ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

ጋዜጣዊ መግለጺ

ብኤርትራ ዝዋፈሩ ጉጅለ ራሻይዲ ንክልተ ሱዲናውያን ቐቲሎም። ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ሓላፍነት ኣይወስድን’ዩ። ብዕለት 26/ የካቲት/ 2017 ብስርዓት ኤርትራ ዝዋፈር ብሳልም ዓምር ኣቡ- ፋጥማ ዝምራሕ ጉጅለ ራሻያዲ፡ ክልተ ቶዮታ ሄሉክስ ሒዞም ንብሎኮ ሓፊር ኤርትራ ሰጊሮም። ኣብ ውሽጢ ሉኡላዊ መሬት ሱዲን 10 ኪሎሜተር ምስኣተዉ ድማ ኣብ ምቑጽጻር ዶብ ዝተዋፈረ ምስ ሰራዊት ሱዲን ተራኺቦም ኣብ ግጭት ኣትዮም። ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልተ ወትሃዯራት ሱ

 

Add a comment

ኣብ ክንዲ ድሕነት ድኻ

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣጥሚኻ ግዛእ ዝብል ሕሱር ሜልኡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኣተገባብርኡ መስርሕ ብምውራድ፡ ንህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ነቶም ብምኽንያት ስንክልናን ጉድለት ጥዕናን ከምኡ´ውን ብምኽንያት መውጋእትን ሽምግልናን ምስዕጥቅኹም ኣብ ገገዛኹም ጽንሑ ዝተባህሉ ሸቃሎ ሃገርና ምእንቲ ሰሪሖም ከይኣትዉን ሕሰም ናብርኦም ከይስዕሩን ብርቱዕ ምክትታል ከም ዝግበረሎም ምንጭታት ግሃድኤ-ሕድሪ ይገልጹ፡፡

 

Add a comment

ኣብ ወሳኒ ጉዳይ መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን በዓል ቤት ዘይኮነስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወሰንቲ ዝኾኑሉ መድረኽ

ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ሕሱር ሰብኣዊ ጉልበትን ባህሪያዊ ሃብትን ናይ ህዝብታት ክብዝብዙ ክብሉ ብዘለዎም ገንዘባውን ወተሃደራውን ዓቕሚ ተጠቒሞም ሃገራት ብዓመጽ እናወረሩ ዝሕዝሉ ዝነበሩ ታሪኽ ናይ ቀረባ ተዘክሮና’ዩ። በዚ ከኣ ብዙሓት ሃገራት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ካብ’ዚ ጭቁን ህዝብታት’ዚ ብምምዝማዝ ዘኻዕበትዎ ሃብቲ ናብ ሃገሮም እናጓዓዙ ልዑል ዝኾነ ርእሰ ማልን ዓበይቲ ኢንዱስትሪታትን እናወነኑ ኣብ ዝለዓለ ናይ ምዕባለ ደረጃ ከም ዝተሰጋገሩ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ናይ ቀጥታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ መድረኽ’ዚ ብቃልሲታት ናይ’ቲ ውጹዕ ህዝብታት እናተሳዕረን እናተለወጠን ሃገራት

Add a comment

ካብ ስቕ ምባል ደንጉኻ ምጅማር ይሓይሽ

ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝፈልጦ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሽውዓተ ዓመታት፣ ኣብ መንጎ ሰለስተ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፣ ናይ ምትሕንፋጽ መስርሕ ተኻይዱ’ዩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ስያሜ ከአ ድማ ተጸወዓ። መራሕቲ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ነበር ከኣ ኣብ ልዕሊ ኣቶ መስፍን ዓብዪ ተስፋ ኣምበሩ። አቲ ጎዲልዎም ዝነበረ ነገራት ኩሉ ዘማልኡ ኰይኑ ስለ ተሰመዖም: ብተፋ

Add a comment

ዝምህር ጥራሕ ዘይኮነ፡ ካብ ድሕረት ኣውጺኡ ዝምሕር ረዚን መልእኽቲ።

ነገራት ብድሌትካን ብስምዒትካን ጥራሕ ክኸዱልካ ወይ ክትግበሩልካ ምድላይ ንብዙሓት ሰባት ዝውክል’ዩ እንተበልኩ ኣብ ባይታ ካብ ዘሎ ሓቒ ዝወጻእኩ ኣይመስለንን። ብኣንጻሩ ነገራት ብስምዒቶም ብድሌቶም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምስ ጭቡጥ ክውንነቶም፡ ምስ ዝነብርሉ ዘለው ሕብረተ-ሰብ፡ ዘካብቦም ዘሎ ባዕላውን ውድዓውን ኩነታት እናመዛዘኑ፡ ሚዛናዊ ርእይቶ ወይ ፍርዲ ክህቡ ዝኽእሉ ድማ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት’ዮም ዝብል ተረድኦ ኣለኒ። እዞም ሚዛናዊ ፍርዲ ዝህቡ ሰባት፡ ካብ ኣተዓባብያኦም፡ ደሓር ዘማዕበልዎ ግሉጽነትን ፍትሓው

