ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣኸባ ንቀዳም ዕለት 11.02.2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት

ኣብ ዝሓለፈ ብዝተገብረ ህዝባዊ ጸዋዒት መሰረት ዝተኻየደ ዘተ ብብዙሕ መደባት ተሰማሚዑ ወጺኡ። ብፍላይ ኣንጻር ህግደፍን መሓውሩን ኣብ ከባቢና ክግበር ዘለዎ ስራሓትን ከምኡን ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ንምርካን ክግበር ዘለዎ መደባት ከም ቀንዲ ፕሮግራሙ ወሲኑ። ነዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል ትመርሕ ሽማግለ ብደሞክራሳያዊ ኣገባብ ንምምራጽ እንደገና ኣኸባ ንምግባር ድማ ተሰማሚዑ።

ስለዚ ሕጅውን ኩሉ ብህዝቡን ብሃገሩን ዝግደስን ሓቢርና ገለ ንግበር ዝብልን ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ተቐማጣይ ከተማ ፍራክፈርትን ከባቢአን ኣብዚ ብሓድሽ መንፈስን ሓዲሽ ሞራልን ዝተሰነየ ህዝባዊ ሽማግለ ንምምራጽ ዝግበር ኣኸባ ዝገዲፍኩም ገዲፍኩም ክትሳተፉ ንኩሉ ብክብሪ ንዕድም።

ኣድራሻን መዓልትን ሰዓትን ኣኸባ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ይርከብ።

ዝግበረሉ ዕለት ፡ ቀዳም ዕለት 11.02.2017

ዝጅመረሉ ሰዓት ፡ 15፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ዝግበረሉ ኣዳራሽ ፡ ሳልባው ጋሉስ

SAALBAU Gallus                                                                               

Frankenallee 111

60326 Frankfurt am Main

 

መጐዓዝያ፡  ካብ ፍራንክፈርት ሃፕት ባንሆፍ (Frankfurt Hauptbahnhof) ብሽትራስንባን 11 ወይ 21 ናብ ሆክስት ገጽ ዝኸዳ ወይ ድማ ብኤስባናት 3፣,4፣ 5፣ 6 (S3, S4, S5, S6) ሓደ መዕሪፊ ወይ ስተሽን ምስ ከድካ ኣብ ጋሉስ ወርድካ ብየማናይ ሸንኽ ንቅድሚት ኣስታት 150 መተር መስከድካ ዝርከብ ኣዳራሽ ኣዩ።

 

ብድሓን ምጹ

ናይ ኣኸባ ጸዋዒት ሽማግለ

Add a comment

መግለጺ ኩናኔ ብምክኒያት ኤርትራውያን ግዲያት ኣብ ዓዱ ወዯርኪ

ሰልፊ  ናህዲ  ኤርትራ  ንሕሱም  ተግባር  ግፍዒ  ግበታዊ  ስርዓት  ኣብ  ኤርትራ  ዝፈጾሞን  ገና  እውን  ዝፍጽሞ ዗ሎ  ኣነዋሪ  ተግባራት  መቀጸልታ  ዝኾነ  ኣብ  ዕለት  13  ጥሪ  2017  ዓ/ም  ኣብ  ልዕሊ  ኤርትራውያን  ወለዱ ዯቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ዝኮኑ ነበርቲ ቁሸት ዓዱ ወዯርኪ ዝፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ዝኾነ መጭወይቲ  መእሰርትን  ብትሪ  ይኹንን  ።

Add a comment

ብፖለቲካዊ ንቕሓት ዘይተደገፈ ምንቅስቓሳት ንለውጢ ኣድማዒ ውጽኢት ከምጽእ ኣይክእልን።

ተሳትፎ ሓደጋ ከይበጽሓብኣፍልጦ ብዕግበት ዝኣተኻዮ ዝኾነ ይኹን ስራሕ፡ ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥመካ ብደሆታት ብጽንዓት ሰጊርካ ኣብ’ቲ ዝድለ ሸቶ ከተብጸሖ ሞራላዊ ሓይሊ’ዩ ዝኾነካ። ብኣንጻሩ ኣብ’ቲ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ከይሓዝካ ብተራ ድሌት ወይ ይገብሩ ስለ ዘለው ኣነ’ውን ክገብር ብስምዒት ተደፊእካ ምስ ኣትኣትዎ ግን፡ ኣብ’ቲ ዝተደልየ ግዜን ብከም’ቲ ዝተደልየ ኣድማዒ ውጽኢት ኣይህብን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኮነ ኣብ ካልኦት ፈተውትኻ ዘይተደልየ ዋጋ ከኽፍለካ ይኽእል’ዩ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ፖለቲካዊ መዳያት እንገብሮ ምንቅስቃሳት ወይ

