ኲነታት ሃገርና ኤርትራ


ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ሀ. ኲነታት ሃገርና ኤርትራ ብሓጺሩ ለ. ኲነታት ደምበ ተቛውሞ ብሓፈሻ ከምኡ’ውን ሐ. ኲነታት ግሃድኤ ሕድሪ ክንጠቅስ ኢና። ኲነታት ሃገር ብሓጺሩ፡- ሓፈሻዊ ኲነታት ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ቃራና ዝዀነ መገዲ እዩ ዘሎ። ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ከም ሃገር ሓደ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ኰይና ኣላ። ሃገር ኤርትራ ብውሕዱ ርእሳ ትኽእለሉ ጸጋታት ኣለዋ። እንተዀነ ግን መራሒ ገባቲ ጭፍራ ህግደፍ ንኹሉ ስለ ዝገበቶ ሃገርና ብቊጠባ ባይታ ዘቢጣ ትርከብ። ህዝቢ ኣብ ናይ ጥምየት መድረኽ ኣትዩ ኣሎ። ናይ ሃገር

Add a comment

እንዳ ኣሉ

ሕጂ‘ኸ እንታይ ይበሉ፡ እንዳ ኣሉ

ብኣልቦ መብጻዓታት ነዊሕ ዝኾብለሉ

ኣነስ እሰግእ‘የ ኣእምሮኦም ከይከውን ዘቢሉ

ወይ‘ክኣ ኣእዛኖም ደስኪሉ

ድምጺ ውጹዕ ዘየስምዑ፡ ተማህሊሉ

ኣእትይዎም እንከሎ ዘሚሩ፡ ዓሊሉ

Add a comment

ወገን ህዝብን ወገን ጸላእ ዘነጸረ ተባዕ ህዝባዊ ተቓውሞ

መበቆሎም ብዘይገድስ ስርዓታት፡ ጸላእቲ ህዝቢ ክኾኑ ኢሎም ጸላእቲ ኣይኾኑን። ህዝቢ ብወገኑ ንሓደ ስርዓት ካብ ባዶ ተበጊሱ ብጸላእነት ኣይሰርዕን። ሓደ ፖለቲካዊ ስርዓት ፈታዊ ወይ ጸላኢ፣ ወገን ብዙሓትን ውጹዓትን ወይስ ወገን ውሑዳት ገዛእቲ ደርብታት ምዃኑ ዝውስን ባህሪኡ’ዩ። ባህሪ ኣረኣእያ ስለዝኾነ ረቂቕ’ዩ። እቲ ስርዓት እንታይ ባህሪኡ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ይሓትት። ምስ ናይ ካልኦት ሕሉፋትን ህልዋትን ስርዓታት እናነጻጸርካ ምርኣይ የድሊ። ነዚ ኩሉ ክትግበር ከኣ ናቱ ግዜ ይወስድ። ዝበዝሕ ህዝቢ ናብ ዕለታዊ ዋኒኑ ደኣምበር ናብ ፖለቲካ ትኹረት ሂቡ ነገራት ብደቂቕ ስለዘይከታተል፡ ካብ ባህሪኡ ተበጊሱ እዚ ኣንጻር መንነተይ፣ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰለይ፣

Add a comment

ፖለቲካዊ ብስለት ኣብ ጽጉም ኩነታት’ዩ ዝምዘን፡-

ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ፖለቲካዊ ብስለት፡ ህዝባዊ ኣረኣእያ፡ ፖለቲካዊ ግርጭትን ኣፈታትሓኡን ክትዛረበሉ ክትምህረሉ ክትጽሕፈሉ ኣዝዩ ቀሊል’ዩ። ኣብ ተግባር ክትርጉሞ ግን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድን’ዩ። ነብስኻ ምምራሕ፣ ስድራ ቤት ምእላይ፡ ህዝቢ ምምራሕ፡ ምስ ካልኦት ተሰማሚዕካን ተሰኒኻን ምንባር ብተመሳሳሊ ብተግባር ኣቲኻ ከይተውሳእካሉ፡ ከይነበረካሉ፡ ብማዕዶ ኮይንካ ክትፈርዶ ክትወራዘየሉ ኣዝዩ ፈኲስ’ዩ። ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ኣብኡ ምስ ኣተኻ ወይ ምስተጸመድካ’ዩ ክእለትካ ትዕግስትኻን ህርኩትነትና ዝልካዕ

Add a comment

ህዝባዊ ነብሰ-ፍተሻ (national soul-searching)

ነዚ ጽሑፍዚ ከቕርብ ካብ ዝደረኸኒ ሓደ ምኽንያት እዚ ዚስዕብ እዩ፥ ኣብ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ንህዝቢ ዘበራበረ ናይ ተቓውሞ ተግባራት ይንኣስ ይዕበ ተኻዪዱ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም እተኻየደ እውን ኩሉ ሰብ ዚፈልጦ ሓቂ እዩ። ኩሉ ንሃገሩ ዝሓስበላ ዜጋ እውን ኣብቲ ህዝብን ኣብቲ ሓድነቱን ትብዓቱን ናይ ዘይምንብርካኽ መንፈሱን ተስፋ ገይሩ እዩ። ቀሪብና ኢና፡ ኪሓልፍ እዩ፡ ሃገርና ናብቲ ንቡር ኩነታታ ክትምለስ እያ ወዘተ ዚብል ሰብ ድማ ውሑድ ኣይኮነን። ይኹንምበር፡ ጎድኒ ጎድኒ ናይዚ ድራኸዚ፡ ናይ ምጥርጣርን ምብትታንን ምክፍፋልን ምምቕቓልን ሓይልታት እውን ተቐልቂሎም እዮም። ካብ ምቕልቃል እውን ኣዕሪፎም ኣይፈልጡን።

Add a comment

ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተላተመ ክጋለጽ ከሎ

ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ነፀረኣብ ኣስመላሽ ሕጹይ ወያናዊ ፕረሲዯንት ኤርትራ ብድሕሪ ምባሉ፡ ንነብሱ ድማ ኣብ ሰዯግኤ ብዯረጃ ሚኒስትሪ ተመዙዘ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። እዙ ባእታ’ዙ ወትሩ ሂወቱ ምስ ስሱዕ ግዜያዊ ረብሓታትን ፖሎቲካዊ ስልጣንን ዜተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ኣእምሮ
ን዗ለዎ ሰብ ናይ ኩሉ ግዛ ሕልምታቱ’ዩ ኣግሂደ። ኣበናይ ጽፍሒ ሚኒስትሪ ተመዱቡ ከም ዜነበረ ስለ ዗ይሓበ

Add a comment

መዓስ ሎሚ ዄይና ተደፊርና!!

