ትራንስ ሳይባርያ'ዶ ወይስ ብትኮ?

ኣብ ውግእዩ ተሰዊኡ ናይ ብሓቂ ኣብ ውግእዩ ውግእዩ ብረሻራሻ ብርሑቕ እቶም ዳሕረዎት ዝነበሩ ብረሻራሽዩም ሃሪሞሞ............።

Add a comment

ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጃምላ ዝተቐዝፍሉ፡ መበል ሳልሳይ ዓመት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ይዝከር ኣሎ።

ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ማለት ብ3 ጥቅምቲ 2013 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ንምስጋር  ኣብ  ዝጎዓዝሉ  ዝነበሩ  ወቕቲ፡  ብዘጋጠሞም  ሓደጋ  ኣብ  ማያት  ላምፐዱሳ  ልዕሊ  300  ህይወት  ሰብ ብጃምላ ከም ዝተቐዝፈ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ግዱሳት ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ምድላዋት ብምግባር ይዝክርዎም ከም ዘለዎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

Add a comment

ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 49 ዝጀመረ ሕቶ ደሞወዝ ብናህርን ወጥርን ናብ ካልኦት ኣሃዱታት ይልሕም፡

ህግደፍ ንልዕሊ 17 ዓመት ዝዕድሜኦም መንእሰያት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ናብ ማኣዲ ባርነት የሰልፍ። ቅጥዒ ዘለዎ ምዕሩይ ምሕደራ ክኽተል ዓቕምን ብቕዓትን ዘይብሉ ስርዓት ህግደፍ፡ ብሰንኪ ዝኽተሎ ተሓታትነት ዘይብሉን
ሓላፍ-ዘላፍ ኣካይዳን፡ ብኹሉ መሓውራቱ ተዳኺሙ’ኳ እንተሃለወ፡ ነቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሚዛናዊ ኣሰራርሓ ኣይኽተልን፡ በዚ መሰረት ኣብ’ዘን  ዝሓለፋ  ውሑዳት  ኣዋርሕ  ኣብ  ምኒስትርታት(ካብ  ሚኒስትሪ  ምክልኻል  ወጻኢ)  ብኸፊል  ዝገበሮ  ወሰኽ  ደሞወዝ  ኣብ ኣሃዱታት ክፍለ-ሰራዊት 49 “ንምንታይ ንዓና’ኸ ወሰኽ ደሞወዝ ዘይግበረልና?” ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ድሕሪ  ምቕናይ፡ ናብ ካልኦት ክፍላተ-ሰራዊት  ልሒሙ  ኣብ  ክፍለ-ሰራዊት  27  ነቲ  ዝወሃቦም  ዝነበረ  ወርሓዊ  ደሞወዝ  ናብ  ዘይምቕባል  ኣድማ  ዓሪጉ  ምህላዉ፡ ምንጭታትና  ሓቢሮም።  እቲ  ክሳብ  ብደረጃ  መራሕቲ  ብርጌዳት  ዝተላዕለ  ሕቶ  ኣብ  ክፍለ  ሰራዊት  39ን  ክፍለ-ሰራዊት  29ን’ውን ዝተላዕለ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ስርዓት ነቲ ምልዕዓል ንምዝሓሉ  ከም’ቲ ልሙድ ውሽጣ ውሽጢ ኣብ ምፍርራሕን ንገለ ኣዘዝቲ ኣብ ምጥባርን ተዋፊሩ ከምዘሎ’ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

Add a comment

ኣገዳሲ ዕድመ ንህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ሳንድየጎ ካሊፎርንያ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ኣቲናዮ ዘለና ናይ ቃልሲ መድረኽን ኣገጣጥምኡን ብዝምልከት ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳልዩ ንምይይጥ ይዕድም ኣሎ። እዚ ብኣቦ መንበር ኤስደለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝምራሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብዙሕ ናይ እዋኑ ኣካታዒ ነጥብታት ዝድህስስ ኮይኑ ህዝቢ “ይለዓል-ይወደብ-ይተዓጠቕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ቅኑዕ ናይ ሓድነት ኣንፈት ብምኽታል ቃልስና ጸረ ናይ ሓባር ጸላኢ ዝኾነ ህግደፍ ንምቕናዕ ዝዕላምኡ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።

Add a comment

ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

ብ ዝሓለፈ ሓምሻይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ሰባት ክንዲ ዝኾነ ሕቶኦም ፍትሓዊ ይኹን ንሳቶም’ውን ውፉያት ይኹኑ፡ ብከመይ  ዝበለ  ጥበብ  ናይ  ቃልሲ  ከዕውትዎ  ከም  ዘለዎም፡   እቲ  ቀዳማይ  ዕማም  ብዓወት  ምስተፈጸም  ብምንታይ
ከውሕስዎ ከም ዝግባእ ድልዱል ፖለቲካዊ ዕጥቂ እንተዘይብሎም፡ ብክንድቲ ኣብ ዓውደ ኲናት ዘርኣይዎ ተወፋይነት ህዝቢ  ዘርብሕ  ለውጢ  ከመዝግቡ  ከምዘይኽእሉ፣  ስለዚ  ከም’ቲ  “ቅድሚ  ምራኽ  መስከብ”  ዝበሃል፡  ፖለቲካዊ  ኣንፈት
ደዋዊስካ  ንሕና  ናይ  ዘረባ  ኣይኮናን   ናይ  ተግባር  ኢና   እናበልካ  ሰብ  ዝተባህሎ  ጥራሕ  ክፍጽም   ናብ  ወተሃደራውነት ዝዘንበለ  ድልውነት  ክህልዎ  ምግባር  ዘነይት  ኣይኮነን  ኣብ  ዝብል  ምስ  በጽሐ’ዩ  ተቛሪጹ  ነይሩ።   መቐጸልትኡ   ቀጺሉ
ክቐርብ’ዩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና።
ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት
ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል

Add a comment

ንህዝቡ ብምሽጋር ዝልለ ስርዓት

ሎሚ  07 /  ጥቅምቲ  / 2016  እቲ  ንዜገታቱ  እልቢ  ሽግራት  ብምድርዳር  ፍስሃ  ዝስምዖ  ስርዓት  ህግደፍ፡  ዳርጋ  ኣብ  ሙሉእ  ከተማታት ኣውራጃ  ሰራየ  ብፍላይ  ዓድኳላን  መንደፈራን  ከም’ውን  ኣብ  ርእሰ  መዲናታት  ኤርትራ  ዝኾነት  ከተማ  ኣስመራ  ሓያል  ግፋ  ክገብር ከምዝወዓለ  ምንጭታት  ግሃድኤ-ሕድሪ  ካብ  ውሽጢ  ኤርትራ  ይሕብሩ  ኣለዉ፡፡  ስርዓት  ህግደፍ  ንደረጃታት  ትምህርቲ  ገደብ  ብምግባር ልዕሊ  17  ዓመት  ዝዕድሚኦም  ዜጋታትና  ካብ  11  ክፍሊ  ንታሕቲ  ክመሃሩ  ከምዘይፍቀደሎም  ብመምርሒ  ደረጃ  ናብ  ኩለን  ኣብያተ ትምህረቲ  ሃገርና ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብምጽንሑ እቶም ዕድሚኦም ኣብ  ክሊ እዚ  ዝተጠቕሰ ዕድመ ዝጸንሑ መንእሰያት ቀንዲ ግዳያት ናይ  እዚ  ግፋ  መዓልቲ  ኮይኖም  እኩዋ  እንተወዓሉ፡  እቲ  ግፋ  ግን  ብኣልማማን  ብዘይ  ምጽራይን  ንኹሉ  ዘጠቓለለ  ምኹዋኑን  እቶም ዝተገፈፉ ዜጋታትና ድማ፡ ካበየ መአዝኑ ናብ ዓድኣበይቶ ይጓረቱ ምህላዎምን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ወሲኹ የነጽር፡፡

Add a comment

ኣብ ዝሓለፈ 9 ጥቕምቲ 2016 ስርዓተ ቀብሩ ዝተፈጸመ ኣምባሳደር ስርዓት ህግደፍ ግርማ ኣስመሮም ምኽንያት ኣማውታኡ ንሰባት የዛርብ ኣሎ።

ካብ  እሙናት  ኣገልገልቲ  ኢሳያስ  ሓደን  ገዲም  ተጋዳላይን  ዝነበረ  ግርማ  ኣስመሮም፡  ኣብ  ዝተፈላለየ  ጽፍሒ ስልጣን  ኮይኑ  ዝሰርሐ  ሓደ  ካብ’ቶም  ኣለው  ዝበሃሉ  ናይ’ቲ  ስርዓት  ዓበይቲ  ኣምባሳደራት  ክንሱ፡  ሕማሙ፡ ዝተገብረሉ  ሕክምናዊ  ክንክን  ኮነ  ወግዓዊ  ኣፈጻጽማ  ስነ-ስርዓት  ቀብሩ  ሕቶታት  ዘልዕል  ግሉጽነት  ዝጎደሎ ምልክታት ከም ዝተዓዘቡ ኣስማቶም ክግለጽ ዘይደለዩ ኤርትራውያን ካብ ዱባይ ሓቢሮም።

Add a comment

መወዳእታ ዘይብሉ መጀምርታ

መጨረሽታ ተሳኢኑዎ እቲ መጀመርታ

ኮይኑ መወዳእታ ዘይብሉ መጀመርታ

ሰጊርካዮ ቁሪ ነጸላ ዘይብልካ ወይ ኮበርታ

ብጻሓይ ተለብሊብካ ብሃልሃልታ

ኣየ ኣማውታ ዘይብሉ መሰታ

ወርቃዊ ታሪኽካ ኮይኑ መመኽኔታ

Add a comment

ሓበሬታ

መሪሕነት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ንህሉው ኩነታት ኤርትራን ጂኦ ፖለቲካዊ ጽልዉኡን። ኩነታት ዯምበ ተቓዉምን ምዕባሌታቱን። ምስ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝግባእ ዝምድናን ካልእ ኣገዯስቲ ኣርስታትትን፡ ብቓለ መጠይቕ ሰፊሕ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም ንህዝብና ንሕብር። ካብ ህዝቢ ዝመጹ ሕቶታት ስለዝምልሹ ድማ ዝኾነ ሰብ ሕትኡ በዚ ኢመይል ክሰድድ ነተባብዕ።

Add a comment

1 ጥቅምቲ 2016

ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ንስለቲ ተኣኪብናሉ ዗ለና ቅደስ ዕላማ ክትብሉ ግዛኹም፡ ጉልበትኩምን ንዋይኩም ዜሃብኩም ኩሉኹም ልባዊ ምስጋናይ እናኣቕረብኩ ኣንቋዕ ዯሓን መጻእኩም እብል። ቅዴሚ ሕጂ ከምዙ ናይ ሎሚ ዜኣመሰሉ ሓሳብ ንሓሳብ ተቐባቢልና ዜሓይሽ ንምግባር ዜዕላምኦም ንኣሽቱን ዒበይትን ኣኼባታት ተኻይድም እዮም- ገናውን ብዘሓት ክስዕቡ እዮም። እዙ ናይ ሎሚ ኣኼባ ንሕና ዜዒዯምናዮ ስለዜኾነ ጥራሕ ነቶም ዜሓለፉ ኩሎም ኣይነናኣእሶምን ኢና።

Add a comment

መደብ 2017 ይቀላቐል ኣሎ

ምዱብ ወጥን ንሕከትና ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተተለመ ኾይኑ በብግዜኡ ነዚ ዘፍሸሉ ታሪኻውያን ጽኑዓት ኣቦታት ነይሮሙና እዮም፡ ሳላኦም ከኣ ካብ ተፈጥሮና ክሳዕ ሕጂ ኤርትራውያን ንጽዋዕ ኣለና....  ጽባሕከ?... መን እዮም ክጽውዑ ወለዶና?

Add a comment

ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

ዝኸበርኩም  ሰማዕትና፡  ኣብ  ቀዳማይ  ክፋል  ናይ’ዚ  ጽሑፍ’ዚ፡  ንሕና  ኤርትራውያን  እንክቕድም  ካብ  ዝኾነ ሰብኣዊ  ፍጡር  ዘይንበልጽ፡  ካብ  ዝኾነ  ሰብኣዊ  ፍጡር  ድማ  ዘይንንእስ  ማዕረ  ኩሉ  ሰብኣዊ  ፍጡር  ኢና።ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ስርዓታት ዝጸናሕና ምዃና፡ እቶም ገዛእቲ  ስርዓታት ብዓቐኑን መልክዑን ዝፈላለ፡ ብኣወንታን  ኣሉታን  ዝግለጽ፡  ውርሻታት  ዝገደፉልና  ምዃኖም፣ኤርትራዊ  ሃገርነት  ኣብ  ካርታ  ዓለም ክሰፍር ዝገበረ፡  ኤርትራዊ  ዓቕሚ  ዘይኮናስ  መግዛእቲ  ጣሊያን  ብምዃኑ፡  ዓንዳሪ  ወተሃደራዊ  መንግስቲ  ህግደፍ ኣምለኽቱን ወድዓውያን ተሓባበርቱን  ልክዑ ብዝሓለፎ ንሕና ዘይከም ካልኦት እናበሉ  ክነብሑ ምስ ምንታይ ይቑጻር?