Add a comment

ዕላዊ መግለጺ

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሕሉፍ ታሪኹንህሉው ኩነታቱን ኣብ ግምት ብምእታው ዕላማሰልፍን ውሳኔታት ማእከላይ መሪሕነትን ለበዋታት ሳልሳይ ጉባኤን ንምትግባር ብሓድሽ መንፈስ ናብ ሓድሽ መድረኽ ንምስግጋር ኣብ ኩሉ መዳያት ብዑቱብ ስራሕቱ ንኸሰላስል ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝተሞርኮሰ ዱልዱልን ሓያልን ዝምድናታት ምስ ኩሎም ተቓወምቲ ውድባትን ሃገራዊ ባይቶን ካሎኦት ዝተፈላለዩ ትካላትን ንምድንፋዕ ኣበርቲዑ ክቃለስ ይርከብ።

Add a comment

ትምክሕታዊ ሃላልነትን ዲፕሎማስያዊ ገልበጥበን ዝወለዶ ተነጽሎን ቁዘማን

ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ዝምድናታት ባሕታዊት” እንተተባህለት፡ እዛ ሃገር ሃገር መፈሳዊት ቅብኢ ልእምቲ’ያ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ወይ ፖለቲካዊ ርክባት ሓንቲ ሃገር ባሕታዊት እንተደኣ ተባሂላ፡ ብኣንጻር መንፈሳዊት፡ ብኣንጻር ቅብእቲ ብኣንጻር ልእምቲ እትርአን እትልለን ምዃና’ያ። እሞ እዛ ከም’ዚ ዝበለት ሃገር እንታይ ክኸውን ይኽእል መጻኢኣ? ካብ ዓለማ ተነጺላ ተኸዊላ

Add a comment

መግለጺ፦ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ እስራኤል

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፡ ቀስ ብቐስ እናጎልሐ ብዝመጸ ክልተ ኣንጻር ጥሙሓትን ዕላማታትን ብኡ መንጽር ድማ ክትግስግስ ናይ ምድላይን ዘይምድላይን ህልኽ ክሕመስ ድሕሪ ምጽንሑ ከምውጽኢቱ፡ ላዕለዋይ ኣካል ኣመራርሓ ናይ’ቲ ውድብ ናብ ክልተ ኣንጻር ጫፋት ፍልልያቱ እናገፈሐ ብምኻድ ናብ ፈጺሙ ሓቢሩ ክሰራሓሉ ዘይክእል ደረጃ ወሪዱ ምንባሩን፡ ኣባላት’ቲ ውድብ ክንዕዘቦ ዝጸናሕና ሓቂ እዩ፡ ዞባ እስራኤል ከምዞባ ነቲ ጉዳይ ብደቂቕ ክከታተሎን ጠንቅታቱን

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡...............

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ብምኽንያት መስዋእቲ ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣብ ናይ ኣቦ-መንበርነት ቦታ ተፈጢሩ ንዝነበረ ክፍተት፡ ብዶ/ር የሱፍ ብርሃኑ ከም ዝመልኣ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሓይሊ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ኣመሪካ ሓይሊ ውልቀ መላኺ ኣብ ኤርትራ

ኣብ’ዚ  ዘለናዮ  መዋእል፡  ንቻርተር፡  ውዑላትን  ስምምዓትን  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ዝተቐበላ፡  ተቐቢለን  ብተግባር ክሰርሓሉ  ፍቃደኛታት  ዝኾናን  በቲ  ውድብ  ኣፍልጦ  ዝረኸባን  ኣስታት  200  ልኡላውያን  ሃገራት  ከም  ዘለዋ  ይፍለጥ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ሓውናን ብጻይናን ተስፋሁነይ ተኽለ ብዕለት 16-01-2017 ዓ.ም. ድሕሪ ነዊሕ ስቓይ ብሕማም ስለ ዝዓረፈ መሪር ሓዘን ተሰሚዑና።

Add a comment

ህግደፍ ፖለቲካዊ ሩሕ ዘለዎ ክመስል ንዜጋታት ወለደኹም ኣመዝግቡ ዝብል መምርሒ ኣውጺኡ

የተግብሮ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትር ሓቢሮም። ጉጅላዊ  መንግስቲ  ህግደፍ  ካብ  ቅድሚ  ኣስታት  10  መዓልቲ  ጀሚሩ  ኣብ  ገለ  ብመልክዕ  ኣኼባ  ኣብ  ገለ  ኸኣ ብውሽጢ  ውሽጢ  ናይ  መንግስቲ  መምርሒ’ዩ  ብዝብል  ስራሕኩም  እንታይ’ዩ?  ኣብ’ዚ  ክንደይ  ግዜ ተቐሚጥኩም፣ ቁጽሪ ስድራ ቤትኩም  ከ እናበለ  ኣብ ዜጋታት ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ክገብር ይፍትን  ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም።
 

