኮይኑ፡ እቶም ጅግና 93 ዓመት ዝዕድሜኦም፡ ተባዕን ፡ ኣተባባዒን ኣቦና ፡ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝመከትሉን ፡ ዝጨርሑሉን፡ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ።

Add a comment

ኣስመራ፣ ተማህሮ ዲያእ ኣል እስላሚያ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም፣ ሰራዊት ንምብታኖም ተዅሲ ከፊቱ

Dia Islamic School

ኣብ ኣስመራ፣ ሎሚ 31 ጥቅምቲ፣ ኣብ ሰዓታት ድሕረ ቀትሪ፣ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝተኣኻከቡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ተማህሮ ዲያእ ኣል እስላሚያ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

እቶም መጉልሒ ድምጺ፣ ኣባትርን ኣእማንን ዝሓዙ ተማህሮ፣ ነቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ 'ታ ቤት ትምህርቲ ዝወሰዶ ናይ ምዕጻውን ዳይረክተር እታ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝርከብዎም ኣካየድታ ናይ ምእሳርን ስጉምቲ ብምኹናን፣ ፕረዚደንት ቅልጡፍ ፍታሕ ክእዝዝ ጸዊዖም።

እንተኾነ፣ ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ግዜ፣ ብረት ዝዓጠቑ ብብዝሒ ሰራዊት ነቶም ተማህሮ ብምኽባብ ብኣባትርን ብተኹዅስን ከምዝበተንዎም ተረጋጊጹ

Add a comment

ወጋሕታ ሓርነትን ኣግእዞን ካብ ማህጸን መስዋእትን ስቕያት ህዝብን’ዩ ዝውለድ!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ነቲ ናይ  ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣቦ መንበር ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ ኣድያእ ማእሰርቲ ሰዒቡ ዝተበገሰ ነቕሎ ሰፊሕ ሓፋሽ፡ ብግዱስ ኣትኩሮን ኣድናቖትን ብዕቱብነት ክከታተሎ ቐኒዩ’ዩ። ሓጂ ሙሳ ልሉይ ሃገራዊ መራሒ ንዘርኣይዎ ጅግንነትን ዝወሰዱዎ ተባዕ መርገጽን፡ እንኮላይ ነቶም ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ኣብ ልዕሊ ብሕታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወሰዶ ዓፋኒ ፖሊስን፡ ምቕፋድ ኣቦና ሓጂ ሙሳን ብምቅዋም ብዕለት 31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኣስመራ ንሰላማዊ ሰልፊ ዝወጹ ኩሎም ሰላማውያን ዜጋታት፡ ህጻናት፣ ተማሃሮ፣ ኣንስቲን ሰብኡትን ኣዚዩ ይሙጉስ። ከምኡ’ውን ንፍትሓዊ ሕቶኦም ብትሪ ከም ዝድግፎ እናኣረጋገጸ፡ ኣብ ጎኒ’ቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ብምእላይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝቃለስ ዘሎ ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝብና  ደው ከም ዝብል ደጊሙ የረጋግጽ።

Add a comment

ኣብ ልዕሊ ሸኽ፡ ወለድን መማህራንን፡ ዱያእ ኣል-ኢስላምያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ንኹንኖ።

ብ- 25/ 10/ 2017 ብጉዱሳት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ህጹጽ ዜና ካብ ኣስመራ ዝብል፡ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ዕለት’ቲ ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ተመሳሳሊ ዜና ተ዗ርጊሑ ነይሩ። ትሕዝትኡ ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ ኣኽርያ እትርከብ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረት (ቤት ትምህርቲ) መድረሰት ዲያእ ኣል እስላምያ ይኹን፡ ነቲ በደል ከይፍጸም ብምቅዋም ዓገብ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ተቓዉሞ ዗ስምዑ ግዱሳት ተጣበቕቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሸኽ ሙሳ መሓመድ ኑር ይኹን ኣብ ልዕሊመማህራንን ግዱሳት ወለድን ዝተፈጸመ

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ ኣኼባ መሰጋገሪ ባይቶ ግሃድኤ ሕድሪ።

መሰጋገሪ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ሎሚ ዕለት 5 ሕዳር 2017 ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ንውሽጣዊ ኩነታት ውድብ ገምጊሙ ዳግመ ስርርዕ ብምክያድ ንእዋናዊ ኩነታት ሃገርናን ኣተሃላልዋ ደንበ ተቕውሞን ዳህሲሱ፡ ንቐጻሊ ንጥፈታቱ ዝኸውን ኣገዳሲ ውሳኔታት ኣማሓላሊፉ።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ ስክረታርያ ሰሚናር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኣቲይዎ ካብ ዝነበረ ደውታ ንምስጓሙ፣ ብፖለቲካዊ ሓይልታትና ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታትን ቀጻሊ ዘተን ርክብን ብምጥንኻር፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤሃባደለ፣ ካብ ዕለት 20 ክሳብ 28 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ትሕቲ “ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ኩሉ ንምኽፋል ንዳሎ” ዝብል ቴማ ኣገዳሲ ሰሚናር ኣካይዱ።

