30 ነሓሰ፣ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ እሱራት ብደረጃ ዓለም ይዝከር

Eritrean Prisoners

30 ነሓሰ፣ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም እሱራት ብደረጃ ዓለም ይዝከር። ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይ ዶብ፣ በቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፣ ኤርትራ ኣብ እትርከብን ሃገራት፣ 10ታት ጋዜጠኛታት ሃለዋቶም ጠፊኡ ከምዘሎ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ መስከረም 2001 ብጅምላ ዝተኣስሩ፣ ኣዳለውትን ጋዜጠኛታትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝርከብዎም 10ታት ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኡ ከምዘሎ ይፍለጥ።

Add a comment

,,ተመክሮይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር“

Image result for Köln

ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ NRW ንቀዳም ዕለት 16. 09. 2017. ዓ.ም.ፈ.፡ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሰሚናር ኣዳልዩ ኣሎ

Add a comment

ስዑዲ ዓረብ፣ ኣሲራቶም ዝጸንሐት ክልተ ኤርትራውያን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣረኪባ

Asmara airport

ስዑዲ ዓረብ፣ ኣሲራቶም ዝጸንሐት ክልተ ኤርትራውያን ናብመንግስቲ ኤርትራ ኣረኪባ። መንነት ናይቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተረከቡ ክልተ ኤርትራውያን ብንጹር ክፍለጥ እኳ እንተዘይካለ፣ ብሰንኪ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ሃይማት ክርስትና ብሓይልታት ጸጥታ ስዑዲ ዓረብ ዝተኣስሩ ክኾኑ ይኽእሉ'ፕም ዝብል ግምታት ከምዘሎ እቶም ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝልኣኹ ምንጭታት ጠቒሶም።

 

Add a comment

ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ኣብ ፍለይ ቤት ፍርዱ ቐሪቡ

ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ተኸስተ (ወዱ ባሻይ) ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሃገር እስራኤል ተመዱቡ፡ 21/ December/2004 ወግዓዊ ናይ ስራሕ ወረቐቱ ንፕረሲዯንት ሞሸ ካትሳቭ ኣረኪቡ። Moshe Katsav Breaking News ኢልና ኣምባሳዯር ተስፋማርያም (ወዱ ባሻይ) ፍለይ ቤት ፍርዱ ከምዜተራእየ ሓቢርና።
ምኽንያቱ ኣምባሳዯር ተስፋማርያም ዓበይቲ ብልሽውና ገይሩ ንኤርትራ ተሳሒቡ ኣብ ትሕቲ ቐይዱ ኣትዩ መርመራ ክቕጽል ተወሲኑ። እንተኾነ ብትእዚዜ ኢሰያስ ዴሕሪ ገሇ መዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኡ፡ ናይ

Add a comment

ኣማኢት ሓሇፍቲ ካብ ሃገር ከይወጹ ብሚስጥር ተኣጊድም።

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ዗ቕረቡዎ መጽናዕታዊ ሰነዴ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ኣል። ኢሰያስ ንኢሚግረሽን ዗መሓሊሇፎ ሚስጥራዊ ትእዚዜ “ናይ መገሻ እገዲ” Travel Bans ዗ቓሌዕ ንልሚ 1ይ ክፋለ ነቕርበሌኩም ኣሇና። ቕዲሕ ናይቲ ሚስጥራዊ ትእዚዜ እገዲን ዜርዜራቱን ዴማ
ንሓሙሽተ (5) ሓሇፍቲ ጥራይ ከምዜተዋህበ ተረጋጊጹ ኣል። ስርዓት ንምቕሊዕ ግዴነት ስሇዜኾነ፡ ነቶም ከይፈሇጥኩም ዜተኣገዴኩም ዴማ ሃንዯበታዊ መርዴእ

 

Add a comment

መምዘኒ ሃገራውነት ዝጠፍኦም ሃገራውያን

ፍልጠት ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ዝጻወቶ ተራ ኣዝዩ ልዑል’ዩ። ዝርከበሉ ሜላ ከኣ ካብ ቤት ትምሀርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ተመክሮ ወይ ልምዲ’ዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ብስሩዕ ዝርከብ ፍልጠት፡ ኣርእስቲ በርእስቲ፡ ምዕራፍ ብምዕራፍ ተፈላልዩ እንታይ ዓይነት ሞያ ንምታይ ዓይነት ፍርያት ወይ ውጽኢት ተጸኒዑ ተፈጠርኒፉ ዝተሰነደን ደረጃ ዕድመ ወዲ-ሰብ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለ ዝኸይድን ኮይኑ ግን ከኣ፡ መጀመርያ ደኣምበር መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ’ዩ። ብተመክሮ ዝርከብ ፍልጠት ብወገኑ፡ ሰባት ካብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶታት ብኣፋዊ ዛንታ ዝንገር፣ ካብ መዓልታዊ ውዕሎኦም፣ ብእዝኖም ዝሰ

Add a comment

ብሞትን ስቅያትን ሰባት ዘይምግዳስ ዝኸፍአ ጸረ- ሰብኣውነት’ዩ፡

ተመራመርቲ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ንሰብኣዊ ፍጡር ምስ እንስሳዮም ዝምድብዎ። ብተፈጥሮ ዝተዓደሎ ፍሉይ ናይ ምሕሳብ፡ ተማሂሩ ተመራሚሩ ንልግሲ ተፈጥሮ ናብ ድሌቱን ጠቕሙን ናይ ምልዋጥ ልዑል ተኽሎ ስለ ዘለው ግን፡ ካብ’ቶም ካልኦት ኣብ ምድሪ፣ ኣብ ሰማይን ባሕርን ዝርከቡ በብዓይነቶም እንስሳታት፡ ዝተፈልየን ዝተኸብረን ይገብሮ።

Add a comment

ዝሞተ ኣድጊ ዝብኢ ኣይፈርሕን”

ካብ ኣእምሮኡ ተዘናቢሉ እምኒ ዝድርቢ ውሕውሕ ዝብል ከም ዝዓበደ ከልቢ ቁም-ነገር ኣልቦ ዘረባ መላገቢ ፖለቲካዊ ዕብዳን’ዩ ክፉእ ጸረ-ህዝቢ።

Add a comment

ካብ ቀደሙ ጽኑዕ ፖለቲካዊ መሰረት ዘይጸንሖ.................