Add a comment

ጠንቂ ግርጭት ፖሊስን ጸጥታን ብጉዲይ እሱራት።

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሊስን ጸጥታን ዜተፈጥረ ግርጭት፡ ጠንቀን ሳዕቤኑን ዜገልጽ ዜርዜር ይኹን ምስኡ ዜተኣሳሰር  ክልተ ፍጻሜታት ሒዜና ቀሪብና ኣለና። ኣብ ዜሓለፈ ጽሑፍና ዴማ ብምኽንያት ኣረጊት ናቕፋን ናይ ወጻኢ ሸርፊ (ሓዋላ) ኣብ ጸሊም ዕዲጋ ተዋፊሮም ተባሂሉ ብዘሓት ከምዜተኣስሩ ብዕለት15/01/2017 ብዕለት 19/01/2017  ኣቃሊሕናዮ ነይርና። ናይ ሎሚ ጽሑፍና ዴማ ነቲ ዜሓለፈ መሰረት ገይሩ፡ ንተወሳኺ ምዕባሌታቱ ዴማ ዯሪዑ ቀሪቡ ኣሎ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 10ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 10ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 24/01/2017 ክሳብ ዕለት 27/01/2017 ኣሰላሲሉ። ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ድሕሪ’ቲ መሪሕ ግደን ልዑል ሃገራዊ ኣስተዋጽኦን ዝነበሮ ኣቦ መንብር ውድብናብጻይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ብመስዋእቲ ዝተፈለየና እዋን ይካየድ ብምህላዉ፣ ኣኼባ ብዝኽርን ክብርን ስዉእ ሓርበኛ ኣቦ መንበርናን ኩሎም ስዉኣት ብጾትናን ተኸፊቱ። መስዋእቲ ሓርበኛ  ዶር. ሃብተ ኣብ’ዚ  ተሃዋሲ መድረኽ’ዚ፡ ንውድብና ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ንኤርትራ ብምሉኣ ዓቢን ብቐሊል ዘይትካእን ክሳራ ምዃኑ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ርእዮ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ብምክንያት ግዳያት ባሕሪ

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምክንያት ግዳያት ዜጋታትና ዘተስምዖ መሪር ሓዘን ይገልጽ!!

Add a comment

ዕማም 2017 ነዛ ብዙሕ ዝኸፈልናላ ግን ከኣ ርኢና ዝሰኣና’ያ ሓርነት ንምርካብ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎ።

 ሓድሽ ዓመት ይእቶ ‘ምበር፡ ኣብ ኤርትራ ደስ ዝብል ሓድሽ ወይ ‘ውን ብርሑቕ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ምዕባለ በሪሁ የረአ የለን። ሓድሽ ዓመት 2017 ድሮ ኣትዩ ቀዳማይ ወርሒ ጥሪ ተወዲኡ፡ እናሆ ናብ ካልኣይ ወርሒ ክንኣቱ ኣብ ድሮ በጺሕና። ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዝኸውን ነገራት ድማ ዛጊት ኣይተራእየን። ዝተለምደ ዓፈናን ከልበትበትን ኣብ እንግድዕኡ ጸይሩ ይቕጽል ኣሎ። ኣረጊት ዓመት 2016 ሓሊፉ፡ ሓድሽ ዓመት 2017 ኣትዩ። ንውጹዓት ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ጭቆና፣ ቁጠባዊ ግበታ፣ ማሕበራዊ

Add a comment

መዘኻኸርን ሓበሬታን፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነትኤርትራ-ሕድሪ(ግሃድኤ-ሕድሪ) 5ይ ስሩዕ ኣኼባ

Add a comment

ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ኤርትራ ኣብ’ዚ እዋን እንታይ ትመስል?

ጋዜጠኛ ጸሓፍን ተመራማርን ማርቲን ፕላውት ከም ዝፈተሾ ተንታኒት ጆኣና ሊዊስ ድማ ከም ዘቕረበቶ እዚ ብኩለንተንኡ ምስ ሽግራት ኤርትራ ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተባህለ ሰብ መን’ዩ ዘይፈልጥ ዘሎ ኣይመስለንን። ብዝኾነ ግን፡ ፕረዚደን ሃገረ ኤርትራ፣ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል፣ ቻንስሌር ኮሌጃት ኤርትራ፣ ኣቦ-መንበር እንኮ ሰልፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን’ዩ። እዚ ውልቀ ሰብ ነዚ ኩሉ ስልጣን’ዩ ተቖጻጺሩ ዘሎ። ክገርመኩም ድማ ኣብ ኩሉ’ዚ ዝተገልጸ ዝተኾመረ ስልጣን ምክ

Add a comment

መዘኻኸርን ሓበሬታን፡ (2)

ግንባር ሃገራዊ ድሕነትኤርትራ-ሕድሪ(ግሃድኤ-ሕድሪ) 5ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ካብ ዕለት25-11-2016 ክሳብ ዕለት28-11-2016 ኣካይዱ ምዝዛሙ ዝሕብር  ደምዳሚ 

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈጸሙ ዜጋታት................