ሜዳ ክንስለፍ ቀለቤትቃልኪዳና ምስ ተሓደግና፣ ሮሜር ሰዓትካ ንሓላፊ እያ ትግባእ ተባሂሉ ምስ ተሃገርና፣ ድያቖናት ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ኣድባራትን ወርቅን ብሩርን መሳቕልን ሒዞም ክስለፉ ምስ ተገብረ፣

Add a comment

ሕጋዊ ስጉምቲ ጸጥታ ሱዲን ኣብ ኤርትራ ዝፈጠሮ ወጥሪ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ሞንጎ ጸጥታ ኤርትራን ሱዲንን ብሓፈሻ፡ ጸጥታ ውላየት (ኣውራጃ) ከሰላ ብፍላይ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣብ ከቢዴ ጸጥታዊ ወጥሪ ከምዝኣተዉ ኣረጋጊጾም ።ንጠንቅታቱን ምትእስሳሩን ንምብራህ ናይ ሱዲን ጸረ ሃገራዊ ኢኮኖሚያዊ ሸርሒ ዝጀመርዎ ሓዱሽ ወፍሪ፡ ብኣንጻሩ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ንሉኡላዊ ክብሪን ሓዱሽ ሕግን ሱዲን ብምዴፋር ዝወስደዎ ዗ይሕጋዊ ተግባር ኣትኣሳሲርና ክንገልጾ ኢና። ዋላ’ዃ ልሙዴ ተግባሮም ኣንተኾነ ናይ ሎሚ ፍሉይነት ኣለዎ።

Add a comment

ብህዝባዊ ምልዕዓላት አብ ጀርመን ዚተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ

መልዓሊ ምኽንያት ናይዚ በሳእል ተሰንዩ ትርእይዎ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ነቶም ወዲ 93 ዚዕድሚኦም ኣቦ - ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር - ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ኣስታት 11 መዓልታት አብ ከተማ ኣስመራ ዚገጠሞም ናይ ማእሰርቲ ዓዘራን-ግፍዕን ነይሩ። ኤርትራዊ አብ ሃገር ጀርመን ድማ ንህግደፍ ኵናኔኡን ብድሆኡን ንምስማዕ ካብ ርሑቕን ቀረባን፡ ንጀለምታን ክረምትን ጠሓሒሱ አብዚ አብ ከተማ ፍራንክፎርት ብምርካብ ዚሰፍሓ  ሰላማዊ ሰልፊ አካይዱ።

Add a comment

ዋሳ ዋሳ!!!!! ፓል ቶልክ ወረና።


2017 ሳዓትሳዓት 21:00 ፓልፓል ቶልክ ውረኒል ብሊና ማሕበር ፋሪዕፋሪዕ ቃብሎታዲ ወክት ና ህንብናዂዲ ሲ ኒ ረኤይሲ ሓበርዶ ኣኸውድ ብሊኑዂድ ክብርድ ዓደመንኩኩም። ዳሕነድ ላዃ። ፓል ቶልክ

Add a comment

ኣብ ጀኔቭ ስዊዘር ሊንድ ፡ ኣብ ሆሊንድ ፡ ኣብ ፈረንሳ ፡ኣብ ርያድን ‘ 31 ጥቅምቲ ዝተገብረ ህዝባዊ ምልዕዓል ኣብ ኤርትራ ዯጊፎም ስሇማዊ ስልፊ ኣካይዶም

መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈሊሇየ ሃገራት ዓሇም ክካየድ ዝቐነየ፡ ንህዝብዊ ዯገፍ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ናይ ሕምብርቲ ኣስመራ ኣኽሪያን ፡ንምኹናን ነቲ እኩይ ተግባራት ናይቲ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ንሃገራት ዓሇም ንምግሊጾምን ዝዓሇመ ፡ትማሉ ዕሇት 10 ሕዳር 2017 እውን ኣብ ጅኔቭ፡ኣምስተዳም፡ኣብ ፓሪስ፡ ርያድን ከተማታት እውን ቀጺለ ዊዒለ ። እዚ ኣብ ኩሇን ዝተጠቕሳ ከተማታት ዝተኻየዯ ሰሊማዊ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ህዝቢ ዝተሳተፍዎ ሰሊማዊ ሰልፊ ምንባሩን ፡ መሰል ሃይማኖታት ይታሓሎ ! ኣውያት ህዝቢ ይሰማዕ ! ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንኻ ኣሇ

Add a comment

እስራኤል፣ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ናብ ርዋንዳ ክኸዱ ትደፋፍእ

Holot

መንግስቲ እስራኤል፣ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ሓተቲ ዑቕባ፣ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ናብ ርዋንዳ ክኸዱ ይደፋፍእ ምህላዉ ማዕከናት ዜና ካብታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ፣ ነቶም ልዕሊ 27 ሽሕ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተቲ ዑቕባ፣ ናብ ርዋንዳ ክኸዱ ዝደፋፍእ ዘሎ፣ ክፉት ቤት ማእሰርቲ ኾሎት ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ክዕጾ ድሕሪ ምውሳኑ'ዩ።

መንግስቲ እስራኤል ነቲ ብክልተ ሚኒስተራት ንዝቐረበ እዋመ፣ ብሰንበት 19 ሕዳር ሕሪ ምምይያጥ፣ "ኾልት ንስደተኛታት ምቹእ ስለዝኾነ፣ ሓተቲ ዑቕባ ካብ እስራኤል ክወጹ ኣየተባብዖምን" ብምባል'ዩ ክዕጾ ወሲኑ።