ካብ ቀደሙ ጽኑዕ ፖለቲካዊ መሰረት ዘይጸንሖ ዕርክነት መንግስቲ ሱዳንን ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ። ካብ ቀደሙ ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ረብሓታት ዝተሰረተ ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዘይኮነ፡ መንግስቲ ሱዳን ጠባሪ ጉጅለ ህግደፍ ተጠባሪ ኮይኑ ክኸይድ ዝጸንሐ ዕርክነት፡ መንግስቲ ሱዳን ንዘይሕጋዊ ኮትሮ ባንዳዊ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ብዙሕ ተዓጊሱ፡ መጠበሪ ሂቡ ከም’ቲ ዝደለዮ ክኸደሉ ስለ ዘይከኣለ፡ ተጻዋርነቱ ይውዳእ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ነገራ

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ምቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ምቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር ካብ ዕለት 8 ክሳብ 13 ነሓሰ 2017 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣሰላሲሉ። ኣብ'ቲ ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዘልዓሎም ዛዕባታት፡ ህሉው ኩነታት ዓለም፡ ዞባናን ከባቢናን ብመንጽር ኣብ ቃልስና ዘለዎ ድርኺትን ትርጉም ዝምልከት፡ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራን ጸላኢ ህግደፍን፡ ሃለዋት ደምበ ተቓውሞ፡ ብፍላይ ከኣ ጉዕዞ ትሽዓተ ወርሒ ስምረት ዝምልከት እዩ። ማእከላይ ሽማግለ እቲ ኣኼባ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ብኹሉ መልክዑ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሕ ረቋሒታት ብምህላዉ፡ እቲ ዝያዳ ብዕምቆት ኣትኲሩ ዝዘተየሉ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገርና ኤርትራን፡ ሃለዋት ጸላኢ ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ጥፍኣትን ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ህዝባዊ ሓርነት ዘተኮረ ኢዩ።

Add a comment

ጀኔራል ስርዓት ህግደፍ ቀዳመ-ሰናብቲ ኣበርክትኡ ኣብ ሰውራ ተተሪኹ ሰኑይ ሞይቱ ዝበል ዜንኡ ተቓሊሑ!!!

ኣብ እዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልታት እቲ ካብ 1966 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብ ሰውራ ኤርትራ ብምጽንባር ሃገራዊ ግብኡ ከም ዘበርከተን፡ ኣዝዮም ጽንኩራት ኩነታት ሰውራ ኤርትራ ብምሕላፍ ናጽነት ክርኢ ከም ዝበቐዐን በታ ግርም ጌራ ንብዓት ሓርገጽ ምንባዕ እትኽእለሉ ቲቪ ኤረ ዓንገረር ክበሃለሉ ዝቐነየ ብልጋደር ጀኔራል ህግደፍ ሙሳ ራብዓ ምዕራፉ ሎሚ ሰኑይ 14 / ነሓሰ / 2017 ብመልክዕ ዜና ቀሪቡ፡፡

Add a comment

ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ መዘና ዘይብሎም ኣደራዓት

ሓበረታ ካብ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ _ ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ከም ዘመልክቶ፣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሃገርና ናብ ቅኑዕ መገዲ ዘመልክት ስራሕ የልቦን። ጽሓይ ዝሃረሞን ኩሉ ዝፈልጦን ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ መሪሕነት ጭፍራ ህግደፍ ንኤርትራ ናብ ገደል ይመርሓ ከም ዘበሎ ብሩህ ዝዀነ ጉዳይ እዩ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ዝሃርም ዘሎ ዝናብ ተስፋ ይህብ

Rain Asmara

ብዋሕዲ ማይ ብኸቢድ ክሳቐ ዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ብዝዘንብ ዘሎ ጥሉል ክራማት ተስፋ ጌሩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣብዚ እዋን'ዚ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎን ነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕን ዝናብ ከምዘሎ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ደርቂ ከየጋጥሞም ሰጊኦም ዝጸንሑ ሓረስቶት ተስፋ ክገብሩ እንከለዉ፣ ፊስቶታቱ ኣብ ደገ ሰሪዑ ዝውዕልን ዝሓድርን ዝነበረ ህዝቢ ሓያሎ ከባቢታት ኣስመራ ከኣ ግዝያዊ ሩፍታ ረኺቡ ከምዘሎ ኣበሲሮም።

ብኸቢድ መነባብሮ ተዋህስዩን ብህሉው ናይ ምልኪን ፖለቲካዊ ምረትን ኣብ ከቢድ ሻቖሎትን መዋጥርን ወዲቑን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብተፈጥሮኣዊ ከቢድ ደርቂ ድማ ከይጥቓዕ ካብ ምስጋእ በብእምነቱ ጸሎትን ምህለላን ከዕርግ ይርአ ከምዘሎ'ውን እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም።