ስርዓት ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈጸሙ ዜጋታት ቃል ኪዳን ከይኣስሩን ናይ ቃል ኪዳን ምስክር ወርቐት ከይወሃቦምን ዝኽልክል መምርሒ ከም ዘውጸአ ተገሊጹ መንግስቲ ህግደፍ ሃገራዊት ኣገልግልት ዘይፈጸሙ ዜጋታት፣ ብሲቪላዊ ኣገልግሎታት ቃል-ኪዳን ከይኣስሩን ምስክር ወረቐት ቃል ኪዳን ከይወሃቦምን ዝእዝዝ መምርሒ ከምዘመሓላለፈ፡ እዚ ወሪዱ ዘሎ መምርሒ
ተመራዓውቲ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ይኹን ካብ ምምሕዳር ከተማ ወጻኢ ናይ ቃል-ኪዳን መረጋገጺ ወረቐት (Mariage Certificate) ንዝሓቱ ካብ ዘለውዎ ኣሃዱታት መሰነይታ ወረቐት ከምጽኡ ዘገድድ ምዃኑን

Add a comment

ብዓርቢ 13 ጥሪ ፣ ካብ ሊብያ ተበጊሳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝጠሓለት ጃልባ፣ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 190 ሰባት ከምዝሞቱ ተረጋጊጹ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ወጻኢ ሃገራትን ዝርከቡ ሓይሎ ስድራቤታት እዞም ግዳያት ባሕሪ ሓደጋ ዝኾኑ ኤርትራውያን፣ ይርድኡ ምህላዎም'ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ

Libya

ብዓርቢ 13 ጥሪ ፣ ካብ ሊብያ ተበጊሳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝጠሓለት ጃልባ፣ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 190 ሰባት ከምዝሞቱ ተረጋጊጹ።

ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ወጻኢ ሃገራትን ዝርከቡ ሓይሎ ስድራቤታት እዞም ግዳያት ባሕሪ ሓደጋ ዝኾኑ ኤርትራውያን፣ ይርድኡ ምህላዎም'ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ

Add a comment

ዝኽሪ ስዉእ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣብ ከተማ ሮተርዳም - ሆላንድ

ብምኽንያት መስዋእቲ ኣብነታዊ መራሒን ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን፣  ተጋዳላይዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣብ ሆላንድ ከተማ ሮተርዳም፣ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ ተዳሊዩ ምህላዉ ብምሕባር፣ ኩሉ ሃገራዊ ኣብዚ መዓልቲ’ዚ ብምስታፍ፣ ንጅግንነቱንተራኡንኣብታሪኽ ተጋድሎ ህዝብና ንምግላጽን፣ ንናጽነትን  ንፍትሕንህዝብና ክሳብእታናይመወዳእታ ዕለተ መስዋእቱ፣ ዘበርከቶምኣስተዋጽኦታት ንምርኣይን፣ምስና ሓቢርኩም ተዘክሮታትኩም ክትገልጹ ብኽብሪ ንዕድም።

Add a comment

ኤርትራ ሓደ ካብ’ቶም ኣብነታውያን መራሕታ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ኣፋንያ !!

ኑዕ ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ! ስድራ ቤት ስዉእን መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን! ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታትን ሃገራውያን ባእታታትን!ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም! ኣዕሩኽን መሓዙትን ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ።

Add a comment

መግለጺ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪ ጨንፈር ኢትዮጵያ

ውድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ማእከል ዝገበረ ውድባዊ ዕማማቱ በሪኹ ንኽርአ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ መሰረታቱ ዝካኣሎ ዘበለ ክሰርሕ ምጽንሑ ፍሉጥ እዩ። ነቲ ኣብ ውሽጢ መሪሕነታቱ በብግዝይኡ ክርአ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ይኹን ካብ ስልጣን ምውራድን ምድያብን ጨንፈርና ብከመይን ንምንታይን ከስተብህለሉን ስክፍታታቱ ብጠርነፍቱ ኣቢሉ ክገልጽ ጸኒሑ ኢዩ፡፡

Add a comment

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ሕመቕ ምስ ጸረ-ህዝቢ ባህርን ተግባርን ህግደፍ ከተነጻጽር ምፍታን መግለጺ ፖለቲካዊ ድኽነት’ዩ

ሰውራ  ኤርትራ  ህዝባዊ  ወጽዓ  ዘንቀሎ  ህዝባዊ  ሕቶ  ክንሱ፡  ናብ  ምሉእ  ዓወት  ንምብጻሕ፡  ተቓሊሱ  ዘቃልስ ብቑዕ መሪሕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ኣይረኸበን። ከም ናቱ ውጽኢት ከኣ’ዩ፡ ከም ሰውራ ካብ እንክብገስ ጀሚሩ፡  ብፍላይ  ኣብ  መሪሕነታዊ  ኣካሉ ብስልጣን መን  በሓተ፡  ሓደ  ነቲ  ካልእ  ኣጥፊኡ ልዕልነቱ  ንምርግጋጽ ሓያል  ናይ  ጸለመን  ቅንጸላን  ወፍርታት  ዝካየድ  ዝነበረን  ዛጊት’ውን  ብካልእ  መልክዑ  ዝቕጽል  ዘሎን።  ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ድዩ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓሳብ ፍልልይ እንተተኸስተ ክተባብዕ ደኣምበር ክጽላእ፡  ስግኣት  ኮይኑ  ናብ  ከይቀደመኒ  ክቕድም  ዘብጽሕ  ምኽንያት  ኣይኮነን።  ሓሳብ  ክሳብ  ዝኾነ  ብሓሳብ’ዩ መልሲ  ረክረክብን  ክመሓደርን  ዝነበሮ። 