Add a comment

ምስጢራዊ ዲፕሎማሲ ንህዝቢ ዝጎድእ ‘ምበር ንህዝቢ ዝጠቅም ትሕዝቶ የብሉን።

ኣብ  ዝኾነ  ዓውደ  ስራሓት፡  ሕጋውነት፡  ግሉጽነትን ተሓታትነትን  ከይህሉ  ዝድልዩ  ሰባት  እንተደኣ  ሃልዮም  ገለ ሕቡእ  ነገር  ኣሎ  ማለት’ዩ።  ብፍላይ  ኣብ  ፖለቲካዊ  ውድባትን  መንግስታትን  ሕጋውነት፡  ግሉጽነትን ተሓታትነትን  ከይህሉን  ከይስረሓሉን  ዝዕንቅፉ  ሰባት  ወይ  ኣካላት  ምስ  ዝህልው  ፖለቲካዊ  ትርጉሙ ከቢድ’ዩ።  ሳዕበኑ  ከኣ  ኣዕናዊ’ዩ።  ኣይኮነን  ኣብ’ዚ  ዓውዲ’ዚ፡  ኣብ  ናይ  ንግዲ  ሸቐጣት’ኳ  ዘይሕጋዊ  ወይ ኮንትሮፓንዳዊ  ንጥፈታት  እንተሳዕሪሩ፡  ኣብ  ቁጠባ  ሃገር  ክሳብ  ክንደይ  ሃሰያ  ከም  ዘስዕብ  ንምርዳእ፡  ተወሳኺ ተንታን ዘድልዮ ኣይኮነን።

Add a comment

ክንዳኻ ዘይኣኽላ ብኣኻ ይውዕላ

ክንዳኻ ዘይኣኽላ ብኣኻ ይውዕላ ኢዩ ነገሩ ብኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝተጻሕፈ ኣብ ጀበርቲ ዶት ካም ዝተለጠፈ ጽሑፍ ምስ ረኣኹ ገሪሙኒ ። ክንዳኻ ዘይኣኽላ ብኣኻ ይውዕላ ድማ ኢለዮ ኣሎኹ። እዚ
ብስም ኣሰናዳኢት ሸማግላ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤስደለ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ደንቨር ካሎራዶ ናይ ሰለስተ መዓልቲ፡ ዕዉት ዓውደ መጽናዕቲ ኣካይዱ ኢዩ እሞ ከመይ ጌርና ነተሓናኹሎ ብዝመስል ናይ ሃታሃታ ኣካይዳ ኣብ መሪሕነቱን ኣባላቱን ናይ ጸለመ ዘመተ ምክያድ፡ ንዘይፈልጥ ንምድንጋር እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝፈልጡናን ኣብ ኣባላትናን ክንድጣፍ ዝኸውን ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን የለን። ደጋጊምና ከምዝገለጽናዮ ውድብ  ኤስደለን ኣባላቱን  ካብ ሕጂ ንደሓር ምሳኻትኩም እናተቖራቖስካ ዝመጽእ ለውጢ ከምዘየለ ብምእማን ነብስና ሰሪዕና ክንቃለስ ከምዘሎና ኣሚና ውሳኔ ኣሕሊፍና ኢና።

Add a comment

ኣብ ሆላንድ ኣብ ናይ ትርጉም ስራሕ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰለስተ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ስራሕ ተባሪሮም

ኣብ  ሆላንድ  ምስ  ዝርከብ  ኤምባሲ  ስርዓት  ህግደፍ  ማይን  ጸባን  ኮይኖም፡  መዓልታዊ  መደባት  እናተዋህቦም፡ ኣብ’ታ  ሃገር  ንዝኣትው  ኤርትራውያን  ስደተኛታት  ዝህብዎ  ሓሳባት  ብምጥምዛዝ፡  ንድሌትን  ዕላማን  ህግደፍ ብዘገልግል  እናተርጎሙ  ንክፍሊ  ኢምግሬሽን  ሆላንድ  ከደናግሩ  ጸኒሖም  ዝተባህሉ  ሰለስተ  ኤርትራውያን ብቐጥታ ካብ ስራሕ ከም ዝተባረሩ ምንጭታት ካብ’ቲ ቦታ ሓቢሮም።

Add a comment

መደብ 2017 ይቀላቐል ኣሎ ህጹጽ ጻውዒት

ንሕና ኸክንዳኡ ንዘርይ.... ንሱኸኣ!... መወሃህድቱ  የለልይ፡  ከም ዝበለ ዝተገረመ ሰብ...እዚ ሕጂ ኣብ ዝባንናን ኣራእስናን ገፊዑ ደሪዑና ዘሎ ጥልመትን መጻኢ ውጥናቱን... ህዝባዊ ሓይልታት ምውጻእ ሓርነት ኤርትራ ካብ መሰንገል ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፈንጪሉ ኽንቐሳቐስ እንከሎ፡ ከም ውጹዕ ወገን ገምጊምና ንምዕባዩን ምሕብሓቡን ብዙሕ ተጓይናስ ኣብ ሓጺር እዋን... ገዚፍ ሓይሊ ንኽበቅዕ ኣባጺሕናዮ።

Add a comment

ቶሮንቶን ከባቢኣን

ኣብቲ ኒውዮርክ ጥቅምቲ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ክጻተፉ ትደልዩ ወይድማ ክትሕግዙ ትደልዩ ካብ ቶሮንቶን ከባቢኣን

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፣

ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ካብ ዕለት 27 መስከረም ክሳብ 2 ጥቅምቲ 2016 ኣብ ዘሎ ግዝያት፡ ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት፡ ብመንጽር ዝካየድ ዘሎ ደምክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ይመስሉ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

ኣኼባ ተቓለስቲ ንፍትሒ ኒው ዮርክን ከባቢኣን (NY, NJ &CT)...........