Add a comment

ተማሃሮ ዲያእ ኣል እስላምያ ንዘካየድዎ ተቓውሞ ንምድጋፍ፣ ሰልፍታት ይቕጽል

Paris Manif

ነቲ ተማሃሮ ዲያእ ኣል እስላምያ ብ31 ጥምቅቲ ኣብ ኣስመራ ዘካየድዎ ተቓውሞ ንምድጋፍ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ይቕጽል ኣሎ። በዚ መሰረት፣ ኣብቲ ኣብ ከተማታት ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ፣ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ፣ ብሪጣንያ ከተማ ለንደን ኣመሪካ ከተማ ሲያትልን ኣብ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፍታት ዝተሳተፉ ኣማኢት ኤርትርውያን፣ ኣሳእል ናይቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ብምልዓል፣ ብዘይሕጊ ምእሳር ዜጋታት ደው ክብል ጸዊዖም።

Add a comment

ኣፍሪካዊ ሕብረት ናይ መን ድዩ?

ኣህጉር ኣፍሪካ ትማሊ ኮነ ሎሚ ብባህርያዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም’ያ፡፡ ብካልእ መልክዑ ድማ ኣህጉር ኣፍሪቃ ትማሊ ኮነ ሎሚ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ዘይብላ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ዝረሓቓ፣
ብጽምኣት ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ትማስን፣ ብኲናት ወረ ኲናትን ትሕመስ፣ ከም ናይ’ዚ ኩሉ ውጽኢት ከኣ ብድሕረትን ድኽነትን ትግለጽ ኣህጉር’ያ። እንክቕድም ጠንቂ ኲናትን ዕግርግር፣ ድሕረትን
ድኽነትን ኤውሮጳውያን ገዛእቲ’ዮም ነይሮም። እንክድሕር ከኣ ጠንቂ ኲናትን ዕግርግርን፣ ድሕረትን  ድኽነትን ኣፍሪቃውያን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን’ዮም።

Add a comment

እቶም ወዲ 93 ሽማግሌ ! (መራሒ)

እምቢ ሓጂ ሙሳ  መ/ ኑር ንኤርትራን ዓለምን ከዛርብ ዝኸኣለ  በቲ እምቢ  ዝበሉሉ ጉዳይ ክብደት ኣይኮነን ዝረኤ፤ እቲ ጉዳይ  ጉዳይ ክብረት ድዩ  ጉዳይ ሃይማኖት፤ ጉዳይ ጥሪት ድዩ ጉዳይ መሬት ……………. ብዘየገድስ ፤ እምቢ ዝብል ሰብ ኣብ ዝተሳእነሉ ፤ መንእስያት ኣብ ክንዲ ቃልሲ ንለውጢ  ምህዳም ዝመረጹሉ ፤ሙሁራት ናብረኦም ኣብ ምጥጣሕ ዘድሃብሉ፤ ……. ተካል ዘመን  እምቢ ክብሉ ዝኸኣሉን መንእሰይ  ክቃወም  ዘበራበሩን  ሽማግሌ ብምዃኖም`ዮ።  ስለዚ ንፍቶ ንጽላእ መራሒ ዝብል ቅጽል ጨቢጦም`ዮም።

Add a comment

ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 40 ሽሕ..................

ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 40 ሽሕ ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት፡ ንህይወቶም ውሕስነት ብምስኣን ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ።
ካብ 2006 ክሳብ 2013 ኣብ ዝነበረ ግዝያት ብምድረ ባዳን ዘስካሕክሕ ገበናት ብዝፍጸመሉ ሲናን ሰጊሮም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ሃገረ ስራኤል ኣትዮም፡ መብዛሕቲኦም ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዋፊሮም፡ ሸለብ ገለብ እናበሉ ህይወቶም ክመርሑ ዝጸንሑ ኣስታት 40 ሽሕ ከም ዝኾኑ ዝተነግረሎም ስደተኛታት፡ ብመሰረት ባይቶ እስራኤል ንዓታቶም ዝምልከት ዘውጸኦ ዘይፍትሓውን ዘይሰብኣውን ውሳነ፡ ኣበይ ክ

Add a comment

መግለጺ ኩናኔ

ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ መራኺቢ ብዙሃን ብፍላይ ኣብ ፌይስቡክን ኣብ ቴሌግራማትን ቲዩተራትን ዝኸይድ ዘሎ ፡ብገለ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ጉጅለታት ብግበታዊ ስርዓት ዝተወደቡን፡ውልቀ ስሚዒቶም ንምርዋይ ኮነ ፡ንውልቃዊ ረብሓን ጥቕሞምን ንምስላጥ ዝዓለመ፡ንህዝባዊ ሰውራ 31 ጥቅምቲ ኣኽሪያ ዘይመልክዑ ብምትሓዝን ፡ ብምጥምዛዝን ናይ ጃሃዳውን ጡርፉነታውን መልክዓት ምትሓዝ ጥራይ ከይኣክል ፡ ነቲ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓበይቲ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ፡ ንዘበናት ብሰላምን ፍቕርን ምክብባርን ዝነብረሉ ዝነበረ ኣካውና ብምርሳዕ ፡ ንክፋጠጡን ከይተኣማመኑን ዝገበር ፕሮፖጋንዳታትን መናፍሕን ይሰዱ ምህላዎም ፡እዚ ተግባርዚ ውልቃዊ እምበር ንብሙሉእ ህዝብታት እስላምን ክርስቲያንን ኤርትራውያን ከምዘይውክልን ብምእማን ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይኹን ኣብ

Add a comment

ህጹጽ ጻውዒት ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ኣብ ሃገር ጀርመን

ንዕለት 25-26 ሕዳር 2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት (ጀርመን)   ተምሳላቶም ዓዲሞም ኣኼባ ጸዊዖም እሞ ነዚከ ሸለል ክበሃል ማለት ድዩ? ኣይመስለንን ክብል እመርጽ እሞ እክብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ይኹኑ ላዕለዎት ኣገልገልቲ ዝነበሩ ኣብ ውሻጠ ደምበ ተቓውሞ ተሰዀዕም ከም ድላዮም ዝጣልዑ ዘለዉ. . ደለይቲ ፍትሒ ኢና እናተባህለ  ንኣብ  ልዕሊ  ስድራ  ቤታትና   ዝፈጸምዎ  ገበን  ኣብ  ሃገራት  ሕጊ  እናሃለዉ  ኣብ  ሕጊብዘይምቕራብና ነቲ ብስቓይ ተኾምቲሩ ዘሎ ህዝብና ድርብ ጥልመት ነቲ ክንኋናጸፎ እንደሊ ዓወት ከኣ ኣብ ቅህመት ኣቐልቂልናዮ ስለ ዘለና . . ኩሉ ኣብ ልዕሎ ህዝቢ ኤርታራ፡ ክገሓመጥ ዝደሊ እንታይከ

 

Add a comment

መንእሰይ ተላዓል !!