Add a comment

ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ተወሲኑ

ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ቦታ ስዉእ መራሒና ዶር ሃብተ ተስፋማርያም ተኪኡ፣ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ኮይኑ ውድብ ንክመርሕን ንተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ፣ ከም ዝመረጸ፣ ኣቦ መንበር ስክራታርያ ማእከላይ ባይቶ ተጋዳላይ መሓመድ ስዒድ መፍለስ ሓቢሩ። 

Add a comment

ትካል ድሕነት ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንህልዊ ኩነታት ህጻናት ኤርትራ ኣመልኪቱ ብ9 ጥሪ 2017 ዝዘርገሖ ጸብጻብ

ኤርትራውያን  ብወሳኒ  መልክዑ  ዕለታዊ  መግቦም  ካብ  ፍርያት  ሕርሻን  እንስሳን’ዮም  ዝረኽቡ።  እንተኾነ  ግን እዚ  80%  ዝኾነ  ብሕርሻን  ጉስነትን  ዝናበር  ህዝቢ  ኤርትራ  ግዳይ  ተደጋጋሚ  ደርቂ  ካብ  ምዃን  ኣይምለጠን። ኤርትራ  ካብ  2015  ንነጀው  ቀጥታ  ተጠቃዒት  ናይ’ቲ  ኤልኒኖ  ዝተባህለ  ምዝባዕ  ኣየር  ኮይና  ጸኒሓ  ኣላ።  እዚ ምዝባዕ  ኣየር  ብግርጽ  ንኤርትራውያን  ሃስይዎም’ዩ።

Add a comment

ኣብ ኾሎት ተኣሲሮም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንውሳኔታት እስራኤል ዝቃወም ሰልፊ ኣካይዶም

Israel Demo

ኣብ እስራኤል፣ ክፉት ቤት ማእሰርቲ እናተባህለ ኣብ ዝግለጽ ኾሎት ተኣሲሮም ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ነቲ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊኦም ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንምቅዋም፣ ብሓሙስ 26 ጥሪ ሰፊሕ ሰላምዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብ13 ኣውቶቡሳት ተጻዒኖም ዝተበገሱ ኤርትራውያን፣ ኣብ ቀጽሪ'ቲ ኣብ ዮርሳሌም ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገርን ፊት ፓርላማ እስራኤልን ብምትእኽኻብ'ዮም፣ ነቲ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊኦም ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝኹንን ተቓውሞታት ኣስሚዒኦም።

Add a comment

ብ13 ጥሪ 2017 ንዝተሰወአ ገዲም ተቓላሳይ ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ናይ ሓዘን ስነ-ስርዓት ተገይርሉ

ኣብ  ኣዲስ  ኣበባ  ኢትዮጵያ  ዝነብሩ  ኤርትራውያን  ፖለቲካዊ  ውድባት  ካልኦት  ፈተውትን  ኣዕሩኽን  ናይ’ቲ ንነዊሕ  ሓሚሙ  ብሕክምና  ክእለ  ድሕሪ  ምጽናሑ  ብ13  ጥሪ  2017  ዝተሰወአ፡  ኣብ    ኤርትራ  ንሃገራዊ  ነጻነትን ህዝባዊ  ሓርነት  ኣብ  ዝተኻየደን  ዝካየድ  ዘሎ  ቃልሲ፡  ልሉይ  ተራ  ዝነበሮ  ውሩይ  ተቓላሳይ  ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋ ማርያም ብ16 ጥሪ 2017 ብመሪር ሓዘን ዝተዓጀበ ስነ-ስርዓት ተገይርሉ።

Add a comment

ጭቆና ኣሎ ትብል መንእሰይ ንኻልእካ በሎ!!

እሳይያስ እቲ ሩኡይ ጽልኣቱ ንኣዴታት ኤርትራ ዓው ኢሉ ዳሕዲሕዎ እቲ  ኣብ  ልዕሊ  ህዝብን  ሃገርን ኤርትራ  ቅንጣብ  ሓልዮት  ይኹን  ግሉጽነት  ዘይብሉ  መራሒ  ምልካዊ  ስርዓት  ህግደፍ  እሰያስ ኣፈወርቂ፡  ዓመተ  2017  ካብ  እትኣቱ  ድሮ  ሓደ  ወርሒ  ኣብ  ምውዳእ  እኩዋ  ትሃሉ  እምበር  ብምኽንያት  ሓዱሽ  ዓመት  ካብ እቶም  ብሽቑረራ    ዝሓትዎ  ዝነበሩ  ምድባት  ጋዜጠኛታቱ  ናይ  ዕንክሊል  መልስትታቱ  ትማሊ  27/  ጥሪ  /  2017 