Add a comment

ሃገራዊ ሓድነት ኣይኮነን ኣብ ሕብረ ብሄራዊት ሃገር፡ ኣብ ብሄራዊት ሃገርን’ውን ብሓይሊ ኣይረጋገጽን

ሃገር መጸውዕን መለለይን ፍሉይ ካርታ ናይ ዘለዎ መሬታዊ ኣቀማምጣ ወይ ግኡዝ መሬት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ናይ’ቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ህዝብታት መለለዪ መንነትን መጸውዕን’ዩ። ስለዚ ከኣ ብዛዕባ ሃገራዊ ነጻነት፡ ልኡላውነት ክዝረብ፣ ውጥን ክውጽእ፣ ምምሕዳራዊ ቅርጻ ክዝርጋሕ፣ ኣብ ዜጋታት ሃገራዊ ፍቕሪ ንምስራጽ ብኹሉ መሳርሒ ተጠቒምካ ጎስጓስ ክግበር እንከሎ ንሰብ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ከም ዘለዎ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ’ዩ። ሓቀኛ ህንጸት ሃገራዊ ሓድነት፡ ብሄራዊ ወይ መበቆላዊ መንነት፣ ታሪኻዊ መንነት፣ ቋንቋዊ መንነት፣ ባህላዊ መንነት፣ ሃይማኖታዊ መንነት፣ፖለቲካዊ ወይ ናይ ኣረኣእያ መንነት፣ ቦታዊ መንነት፣ ሓባራዊ ፍትሓዊ ተጠቃምነት፣ ናይ ነበርቲ ህዝብታት ምሉእ ኣፍልጦ ዝህብ፣ ዘኽብር፣ ነዚ ድማ በረኣእያን ብሕግን ተቐቢሉ ዝትግብር ፖለቲካዊ ምሕደራ ክህሉ ከም ዘለዎ’ዮም ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ- ፍልጠት ዝሕብሩ። ዘስተምህሩ።

Add a comment

ዘኽብር ከይሰራሕካ ክብሪ ምድላይ፡

ሓዲ-ሰብ ምስ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ሰባት ከይተራኸበ ኣይነብርን። በይነይ ክነብር ኣለኒ ኢሉ እንተዝሓስብን እንተዝውስንን’ውን ኣይክእልን። ስለምንታይ ወዲ-ሰብ ሰብ ዝሰርሖ ኣቕሓ ኣይኮነን። ናይ ተፈጥሮ ሰብ’ዩ። ስለዝኾነ ከኣ ምስ ሰባት ክነብር፡ ንሰብ ዘድሊዮ ነገራት ክጠልብ፡ ጠለባቱ ንምምላስ ክሰርሕ ተፈጥሮ ባዕሉ የገድዶ’ዩ። ካልእ ይትረፍ መግቢ ምብላዕ ናይ ምርጫ ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ’ዩ። ከጠሚ ኣለኒ ኢልካ ኣይትጠምን። ብሕጊ ተፈጥሮ ግን ናይ መግቢ ሰዓት ምስ ኣኸለ ትጠሚ

Add a comment

ብዙሕ ሓይሊ ጉልበት ዘለዎ በብዓይነቱ ማሽነሪታት ተማሂዙ...............

ብዙሕ ሓይሊ ጉልበት ዘለዎ በብዓይነቱ ማሽነሪታት ተማሂዙ ኣብ ተግባር ኣብ ዝወዓለሉ መዋእል፡ ጽርጊያ ብጉልበት ሰብ ብጭዃሮን ባዴላን ይሰርሕ ኣለኹ ማለት ኣሽካዕላል ምዃኑ ተገሊጹ ሓደ ህዝባዊ መንግስቲ ቅኑዕ ናይ ልምዓት ስትራተጂ ቀሪጹ፡ ህዝቢ ብጉልበቱ፡ ብፍልጠቱ፡ ብገንዘቡ ክሳተፍ ምግባር ክተባብዕ ዝግበኦ ሰናይ ተግባር’ዩ፡ ይኹን ግን፡ ኣብ ክንዲ ብዘመናዊ ማሽነሪታት ተጠቒምካ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ደረጃኡ ዝሓለወ ጽርጊያ ብምስራሕ ጸገም መራኸቢታት ምቅላል፡ ብዝደኸመ ጉልበት ሰብ፡ ብዝኣረገ መሳርሕን ገይርካ ህዝቢ ዓዲ ክስቶ ክንዲ ኪ/ሜትር ጽርጊያ ሰሪሖም ሽግሮም ፈቲሖም እናበልካ

Add a comment

ክሳብ ሎሚ ዝሰራሓናዮ ኣድማዒ ልምዓታዊ መደባት የለን፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ...