ስርዓት ኢሳያስ ስልጣኑ ንምቕጻል ምእንቲ፡ ኣብ ህዝቢ ኩቱር ፍርሒ ብምስራጽ፡ ኣብ ልዕሊ ካብኡ ዝተፈልየ ፍሉይ ርኢቶ ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ናይ ጭውያ፣ ምእሳር፣ ምስዋር፣ ዉሳይ፣ ስጉምቲታት ምውሳድ፡  ከም ልሙድ መርሓ ዝሓዞ’ዩ። እዚ ካኣ ክሳብ ዝወድቕ ኣይክገድፎን’ዩ። ኣብ ኤርትራ ካብ ርእይቶኡ ዝተፈለየ ፍሉይ ርኢቶ፣ ወይ ተቃዋሚ ርኢቶ ዝህልዎ ዜጋ ውሕስነት ድሕነት ሂወት የብሉን። ዓሰርተታት ኣሻሓት ሰብ ፍሉይ ርኢቶ ኤርትራውያን ዜጋታት ብዘይሃይማኖታዊ፣ ብሄራዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ጾታውን ኣፈላላይ ተኣሲሮምን ይእሰሩ ኣሎዉን’ዮም። ኣበይ ከም ዝኣተዉ’ውን ኣይፍለጡን’ዮም። ባእታት ሓይልታት ጸጥታ ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ንምግልጋል፡ኣባት ነፍሶም፣ ሸይኾም፣ መምህሮም፣ ኣቦታቶም፣ ኣደታቶም፣ መሳቱኦም፣ ኣዕሩኽቶም፣ መርሓቶም፣ ደቆም ዝጥፉኡ’ዮም። ካብ ማህጸን ለዋህ ወላዲት ዝተወልዱ ነይመስሉ!! ጡብ ኣደ ዘይጠበዩ፣ ግንዖ’ቦ ዘይጠዓሙ ዚመስሉ ኢሰብኣውያን ምሕር ጨካናት’ዮም። 

Add a comment

መናፍቓን! ዋላስ ጻድቃን?

ሃይማኖት ውልቃዊ ምርጫ፣ ሃገር ሓባራዊ ምርጫ እዩ። (ሃይማኖት ብውልቂ፣ ሃገር ብሓባር)። ኣብዚ ኩልና ኢና ንሰማማዕ። ስለንታይሲ ኣብ ሓንቲ ብቑዋም እትመሓደር ሃገር እተፈላለየ መንፈሳዊ እምነት ዝኽተሉን፣ ጭርሻ መንፈሳዊ እምነት ዘየምልኹን ሕብረተሰባት ስለ ዝነብሩላ። ምንምኳ ሰባት ዝደልዩዎ ስርዓተ ሃይማኖት ይእምኑ፣ ብስርዓተ እግዚኣብሄር እንተ-ተቐቢልናዮ እውን! ሰባት ከይበዳደሉን ካብ ስርዓት ከይወጹን ሕጊ ደኣ ወረደ እንበር፣ ቅድሚ ሕጊ ዶብ ሃይማኖታት ኣይወረደን።

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ተቓውሞ ዝተሳተፉ ሓያሎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብዘይዝኾነ ፍርዲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብምቕያዱ ይኹነን

DiA Islamic school

መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ተቓውሞ ንናይ ተማሃሮ ዲያእ ኣል እስላምያ ንዝተሳተፉ ሓያሎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብዘይዝኾነ ፍርዲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ቀይዱ ምህላዉ ተኾኒኑ። ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝህብዎ ዘለው መግለጺታት፣ ኣብቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ተቓውሞ ተማሃሮ ዲያእ ኣልስላምያ ካብ ዝተሳተፉ ተማሃሮ፣ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 13 ክሳብ 15 ዝርከቡ ኮይኖም፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ህዝቢ ንምድሃል ነዞም ትሕቲ ዕደም ቆልዑ ክሳብ እዚ እዋን'ዚ ኣሲርዎም ምህላዉ ኣገንዚቦም።

 

Add a comment

ብምርጫ ዝተኣትወ ጽምዋ፡ ህዝቢ ለኪሙ ዒቕዒቕ ይብል ኣሎ፡-

ኣፈጣጥራና ማሕበራዊ’ዩ። እንነብረላ ዘላ ምድሪ ከኣ ማሕበራዊት ምድሪ’ያ። ዓለምና ማሕበራዊ ዓለም’ዩ። ማለተይ’ሲ ዋላ ሓደ ፍጡር ናይ ገዛእ ርእሱ ደሴት የብሉን። ህይወትና መንብሮና ማሕበራዊ ዝገብሮ ከኣ፡ ህይወታውያን ፍጡራት ምስ ንዕኦም ዝመስሉ ፍጡራት ዝጫነው፣ ዝምድና ዝምስርቱ፣ ብምዃኖም’ዩ። ወዲ- ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እንስሳታት ዘቤት ኮነ ዘገዳም ህይወቶም ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዝተነጸለ ዘይኮነስ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝተኣሳሰረ ማሕበራዊ’ዩ። ንኣብነት፡ ኣድገ በቕሊ ምስ ከምኦም ኣድገ በቕሊ፣ ጤለ በጊዕ ምስ