Add a comment

"ኣብ ኤርትራ፣ 2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ረዲኤት የድልዮ" CARE International

Suff

ኣብ ኤርትራ፣ ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ ግዜ፣ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ረድኤት ከምዘድልዮ CARE International ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ገሊጹ።

እቲ ትካል፣ 'ብስቕታ ዝሳቐዩ ዘለው ህዝብታት' ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ዝኾነ ናይ ረድኤት ትካላት ናብታ ሃገር ከይኣትዋ ብምእጋዱ፣ ኣበርክቶ ክገብር ከምዘይክኣለ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ዓሳ ክነብር ማይ የድሊዮ፡ ንውልቀ መላኺ ከኣ?

ህይወታውያን ማለት ሰባት፡ እንስሳታት፡ ኣእዋም ከከም ባህሪያዊ ኣፈጣጥራኦም ዝዓደሎም ዕለታዊ ህይወቶም ይመርሑ።  እቲ  ባህሪያውን  ማሕበራውን  ኣመዳድባ፡  መንግስቲ  ደቂ-ሰባት፣  ንጉስ  እንስሳ፣  ዝተመርጸ  ኦም ብዝብል    ስያሜ  ድማ  ይልለዩ።  ብርግጽ  እዞም  ዝተጠቕሱ  ኣብ  ውሽጦም’ውን  ፍልልያት  ኣለዎም’ዩ።  ካብ መሰረታዊ  ተፈጥሮኣዊ  ባህሪኦም ዝምንጩ  ዘይኮነ፡  ሰባት  ብስራሕ፡  ትምህርቲ፡  ፍትሓውን  ሕጋውን  ኣሰራርሓ ኣተሓሳስባን  ይፈላለዩ’ዮም።

Add a comment

63 ተኣሲሮም ብምኽንያት ባጤራ ናቕፋን ሓዋላን።

ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልታት 63 ሰባት ከምዜተኣስሩ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራሳዊ ግንባር ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ሓዱሽ ዓመት ጥሪ/ 2017 ጌና ሰለስተ ሰሙን ከይመላአ ብዜተፈላለዩ ምኽንያታት ብብዜሒ ማእሰርቲ ዜርኣየላ ዗ላ ወርሒ ኮይና ኣላ።

Add a comment

ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣኒያ

ንኤርትራውያን ሓተቲ ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝዓግት መምርሒ ኣውጺኡ። ካብ ዕለታዊ ጋዜጣ ዘጋርዲያን ዝተወሰደ ትርጉም፡ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣብ’ዚ  እዋን  ኤርትራ  ብሓደ  ካብ’ቶም  ኣብ  ዓለምና  ዝጨከኑ  ስርዓታት  ትምራሕ  ምህላዋን  ህዝቢ  ኤርትራ  ድማ  ናይ ቀጥታዊ ባርነት ህይወት የሕልፍ ምህላውን ዝተሰነደ ሓቂ’ዩ።

Add a comment

ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዜጋታት ብጃምላ ተኣሲሮም

ኣብ ከባቢ ዓዲዃላ ካብ እትርከብ ዓዲወደርኪ ዝተባህለት ዓዲ፡ ልዕሊ 70ዝኾኑ ደቀንስትዮ ዝርከበኦም ዜጋታት ብጉጅለ ዓፋኝ ስርዓት ህግደፍ ተኣሲሮም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ተወሲዶም፡፡ እቲ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ጥሪ 2017ዝተረኽበ ናጤባ ብሰንኪ ሓደ ጀማል ዓብደልዋስዕ ዝተባህለ ተወላዲ እቲ ዓዲ ዝኾነ መንእሰይ ‘ኮብሊልካ‘ ብዝብል ምስምስ ብለይቲ ክወስድዎ ምስ ዝመጹ ብረት ዝሓዙ ሰባት ዘለዓዓሉዎ ጠንቂ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሮም፡፡

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሎንዶን ዑዉት ኣኼባ ኣካይዱ

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓብይ ብሪጣንያ “ሕጂውን! ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኹሉ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብዕለት 21 ጥሪ 2017 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኣዕዊቱ። ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዓባይ ብሪጣኒያ ብርክት ዝበሉ ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ዝተረኽብሉኣኼባኣባል ማእከላይ መሪሕነት ሰልፍን ኣቦወንበር ጨንፈር ዓባይ ብርጣኒያንሓው ጀማል ፍትዊ ንፖለቲካዊገምጋም ኤርትራ ኣመልኪቱ ካብ ዝሃቦ መብሪሂ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ሃገር ኣተኣታትይዎ ዘሎ ሰብኣውን ማተርያላውን ዕንወትን ብርሰትን፡ነታ ሃገር ናብ ሓደጋ ምብትታን ይመርሓ ምህላዉን ብጹሟቕ መሰረታዊ ሓቅታት ኣብ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ድሕሪ ምብራህ፡ እዚ ቅልውላው እዚ ብፍላይ ኣብ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ካላኦት ዱኹማት ኣካላት ሕብረተሰባት ኤርትራ ዘምጾኦ ሳዕቤናትን ብዝርዝር ኣቐሚጡ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ንሕና ኣባላት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ኣብ  ሰምየን ኤመሪካ እንርከብ ብመስዋእቲ  ብጻይናን መራሒናን ሓርበኛ ተቃላሳይ ኣቦ መንበር ግ.ሃ.ድ.ኤ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰመዓና ሓዘን ከቢድ እዩ።