ኣኼባ  ተቓለስቲ  ንፍትሒ  ኒው  ዮርክን  ከባቢኣን  (NY, NJ &CT)  ንዕለት  23  ጥቅምቲ, 2016  ልክዕ  ሰዓት 2:00 ድ.ቀ. ክልተ ኣጀንዳታ ንምዝታይ፡

Add a comment

ብግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ኣብ ሃገረ ሲውዘርላንድ ከተማ ሉዘርን ኣገዳሲ ህዝባዊ ሰሚናር ተኻይዱ።

እቲ ኣቀድም ኣቢሉ ብመራኸቢ ብዙሃን ተሓቢሩ ዝነበረ ህዝባዊ ሰሚናር ብዕለት 01/10/2016 ኣብ ሃገረ ሲውዘርላንድ ከተማ ሉዘርን ከምዝተኻየደ ካብቲ ቦታ ዝመጸና ርጡብ ሓበሬታ የረድእ።
እቲ  ብ ብጻይ  ፍስሓጽዮን ገብረ  ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ወኪል ክፍሊ ውደባን ወጻኢ ጉዳይን ዞባ ኤውሮጳ ግሃድኤ-ሕድሪን ብብጻይ በርሀ ተኽልዝጊ ኣባል ኣሳናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ግሃድኤ-ሕድሪን ዝተማእከለ ኣገዳሲ ሰሚናር፡ ውሽጣዊ ኩነታት ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ ከምኡ ውን ሓፈሻዊ ኩነታት ደንበ ተቓውሞን ኣመልኪቱ ዝዘተየ ሰሚናር ምንባሩ ውሃብ ቃል የረጋጊጽ

Add a comment

ግሃድኤ-ሕድሪ ዞባ እስራኤል ሰሚናር ኣካይዱ፡

ነቲ ዞባ ወኪሎም ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝሳተፉ ኣባላት መሪጹ። ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ዞባ እስራኤል ዕዉት ሰሚናር ኣኻይዱ፡ ግሃድኤ-ሕድሪ ንካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ይቀራረበሉ ኣብዘሎ እዋን ብዕለት 15 ጥቅምቲ 2016 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ሰሚናር ናይ’ቲ ዞባ፡ ቀንዲ ዛዕብኡ ኣብ ቅድመ ምድላው ውድባዊ ጉባኤ ዘተኮረ እዩ ኔሩ።

Add a comment

ህዝቢ ዓድቐይሕ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ብቓልዕ ደጋጊሙ ይምክት

ዝሓለፈ ዓርቢ 30 / መስከረም / 2016 ንህዝቢ ከተማ ዓድቐይሕ ኣኼባ ክገብሩሉን መምርሒ ከውሩዱሉን ዝተላእኩ ካድራት ስርዓት ህግደፍን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ብህዝቢ ከተማ ዓድቐይሕ ተቓዉሞ ኣጌዋኒፉዎም፡፡

Add a comment

ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

ዝኸበርኩም ተኸታታልትና፡ ኣብ ዝሓለፈ ራብዓይ  ክፋል ናይ’ዚ  ተኸታታሊ ጽሑፍ’ዚ ኤርትራ  ብሓቂ ናይ ሰላምን  ደሴት’ያ፡  ብዘይዝኾነ  ግዳማዊ  ሓገዝ  ርእሳ  ክኢላ  ትኸይድ  ዘላ  ሃገር’ያ፡  ኣብ  ኤርትራ  ዝልምን  ኮነ ብጥሜት ዝመውት ሰብ የለን። ግርጭት የለን።  ስርቂ’የለን።  ኣብ ዘን ልዕል ክብል ዝተገልጻ ሃገራት ዝፍጸም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትኮ ዘስካሕክሕ’ዩ።

Add a comment

ብምኽንያት 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ላምፔዱሳ ...............

ብምኽንያት 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ላምፔዱሳ ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

03 ጥቅምቲ 2013 ጅምላዊ ህልቂት ኣስታት 369 ንጹሃት ዜጋታትና ዝተኸሰተላ፡ ስጋዊ ዝምድና ዘለዎም ኤርትራውያን ወለድን መቕርብ ቤተ-ሰብን ብፍላይ፡ ህዝብታት ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ፡ ጥራሕ ዘይኮኑ በዚ ሓደጋ'ዚ ዝተጎድኡ፡ መላእ ዓለም ብመሪር ሓዘን ዝተጎብኣሉ፡ ብሓደ ድምጺ “ጸላም መዓልቲ ሓዘን” ዝሰመያ ዕለት’ያ፡፡

Add a comment

ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ዝበዝሑ  ብሄራትን  ብሄረ-ሰባትን  ህዝብታት  ኤርትራን  ተቓለስቲ  ሓይልታቶምን  እዚ  ብውልቀ  መላኺ  ባእታ ዝዝወር  ዘሎ  ኢደ-ወነናዊ  ጉጅለ  ክውገድ  ኣለዎ   ዝብል  ጽኑዕ  እምነት  ሒዞም  ናይ  ስርዓት  ለውጢ  ከምጽኡ ይቃለሱ ኣለው፡  ብኣንጻሩ

Add a comment

ንካልኦት ህዝብታት ኲናትን ድኽነትን ዝምነ፡ ናተይ ንዝብሎ ህዝቢ ሰላምን ልምዓትን ክምነ ኣይክእልን።

ቅኑዕ፡  ፍትሓዊ  ህዝባዊ  ፖለቲካዊ  ባህሪ  ዘለዎ  ሰብ፡  ውድብ  ይኹን  መንግስቲ፡  ቅንዕናኡ፡  ፍትሓውነቱን ህዝባውነቱን ብስድራ-ቤታዊ ኮነ ዜግነታዊ ቅርበት ኣየዳሉን። መቕርብ ቤተሰቡ ኮነ፡ ብዜግነት ዝብጸሖ ህዝቢ፡ ሰላም፡  ደሞክራሲ፡  ፍትሒ፡  እንጀራ  ክረክብ  ክምነ፡  ካልኦት  ሰብኣውያን  ፍጡራት  ወይ  ህዝብታት  ብስእነተ ሰላም፣  ደሞክራሲ፣  ፍትሒ፡  እንጀራ  ክጥቅዑ፡  ብኲናትን  ወረ  ኲናትን  ሕድሕዶም  ክዳመዩ  ክቃተሉ ኣይምነን።

Add a comment

ኣነነት መበግሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

እዚ  ተኸታታሊ  ጽሑፍ’ዚ  ኣብ  ካልኣይ  ክፋሉ፡  እቲ  ብደምን  መስዋእትን  ዝመጸ  ሃገራዊ  ነጻነት  ስማዊ  ኮይኑ እንዳሃለወ፡ ህግደፋውያን መን ከማና ክብሉ እንከለው፡ ህዝባዊ መንግስቲ ኣጣይሶም፣ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ  ብነጻነት  ሓሳቦም  ዝገልጽሉን  ካብን  ናብን  ብዘይፍርሓት  ዝንቀሳቐስሉን  ጥጡሕ  ባይታ  ኣብ ዘይተፈጥረሉ  ከም  ዝኾነ፣  ኣብ  ትሕቲ  ስማዊ  ነጻነት  ዘመናዊ  ባርነት  ኣንጊሶም  ከምዘለው፣  ኣብ  ትሕቲ  ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፈኸራ ዘይቅቡልን ንህዝብታት ኤርትራ ድማ ዘይገልጽን ኮይኑ፡ ህግደፋውያን ካብ’ቲ ዘዕበዮም ሕማቕ

Add a comment

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን...................

ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ይእሰርሉ ኣብ ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለው ምንጭታት ሓቢሮም። ካብ  መስመር  ሱዳን  ሊብያን  ካብ  ጎደናታት  ካርቱምን  ተገፊፎም  ዝእሰሩ  ኤርትራውያን  ስደተኛታት፡  ኣብ’ቲ
ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ዝቕየድሉ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም፡ ዝተማልአ ቀረባት ኣብዘይብሉ ይሳቐዩ ከም ዘለው፡ ምንጭታትና ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

Add a comment

ማሕበረኮም ኤርትራውያን.......................

ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ወርዳ ሳንታ ክላራ ናይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ቤት  ጽሕፈት  ንምጥያስ  ስደተኛታት  ወይ  ከኣ  ኦፊስ  ኦፍ  ረፊጁ  ሪሰትልመንት  ተባሂሉ  ዝፈልጥ  ፈደራላዊ ትካል  ናይ  መንግስቲ  ኣሜሪካ፡  ንማሕበርኮም  ኤርትራውያን  ኣብ  ሳንታ  ክላራ  በቲ  ዘቐረቦ  ናይ  ሰለስተ  ዓመት ናይ ስራሕ ፕላን ምርኩስ ብምግባር ናይ ኣስታት  ፍርቂ ሚልዮን ($495,030) ዶላር ኣሜሪካ ፋይናንስዊ ሓገዝከም ዘበርከተሉ፡ ኣ ቦ-መንበር’ቲ ማሕበር ረጋ ተኸስተ ሓቢሩ ይብል ኣብ መርበብ ቶጎሩባ ዝረኸብናዮ ዜና።

Add a comment

ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ መጋዓዜያ ምዴሪ።

ናይ ልሚ መጽናዕታዊ ጽሑፍና፡ ኣብ መጋዓዜያ ምዴሪ ኤርትራ ( ኣብ ትራንስፖርት) ተዋፊሮም ዗ሇዉ ሰሊሳ (30) ሚስጥራያን ሲቪሌ ሰሇይቲ ንምቕሊዕ ዜዓሇመ ጽሑፍ እዩ። እዝም ብዋጋ ንጹሃት ዜነግደ ኣዕነውቲ ሰሇይቲ፡ ከም ተራ ገያሾ ተመሲልም ምስ ሰሊማውን ሲቪሌን ህዜብና ተጸንቢሮም፡ ካብ - ናብ ብኣውቶቡሳት ብምጉዓዜ ህዜቢ እንታይ ይብሌ ኣል ይጸናጸኑ። ናይ ሰባት ምንቕስቓስን ሓዴሕዲዊ ርክባቶምን ይከታተለ ስሇያዊ ጸብጻቦም ዴማ የምሓሊሌፉ።

Add a comment

ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ ኣብ ሰራዊት ምክሌኻሌ።

ናይ ልሚ ጽሑፍና፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክሌኻሌ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ዜርከቡ ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ ንምቕሊዕ፡ ናይ 20 ሰባት ዜርዜር ኣስማት ነውጽእ ኣሇና። ዋሊ'ኻ ብቑጽሪ ዉሑዲት እንተኾኑ፡ ብመጠን እኩይ ስሇያዊ ተሌእኾኦም ንሳቶም ዜጥቐሙለ ጸጥታዊ  ሜሊን ዗ካየዴዎ ጎስጋስን ዗ኸትል ዕንወትን ቐሉሌ ኣይኮነን።

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ ንኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ እዋን በዓላት ቅዱስ ዮሓንስን መስቀልን፣ ንፕሮፖጋንዳ ክጥቐመሎም ዘውጽኦ ውጥን ከምዝፈሸለ ተገሊጹመንግስቲ ኤርትራ፣ ንኣቡነ እንጠንዮስ ናይ ይቕሬታ መዘከር ብምኽታም ናብ መንበሮም ንኽመልሶም ዘካይዶ ዝነበረ ፈተነ፣ ኣብ እዋን በዓላት ቅዱስ ዮሓንስን መስቀልን፣ ቃለ ቡራኬ ብምሃብ ንፕሮፖጋንዳ ክጥቐመሎም ስለዝሓሰበ ምዃኑ ምስ መንበረ ጵጵስና ኣስመራ ቅርበት ዘለዎ

Abune

መንግስቲ ኤርትራ፣ ንኣቡነ እንጠንዮስ ናይ ይቕሬታ መዘከር ብምኽታም ናብ መንበሮም ንኽመልሶም ዘካይዶ ዝነበረ ፈተነ፣ ኣብ እዋን በዓላት ቅዱስ ዮሓንስን መስቀልን፣ ቃለ ቡራኬ ብምሃብ ንፕሮፖጋንዳ ክጥቐመሎም ስለዝሓሰበ ምዃኑ ምስ መንበረ ጵጵስና ኣስመራ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ንሳቶም ኣብ ዝልኣኽዎ ሓበሬታ፣ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ፣ ቅድሚ በዓል ቅድሱ ዮሃንስ ኣብ ዝነበረ ወርሓት፣ ንኣቡነ እንጠንዮስ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናወሰዱ ብተደጋጋሚ ከምዘዘራረብዎም ብምርግጋጽ፣ ይቕሬታ እንተሓቲቶም፣ ብዝቐልተፈ ናብ መንበሮም ክመልሶም ምዃኖም ይገልጽሎም ምንባሮም'ዩ ዘብርሁ።