ኤርትራ ብጎደና ቁጠባዊ ልምዓት ንቕድሚት ትውንጨፍ ኣላ፡ ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምሕደራ፣ ጸጥታዊ ርግኣት፣ ክብረት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል፣ ማዕርነታዊ ተሳትፎ ኣብ
ደሞክራስያዊ መሰል፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት፣ ባህሪ፡ ፖሊስን ተግባርን መንግስቲ ህግደፍ እንታይ ይመስል? ኣብ ከመይ ደረጃ ‘ኸ ይርከብ? ብብሄራትን ብብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ፣ ብኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ብዞባዊ፡ ኣህጉራውን ዓለማውን ውድባት፡ ብትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብማዕከናት ዜና ዓለ

Add a comment

ኢጣልያ፣ ካብ ዝነበርዎ ህንጻ ኣብ ልዕሊ ዝሰጎጎቶም ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎነጽ ትጥቀም ምህላዋ ትውቀስ

Italy Immigration

ፖሊስ ኢጣልያ፣ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝነበርዎ ህንጻ ዝሰጎጎም ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ካብቲ ዝሓድርሉ ጎደናታት ንምብታኖም'ውን ጎነጽ ይጥቐም ምህላዉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም። እቶም ብቀዳም፣ 19 ነሓሰ ካብ ዝነበርዎ ህንጻ ዝተሰጉ ነፍሰ ጾራት ደቂንስትዮ፣ ኣዴታትን ህጻናትን ዝርከብዎም ኣስታት ሓደ ሽሕ ስደተኛታት ብዘይዝኾነ መጽለሊ፣ ኣብ ማእከል ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ፒያዛ ኢንደፐንደንዝያ'ዮም ተደብርዮም ዘለዉ።

Add a comment

ኣገዳሲ ሓቤረታ ንኤርትራውያን ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን።

Image result for city seattle

ጸብጻብ ናይ ዕለት 11 ነሓስሴ ናይ’ቲ ብጉልባብ ፈስቲቫል ኤርትራ ዝብል፡ ብህግደፋውያን  ዘተኻየደ ናይ ሙዚቃ መደብ፡ ህዝቢ ሲያትል ነጺጉዎ፡ እዩ። ኣብ ቅድም’ቲ ቀጽሪ  ኣደራሽ  መደብ ሙዚቃ ሂግደፋውያን፡ ውዕዉዕ ዝኾነ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተቓውሞ ምስ ዝኽተል ጭርሖታት  ከም፡ “ ህግደፍ ሃገርና ግደፍ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ  ሕጂ ክወርድ ኣሎዎ፡ እብ ኤርትራ ደሞክራስያዊ ስርዓት ክትኸል ኣሎዎ ፡ መኣስ ?  ሕጂ ! ዝብል ተኻይዱ።

Add a comment

ምምሕዳር ትራም፣ ንዝስጎጉ ዜጋታተን ምቕባል ዝኣበያ ኣርባዕተ ሃገራት ናይ ቪዛ እገዳ ከምዘተግበረ ይግለጽ ኣሎ

US State Department

ምምሕዳር ትራም ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎም ወጻእተኛታት ክሰጉግ ድሕሪ ዘሕለፎ ውሳኔ፣ ንዝስጎጉ ዜጋታተን ምቕባል ዝኣበያ ኣርባዕተ ሃገራት ናይ ቪዛ እገዳ ከምዝገበረ ማዕከን ዜና ዋሽንግተን ታይምስ ሓቢሩ። ሰበ ሰልጣን ውሽጣዊ ድሕነትን ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢን ነዚ ናይ ቪዛ እገዳ ከምዘረጋገጽሉ ዝሓበረ እቲ ማዕከን ዜና፣ እተን ሃገራት ግና መነመን ምዃናን ካብ ምንጻር ከምዝተቖጠቡ ኣመልኪቱ።

ይኹን'ምበር እተን ናይ ቪዛ እገዳ ተነቢሩልን ዝብሃል ዘሎ ኣርባዕተ ሃገራት፣- ኤርትራ፣ ካምቦድያ፣ ጊኒን ሰራልዮንን ምዃነን ዋሽንግተን ታይምስ ንናይ ምንጭታት ግምታት ብምጥቃስ ገሊጹ።

Add a comment

ምስሉይ መልእኽቲ ስርዓታት ኣስመራን ደማስቆን፡ ኣብ ተግባራት ጭካኔኦምን ዝኸድዎ ርሕቀትን

ብኣሃዱ ስለያ ሰሙናዊ መጽሔት “ ዘኢኮኖሚስት” ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኤርትራን ሶርያን ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣብያተ ማእሰርቲ ነናይ ገዛእ ርእሰን ዜጋታት’የን። እዘን ክልተ ሃገራት ብምልካውያን ስርዓታት ክምረሓ እንከለዋ፡ ናብ ስልጣን ኣመጻጽኣ ናይ’ዞም ህዝቢ ዘሳቕዩ ዘለው መለኽቲ ግን ዝተፈላለየ’ዩ። ፕረዚደንት ሶርያ በሻር ኣል ኣሳድ ነቲ ኣቦኡ ሓፊጽ ኣል ኣሳድ ተቖጻጺርዎ ዝነበረ ዝፋን ክወርስ እንከሎ፡ ናይ ኤርትራ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ብመንገዲ’ቲ ዝነውሐን ዝመረረን ሃገራዊ ብረታዊ ቃልሲ ኣቢሉ፡ ንዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ባዶነት ተጠቒሙ ዝጨበጦ በትረ

Add a comment

ሮማ፡ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ካብ ዝነብርሉ ህንጻ ከምዝተሰጎጉ ተሓቢሩ

ልዕሊ 500 ዝኾኑ መብዛሕቲኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ካብ ሓደ ኣብ ማእከል ከተማ ሮማ ዝርከብ መንበሪ ህንጻ፡ ዝሓለፈ ቀዳም ብፖሊስ ጣልያን ክስጎጉ ይፍለጥ።

ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ብዝምልከት ንገለ ኣብቲ ቦታ ዘለው ሰባት አዘራሪብና አለ

Add a comment

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ጅቡቲ፡ ኤርትራ.................