Add a comment

ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑዲ ዓረብ፣ ፓስፖርት ኤርትራ ይሸጡ ኣለዉ ክብል ኤምባሲ ኤርትራ ኣማሪሩ

Saudi Embassy

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ መንግስቲ ኤርትራ፣ ነበርቲ ስዑዲ ዓረብ ፓስፖርት ኤርትራ ይሽየጡ ኣሎ ክብል ከምዝወቐሰ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ሪያድ ሓቢሮም።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ስዑዲ ዓረብ መሓመድ ዑመር ማሕሙድን ቆንስል ናይቲ ኤምባሲ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝግሄርን ብ21 ጥሪ፣ ንነበርቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዘካየድዎ ዓመታዊ ኣኼባ'ዮም ፓስፖርት ይሽየጥ ምህላዉ ዝገለጹ።

ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብዝልኣኽዎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ መሰረት፣ ኣምባሳደር መሓመድ ዑመር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ሓያሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑዲ ዓረብ ብሰንኪ ሸለልትነት ፓስፖርቶም ከጥፍኡ እንከለዉ፣ ካልኦት ድማ ንረብሓ ይሸጥዎ ከምዘለዉ 'ዩ ጠቒሱ።

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን ብመስዋእቲ ጅግና ተቓላሳይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም

ስንባደይዶ  ክገልጽ  ከም  ብጾተይ

ቃላት  ኣይረክብን  ክገልጽ  ሓዘነይ

 ምስ  ብጾትካ  ኣንጊህካ  ተበጊስካ 

ካብ  ጠቅምኻ  ጉዳይ  ሃገር  ኣቀደምካ 

ብዘይ  ድኻም  ብተወፋይነት  ተቃሊስካ

 

Add a comment

ሃገራዊት ኣገልግልት ዘይፈጸሙ፣ ብሲቪላዊ ኣገባብ ቃል-ኪዳን ከይኣስሩን ምስክር ወረቐት ከይወሃቦምን ዝእዝዝ መምርሒ ተመሓላሊፉ

Maria

መንግስቲ ኤርትራ፣ ሃገራዊት ኣገልግልት ንዘይፈጸሙ፣ ብሲቪላዊ ኣገልግሎታት ቃል-ኪዳን ከይኣስሩን ምስክር ወረቐት ቃል ኪዳን ከይወሃቦምን ዝእዝዝ መምርሒ ከምዝተመሓላለፈ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ብመሰረት እዚ ካብ ሓድሽ ዓመተ 2017 ኣትሒዙ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ፣ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቃል ኪዳን ንዝኣስሩ ይኹን ካብ ምምሕዳር ከተማ ናይ ቃል-ኪዳን መረጋገጺ ወረቐት (Mariage Certificate) ንዝሓቱ ኤርትራውያን፣ ካብ ዘለውዎ ኣሃዱታት መሰነይታ ወረቐት ከምጽኡ ክግደዱ'ዮም።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ፈጣርን መሳሰይን ተጻብኦታት

መለኽቲ  ስርዓታት  ንገዛእ  ርእሶም  ከም  ለባማትን  ጎረሓትን  ንካልኦት  ከኣ  ከም  ግሩሃት  ካብ’ዚ  ሓሊፎም  ከም ዓያሹ ናይ ምርኣይ ባህሪ ኣለዎም። እዚ ከም’ዚ ዝበለ እምነት፡ ኣካይዳ ኮነ ኣሰራርሓ ግን፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እናተሃርመ’ዩ  መጺኡ።    ኣብ’ዚ  እዋን  ኣብ  ኣዝየን  ውሑዳት  ሃገራት  ኣፍሪቃን፡  ኤስያን  እንተዘይኮይኑ  ዳርጋ ብዓለም ደረጃ ተዳኺሙ’ዩ። 

Add a comment

ናይ ኩነኔ ጻዊዒትን ምሕጽንታን ንኣዕናዊን በታንን ወስታታት።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ`ዚ ብሕሱም ግፍዕን ኣደራዕን ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ  ምስሉ ተደዊንሉ ዘሎ ፈታኒ እዋን፡ እቲ ዘለዎ ጸልማት ሃለዋት ከይኣኽሎ፡ ብእልፊ ጽያፎም ዘይከተቱ ተበለጽቲ፡ ያእዪ ካብኦምሲ ሓለይቲ ተመሲሎም ብዝተፈላለየ መልክዕ ብስሙ እናነገዱ፡ ነቲ ንመዋእሉ ተኸባቢሩን ተደጋጊፉን ብሓድነት ክጉዓዝ ዝጸንሐ ህዝብና ንቑልቁል ኣተፋኒኖም ናብ ሕንፍሽፍሽ ንኸምርሕ እዚ ዘይብሃል ካብ ባህልናን ልምድናን ወጻኢ ጽዩፍን ብዱዕን ቃላት እናተጠቕሙ፡