Add a comment

ሽምግልናን ዘተን ፍልጠት፡ ዕቱብ ባህርን ሓላፍነትን ይሓትት፣

ነገራት ብሰላምን ብሽምግልናን መፍትሒ ክረኽቡ ምግባር፡ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተ-ሰብና ዓቢ ተራን ታሪኽን ዘለዎ፡ ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ፈጺሞም ክጥፍእዎን ክህስስዎን ዘይከኣሉ ናይ ፍትሒ ኣሰራርሓ ባህላዊ ክብርና ምዃኑ መዛግብቲ ታሪኽ ሕብረተ-ሰብና ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ኣብ ዘበነ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ህዝብታትና ንዘጋጥምዎም ዘለዉ ዘይመሰረታዊ ፍልልያትን ጸገማትን በቲ ብታሪኽ እናሃነጽዎ፡ እናተጠቕመሉን እናዓቀብዎን ዝመጹ መግለጺ ባህላዊ ደሞክራስን ፍትሕን ዝኾነ ኣገባብ “ሽምግልና” ምፍታሕ ዝባሃል ነገር ካብ ስራሕ ብዂሩ፡ ተበሪዙን ጠፊኡን እዩ ክባሃል ዝካኣል እዩ። ኣብ ክንድኡ በዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ኣብ ህዝብታትና ዘይምትእምማንን ምጥርጣርን ዓቢ ቦታ ክረክብ ፍትሒ ክጠፍእ፡ ኣድልዎን ብልሽውናን ክነግስ እናተገብረ፡ ንዝዓበዩን ዝነኣሱን ነገራት /ጸገማት/ በቶም ዘይፍትሓውያን መሓውራት ናይቲ ስርዓት ክራኣዩን ዘይፍትሓዊ ፍርዲ እናተዋህቦም መእተዊ ገንዘብ እናተጠቕምሎም፡ ህዝብታትና ንዕዳን ዕንድዳን እናተሳጥሑ ዝሳቐየሉ ዘለዉ ማሕበራውን ምምሕዳራውን ጉዳይ እዩ።

Add a comment

ኣነነት መበገሲኡ ድሕረት፣ መደምደምትኡ ውድቀት፤

ልክዕካ ዘይምፍላጥ ቅድሚ ካልእ ንገዛእ ርእስኻ ዕድመ ልክዕካ ዘይወርድ ጾር ምስካም፡ ወይ ደምካ ብዘይፍወስ መርዚ  ካብ  ምብካል  ዘይንእስ  ክፉእ  ሕማም’ዩ።  ልክዑ  ዘይፈልጥ  ሓቀኛ  ታሪኻዊ  ኣመጻጽእኡ፣  ኣበይ ከምዘሎ፣  ናበይ  ከምዝኸይድ፣  ፈታዊኡ  መን፡  ረብሕኡ’ኸ  ብኸመይ  ከንብብ  ኣይክእልን።  ሕሉፍ  ሓሊፍዎ ካልኦት  እንታይ  ይብሉ  ኣብ  ክንዲ  ዘዳምጽ፡  መሊሱ  ነቲ  ናይ  ገዛእ  ርእሱ  ድምጺ  ሰሚዑ፡  ኣብ  ጥራሕ  ጎልጎል ክድብል  ይረአ።  ኣብ  ዓይኑ  ኣትዩ  ብቐጻሊ  ዘንበዖ  ዘሎ  በሰር  ኣብ  ክንዲ  ምውጻእ፡  ብንብዓት  እንዳተሓጽበ፡ ብዓል  እከለ  ዕውራት’ዮም  ኢሉ  ኣፉ  መሊኡ  ይከራኸር።  ሕፍረት  ከይተሰመዖ  ድማ፡  በቲ  ደብዛዝ  ኣረኣእይኡ ንካልኦት መንገዲ ክሕብር ይመጣጠር።

Add a comment

ሰራቒ ሞባእ? ባዕሉ እዩ ዝላፋለፍ

ትሓልሞኦ ብር ምስበልክን........ሃመማ ዓቲርክን ከም ዝባሃል.....ኢዚ ልኡኽ ስርርዕ ንሕከት ኤርትራውነት ከምቲ ራዛ ናይ አቡኡ ሓዛ ዝተባህለ.....ምሎእ መሬት ሰንሒት ዝፈልጦን ዝምስክሮን.......ኣቡኡ እናስገደ እናደበለ ንሃጸየ ሃይለ ስላሴ አብ መሬት ሰንሒት እዚኦም ኢዮም.....ጎይታና.......እዚኦም ኢዮም ሰላም ዘስፍሩልና......ወዘተ...እናደበለ ዘእተዎ ኾይኑ....አምሳያ (ምቕሺሽ) ከኣ እዚ ምህሮ አቡኡ ዝቐሰመ በሺር ይስሓቕ  አብቲ ናይ ደቂ ሰብ ውዕለት (ግዙኣት ኣንድነታዊያን) ጀነራል ዊንጊት ሐዳሪ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ተፈቒድዎ።

Add a comment

ውጽኢት ብይን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ገበነኛ ስርዓት ህግደፍን

መጀመርያ  ኣብ  መእተዊ  ጽሑፍና  ሕጽር  ዝበለ  ሌላ  ብዛዕባ  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ብሓፈሻ፡  ብፍላይ  ከኣ ብዛዕባ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት፡ ክንጠቅስ ንፈቱ። ብዛዕባ’ዚ ብ“ሕቡራት ሃገራት” ዝፍለጥ  ኣህጉራዊ  ትካል  ኣመልኪትና  ኣብ  እንዛረበሉ  ወይ  እንጽሕፈሉ  ኣጋጣሚ፡  መንነት  ናይ’ዚ  ዓለማዊ ምትእኽኻብ ወይ ውድብ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ብሓፈሻ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ። “ሕቡራት ሃገራት፡ ክበሃል እንከሎ ንኹለን ልኡላውያን ሃገራት ዝጥርንፍ ሓደ  ሰፊሕ ዓለምለኻዊ ጥርናፈ ዘለዎ ውድባ ምዃኑ’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን ንኣብነት“ ውድብ ሕቡራት ሃገራት” ብኣስታት 200 ልኡላውያን ሃገራት ዝቖመ’ዩ።

Add a comment

ጠንቂ ስደት ህዝብታት ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊስኡ ደኣምበር፡ ቁጠባዊ ድኽነት ኣይኮነን።

ኣብ ዝሓለፈ ቅኒያት ናይ’ቲ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ (ሃማመተኤ) ላዕለዎት ሓለፍቲ ምዃኖም ዝገለጹ፡ ናብ ኣመሪካ ከይዶም ኔሮም። እዚ ውዳበ’ዚ ገለ ብፍላጥ ገለ ብዘይፍላጥ ኣተግባሪ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦን ዝሰማማዓሉን ይመስለኒ። ስለዝኾነ ድማ እዞም ሓለፍቲ ናይ’ዚ ንመጋበርያነት ዝተጠፍጠፈ ስማዊ ማሕበር ኣብ’ቲ ዋዕላ ተረኾቦም ከም ዘለዎ ቃል ጎይታኦም ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ብድምጺ ኣመሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ክደግሙ ተዓዚበ። ኣይግረምኩም ተገሪመ ድማ። ከመይ ተወዲቦም ንመን የገልግሉ ኣለው ኣቐዲመ ስለ ዝፈልጥ በበሃህላኦም ሓፊረ። ከም’ቲ ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ” ዝበሃል ምስላ ምኳኑ’ዩ። 

 

Add a comment

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን...................