Add a comment

መግለጺ ፈጻሚት ሽማግለ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)

ኣብ ዕለት 12-9-2016 ወጺኡ ዝነበረ መግለጺ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ):: ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ) ንኣባላቱ ይኹን ንሰልፉ ድሕር ከይበለ ከም ዝከላኸል ንደለይቲ ፍትሒ የፍልጥ። ብመንገዲ ፓልቶክ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሃይለ ተኪኤ ወሪዶም ዘለዉ ክስታት ከበድቲ ኢዮም። ከምኡ ስለዝኾነ፡ ምንጭታት ናይቶም ክስታትን፡ ነቶም ተሰንዚሮም ዘለዉ ክስታትን ከጽንዕ ሰልፍና ሓላፍነት ኣለዎ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ብውሽጣዊ ኣገባብ ሰልፍናን መስመራት ሰልፍናን ሓቅነትን ዘይሓቅነትን ናይዞም ክስታት መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ውጽኢት መጽናዕትና ድማ ንደልይቲ ፍትሒ ከነፍልጥ ኢና።

Add a comment

ኣብ ፍራንክፎርት ሰሚናር ናይ ኣባላት ተቓኒዑ

ብዕለት 25-02-2017 ብኣባላት ሰክረታርያ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ብጾት ማሕሙድ ዕላጅን ኣብርሃም እያሱን ዝምራሕ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣባላት መሪሕነት ዝተሳተፈፍዎ ናይ ኣባላት ውድብ ኣገዳሲ ሰሚናር ተቓኒዑ። ብጾት ኣባላት ሰክረታርያ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-
ሕድሪ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ውሽጢ ውድብና ዘጋጠመ ናይ ሓጎጽጎጽ ተርእዮ ቀንዲ መንቀሊኡ እንታይን

 

Add a comment

ስማዊ ባይቶ ዞባ ማእከል’ቲ ስርዓት ዘተኣታተዎ ገንዘባዊ ፖሊሲ ከም ዘይሰርሐ ኣሚኑ፡

ጃንዳ ህግደፍ ናህሪ ዋጋታት ንምቁጽጻር ብዝብል ምኽንያት፡ ባጤራ ናቕፋ ብዘይተጸንዐ ኣገባብ ብሃውሪ ምቓያሩ፡ ኣብ ምምሕያሽ ህይወት ዜጋታትን ምቕናስ ናህሪ ዋጋታትን ዘምጸኦ ለውጢ ከም ዘየለ፡ ንብሕታዊ ወፍሪ ዘተባብዕ ኩነታት ከምዘይተፈጥረ፡ ስለዚ ከኣ ብዙሓት ትካላት፡ ገለ ይዓጽው ገለ ከኣ ንግዲ ፍቓዶም ክቕይሩ ይግደዱን ከም ዘለው እቲ ስማዊ ባይቶ ኣመት ከም ዝሃበ ኣብ መርበብ ኤርትራውያን ዝተዘርገሐ ጽሑፍ ኣመልኪቱ።

Add a comment

ውEሎታት ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

ለካቲት 2017 ብድሙቕ ስነ-ስርዓት ዝተጀመረ ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብ ስሩE ገድላዊ Eዮ ተጸሚዱ ውIሉ፤ ሓደ ካብቲ ወሳኒ ኣጀንድU ናይ 3 ዓመትን ፈረቓን ጸብጻብ ማEከላይ
ሽማግለ ብምስማE፤ ንዝቐረበሉ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ብደቒቅ ድሕሪ ምምዛን ክካታEን ክግምግምን ውIሉ፡፡

Add a comment

ብስራት ንኹሎም ኣባላትን ደለይትን ፍትሕን

እታ ንመንቀኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ውትሩ እተቃልዕ፡ ንጥሙሕን ድልየታትን ህዝብና እትገልጽን ንኹሉ ዕላማታትን መርገጽታት ሰልፊ እተቃልሕ ወብ ሳይት ኤሪ ናህዳ ዳግማይ ቴክኒካዊ ምትዕርራያት ጌይራ ብዝሰፈሓ ማለት

Add a comment

ሱዳን፣ ልዑል ወሰኽ ዋጋ መንበሪ ፍቓድ፣ ብሕጋዊ ፓስፖርት ንዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸቕጢ ይፈጥር

Pass in Sudan

መንግስቲ ሱዳን፣ ዋጋ መንበሪ ፍቓድ (ብጣቓ) ካብ 500 ናብ 2350 ፓውንድ ክብ ምባሉ፣ ብሕጋዊ ፓስፖርት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ጸቕጢ ይፈጥር ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ቢሮም።

እቲ መንግስቲ፣ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት፣ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻሊ ግፋ ከካይድ እንከሎ፣ ነቶም ብሕጋዊ ፖስፖርት ዝነበሩ ድማ ዋጋታት መንበሪ ፍቓድ፣ ካብ 150 ናብ 500 ፓውንድ'ዩ ክብ ኣቢልዎ ጸኒሑ።