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ጅቡቲ፡ ኤርትራ፡ ሶማልያ ልኡላዊ ግዝኣተን ናብ ወተሃደራዊ መደበራት ሰብ ገንዘብ ይቕየር ምህላው ተገሊጹ። ቅድም ክብል ብመዓስከር ወተሃደራት ፈረንሳ ጥራሕ ትፍለጥ ዝነበረት ንእሽቶ ሃገር ጅቡቲ፡ ቀስ ብቐስ ናብ ዓለማዊ ወተሃደራዊ መዓስከር ትቕየር ምህላዋ፡ ኤርትራን ሶማልያን ድማ ኣሰራ ተኸቲለን ዝተፈላለያ ሃገራት ወተሃደራዊ መዓስከራት ኣብ ሃገራተን ክኸፍታ ብምፍቃድ ህዝባውን መሬታውን ልኡላውነተን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ

Add a comment

ህዝቢ ንምህለላን ጸሎትን ብዘይፍቃድ ከይእክቡ ንመራሕቲ ሃይማኖታት መጠንቐቕታ ይቐርብ

Asmara Church and Mosque

ህዝቢ ብዘይፍቓድ መንግስቲ፣ ንምህለላን ጸሎትን ከይእክቡ ንመራሕቲ ሃይምኖታት እስልምናን ክርስትናን መጠንቐቕታ ከምዝቐረበ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እዚ መጠንቐቕታ ዝቐርብ ዘሎ፣ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት፣ ሕሱም መነባብሮ ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ፣ ሰኣን ዝናብ ድማ ብተፍጥሮኣዊ ናይ ደርቂ ሓደጋ ከይጥቃዕ ካብ ምስጋእ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ብእኩብ ምህለላን ጸሎትን ድሕሪ ምክያዱ'ዩ።

Add a comment

ብመደብ ዝተሃርመ ክብርን ዕቤት መማህራን ኤርትራ ብፕሮፖጋንዳ ኣይሓውን።

 ኩለነተናዊ ዕቤት ሓንቲ ሃገር ኣብ ዜጋታት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ካብ ምርግጋጽ ወጻኢ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዜጋታት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ከኣ ካብ ቅኑዕ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ግቡእ ክብሪ ንሞያ መምህርና ምሃብን፡ ንመምህር ዓቕሚ ሃገር ብዘፍቅዶ ደረጃ ፍልጠቱ፡ ጻዕሩን ኣፍራይነቱን ኣብ ግምት ዘእተወ ገንዘባዊ ክፍሊትን ካልእ መተባብዕን ምግባር የድሊ። ብሞያያውያን ተጸኒዑ፡ ንሓፈሻዊ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ጸብጻብ ኣእትዩ ዘይተቐርጸ ስርዓተ ትምህርቲ፣ መምህር ብሞያኡ ከይሕበን ከይኸብር፡ ሕልናዊ ዕግበት ከይፈጥር፡ ከም ዝኾነ ሰብ ንኽነብር ዘኽእሎ ዋጋ ድኻሙ ገንዘባውን ንገራውን ረብሓ ከይረክብ ዝነፈገ ፍጹም ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ጸረ-ህዝብ

Add a comment

ታሪኻዊት ባሕቲ መስከረምሲ ዗ኪርኰማ ዶ? ኣበይ ከም ዜ዗ንጋዕኩምከ? ነጊርኰማ ዶ?

ጸዋዒት ሕቶን ለበዋን ንውድባት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ሰልፊ ድሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራን፤ መመ዗ክሩ ኣለዎ፤ እቲ ዜኽሪ ምሉእ ንኽኸውን ግን ነቲ ትዜክሮ ኣብ ጐዕዝ መናባብሮኻ ምኽንያት መ዗ከሪኡ ፈሊጥካmሓተታኡ ኣማሊእካ ዶ ኣየማላእካን ማዕሬኡ ዗ኪርካ መልሲ ክትህበሉ ይግባእ። እሞ . . . ኣሰር ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሎሚ ማዕዶ-ማዕዶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ሰልፊ ድሞክራሲ ህዜቢ ኤርትራን ዜተጸዋዕክን ብፍንቅልክን ሰበብ ከኣ ልዕሊ 41 ኣርበዓን-ሓዯን ውድባት ዜጨጫሕክን ህልው ሕሱም ኰነታት ኤርትራን ህዜባን ብእኽብካብ ሸፋቱ ዜንህር ዗ሎ ከም መናሃርያኡ ተራ ከም ዜተጻወትክን ትዜንግዕኦ ኣይመስለንን። ክትዜንግዖኦ እንተ዗ይዯለኽን፤ እሞ እዙ ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ

Add a comment

ካብቶም 156 ፡ ካብ ሱዲን ዜተመሌሱ 3- ሕሙማት ተኣሲሮም፡

ጸጥታ ህግዯፍ ከኣ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ጨውዮም ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዜዲጎኑዎም,ዜርዜሩ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ኣል። ምንጭታትና ዴማ ንምኽንያቱን ሳዕቤኑን ኣዚሚድም፡ ነቲ ዗ሕዜን ፍጻሜ“ ገ - እናበለኻ’ድ ትጋገ ” ዜብሌ መግሇጺ ሂቦሙለ ኣሇዉ።