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝጀመርዎ ናይ ኣልማማ ግፋ ይቕጽል  ከም ዘሎ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ሓቢሮም።

Add a comment

ጠንቂ ስደት ህዝብታት ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊስኡ ደኣምበር፡ ቁጠባዊ ድኽነት ኣይኮነን።

ኣብ ዝሓለፈ ቅኒያት ናይ’ቲ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ (ሃማመተኤ) ላዕለዎት ሓለፍቲ ምዃኖም ዝገለጹ፡ ናብ ኣመሪካ ከይዶም ኔሮም። እዚ ውዳበ’ዚ ገለ ብፍላጥ ገለ ብዘይፍላጥ ኣተግባሪ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦን ዝሰማማዓሉን ይመስለኒ። ስለዝኾነ ድማ እዞም ሓለፍቲ ናይ’ዚ ንመጋበርያነት ዝተጠፍጠፈ ስማዊ ማሕበር ኣብ’ቲ ዋዕላ ተረኾቦም ከም ዘለዎ ቃል ጎይታኦም ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ብድምጺ ኣመሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ክደግሙ ተዓዚበ። ኣይግረምኩም ተገሪመ ድማ። ከመይ ተወዲቦም ንመን የገልግሉ ኣለው ኣቐዲመ ስለ ዝፈልጥ በበሃህላኦም ሓፊረ። ከም’ቲ ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ” ዝበሃል ምስላ ምኳኑ’ዩ። 

 

Add a comment

"ኣብ ዞባ ከሰላን ካልእ ከባቢታትን 57 ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ሞይቶም" ሚ/ጥዕና ሱዳን

Dia

ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ዞባ ከሰላን ካልእ ከባቢታት ሱዳንን 57 ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ከምዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፣ ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ብሉ ናይል፣ ሰንናር፣ ከሰላን ሰሜናዊ ናይልን ልዕሊ 3 ሽሕ ሰባት በቲ ውጻኣት ዘስዕብ ሕማም ከምዝተጠቕዑ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ህግደፍ ብመደብ ካብ ዝወፍረሎም ሓደ፡ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘይተኣማመን መንእሰይ ምፍራይ’ዩ።

ልክዑ  ዘይፈልጥ  ውልቀ-ሰብ  ይኹን  ስርዓት፡  ሚዛኑ  ዝሓለወ  ርትዓዊ  መልእኽቲ  ናብ  ካልኦት  ከመሓላልፍ ኣይክእልን።  ንሓሳብን  ተግባርን  ናይ  ካልኦት  ብልክዕ  ክመዝንን  ርትዓዊ  ፍርዲ  ከንብርን  ትጽቢት  ዝነበረሉ ኣይኮነን።  ትርጉም  ልዕልና  ህዝብን  ሕግን  ኣይርደኦን።  ብንባብ  ደረጃ  እንተፈሊጥዎ  ከኣ  ኣይግዛኣሉን። ብተግባር  ኣይሰርሓሉን።  ልክዑ  ዘይፈልጥ  ብልክዑ  ዝሓለፎ  ኣነነት  ዝዓወረ’ዩ።  ወይ  ከኣ  ብልክዑ  ዝሓለፎ ነብሰ  ትሕተት  ዝተጥቕዐ’ዩ።  ዋላ  ክመስል  ኢሉ  ጥዕና  ዘለዎ  ሚዛናዊ  ርእይቶ  ከም  ዘለዎ  ይፈትን  ብመሰረቱ ግን  ካብ’ዚ  ክልተ  ድሑር  ጫፋት’ዚ  ወጻኢ  ክኸውን  ከቶ  ዝከኣል  ኣይኮነን።  ትምክሕታዊ  ኣረኣእያ  ብዓይኒ ፍትሓዊ  ፖለቲካዊ  ደሞክራሲ  መግለጺ  ባዶነት’ዩ።  ጽበት  ወይ  ነብሰ  ትሕተት  ከኣ  ናይ  ኣተሓሳስባ ጎደሎነት’ዩ።

Add a comment

ኣብ ሎንዶን ዝርኸቡ ኤርትራዊያን ናይ ተቓውሞ ሰልፊ አካይዶም

ኣብ ሎንዶን ዝርኸቡ ገለ ኤርትራዊያን መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታት ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ብሕትው ማእሰርቲ ዝርኸቡ ፈተውቶምን ስድራቤቶም ከፍልጥ ጻውዒት ብምቅራብ ትማሊ ኣፎም ብጨርቒ ብምእሳር ናይ ተቓውሞ ሰልፊ አካይዶም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ’ቲ ሰልፊ ጓል ሓፍቱ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ ቨኔሳ በርሃ ከምዚ ትብል።

Add a comment

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ኤርትራውያን ብካናዳዊ ኩባኒያ ኔብሱን ተመዝሚዞም ኣይተመዝመዙን ክርኢ ምዃኑ ገሊጹ።

ኤርትራውያን  ብስም  ሃገራዊ  ኣገልግሎት   ብትእዛዝ  ወተሃደራውያን  ሓለፍቶም  ኣብ  ዕደና  ወርቂ  ቢሻን ንዝነጥፍ ካናዳዊ ኩባኒያ ኔብሱን ብዘይክፍሊት ብነጻ ጉልበት ከገልግሉ ይግበር’ዩ ዝብል ክሲ ክቐርብ ምጽንሑ ዝፍለጥ  ኮይኑ፡  ላዕለዋይ  ቤት  ፍርዲ  ካናዳ  ብ6  ጥቅምቲ  2016  ኣብ  ዝዘርገሖ  መግለጺ፡  ኣብ  ልዕሊ’ቲ  ኩባኒያ ዝቐረበ ክሲ ክርኢ ከም ዝኾነ ሓቢሩ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ሓውናን ብጻይናን  ዝዀነ ዑስማን ኣሕመድ ኣባል  ምምሕዳር ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን መደበር ከሰላ ሎሚ ዕለት 26-09-2016 ዓ.ም. ብሕማም ምኽንያት ካብዛ ዓለም ብሞት ስለ ዝተፈልየና መሪር ሓዘን እስምዓና።