Add a comment

ሓጺር ታሪኽ ናይ ኣቶ ገርህላሰ ኣስፍሃ

ኣቶ ገርህላሰ ኣስፍሃ ካብ ኣቦኡ ነፍስሄር ኣስፍሃ ክፍለን ካብ ኣዲኡ ነፍስሄር ኣስካሉ ተወልደን ብ01.01.1953 ኣብ ዓዱ ደቀምሓረ ድንበዛን ተወሊዱን ዓብዩን። ትምህርቲ ግና ጀሚሩ ከብቅዕ ኵነታት ናብራ ንምምሕያሽ ብማለት ትምህርቱ ኣቋሪጹ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ፤ እንዳተጓዕዘ ከሎ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ እተበጀዎ ብ1973 ዓ.ም. ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተሰሊፉ እጃሙ ከበርክት ድሕሪ ምጽናሕ ብ1980 ዓ.ም. ንሃገር ሱዳን ኣተወ።

Add a comment

ሰብኣውን ዜግነታዊን ሓላፍነት ዘይብሎም ሰባት፡ ሕጋዊ ህላወኡ ኣብ ዘጥፈአ ህግደፍ ይእከቡ፡

ሰባት ብግቡእ ተረዲኦም ይኹን ከይተረድኡ፡ ብቐጥታ ኣብ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዘለዎ ውድብ፡ ይወደቡ ኣይወደቡ፡ ካብ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ምሕደራን ወጻኢ ክኾኑ ከቶ ኣይከኣሎምን። ኣነ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ ኣይደልን፡ መንገደይ እምነተይ ከምዚ’ዩ ብዝብል ሽፋን ብቐጥታ ክሃድሙ እንተፈተኑ’ውን ህይወቶም ካብ ባሕሪ ፖለቲካ ኣውጺኦም ዘቐጽልሉ ቦታን ዓቕምን ስለዘይብሎም፡ ብተዘዋዋሪ መሰሎምን ረብሓኦምን ከረጋግጹ ክብሉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክዋስኡ ግዱዳት’ዮም። ሓፈሻዊ ካብ ፖለቲካ ወጻኢ ምዃን

Add a comment

ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ንኤርትራ ዝብልዎ ኣንፈት ይሕብሩ

ድምጺ ኣመሪካ ንሰለስተ ፖለቲካዊ ጸግዒ የብሎምን ዝበሎም ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህሉው ኤኮኖሚያውን ፖሊቲካውን ኩነታት`ታ ሃገር ኣዘራሪቡ`ሎ፡

Add a comment

ንህግደፍ ጸግዒ ገይሩ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝሓዘ ................

ንህግደፍ ጸግዒ ገይሩ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝሓዘ ዝንገረሉ ሓደ ክፋል ካብ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ስለ ዝኸደን ብዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ስለ ዝተኾነን፡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ክኣቱ ከምዘይፍቀደሉ ተፈሊጡ

Add a comment

መጻኢ ኤርትራ ኣብ ቀራና !

ኣድማሳዊ ኣተሓሳስባ ዝውንን ሰብ፡ ንርእሱ ጥራይ’ዘይኮነ ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባልን፡ ካብ ፈተንቲ  ተረኽቦታት ንምንጋፍን ቀሊል ዘይኮነ ተራ ይህልዎ። ኣብ’ዚ ዘመነ ሚለንየም ዓለምና ብትምክሕታውን ርሑቕ ዘይርኢ፡ ሃይማኖታውን ዘርኣውን ጥሩፍነታት እና ተሰብሰበ ድሕሪ ምምጻኡ፡ ብኣሸበርቲ ሓይልታት ክትህወኽን፡ ህዝብታት ኣብ ሻቕሎትን ቀስቃሲ ራዕድን ተሳጢሖም ምህላዎም መስክሩለይ ኣይ’የድልዮን።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢታት ኩናማ ግፋ ኣካይዱ

ስርዓት ህግደፍ ብዕለት 10/01/2017 ኣብ ከተማ ባረንቱ ግፋ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ፡፡ ህግደፍ ነዚ ግፋ ለይቲ ሰዓት 10፡00 ጀሚሩ ኣብ እንዳ መስተ፣ መዋፈሪ መኪናታት፣ ዕዳጋን ብምድባይ ግፋ ከም ዘካየደ ካብ መቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡

Add a comment

ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን

ኣይተዓደልናን፣ ኣይኮነን’ዶ! ተቛደስቲ እወንታውን ኣሉታውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንከውን’ስ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሽግራትና ክንፈትሕ ኣይበቕዕናን። ብዛዕባ ዓለምና፣ ዞናናን ከባቢናን ክንዋሳእ ከቶ ኣይከኣልናን። <Falsche Politik< (ጌጋ ፖለቲካ) ይብሉ ጀርመናውያን፣ ብብዙሕ ምኽንያታት ከኣ ይገልጹዋ። ጌጋ ፖልቲካ ምኽታል ንኤርትራያውን ፍሹልን ፖለቲካ ተጠጢቕና መዋጽኦ ስኢና ንነብር ኣሎና፣ ብዛዕባ ጌጋታት  ፖለቲካ ኤርትራ ዘሎኒ ውልቃዊ ርድኢት ርእሱ ዝኸኣለ መብርሂ ይቐርብ ይኸውን።

 

Add a comment

ታደሴ ጫሞ (ወዲ ጫሞ) መን እዩ?