Add a comment

4ተ ኣጋይሽ ብዛዕባ`ቲ ኣብ ኣስመራ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዝተኻየደ ተቓውሞ ይካትዑ

discussion

ኣርባዕተ ኣጋይሽ ብዛዕባ`ቲ ኣብ ኣስመራ 31 ጥቕምቲ ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዘበገሰ ፡ጉዳይ ሃይማኖታዊ ትካላት ትምህርቲ ተኻቲዖም ኣለዉ። ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ማሕሙድ ካብ ዓዲ-እንግሊዝ፡ ዶ/ር በረኸት ፈዳይ ከምኡ ኣቶ ሃይለሚካኤል ሃይለስላሰ(ሊንጎ) ካብ ክፍለ-ግዝኣት ሚነሶታ፡ ኣቶ ጀሚል ኣማን ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ`ዮም። ምሉእ ትሕዝቶ ዘተ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።

Add a comment

ብስትራተጂካዊ ውጥን ዘይምራሕ፡ ፖለቲካዊ ውድብ ውድብ ኣይኮነን

ፖለቲካ ምስ ህይወት ደቂ-ሰባት ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ገዚፍ ዓውዲ’ዩ። ብመንጸር ምስ ሰባትን ህዝብታትን ዘለዎ ቀጥታዊ ምትእስሳር ድማ ኣብ ኣጠቓቕማኡ ምስትውዓል የድልዮ። ልዑል ሓላፍነታዊ ተወፋይነት ይጠልብ። ካብ ናይ ካልኦት ውድቀትን ዓወትን ልምዲ ክትወስድ ተመክሮ ክትቀስም ድልውነት ይደሊ። ጽሮት፡ ሕብረትን ምክብባርን’ውን ይጠልብ። ቅድሚኡ ግን፡ ከም ዝተወጻዕካ ምፍላጥ፡ ጸላኢኻ ምልላይ፡ መሰልካ ንምኽባር ክትቃለስ ምውሳን፣ ተኣኻኺብካ ውድብ ምስራሕ፣ ፖለቲካዊ መደብ- ዕዮን ሕገ-ህንጻን ምቕራጽ ካብ ዘይተርፉ ግድነታት’ዮም። ከም’ዚ ምግባር ግን ገለ ካብ ክኸውንን ክግበርን ዘለዎ ደኣምበር እኹል ናብ መንገዲ ዓወት ዘብጽሕ መርሆ ሒዝካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን።

Add a comment

ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም

ትማሊ ዕለት 3/11/2017 ነቲ ጀጋኑ ተማሃሮን ስድራቤታትን ኣመሓደርትን ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣል እስላሚያ ዘተሳስእዎ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ጎድኖምን ጎኒ ህዝቦምን ከምዘልዎ ንምርግጋጽ ኣብ ስቶክሆልምን ከባቢኣን ዝነብሩ ግዱሳት ኤረትራውያን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣካይደም።

Add a comment

መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውያን ዝበሎም ኤርትራውያን..............

መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውያን ዝበሎም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ካልእ ሃገር ንምስግጋር ዘኽእሎ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ተገሊጹ። መንግስቲ እስራኤል ነቶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ናብ’ታ ሃገር ኣትዮም፡ ኣብ ሽቕለት ተዋፊሮም ብረሃጾም ዝነብሩ ዘለው ስደተኛታት፡ ካብ ኣፍልጦ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሰናይ ፍቓድ እቶም ግዳይ ዝኾኑ ስደተኛታትን ናብ ካልእ ሃገር ከሰጋግሮም ዘኽሎ ስምምዕ ከም ዝገበረ

Add a comment

ተቓውሞ ኤርትራዊያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፡ ለንደንን ስቶክሆልምን

 ኣብ ከተማ ለንደን ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ

"ኣኽርያ 2017" ንደገፍ እቶም ኣብ ኣስመራን መላእ ኤርትራን ዝርከቡ ጀጋኑና ብዝብል ቴማ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ዝተኻየደ ኽኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ተቓውሞታት ኣብ ከተማ ለንደንን ስቶክሆልምን ተኻይዱ።

Add a comment

ብተኸታተሌቲ መዯብና፡ ብፈይስቡክን ኢመይሌን FB + Email ዜቐረበሌና ሕቶታት

ክቡራት ተኸታተሌቲ መዯብና፡ ኣብ ፈይስ ቡክ ይኹን ኣብ ኢመይሌ FB + Email ብመዴረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.) ኣብ ፍራንክፈርት ዜተኻየዯ ዋዕሊ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር‛ (ዋ.መ.ም.) ተሳቲፍኩም ነይርኩም'ሞ፡ ርእይቶኹምን መርገጺኹምን እንታይ ነይሩ? ብግለጽነት ክትሕብሩና ብኣኽብሮት ንሓተኩም ዜብሌ ካብ ብዘሓት ሰባት ሕቶታት ቀሪቡሌና ኣል።

Add a comment

ኣብ ስቶሆልም ሽወደንን ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ኣሜሪካን

ኣብ ስቶሆልም ሽወደንን ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ኣሜሪካን ንስውራ 31 ጥቅምቲ ብምድጋፍን ኣንጻር ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ግበታዊ ስርዓት ሰሊማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

 

Add a comment