Add a comment

ቤት ፍርዲ ካናዳ ኩባኒያ ነብሱን ጊላዊ ጉልበት ብምጥቃሙ ኣብ ልዕሊኡ ውሳነ ክህብ’ዩ።

Image result for Nevsun in eritrea

ቤት ፍርዲ ካናዳ፡ ነቲ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ  ተሻሪኹ ኣብ ምውጻእ መዓድናት ዝነጥፍ ነብሱን ሪሶርስ ዝተባህለ ናይ ዕደና ኩባኒያ ዘቕረብዎ ክሲ፡ ናብ ዝቕጽል ሕጋዊ መስርሕ  ክሰግር እንተኾይኑ፡ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ ውሳነ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ። እቲ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ስልጣን እንተደኣ ሃሊይዎ ናብ ዝቕጽል መስርሕ ሕጊ ከሰጋገሮ’ዩ። ወይ’ውን ከም’ቲ ኩባኒያ ነብሱን ዝምጉቶ፡ እቲ ክሲ ክስረዝን ፋይል ናይ’ቶም ሰለስተ ኤርትራውያን  ከሰስቲ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ክረአ ክግደፍ ክውሰን’ዩ።

Add a comment

ንነገራት ኣጋኒንካ ምቕራብ ንሓቂ ክልውጥ ኣይክእልን።

መገዲ ሓቂ ምስትኽተል ኣብ ምድሪ የኽብረካ ኣብ ሰማይ ከኣ የጽድቐካ። እቲ ምንታይ ኣብ እትገብሮን እትዛረቦን ነገራት ንኻልኦት ብዘይግቡእ ከተኽፍእን ከተጸብቕን ዘይኮነስ ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ተመሪሕካ ብቕንዕናን ብንጽህናን ከተከናውኖ ከምዝግባኣካ ፈሊጥካ ስለእትጓዓዝ ኢዩ። ኣብ ልዕሌኻ ክፍጸም ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኸይትፍጽሞ ብርቱዕ ጥንቃቐ ስለትገብርውን’ዩ። እዚ ግና ኩሉ ዝዕደሎ ጸጋ ስለዘይኮነ ኣብዛ ንኹሉ ነገራት ጸይራ እትነብር ዓለም እዚኣ ጸይቂ ተግባራትን ዘረባታትን ጸብለል ኢሉ ዝርኣየሉ እዋን ከምዘሎ ብዙሕ ዘካትዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት መገዲ ጽድቅን ሓጥያትን ኣነጺርካ ምፍላጥ ዝሕርብተሉ ሕልኽላኻትን ጽንኩር ኩነታትን ተደጋጊሙ ይስትውዓልዩ። ሃገርና ኤርትራውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ተሓጺራ ትነብር ብምህላዋ ናብ ራህዋ ዘሰጋግራ ንጹር ሜላ ከይተተግብር ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ጸሊም ደበና ተጋሪዳ ሓድነት ናይቶም ንህልውንኣ ዝቃለሱ ደቃ ሓሪሙዋ ናብ ናይ ብርሰት ጸድፊ ተገማጊማ ትርከብ። ብኣኣ ዝግደሱ ደቃ ተቐራሪቦም ንህልውንኣ መታን ከይቃለሱ ማእለያ ዘይብሉ ውዲታት እናተኣልመ እተተኻኢሉ ክጠፍኡ እንተዘይኮነ ከኣ ፋሕ ኢሎም ንኽተርፉ ዓቢ ናይ ጸለመ ወፈራ ክካየድ ንርኢ ኣለና።  

Add a comment

ኣገዳሲ ዕድመ ንህዝባዊ ኣኼባ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን

ኤርትራዊ  ስምረት  ንደሞክራስያዊ  ለውጢ  (ኤስደለ)  ኣቲናዮ  ዘለና  ተሃዋሲ  መድረኽ  ቃልስን ኣገጣጥምኡን  ብዝምልከት  ንዓሚቕ  ሃገራዊ  ዘተን  ልዝብን  ሰፊሕ  ህዝባዊ  ኣኼባ  ኣብ  ዋሽንግቶን  ዲሲ ኣዳልዩ ምህላዉ ይሕብር።

Add a comment

SOME REFLECTIONS ON THE ROLE OF AWATE.COM

Let me begin my remarks by thanking our brothers for coming up with the idea of fundraising for Awate Foundation and organizing this event in order to make their thoughtful idea see light. At least to my knowledge, Toronto has never contributed a single cent by way of supporting the website during the last few years.  I uphold their efforts to break the ice, and give the supporters of the struggle for justice and democracy an outlet for their strong desire to contribute towards the consolidation of this website and the expansion of its services to other areas of communication that could enable Awate Foundation to reach all Eritreans in and outside the country and solidify its bonds with the people.  This unity of the website with its people is a very important condition that should be protected, as the apple of our eye, and nourished daily.

Add a comment

ኣነነት መበግሲኡ ድሕረት መደምደምትኡ ውድቀት

እዚ  ተኸታታሊ  ጽሑፍ’ዚ  ኣብ  ካልኣይ  ክፋሉ፡  እቲ  ብደምን  መስዋእትን  ዝመጸ  ሃገራዊ  ነጻነት  ስማዊ  ኮይኑ እንዳሃለወ፡ ህግደፋውያን መን ከማና ክብሉ እንከለው፡ ህዝባዊ መንግስቲ ኣጣይሶም፣ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ  ብነጻነት  ሓሳቦም  ዝገልጽሉን  ካብን  ናብን  ብዘይፍርሓት  ዝንቀሳቐስሉን  ጥጡሕ  ባይታ  ኣብ ዘይተፈጥረሉ  ከም  ዝኾነ፣  ኣብ  ትሕቲ  ስማዊ  ነጻነት  ዘመናዊ  ባርነት  ኣንጊሶም  ከምዘለው፣  ኣብ  ትሕቲ  ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፈኸራ ዘይቅቡልን ንህዝብታት ኤርትራ ድማ ዘይገልጽን ኮይኑ፡ ህግደፋውያን ካብ’ቲ ዘዕበዮም ሕማቕ ባህርን ባህልን ነቒሎም፡ ከምኡ ክብሉ እንተመሪጾም’ውን፡ ዕዮ ገዝኦም ድሕሪ ምፍጻሞም ክብልዎ ከም

Add a comment