Add a comment

ዘይንቡር ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይንቡር ባህሊ የተኣታቱ

ንቡርን ዘይንቡርን ክልተ በበይኖም ገጻት’ዮም። ብካልእ ኣዘራርባ ከብድን ሕቖን’ዮም። ንቡር ብደረጃ ያታዊ ባህሊ ድዩ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ሕብረ-ተሰብ ተኣታትዩ፡ ቅቡልነት ረኺቡ፡ ደረጃ ብደረጃ ድማ እናተመሓየሸን እናማዕበለን ዝኸይድ’ዩ። ዘይንቡር ግን፡ እቲ ሕብረ-ተሰብ ዘይፈልጦ፡ ምስ ባህሉ ርክብ ዘይብሉ ዝጽየፎ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ከም ተርእዮ ክኽሰት እንከሎ’ዩ። ዘይንቡር ዝተፈላለየ ሽፋን ገይሩ’ዩ ዝመጽእ። ዘይንቡር ብደረጃ ውልቀ ሰባት ክፍጸም እንከሎ

Add a comment

ቃለ መሕትት ምስ ተጋ/ ኣሕመድ ቀይሲ

ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ደማስቆ ኣብ 1971 እዩ ምስቶም ንነጻነት ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ንኽቃለስ ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዮ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር እንተነበረ እኳ፡ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ተኣሲሩ። ንሱ ከም መምህር ካድርን ጸሓፊ ፖለቲካ ህ.ግ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከም ፈላጢ ውሽጢ፡ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ኣቕዋም ኣብ ብሄር፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖትን ካልእ ፍልስፍናን እቲ ዝነበረን ዘሎን መሪሕነት እቲ ውድብ እንታይን ከመይን ከምዝነበረን ዘሎን ዝርዝር ቃለ መጠይቕ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝተላዕሉ ነጥቢታት፡ እስልምናን ዓረብን፡ ንሕናን ዕላማናን፡ ነጻነት ኤርትራ ብጀብሃ እንተዝውዳእ ኩነታት እንታይ ምመሰለን ካልእን ዝብሉ ይርከቦ። ነዚ ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ። 

Add a comment

ህዝቢ ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ብህግደፍ ዝበጽሖም ግፍዕታትን

እዚ ጽሑፍ ብሓደ ግዱስ ኤርትራዊ ብኢድ ተጻሒፉ ስካን ተገይሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዝረኸብናዮ ኮይኑ፡ ርዝነት ትሕዝቶ ናይ’ቲመልእኽቲ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ንምክትታል መታን ክሕግዝ ከም ዘለዎ ብኮምፒተር ጽሒፍና ንዝርገሖ ምህላውና ኣቐዲምና ንሕብር።

Add a comment

ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳ፣ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለነ ኤርትራዊ፣ ብሓደጋ መኪና ህይወቱ ስኢኑ

Calais Dunkirk

ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳ፣ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለነ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መንእሰይ፣ ብሓደጋ መኪና ህይወቱ ከምዝሰኣነ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።

እቲ ዳንኬርክ ካብ ዝተባህለ ከባቢ ካሌ ዝተበገሰ መንእሰይ፣ ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኡ ድሕሪ ምስቓሉ፣ እታ መኪና፣ ኣብ ክንዲ ናብ ብሪጣንያ ናብ ቤልጁም ተቕንዕ ከምዘላ ምስ ፈለጠ፣ መካይን ብናህሪ ኣብ ዝሕንበባሉ ኣውራ ጽርግያ፣ ዘሊሉ ክወርድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን'ዩ ብኻልእ መኪና ተረጊጹ፣ ናብ ዓርቢ 4 ነሓሰ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ህወይቱ ዝሓለፈ።

Add a comment

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል

ብሓልዮትዲሞክራስያዊማሕበርመንእሰያትንሓርበኛታትኤርትራን(ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ) ጨንፈርጀርመን፣ብምትሕብባርምስዝተፈላለዩፖለቲካዊውድባትንበርጌሳውያንማሕበራትንኤርትራ  ብሓባርዝተዳለወፈስቲቫል  ካብ04-06/08/2017 መበል 32ሰፊሕ በዓል ኤርትራ (ፈስቲቫል ካስል 2017) ኣብ ትሕቲ “ምዕቋብ ሓድነት ህዝብናን ልዑላውንት ሃገርናን፣ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ  ኢዩ” ዝብል ማእከላይ ጭርሖ፣ መኣዲዘተን ምርድዳእን ኣዳሊዩ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፣ ኣብዚ ዝተኻየድ ዘተ ብኣገደስቲ ምሁራትን ምኩራት ሃገራውያን ተቓለስትን ምስ ቴማ ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል ዝሳነ ኣገዳሲ ናይ ክትዕ ወረቓቕቲ ከም ዘቕረቡ ክንሕብር ደስ ይብለና። እዚ ወረቓቕቲ‘ዚ ንኩሉ ሃገራውን  ብኤርትራ ንዝገደስን ንክንብቦን ንኽፈልጦን ብማለት ክንዝርግሖ ምዃና ነረጋግጽ። እዚ ቀጺሉ ኣብ ትሕቲ “ጻዊዒት“ ዝብል ኣርእስቲ ንዝርገሖ ዘሎና፣ በቶም መደረ ዘቕረቡ ኣሕዋት ዝቐረበን ብተሳተፍቲ ፈስቲቫል ዝተደገፈን ለበዋ ኮይኑ፣ ብመንገዲ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣቢሉ ናብ ኩለን ሃገራውያን ውድባት ንክበጽሕ ዝተዳለወ ኢዩ።