ታደሴ ጫሞ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ፡፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ታሕታይ ጽፍሒ ተመዲቦም፡ ኣብ ልዕሊኦም ንዝርከቡ ሓለፍቲ ከይተረፈ ሂልኮፕተር ኣሲሮም ዝቅጥቅጡን ህዝቢ ካብ ዘሰራጢዩ ሓለፍቲ ሓደ እዩ፡፡ በዚ ሒዙዎ ዘሎ ሓላፍነት ብቀጥታ ምስ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ዝራኸብን መደብ ተቐቢሉ ህዝቢ ካብ ዘሳቒዩ ሓደ እዩ፡፡ ወዲ ጫሞ ንመቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ቅድሚ ምምጽኡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ተመዲቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ግፍዒ ዘውርድ ዝነበረ ሰብ እዩ፡፡ ንመሬት ኩናማ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ከም መራሒ ቦጦሎኒ እንተተመደበ እውን፡ ናይ ንኡስ ዞባ ጎኘን ከባቢኣን ናይ ጸጥታን ሚሊሻን ሓላፊ እዩ፡፡ ቀንዲ ንቁጥኡ ኣብ ዳሴ ኮይኑ፡ ናይቲ ከባቢ ኣመሓዳሪን ጸጥታን፣ ጭቃ ዓዲ፣ ሚሊሻን፣ ክ/ሰራዊት 57 ጠቂሊሉ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ፡፡ ወዲ ጫሞ ኣብ ከባቢ ዳሴ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ዝፈጸሞም ግፍዒታት ነዞም ዝስዕቡ እዮም፡-

Add a comment

ሓብሬት

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መርበብ ሓበሬታኡ ብተክኒካዊ ምኽንያት ደው ብምባሉ ንኩሎም ብጻሕቲ እቲ መርበብ ይቅሬታኡ የቅርብ። ብምቅጻል ካብ ዕለት 21 ለካቲት 2017 መርበብ ሓብሬታኡ ስርሑ ከም ዝጀምረ ይገልጽ። መልእኽቲታትኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል ጥራሕ ከትስዱልና ከም እትኽእሉ ክንሕብር ንፍቱ።

Add a comment

ከይተበሰ ዝተቖጸየ ኣረግት ሽጣራ ሻዕብያ!

"ንስራሕዘይተዓደለትሕልናንተንኮልመዘንናየቡሉን" ድዩዝበሃልሓቀይ? ኣማንብኣማንምስዛጽሑፈይክትኸይድእትኽእልምስላኢያ።

ኢሳያስቅድሚናብሜዳምስላፉብጎይቶቱተመሪሑንእንታይዕላማከምዝተሰለፈኣብብዙሕኣጋጣሚታትስለዘተገልጸነዚሓቂዘይፈልጥሰብኣሎኢልካንምእማንቁሩብኣጸጋሚይገብሮ።

እዚኾይኑእቲ፡ነዛርኹስእግሩናብቃልሲሓርነትካብዝረገጸሉዕለትጀሚሩክሳብእዛዕለትክንደይሽርሒታትብዙሕህይወትዜጋታትዝቐዘፈተንኮላትንከምዝተፈጽመኩላትናኣዳዕድዕናእንፈልጦሓቂኢዩ።

እቲዘሕዝንግን፡እዚኩሉተንኮላትንሸርሒታትንረብሓሃገርዘይኮነስንምልኽነትሓደውልቂሰብኮይኑምትራፉኢዩ።

Add a comment

ብስም ኣግኣዝያን ንመንነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ክትዘርግን ክትበታትንን ምድላይ ንጠቕሚ መን’ዩ

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ናይ ኣግኣዝያን ወለዶ ሴም ዘርእታት ( ዓሌታት) ኣለና ዝብሉ፡ ሓንሳብ ብስም ብሄረ- እግዝኣያን ሓንሳብ ብስም ትግራይ ትግርኚ፡ ሓንሳብ ከኣ ኣግኣዝያን ደሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ..ወዘተ ክንምስርት ኢና ብዝብል፡ ንዝምድና ኣይሁድነትን ክርስትናን ስነ-ምግባር (ወርቃዊ ሕጊ) ዝበሃል መበገሲ ሃይማኖታዊ ሽፋን ገይሮም፡ ንሃገራውን ዓሌታውን ባህሪያት ህዝቢ ኣግኣዝያን ንምዕቋብን መበቆል ህዝቢ ኣግኣዝያን ዘለዎም ህዝቢ ዝዕብልልዋ ሃገር ክንሰርሕ ኢና” እናበሉ ዘካይድዎ ምንቅስቓስ ኣብ መራኸቢ

Add a comment

Editorial፡ A ‘Final Solution’ for the Eritrean Kunama?