Add a comment

ዞባዊ ምትሕግጋዝ ተኸባቢርካ ደኣምበር ሓንሳብ ጸርፊ ካልእ ግዜ ድማ ሓዊ እናኣጎድካ ኣይሰርሕን

ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሞም ተኣማሚኖም ህዝቦም ክመርሑ ከማሓድሩ ከማዕብሉ እምነት ዘይብሎም ብኣንጻሩ ዝጠራጠሩ ስርዓታት፡ ህዝቦም ንደገ ጥራሕ ክጥምት፡ ናብ ውሽጡ ኣቓልቦ ከይገብር ዝተራቐቐ ሜላ ከም ዝጠቀሙ ዝተፈላለዩ ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ይገልጹ የስተምህሩ። ኣብ ህዝቦምን ናይ ምሕደራ ብቕዓቶምን ዘይተኣማመኑ ስርዓታት እቲ ዝመርሕዎ ዘለው ህዝቢ ምትእምማን ክህልዎ ኣይደልዩን። ስለምንታይ’ሲ እንተተኣማሚኑ ኣንጻሮም ክሓሚ መፍትሒ ሓሳባት ከመንጩ፡ ስልጣኖም ኣብ ሓደጋ

Add a comment

ሕጅውን ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ንምድሓን

ኩሉ ዓቕምታትና ብሓደ ኣስሚርና ብጽንዓት ንረባረብ፣ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ!፡ ኣብ ኣረኣእያን ተግባርን ዝተሰረተ ዘላቒ ሓድነት ንምርግጋጽ ንቃለስ! ሓደ ዝሰመረ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራዊ ግንባር ክረጋገጽ ንቃለስ! ትምክሕትን ጽበትን ቀንዲ ዕንቅፋት ደሞክራስን ሓድነትን እዮም”….ወዘተ ኣብ ትሕቲ ዝብሉ መሪሕ ጭርሖታት ደሚቑን ማዕሪጉን ካብ 20-24 መስከረም 2017 ብዓወትዩ ዝተጋበአ። እዚ ኣብ ታሪኻዊት ወርሒ መስከረም መሬት ብጥዑም መኣዛ ዘለዎ ዕንባባ ኣብ ዝተወቀበትሉ ኣጋጣሚ ምግብኡ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ዘበሰረትን ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ዘሰጋገረት ወርሒ ምዃናውን

Add a comment

ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ንጽጉማት ዓይነታዊ ሓገዝ ዓዲላ

ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚራ ማሕበራዊ ሽግር ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀሪባ ንምርዳእን ካብ ፈተውትን ተደናገጽትን ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ብምእካብ ብዓቕማ ኣለኹ ክትብል ዝጸንሐትን ዘላን ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ፡ ብ8 ሕዳር 2017 ተመሳሳሊ ሓገዝ ዓዲላ። ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ሓገዛ ብባህሪያውን ሰብ ዝሰርሖን ኣካሎም ዝተጎድኡ፣ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት፣ ከምኡ’ውን ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ንዝተሃስዩ’ሞ ደጋፊ ከም

Add a comment

ውዲታት መናውሒ ስልጣን ዲክታተር ኢሳያስ ኣፈወርቒ!

ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ታሪኽ ኤርትራ: ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቒ ነዛ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍላ ሃገር     ብዘይ ቅዋምን ህዝባዊ-ምርጫን ባይቶን፡ ምስ ውሑዳት ተማእዘዝቱ ዝተፈላለዩ ውዲታት እንዳተጠቕመ ቐስ-ብቐስ ዲክታተርያዊ ስርዓት ኣማዕቢሉ፡ ሃገርና ከም ብሕታዊት ጥሪቱ እንዳ ኣማሐደረ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከኣ ናብ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሕሱም ናይ ራዕዲ መነባብሮ ጅሆ ሒዙዎ ይርከብ።

Add a comment

ኣኽርያ 2017

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝግበር ዘሎ ተባዕ  ዉተቓውሞ ኣንጻር ምልኪ ንህዝብና ምሉእ ደስገፍና ንምሃብ ንሰኑይ  13   ሕዳር 2017  ስዓት 10:00 ቅ.ቐ ኣብ ከተማ ሳንፍራንሲኮ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዲቡ ኣሎ

Add a comment

ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ

ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ በቲ ብ06 ሕዲር 2017 ምስ ምለእ ጭብጥታቱን መርትዖታቱን ዗ቕረብኽዎ ጽሑፈይ ተሞርኲሱ ዜሃቦ መልሲ ክመሃር ወይ’ውን ኣብ ጥቓ ሓቂ ዜቐራረብ ሓድሽ ድራማ ክሰርሕ ህድኣትን ትዕግስትን ኣይተዒዯሇን። ብርግጽ ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ፡ ኣነ’ዶ ከምዙ
ይበሃል ብዜብል ኣጉል ትምክሕታዊ ስምዑታት ተንፊሑ፡ ከምቲ ልሙድ ኣመለ ተመሉሱ ሰብኣዊ ክብሩን ፖሎቲካዊ መንነቱን ንምሕሳር፡ ባዕለ ኣብ ዕዲጋ ንክወርድ ተሃንዱደ ብካልእ ተወሳኺ ፈጠራታት ክመጽእ ክሳብ ዜመረጸ፡ ብወገነይ’ውን ነቲ ጻልጣ ሓ

Add a comment

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዗ጋጠመ ተሊጋቢ ሕማምን ሳዕቤናቱን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዱ ኣበይቶን ማይ ስርዋን ካብ ዝርከቡ ብዝሒ እሱራት፡ ብሰንኪ ተሊጋቢ ሕማም ሓዯ ትሕቲ ዕድመ ወዱ ዓሰርተ ሽውዓተ (17) ዓመት ዝርከቡዎም ሰሇስተ (3) እሱራት ከምዝሞቱ ኣረጋጊጾም ምንጭታትና።