Add a comment

ቀደሙስ ብዘተ ዘይፍታሕ ፍልልይ መዓስ ነይሩ

ካብ 2011 ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ዘሎ ናይ ግዜ ርሕቀት፡ ምስ’ቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ባርባራዊ ግፍዕታት ብምንጽጻር ክሪአ እንከሎ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን’ዩ። ግዜ ምንዋሑን ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ኢሳያስ ዝፍጽሞ መሰረታዊ ክብረት ደቂ-ሰባት ዝጥሕስ ገበናዊ ተግባራት ስለ ዝመረረን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምኽንያት ናይ’ዚ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይምቅዳውን ተፈጢሩ ዘሎ ደውታን፡ ኣብ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቁራጽን ምጥፋእ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ኣዛሚደ ክሪኦ እንከለኹ ኣዝዩ ይገርመኒ። ይድንጽወኒ ድማ። እቲ ባይቶ ካብ
ኣመሰራርታኡ ጽሬት ስለዘይነበሮ ዶ ይኸውን? ብቑዓት መሪሕነት ብምስኣን’ዶ ይኸውን? ሓላፍነት ዝጎደሎ ተራ

Add a comment

መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ 7ይ ሰሩዕ ኣኼባ ኣሳሊጡ

መሰጋገሪ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ᎓ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል ብ16/ነሓሰ/2017 ኣቃኒዑ። መሰጋገሪ መሪሕነት ፈጻፊ-ኣካል ግሃድኤ-ሕደሪ ብኣጀንድኡ መሰረት᎓ ስርዒታዊ ጸብጻብ ቤት-ጽሕፈታት ድሕር ምቕባሉ᎓ ኣብ ዓለም-ለኻዊ᎓ ከባብያዊ᎓ ሃገራዊ ኩነታት ጽላት ብጽላት ብምፍታሽ᎓ ኣብ ሃገርናን ዲሞክራስያዊ ቃልስናን ዘሕድሮ ጽልዋ ብዕምቆት ዘትዩ። መሪሕነት ፈጻሚ-ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ᎓ ውድብና ምሰ ገስገስቲ ሃገራውያን ሓይለታት ዓቕምታትና ኣስሚርና᎓ ኣንጻር ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ስርዓት ህግደፍ᎓ ብዘይሎሚ´ዶ-ጽባሕ ቆሪጽና ንረባረበሉን ዘየዳሉ መድረኽ በጺሕና ምህላውና ብምእማን᎓ ሕመቕና ብምፍዋስ ኣንጻር ገባቲ ስነ-ሓሳብ ህግደፍ፣ ብተዓዋቲ ሓይሊ ጥራሕ ክንወጽእ ከም ዝግባእ ብምርኣይን ብምስማርን 7ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብትስፉው ናይ ቃልሲ መንፈስ ዛዚሙ።

Add a comment

ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቀጻልነት ባይቶ ሓቢሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎዕዞ ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ዘይምቅዳው ኣብ ደውታ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ፡ ካብ መጀመርያ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ንነጀው ግን፡ ብመንገዲ ሽማግለ ዘተ ናይ’ተን ውድባት ኣቢሉ ኣብ ምምይጥ ከም ዝጸንሐ፡ ቀጺሉ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣባል ውድባት ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ፡ ነቲ ብሽማግለ ዘተ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ኣድላዪ ምምሕያሻት ብምግባር ኣብ ስምምዕ

Add a comment

እቲ ኣብ ካስል ዝተነድፈ. . . ናበይ ሃፈፈ?

ብዕለት 05/08/2017 ኣብ ደምበ ተቓውሞ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንምዕናው ህ.ግ.ደ.ፍ. ከምኡ  ኸኣ ንእቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ ዘንጸባርቕ ኣብ እዚ ይገበር ዘትከለ ቅጥዒ ዝተቐጥዓሉ  ምንባሩ ካብ ዝሓለፈ ብዓላት ይኹን ኣኼባታት ፍሉይን ኣድማዒን እዩ ነይሩ እንተተባህለ ኩሎም እቶም ዝተሳተፍዎ ደቂ ሃገር ዝምስክርዎን ውጽኢት ክህልዎ ዝጽበዩዎን ከምዝኾነ ብሩህ ሓቂ እዩ።

Add a comment

ዘሔጉስ ዜና

ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ከተማ ሎሳንን ከባቢኣን ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ሎሚውን ከም ትማሊ ብንጹህ ሕልናን መንፈስን ስለ ዝተስኡ ዝገበርዎ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ኣስተዋጽኦ ደጊሞም ከምዚ ዝስዕብ ብኢድ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ኣቢሎም ንፖጀክት ውጉኣት ሓርነት መደበር ከሰላ ዝውዕል ከም ዘበርከቱ ዝበጽሓና ሓበሬታ እነሆ።

Add a comment

ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ባህ ከይተብል ኣብ ኢሳያስ ምስጋድ ባርነት ብፍቓድካ ምቕባል’ዩ

ፖለቲካ ምስ ባህታን ተራ ጽልእን ክተኣሳሰር ዘይብሉ ዓውዲ’ዩ። ፖለቲካ፡ ጉዳይ ከመይነት ምሕደራ ህዝቢ ዝምልከት ዓውዲ ብምዃኑ፡ ደርባዊ ባህሪኻ ብዝዓደለካ ኣረኣእያ ትውንኖ ደኣምበር፡ በዓል እንከለ ቤተሰበይ ዓርከይ መተዓቢተይ ስለ ዘለውዎ ኢልካ ትኣትዎ፡ በዓል እከለ መባእስተይ ስለ ዘለውዎ ኢልካ ድማ ትነጽጎ ትርሕቆ ጉዳይ ኣይኮነን። ውሽጣዊ ባህሪኻ ወይ ዝንባለኻ ብዝሃበካ ሕርያ ወገንነት ተነጽረሉ ዓውዲ’ዩ ፖለቲካዊ ምሕደራ።