Soon after the Hitler’s German became the spearheading power in Europe, they have planned a Final Solution project against the Germen Jews be it from legislative social fabric or economic strong hold. The ‘Reichskristallnacht or the Night of Broken Glasses’ is known up to date to its entertaining mobs who attacked churches, synagogues, all Jews properties. It was a clear manifestation of genocidal activities towards the European Jews.

Add a comment

ተኣከቡ!!!!!ተኣከቡ ደኣ!!! ብሰንሰሎማይ

ተኣከቡ ደኣ ተኣከቡ ኣብ ጽላል ፍትሒ ተራኻቡ ኣብ ሱር ሓድነት ፋልኩም ሃቡ ብትግባረ ተዛረቡ ብርኽ በሉ ላዕሊ-ላዕሊ መን ኣለዋ እዛ ጠሊ ትኸሉላ ዘይቑንቁን ሕፈሱላ ሰናይ ዝኾን ጸዳል ብርሃን ወልዑላ ፡፡

Add a comment

ዞባ ንበሎ ጨንፈር ንስልቲ ጉዕዞ ቃልሰና፡ መቲሩ ክህበና ንዝደሊ ሓይሊ ኣይንቕበሎን ኢና

ቃልስና ብሰሪ ገበቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝብናን ሃገርናን ዘውርዶ ዘሎ ኣደራዕ’ዩ ተወሊዱ፡ ነዚ ሕሱም ስርዓት ንምውዳቕ ዝጠመተ ዕላማ ኣብ ቅድሚኡ ሰሪዑ ድማ ዝዓቕሙ ኣብ ሃገራዊ ዕማም ግብኡ ክገብር ከይሰልከየ ይነጥፍ፡ መተካእትኡ ከኣ ህዝቢ ዝዋንኡ ንህዝቢ ዘገልግል ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ካብ ዓመጽ ፖለቲካዊ ሽቑረራን ካብ ትሑት ቁጠባዊ ናብራን ዘገላግል ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ንምትካል ዘማዕደወ ራኢ ሓይሊ ንኽኸውን ዝተቐየሰ ድኣ እምበር ማንም ናይ ቃልሲ መደላሓቒ ንግሃድ-ሕድሪ ናተይ ኢዩ ናይ ዝበሎ ጉጭ ቃልሲ ኣይኮነን፡፡

Add a comment

7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ኣገደስቲ ውሳኔታትን ለበዋታትን ብምምሕልላፍ ተዛዚሙ።

ምልኣተ ጉባኤኛታት፡ ወከልቲ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ንምድሓን ኣብ ቅኑዕ መትከላዊ መርሆ ዝተሰረተ፡ ልፍንቲ ንምቛም ንቃለስ! ዘላቒ ረብሓታት ህዝብታትና ንምላእ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዓቕምታት ሰውራና ይጠርነፍ! ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና! ብዝብል ስትራተጂካዊ ጭርሖታትን ካልኦትን ማዕሩጉ፡ ብ17 ለካቲት 2017 ብድሙቕ ስነ-ስርዓተ ዝጀመረ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር

Add a comment

ኣይጸገብክን ዲኺ እንተበሉዋስ!

ኣይጸገብክን ዲኺ እንተበሉዋ’ስ< እንተጸገብኩስ ዋላ ዘይብትኖ< በለት ደርሆ፣ ከም ዝበሃል! ንሓንቲ መዓልቲውን ኣንጻር ወታደራዊ ስርዓት ሃገርና ብርዖም ጠሚዖም ዘይፈልጡ፣ ብህርፋን ስልጣን ዝደንዘዙ ኣካላት፣ ኣብ ምብታንን ምዝራግን ቀለሞም ዝነዞዓሎም ውሑዳት ኣይኮኑን። ብሰንኪ ፍሹል ኣመራረሓን ፍሽለቱ ምቕባል ዝሓንገደን ጉጅለ፣ ውድብ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ምንባሩ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ሕቡእ ኣይነበረን። የግዳስ ሳላ ሓያል መኸተ ኣባላቱን ቅኑዓት ላዕለዎት ካድራቱን ኣብ ሓጺር እዋን ዳግመ ስርረዓቱ ብምሕያል ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ’ዩ። ብኡ መሰረት መብዛሕትአን ዞባታት ጨናፍራትን መርገጸንን ደገፈንን ብዕሊ ከም ዘነጸራ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ መርበብ ሓበረታታት ተኸታቲሉዎ እዩ። ጉጅለታትን ጨናፍራት አውሮጳ ብርዱእ ምኽንያታት ጊዜ መጢጠን ምንባረን ኣይሰሓትን። ድሕሪ ዓሞቕቲ ክተዓትን ምርድድኣትን ውዳቤኡ ናብ ደረጃ ዘባ ድሕሪ ምስግጋር፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ ኤውሮጳ 14 የካቲት 2017 መርገጹ ዘነጽር መግለጺ ኣውጺኡ ምንባሩ ይዝከር።

Add a comment

7ይ ርእሳ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ መንጎ ክልተ ኣፈ-ሙዝ !