Add a comment

መርድእ

ወይዘሮ ምሕርት ኪዳነ  ብዓልቲ  ቤት  ንያሴፍ  ብላታ  መብራህቱ  ድሕሪ  ነዊሕ ሕማም  ብዕለት 14.01.2017  ስለ ዝዓረፈት ንዕለት  22.01.2017.......................

Add a comment

ይብላ ሰሚዐን ይማላኣ ሰሊዐን

ካልኦት  ዝብልዎ  ምስማዕ  መጀመርያ  ባህሪያዊ  ግዴታ’ዩ።  ምኽንያቱ  ሓደ  ካብ’ቶም  ሓሙሽተ  ህውሳት  ደቂ-ሰባት ዝኾነ እዝኒ፡ ብዝተፈላለየ ሕማማት ንቡር ስራሑ  ካብ ምስልሳል እንተዘይተዓንቂፉ፡ ይድልዮ ኣይድለዮ ካብ  ሰብ  ድዩ  ካብ  እንስሳ፡  ሕማቕ  ድዩ  ጽቡቕ  ክሰምዕ  ውሁብ  ነገር’ዩ።  እዝኒ  ዝሰምዖ  ኣእምሮ  ተቐቢሉ ይጠቅም  ኣይጠቅምን  ምስ  ኩነታቱ  እናዛመደ  ከመሓድሮ  ከኣ  ካልእ  ገጽ’ዩ።  “  ይብላ  ሰሚዐን  ይማላኣ ሰሊዐን”  ዝብል  ምስላ  ኣብ  ቋንቋ  ትግርኛ  ብቀጻሊ’ዩ  ዝዝውተር።

Add a comment

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ- ስርዓት ቀብሪ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ።

ስነስርዓትቀብሪ ጅግናሓርበኛዶር. ሃብተተስፋማርያምንዓርቢዕለት20/01/2017 ክካየድምዃኑሓቢርናምንባርናዝዝከርኮይኑ፣ብኸምዚዝስዕብክሰላሰልምዃኑ ነፍልጥ፦

Add a comment

ዓዲ- ወደርኪ ብምልእታ ክትቅጻዕ ዝተፈርደት፡ ህዝቢ ንምጽናት ዝተወጠነ ስዉር መደብ ስለ ዘሎ ድዩ?

Eritrea_map 3

ዓድሽ  ዓመት  2017   ድሕሪ  ምኽሳቱ፡  ኣብ  መጀመርያ  ሰሙን  ናይዚ  ሒዝናዮ  ዘሎና  ወርሒ  ጥሪ፡ ዝዓጠቑ  ኣባላት  ክፍሊ  ጸጥታ  ስርዓት  ህ.ግ.ደ.ፍ፡  "ኮብሊልካ"  ብዝብል  ምስምስ  ንመንእሰይ  ጀማል ዓብዱልዋስዕ  ካብ  ዓዱ  ዓዲ-ወደርኪ  ብሓይሊ  ሒዞም  ንኽኣስርዎ፡  ብከውታ  ለይቲ  ንዝንብረሉ ዝነበረ  መንበሪ  ስድራ-ቤቱ  ከቢቦም  ብሃንደበት  ንዕኡን  ንስድራ-ቤቱን  ሓደጋ  ወዲቖሞም።

Add a comment

معلومات إضافية عن مراسم دفن المناضل البطل الدكتور هبتي تسفاماريام

سيكون برنامج مراسم دفن  المناضل القائدالدكتور هبتي تسفاماريام يوم الجمعة الموافق 20-01- 2017 على النحو التالي:

في الساعة التاسعة صباحًا سيقام قداسٌ على روح

Add a comment

መግለጺ ኩናኔ

ብምክኒያት ኤርትራውያን ግዲያት ኣብ ዓዱ ወዯርኪ ሰልፊ  ናህዲ  ኤርትራ  ንሕሱም  ተግባር  ግፍዒ  ግበታዊ  ስርዓት  ኣብ  ኤርትራ  ዝፈጾሞን  ገና  እውን  ዝፍጽሞ ዗ሎ  ኣነዋሪ  ተግባራት  መቀጸልታ  ዝኾነ  ኣብ  ዕለት  13  ጥሪ  2017  ዓ/ም  ኣብ  ልዕሊ  ኤርትራውያን  ወለዱ ዯቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ዝኮኑ ነበርቲ ቁሸት ዓዱ ወዯርኪ ዝፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ዝኾነ መጭወይቲ  መእሰርትን  ብትሪ  ይኹንን  ።

Add a comment