Add a comment

ዝርዝር ዜናታት ዓወት ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ

ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ከም ወትሮ ዘበገስናዮ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፉ ንምብጻሕ ጅግንነቶም ዳግም ኣረጋጊጾም፡፡ ሽርሒታት ስርዓት ህግደፍ ንምፍሻል ወትሮ ነቂሑ ዝከታተሉ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ካብ ዕለት 1/6/2017 ክሳብ 8/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ከረን ጀሚሩ ክሳብ ዶብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ በርቃዊ መጥቃቲት ብምፍጻም ኪሳራ ኣውሪዱ፡፡ ካብ ወርሒ 1/6/2017 ክሳብ 08/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወስዱ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝርዝራቶም ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን፡፡

Add a comment

ሓድነትና ንድሕነት ህዝብናን ፡ ሃገርናን እዩ

እቲ ቀንዲ ምኽንያት መበገሲ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ተላዒሉስ፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል፡ እኩብ ድምር ናይ’ቲ ን 26 ዓመታት ዝኣክል ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልኪ ህግደፍ ዘሕለፎን፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎ ፡ ሕሱም ጭቆናን፡ ግፍዕን ፡ መከራን፡ ማእሰርትን፡ መግረፍትን፡ መቕተልትን፡ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነትን፡ ኮይኑ፡ እቶም 93 ዓመት ዝዕድሜኦም፡ ተባዕን ፡ ኣተባባዒን፡ ንህዝቦም  ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም፡ ንኽስውኡ ዝመረጹ ጅግና፡ ኣቦና ፡ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝመከቱሉን ፡ ዝጨርሑሉን፡ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ።

Add a comment

ዕውት ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ወፍሪ

ድሕሪ ዕውት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርት ጀጋኑ ዕጡቓት ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ደግሓኤ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምዝላቕ፡ ብውሕሉል ኣገባብ ዘካየድዎ ናይ ፕሮፖጋንዳውን ውደባን ስርሒታት ወፍሪ ብዓወት ከም ዝተፈጸመ ካብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቤት ጽሕፈት ዝበጽሓና ዜና ይሕብር።

Add a comment

ገባቲ ሕሌምታት ህግዯፍን ሓዯጋታቱን

ኣብ ኤርትራ እንኮ ሰሌፋዊ ስርዓትን ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባን ህግዯፍ ጥራይ ኣይኮነን ሰፊኑ ዗ል። ኩለ መንፈሳዊ እምነት፡ ብሄር፡ ባህሉ፡ ቋንቋን ኣውራጃን’ውን ከይተረፈ ህግዯፍ ክኸውን ኣሇዎ። ይፈቶ ይጽሊእ ኩለ ነገር ካብ ዜዯቐቐ ክሳብ ዜፈረየ ህግዯፍ ጥራይ’ዩ ክኸውን’ዩ እቲ ሕሌምታት። ኩለ ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባ፡ ስምዒታትን ተግባራዊ ንጥፈታትን መሊእ ህዜቢ ህግዯፍ ክኸውን

Add a comment

ን “ኣጋኣዝያን ደስ ዘየብል ሓቀኛ ዛንታ”

 

ኢትዮጵያ ነቲ ብ 1961 ዝተላዕለ ብረታዊ ቃልሲ ብዓይኒ ንዕቀት ክትርእዮ ጸኒሓ፤ኣብ 1963 ከኣ በቲ ኣብ ውግእ ተጎርባ ዘጋጠማ ክሳራን ናይ ፊዳእን ናይ መዕርፎ ነፈርትን መጥቃዕትን  ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ምስ ተራእዩ ግና ንሳን ኣዕሩኽታን  ነቲ ጉዳይ ብጥንቃቄ ክርእይዎ ጀመሩ።

Add a comment

ንዳላለ’ወ ንተሓላለ

ብምኽንያት ፖለቲካዊ ሕሰምን ንሱ ዝወለዶ ድኽነትን ናቱ ማለት መረበቱ ገዲፉ ኣብ ዝተፈላላያ ሃገራት ተበቲኑ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ብኣማኢት ኣሽሓት ዘይኮነ ብሚሊዮናት ዝቑጸር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘውጽእዎ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ይእምት። ትማሊ ማለት ቅድሚ 1991 ግዳማዊ መግዛእቲ ብዝኽተሎ ዝነበረ ዓፋኒ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፖሊሲ፡ ኣብ መሬትና ንምንባር ሓርቢቱና ክንስደድ ተገዲድና። ሎሚ ማለት ድሕሪ 1991 ብዝተፈጥረ ሓድሽ ሃገራዊ፣ ዞባዊ፣ ዓለማዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምቅይያራት ድማ፡

Add a comment

ሰፊሕ ኤርትራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደንማርክ

ላማ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ፤ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምልኪ ንዘካይዶ ደያቢ ግህሰት መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ንምቅዋምን ፣ ከምኡዉን ነቲኣብዕለት31 ጥቅምቲ2017 ህዝቢኣስመራብፍላይድማህዝቢኣኽርያዘካየዶህዝባዊ ናዕቢን እምቢታንንምልኪ፣ ደገፍናንምግላጽ እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዓርቢ ዕለት 24 /11/ 2017 ልክዕ ሰዓት1200 ክኸዉን እዩ።ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ማእከል ርእሰ ከተማ ኮፐንሃዉን (KøbenhavnsRådhuspladsen) ክብገስ እዩ።

ኩሉ ብጉዳይ ህዝቡን ሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ/ት ንምዕዋቱ ብተገዳስነት ክሳተፎ ብኽብሪ ንጽዉዕ ። 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ

ኣዳላዊት ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ

Add a comment

ሃገራዊ ድሕነት

ምድረ በጋሚዶ ነጋዶ ብነጻነት

ፈላላዪ ስነ-ሓሳብ ጸረ-ሓድነት

ህዝቢ ኣብ ሃገሩ እናነበረ ኣብ ባርነት

ከይሓፈሩ ይብሉና ሃገራዊ ድሕነት።

Add a comment

ተማሃሮ ዲያእ ኣል እስላምያ ኣብ ኣስመራ ንዘካየድዎ ተቓውሞ ዝድግፍ ሰልፍታት ሕጂ'ውን ይቕጽል

Addis Eritreans Demo

ተማሃሮ ዲያእ ኣልእስላምያ ብ31 ጥቅምቲ ንዘካየድዎ ተቓውሞ ዝድግፍ ሰለማዊ ሰልፍታት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣመሪካን ኣፍሪቃን ሕጂው'ን ይቕጽል ኣሎ።