ብኣስካሕካሒ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ፣ ባህሪሮም ናብ ስደት ከምርሑ ዝፈትኑ ጩቁናት ዜጋታትና፣ ብዘሰቅቕ   ኣገባብ ኣብ ጓል መረብ ( ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ) ብሓይሊ ኣፈ-ሙዝ ይኽተሩ። ኣብ’ቲ ናብ ዕለት 11 / ለካቲት / 2017 ዘውግሐ ለይቲ፣ ኣስታት 190 ዝኾኑ ዜጋታትና  ናብ ኢትዮጵያ ንምስጋር ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ፡ ጃንዳ ሰራዊት ህግደፍ  ኣብ ወተሃደራዊ ድብያ  ብምእታውን ኣድራጋ ጠያይቲ ከም ዝተኮሰሎም እሙናት ምንጭታትና ሓቢሮም።

Add a comment

ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣሉታዊ ምዕብልናኡን ኣብ ኤርትራ ዘሕድሮ ጽልዋን።

ክቡራት ተኸታተልቲ (ነበብቲ) ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ውድባዊ ሸንኮለልን ህንክያ-ሃብያ ከም ዝቐነናን ኣይሰሓትን። ውድባዊ ምትሕስሳባት ጉቡእ ይኹን እምበር ጸገምና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ብዓብይኡ እስትራተጅካዊ ጸገም ኣሎና። ምናልባት ባሕሪ ኣሎና- ጸጋታት ከርሰ መሬት ኣለዉና ክንብል ዝይንጭብጦ መኽሰብ ካብ እንሓልም መዋእል ኮይኑ’ሎ። እስከ ብሓፈሽኡ ከቢቦሙና  ዘለዉ ጸላእትና ብልቦና ነስተባህል። ናይ ሎሚ ጽሑፍ ነዚ ዘቶኮረ ክኸውን እዩ’ሞ ሓሳባትኩም ኣንብሩሉ!!

Add a comment

'ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ንምውሳን ዘኽእል መፅናዕቲ ተኻይዱ ኣሎ' ቀ/ሚ ኢትዮጵያ

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ

እቶም ቀ/ሚ ‘ሃገሮም ነቲ ደውታ ንምፍታሕ ባዓል 5 ነጥቢታት እማመ ሰላም ሓንጺጻ ተደጋጋሚ መጸዋዕታ ከምዘቅረበት። ከምኡውን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ኣብ ምሃብ ከምዝጸንሐትን’ ጠቂሶም። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግና ይብሉ እቶም ቀ/ሚ፣ እቲ መፅናዕቲ ብዕምቈት ምስተዘተየሉብደረጃ ፖሊሲ ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ’ ኢሎም። ጽጹይ ሓበሬታ ግና ኣይወሰኹን።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ - ብሪጣንያ

ዝኽሪ ስዉእ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣብ ከተማ ሎንዶን - ዓባይ ብሪጣንያ

Add a comment

ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ኣብ ክሊ ናይ ህዝብታትና፡ ተባራዕትን እዋናውያንን ሕቶታት፡ ዝተመስረቱ ዕላማታትን መትከላትን ዝተሓንገጠ፡ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ንምድሓን ንቃለስ!! ኣብ ትሕቲ ዝብል ማእከላይ ጭርሖን፡ ካልኦት እዋናውያንን ስትራተጂካውያንን ጭርሖታት ማዕሪጉ ክጋባእ ዝቐነየ፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ፡ መደብ ዕዮ፣ ሕገ ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ሓንጺጹ፡ ኣባላት ማ/ሽማግለ መሪጹ ብዓወት

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ገኒኑ ዘሎ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕሰም፣ ብዝሒ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕን ልመናን ይዋፈሩ

Underage2

ኣብ ኤርትራ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕሰም፣ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢርሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ብዝሒ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕን ልመናን ተዋፊሮም ከምዘለዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ፣ ምውፋር ቆልዑ ኣብ ልመናን ናይ ጉልበት ስራሕን፣ ውጽኢት ናይቲ ኣለይቲ ስድራ ዝኾኑ ኣቦታትን መንእሰያትን፣ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍርታት ሚሊሻን ተጸሚዶም ምህላዎም ምዃኑ እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም።

Add a comment

ደምዳሚ ኣዋጅ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ድሕሪ-ቀትሪ 17 ለካቲት 2017: ወከልቲ መሓዙት ውድባትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ብጉጅለ ባህሊ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ተሰንዩ ብድምቀት ተኸፊቱ። ፈለማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ጸብጻብ ንጥፈታታ ኣቕረበት፡፡ ብምቕጻል፡ ወከልቲ መሓዙት ውድባት፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ጠመተ ሂቡ ክርእዮም ዘለዎ እዋናውያንን ስትራተጂካውያንን ጉዳያት ኣልዒሎም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም፡፡ ንጉባኤና ድማ፡ ዓወት ተመንዮም። ኣቦ-መንበር ውድብ ድማ፡ ነቶ