በዚ መሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መዓስከራትን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከምዘካየዱ ካብታ ሃገር ዝበጽሓና ጸብጻብ ኣረዲኡ።

Add a comment

ኣብ ሊብያ ልዕሊ 4 ሽሕ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቅባ ከምዘለው UNHCR ገሊጹ

Libya UNHCR

ኤርትራ፣ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እታ ዜጋታታ ብብዝሒ ኣብ ሊብያ ዑቕባ ዝሓቱ ዘለዉ ሃገር ምዃና ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ካብ ሊብያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።

እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብዚ ሳልስቲ'ዚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፣ ካብ 1 ሕዳር ኣትሒዙ ኣብ ሊብያ 43 600 ስደተኛታት ከምዘለዉ ብምርግጋጽ፣ እቶም 34,226 ገና ሓተቲ ዑቕባ ምዃኖም ኣስሚርሉ።

ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፣ ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ፣ ብብዝሒ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ብ21,659 ዜጋታት ሶርያ ክኾኑ እንከለዉ፣ ዜጋታት ኤርትራ ድማ ብ4261 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይሕዙ።

ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ሊብያ በዚ ብዝሒ'ዚ ካብ ካልኦት ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስርዑ እንከለዉ፣ ንኤርትራ ስዒቦም ከኣ ዜጋታት ሱዳንን ሶማልን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ይርከቡ።

Add a comment

ድምጺ ናይ ኣመሪካ (V.O.A) ወይስ ናይ ኣንድነት?

ተባሂሉን ተነጊሩን እዩ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ. ሰራውርና ኣብ ኩሉ መንደፍ፡ እሞ በብግዜኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታቱን፡ ብውህበት ዑቕባ እናተቐለቡ ንጸገም ኤርትራውያን ፍታሕ ከይረክብ ዘወናብዱ ብዙሓት ከምዘለዉ ካን ነዊሕ እዋን ዝተዓዘብናዮ ብትዕዝብትና ዘዋህልናዮ ስለ ዝኾነ ሓዲሽ ነገር ክኾነና ኣይክእልን። ህላዌ እዚኣቶም ከኣ ንዓና ንኤርትራውያን የተባብዓናን የብልሓናን እምበር ኣየሰንብደና ኣይከልፈና።

Add a comment

ጻውዒት ኣራሚት ሽማግለ ንኤርትራውያ ተቀማጦ ሪያድ

መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ፍሹል ፈዝቲቫል፡ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሪያድ’ውን ተመሳሳሊ ፈዚትቫል  ካብ ዕለት 08/11/2017 ኣትሒዞም ከካይዱ ይሸባሸቡ ኣለዉ።  እንተኾነ ንኽብረት እቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ በጃ ትምህርቶምን፡ በጃ ዲኖምን (ሃይማኖቶምን)፡ ሃገሮምን ዝወደቁ ጀጋኑ፡ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን፡ ገና ደሞም ከይነቀጸ ሬሶኦም (ጀናዘኦም) ረጊጽኩም ናብዚ ብኮራኩር ህግደፍ ዝተዳለወ ፌዝቲቫል ክትሳተፉ ከመይ ገይሩ ሕልናኹም ይፈቅደልኩም???

Add a comment

ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ..............

ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ንዝተኻየደ ቅኑዕን ተባዕን ሰላማዊ ሰልፊ ዝድግፍ፡ ንጨካን ተግባራት ጉጅለ ህግደፍ ድማ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፖለቲካዊ ውድባትን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ነባርን ሕጋውን ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ ዝገበሮ ኢድ-ምትእትታው፡ ምእሳር መራሕትን ኣካየድትን ናይ’ቲ ቤት ትምህርት ዝጠንቁ፡ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ፡ ስርዓተ ሃማኖትና ብተጽዕኖ ኣይንቕይርን፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ዝግበር ኢድ ምትእትታው ደው ይበል፣ ብዘይ ኣገባብ ዝተኣስሩ መራሕትና ይፈትሑ ዝብሉን ካልኦትን

Add a comment

ጠንቂ ተቓውሞ ከተማ ኣስመራ ኣብ መንጎ መንግስቲን እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዝጸንሓ ምስሕሓብ’ዩ ተባሂሉ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዘይልምዱ ክብሉ ነቲ ዞባ ዘጽንዑ ክኢላታት እቲ ዞባ ይገልጹ። እቲ ብዙሕ ዘይረአ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዝለዓለ ጠርዚ’ቲ ንዳርጋ ክልተ ዓመታት ኣብ መንጎ ሚንስትሪ ትምህርትን ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ካብ ካሪክለም ከውጽእ መንግስቲ ዝሃቦም ትእዛዝ ኣይንቅበልን ዝብሉ መራሕቲ’ቲ እስላማዊ ቤት ትምህርቱ ድያእ ኣል እስላምያ ዝነበረ ምምልላስ’ዩ።

Add a comment

መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ፡ ካብ ምቕሻሽ ዘይኮነ ካብ ግርጭት’ዩ ዝምንጩ።

ማሕበራዊ ናብራ ዕቤት ሓደ ገዚፍ ዓውዲ’ዩ። ሓደ ሓሳብ ምስቲ ካልእ ሓሳብ፡ ወይ ድማ ባህሪያዊ ጸጋ ምስ ድሌት ናይ ሰባት ብዝግበር ቃልሲ ዝመጽእ ለውጢ ድማ’ዩ። ንኣብነት ግርጭት” ዝብል ቃል ንጎነጻዊ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓሳባዊ ዘይምስምማዕ’ውን የመልክት’ዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ዘይምስምማዕ ኣብ ኣረኣእያታት፣ ትዕዝብትታት፣ ፍልስፍናዊ እምነታት፣ ተግባራት ዝንጸባረቕ’ዩ። ማለት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰባት ዝፍጠሩ ወይ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ፍልልያት ዘመልክት ምዃኑ’ዩ እዚ ግርጭት ዝብል ቃል። ኣብ’ዚ ግን ሓደ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ። ግርጭት ማለት ግጭት ማለት ከምዘየኮነ። ግጭት ዘይሰላማዊ ግብራዊ ጎነጻዊ ኣፈታትሓ ነገራት’ዩ ዝውክል። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣፈ

Add a comment

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፍራንክፈርት ንዕለት 11.11.2017

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘጋታትና ግፍዕታት ምግባር ይቅጽሎ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተመሃሮን ስድራበታትን ቤት ትምህርቲ ኣልድያዕ ኣል እስላሚያ ነቲ ብህግደፍ ዝተመደበ ምትእትታውን ምውራስን ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ነቶም ዝተእስሩ ኣምሓደርቲ ቤት ትምህርቲ ይፈትሑልና ብማለት ተቓውሞኦም ንምርእይ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ተመሃሮን ስድራቤታትን ብዘይ ንሕስያ ብጥይት ሃዲኑ ብብዝሒ ከምዝቀተለን ከምዝቐሰሉን ኩላትና ኣብ መዲያ ንከታተሎን ንሪኦን

Add a comment

ትግባረ ፖሊቲካዊ ናዕቢ ኣንጻር ምልክነት ኣብ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኣለዎ

ሕዝቢ ኤርትራ ብኩሉ መነባብሮኡ በቲ ዘስካሕክ ጭቆናን ወጽዓን በቲ ውልቀ-መላኺ ስርዓት ሕጅስ ይኣክል ኢሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ዘርኣዮ ተባዕ ተቃውሞ ብመን ካበይ ተበጊሱ ብዘይገድስ እቲ ሕቶ ሕዝባዊ ሕቶ ድኣ እምበር ሕቶ ሓደ ክፋል ሕዝብናን ወይ ድማ ናይ ሓደ እምነት ምእማናን ኣይኮነን፡፤ እዚ ከምዘይኮነ ድማ እቲ ስዒቡ ነዚ ተቃውሞ ደጊፋ ኣብ መላእ ዓለም ዝተኻየደ መንፈስ ሓድነትን ኤርትራውንትን ዝመልኦ ምስክር ደለይቲ ፍትሒ ሓድነቶም ናይ ሓድሕድ እምነቶምን ዘንጸባረቀ ኢዩ ነሩ፣ እዛ ሎሚ ኤርትራ ተባሂላ ትጽዋዕ ሃገር እቲ ክርስትና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን እቲ እስልምና ድማ ኣብ 6ይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝአቱ ክልቲኡ ኣብ እስልምናን ክርስትናን ዝኣምኑ ሕዝብታት ኤርትራ ኣብ ነንሕድሕዶም ተኸባቢሮም ኢዮም ኣሽሓት ዓመታት ብሰላም ክነብሩ ጸኒሖም ኣለዉን ክህልዉን ድማ ኢዮም፣ ልክዕ ኢዩ ፖሊቲካውያን ባዕዳውያን ይኹኑ ዘበታውያን ንብዝሓዊ መንነታት ኤርትራ/ሃይማኖት፣ ዓሌት፣ ቦታ፣ኣውራጃ/ እናመዝመዙ ንሕዝቢ ፈላልዮም ክገዝኡ ኣብዚ 65 ዓመታት ዝረኤናዮን ዝተመኰርናዮን ኢዩ፣

Add a comment

ጻውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ

Image result for geneva

ንኹሉኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ስዊዝን ከባቢኣን ነቲ ኣብ ኣስመራ ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ ናይ መሰል ሕቶ ብተመሃሮ ንምድጋፍን: ንኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድኑር: ፓትርያርክ ኣባ ኣንጦንዮስን ካልኦት እሱራትን ካብ ማእሰርቲ ክወጹ ንምጽዋዕን ድምጽና ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንምስማዕ: ንዓርቢ 10.11.2017 ሰዓት 12:00 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ከተማ ጀነቭ ፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ መዲብና ስለዘለና ኩሉኹም ሃገራውያን ምሳና ሓቢርኩም ድምጺ ህዝቡኹም ከተስምዑልና ጻዊዒትና ብትሕት

Add a comment

ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕ/መ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳ ኣናዊሕዎ

UNSC

ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕ/ሃ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘናውሕ ውሳነ ቁጽሪ 2385 ኣጽዲቑ። እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ረቂቕ 11 ሃገራት ደጊፈነኦ፣ ዝተቃወማ ሃገራት ኣይነበራን፣ ኣርባዕተ ሃገራት ድማ ድምጸ ተዓቅቦ መሪጸን።ድምጸ ተኣቅቦ ዝመረጻ ሃገራት ቻይና፣ ሩስያ፣ ግብጺን ቦሊቭያን’የን። ነቲ ረቒቕ ውሳነ ዘዳለወት እንግሊዝ ክትከውን ከላ ኣምባሳደራ ‘ኤርትራ ንኣል-ሸባብ ትሕግዝ ንምህላዋ ዝሕብር መርተዖ ስለዘይተረኸበ ዘተባብዕ'ዩ፣ እንተኾነ ምስ ኮሚቴ እገዳን ፍሉይ መርማሪት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ንክትተሓባበር’ ጸዊዖም። እዚ ከም'ዚ'ሉ ከሎ፣ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገ/መስቀል ድሕሪ'ቲ ውሳነ ምንዋሕ እገዳ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ‘ኩሎም ኣባል ሃገራት እቲ ዝቀረበ ክሲ ዕምቆት ከምዘይነበሮ ብዘይጥርጥር ተቐቢሎም’ዮም። ከምኡ ኮይኑ’ውን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕ/ሃ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ንምቕጻል ምትእስሳርን ጭብጢን ዘይብሉ ተጠቒሙ’ ክብል መሊሱ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ዘንበረ ቅድሚ 8 ዓመት ከምዝኾነ ዝዝከር’ዩ።

Add a comment