Add a comment

ቅኑዕ ሓበረታ ምዝርጋሕ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ናይ ህዝቢ መሰል’ዩ

ኣብ’ዚ ዘለናዮ እዋን ናይ “ተክኖሎጂ” ምዕባለ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ኣሎ። ዝዀነ ይኹን ሽግር መፍትሒ ስለ ዝጠልብ፣ በብግዜኡ ንእኡ ዝኸውን “ተክኖሎጂ” ይመሃዝ፣ እቲ ምህዞ እምበኣር ቀጻሊ ከም ዝዀነ ብሩህ’ዩ። ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሓበረታ ምምሕልላፍን ምዝርጋሕን ዝምልከት “ተክኖሎጂ” እንተርኣና ድማ ቅድሚ ሕጂ
ብቅልጣፌኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ናብ ም

Add a comment

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ገዲም ተጋዳላይ ዓብደላ ኦና መሓመድ ኢብራሂም (ብዓብደላ ሹም ዝፍለጥ)፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፣ ካብ መደበር ስደተኛታት ኡም ገርጉር መጺኡ ኣብ ከተማ ካርቱም ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብዓርቢ ዕለት 17 ለካቲቲ 2017 ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈሊዩና። 

Add a comment

ስካሪኮ3

ንሓደ ንደርሆ ምሕራድ ዝኸውን ጭካነ ዘይብሉ ሰብ፤እንተዳኣ ኣብ ኣእምርኡብሾቨንያ ዝተላዕጠጤ ጽልእን ፍርሕን ክትዘርእ ኪኢልካ ቀታሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቀታትላ ዘኽፈኤ ሰብ ንምግባሩ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን።

Add a comment

‘’ዳስ ሓሙስ’’ ዝተባህለ ፖሮጀክት ኣባይቲ ህግደፍ ገንዘብ ንምድላብ ዝጥቀመሉ ውጥን ኢዩ !!

ስርዓት ህግደፍ፣ መብዛሕቲኦም ደገፍቱ ንዝኾኑን፣ 2% ንዘማልኡን፣ ኣብ ወጻኢ ንዝቕመጡ ኤርትራውያን፣ ብትካላቱ ገይሩ፣ ኣብ መንጎ ማይ ጭሆትን ቀሓውታን ዝርከብ ሰፈር፣ ኣባይቲ ክሰርሓሎም ኢየ ብዝብል፣ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዘበገሱ ብ“ዳስ ሓሙስ” ዝፍለጥ ፕሮጀክት ኣብ  2015 ክውዳእ ተባሂሉ’ኳ እንተ ነበረ፣ ገንዘቡ ተኸፊሉ ከብቅዕ ክሳብ ሕጂ ተወዲኡ ዘይምህላዉ ዓቢ ናይ ሕቶ ምልክት ኣንቢሩ ኣሎ ክብሉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብስእሊታት ኣሰኒዮም ኣብ ዝሰደድዎ ጸብጻብ ኣፍሊጦም።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጨንፍረ ካናዳ

ተጋዳላይ ዓብዱ ዑመት፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፣ ብዕለት 12 ለካቲት 2017  ኣብ ከተማ ሙንስተር ሃገረ ጀርመን፣ ዓሪፉ ምስ ሰማዕና ዓሚቊን መሪርን ሓዘን ተሰሚዑናንክብርቲ በዓልቲ ቤቱን ንክቡራት ደቁን ንኹሎም ስድራ ቤትን፣ ብፍላይ ድማ ንብጻይና ዓብደላ ዑመር፣ ከምኡ’ውን ንኩሎ ሃገራውዊ ተቓላሳይ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃብኩም ንብል። ንሓውና ዓብዱ ዑመር ድማ ልዑል ፈጣሪ ኣብቲ ሰፊሕ ገነቱ ይቀበሎ።

 

Add a comment

ንጽግዕተኝነት ጉልባቡ ቀሊዑ ዝተቐበለ ነውራም ስርዓት።

ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘይተነግረ ደኣምበር ዘይተገብረ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ግፍዕታት የለን። እዚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ከም’ዚ ሎሚ ሓቀኛ ደርባዊ ፖለቲካዊ መንነቱ ከይተቓለዐ፡ ብነጻነትን ነጻነታዊ ተጋድሎን ዘይባህሪኡ ተላቢስሉ ኣብ ዝነበረ መድረኽ፡ ገለ ብግዝያዊ ስምዒት፣ ገለ ብፖለቲካዊ ግርህና፣ ገለ ከኣ ምስናይ ስኽፍታኡ እስከ ኣይንተሃወኽ፣ ግዜ ንሃቦ፣ እስከ ንጸመም ንተዓገስ፣ ንፋስ ኣይነእቱ ብዝብል ብሱል ሓላፍነታዊ ልቦና፡ ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ደገፍ ነይርዎ።

Add a comment

ዲ.ሞ.መ. ኤ. ግ ንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ / ሕድሪ ጨንፈር ጀርመን

መርድእ  ተጋዳላይ  ዓብዱ ዑመር  ምስሰማዕና: ሰንቢዳና  መሪር ሓዘና  እንዳገለጽና:ንነፍሃ-ሄር ዓብዱ መንግስተሰማይ  የዋርሶ:ንምሉኣትስድራቤቱ ጽንዓት  ይሃብኩም እንዳ በልና ናይሓዘን  ተኻፈልቲ  ምዃና  ንገልጽ  ::

Add a comment

ንጽግዕተኝነት ጉልባቡ ቀሊዑ ዝተቐበለ ነውራም ስርዓት።

ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘይተነግረ ደኣምበር ዘይተገብረ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ግፍዕታት የለን። እዚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ከም’ዚ ሎሚ ሓቀኛ ደርባዊ ፖለቲካዊ መንነቱ ከይተቓለዐ፡ ብነጻነትን ነጻነታዊ ተጋድሎን ዘይባህሪኡ ተላቢስሉ ኣብ ዝነበረ መድረኽ፡ ገለ ብግዝያዊ ስምዒት፣ ገለ ብፖለቲካዊ ግርህና፣ ገለ ከኣ ምስናይ ስኽፍታኡ እስከ ኣይንተሃወኽ፣ ግዜ ንሃቦ፣ እስከ ንጸመም ንተዓገስ፣ ንፋስ ኣይነእቱ ብዝብል ብሱል ሓላፍነታዊ ልቦና፡ ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ደገፍ ነይርዎ።

Add a comment

ፍልልያትካ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጥኻ ንምምሕዳሩ ጽጻዕርታት ምግባር ደኣምበር ብጥሪኡ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ምምሕልላፍ’ሲ ሓላፍነታዊ ኣይኮነን።

ክብርን መጎስን ይብጸሓዮም ነዞም ፍልጠቶም፡ ጉልበቶምን ግዜኦምን ከይቆጠቡ፡ ነዚ ምዕቡል መራኸቢታት ዝፈጠሩ ተመራመርቲ፡ ዘለናዮ መድረኽ መድረኽ መራኸቢታት’ዩ እንተበልኩ ካብb ሓቂ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን። ኣብ ዝርዝሩ ከይኣተኹ ብጥቕልሉ ኣብ መራኸቢታት ዝምደብ ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ኣገልግሎቱ ድማ ብተመሳሳሊ ብዙሕ’ዩ።

Add a comment

ህዝባዊ መኸተ፡ ብዋጋ መን ንረብሓ መን’

ከም ንቡር ሓደ ዝኣረገ ዓመት፡ ብሓድሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ መንግስታት ንህዝብታቶም ሓደስቲ ፖሊሲታት፡ መደባት ዕዮ ዕማምን ናይ ተግባር መምርሒታትን ሒዞም’ዮም ብትሕትና እንቋዕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብጸሓና፡ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላምን ዕቤት ዓመት ይግበረላ ዝብል ሰናይ ትምኒት ብምቕራብ፡ ናብ ዝርዝር ሓበሬታ ምሃብ ዝኣትው። ስምዒታትን ተስፋን ህዝቦም ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፡ ብህድኣትን ሓላፍነትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዝናዮም መደባት ከምዝ ከምዝን ይመስሉ ነይሮም፡ ኣብ እከለ ከም’ዚ ኣዐዊትና፡ ኣብ ገለ ኣፋሪቕና፡ ኣብ ገለ ከኣ በዚ ምኽንያት ተዓናቒፍና እናበሉ ይሕብሩ።

Add a comment

ኣብ ድሮ ናይ’ቲ ኣብ ላ ቫሌታ (ድሴት ማልጣ).............

ኣብ ድሮ ናይ’ቲ ኣብ ላ ቫሌታ (ድሴት ማልጣ) ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኤውሮጳ ብኣህጉራውያን ውድባት ዩ ኤን ኤች ሲ ኣርን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ዝቐረበ ሓባራዊ ጻውዒት
ካብ እንግሊዘኛ ዝተተርጎመ፡
ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሊቢያ ይኹን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን እናኸፍአ ይመጽእ ከም ዘሎ ከነዘኻኽረኩም ንድሊ። ህይወት መሳኪን ንከንቱ ይጥፍኣ ኣሎ። ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ህይወት ምድሓን ስለዝኾነ፡ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩነታት ብልክዕ ገምጊምኩም ኣብ ምድሓን ህይወት ክትጓየዩ ብጥብቂ ንላቦ። ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኣየና ጉዳይ

 

Add a comment

ተጋዳላይ ዓብደላ ሹም ተሰዊኡ

ዓብደላ ኦና ሙሓመድ ኢብራሂም ፣ ብዓብደላ ሹም ዝፍለጥ ገዲም ተጋዳላይ ብዕለት 17/2/2017 ኣብ ካርቱም ተሰዊኡ ። ስዉእ ምቕማጡ ምስ ስድራኡ መደበር ስደተኛታት ኡም ጉርጉር ኮይኑ ብዝሓደሮ ሕማም ነዊሕ ክሳቀ ድሕሪ ምጽናሑ ንሕክምና ንካርቱም ምስ ከደ እዩ ኣብኡ ተሰዊኡ ።

Add a comment