Add a comment

ዝኽሪ ንፈላሚት ባሕቲ መስከረም

ሰውራ ኤርትር አብ ሽቱትጋርት ን02/09/2017 ሰፊሕ ህዝባዊ ምይይጥን ምስ ህዝባዊ ትልሂትን ተፈደሉ ፡ ይብልኩም ህዝባዊ ምጥርናፍ ሽቱትጋርትን ከባቢኡን፡ ደለይቲ ፍትሒ ። ካብ ሰዓት 14፡00 ድ.ቀ ይጅምር ቦታ/Ort : St. Martinus Gemeinde, Johannes Str. 21 70806 Kornwestheim ሽቱትጋርት
 

ብድሓን ምጹ !
ካብ አካያዲት ሽማግለ ።

Add a comment

ብስርቂ ኮነ ካልእ ገበን ዝተታሕዘ ሰብ ኣብ መደበራት ፖሊስ ንክእሰር ከሰስቲ ቀለብ እሱር ክኸፍሉ ይግደዱ

ኣብ ኤርትራ ስሩዕን ተሓታትነት ዘለዎን መንግስታዊ ኣሰራርሓ ካብ ዝጠፍእ ነዊሕ ገይሩ ዝበሉ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ ናብ ሓደ መንግስታዊ ትካል ከይድካ ጉዳይካ ብኣፍልጦ ብዘመድ ኣዝማድ ወይ ድማ ብሓይሊ ገንዘብ ከተሳልጥ ተኣታትዩ ዝጸንሐ ብልሽውና ከይኣክል፡ ሕጂ ድማ ሓደ ዜጋ ተሰሪቐ ወይ ተበዲለ ኢሉ ኣብ ቀረባኡ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ምስ ዘመልክት ኣብ ቀይዲ

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ሕማም ካንሰር በዙሑ ኣሎ፡ ሞያዊ መጽናዕቲ ከይግበር ዴማ ተኣጊደ።

ኣብ ኤርትራ ኣብዙ ሰለስተ (3) ዓመታት ብዜሒ ሕማም ካንሰር ብሓፈሽኡ ይውስኽ ኣሎ፡ ኣብ ዝባ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕርን ዝባ ጋሽ ባርካ ላዕላይን ብፍላይ ከኣ ብዓቐኑ ናህሪ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ዜኾነ ዝባ ካብ ዜተሓተ ጽፍሒ ነርስ ክሳብ ናይ ዝባ ሓላፍቲ ሕክምና ኣብ መዓልታዊ ሞያዊ ስርሖም ዗ጋጥሞም ዓይነት ሕማማትን በቲ ሕማም ዜተለኽፉ ብዜሒ ሕሙማትን ተመዜጊቡ ጸብጻቡ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክቐርብ ጸኒሑ’ዩ። ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ፡ ብዜሒ ሕማም ካንሰር ፍሉይ ጠንቒ ከምዜህልዎ ስክፍትኦም ይገልጹ ነይሮም።

Add a comment

ዝዋዓለ ይንገርካ

ታሪኽ ብዛዕባ ምዕባሌ ይኹን ውድቀት ሕብረተ-ሰብ ነጽናዓሉ እኩብ ናይ ዝተፈላለየ ተዘክሮታት እዩ ፣ ታሪኽ ናይ ሕብረተ-ሰብ ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ክነጽነዖ እንከሎና ናይ ገዘእ ርእሱ ናይ ምዕባሌ ሕግታት ተኸቲሉ ዝጓዓዝ እዩ ፣ ታሪኽ ናይ ሃገራትን አሕዛብን ዝሓለፈ ስርሓት ብምምርማር እቲ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባሌ ብምስትውዓል ንዝቕጽል ጉዕዞኦም እውን ዝሓለፈ ተሞክሮ ብዘዋህለልናዮን ካብቲ ህልዊ ስርሓት ዝረኸብናዮን ግምትና እንህበሉ እዩ ፣ ጉዕዞ ምዕባሌ ደቂ ሰባት ምስ እንምርምር እቲ ዘካይድዎ

Add a comment

ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ኣምለኽቲ ሓደ ሰብ

ፖለቲካ ናይ ምሕደራ ምርጫታት ዝቐርበሉ፡ እቶም ምርጫታት ዝወዳደርሉ፡ ንዕቤት ወይ ንውድቀት፡ ንሰላም ወይ ንኲናት፣ ንሓድነት ወይ ንምብትታን ኣብ ህይወት ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ ግደ ዝጻወት ዓውዲ’ዩ። እቲ ዜጋታት፣ ማሕበራት፣ ፖለቲካዊ ውድባት፣ መንግስታት ዝመርጽዎ ዓይነት ምሕደራ ከኣ፡ ንፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም ዝውክል’ዩ። ፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም ድማ ሽዑ ንሽዑ ፖለቲካዊ መንነት የልብሶም። ኮይኑ ግን ዓይነት ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝመርጹ፣ ፈታውን ጸላእን ፈልዮም ዝውግኑ፡ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝሓዙ፣ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት ዘለዎም’ዮም፡፡

Add a comment

ዯባይ ኣሃደና ዕዉት ወትሃዯራዊ መጥቓዕቲ ኣካይድም

ዯባይ ኣሃደ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ጽፉፍ መጽናዕቲ ብምክያዴ፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ብዙሓት መንእሰያት ዝረሸነት ሓዯገኛ ጉጅለ ስለያ ብዉሕሉል ኣገባብ በርቓዊ መጥቓዕቲ ገይሮም።

Add a comment

ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ ዘስልጥን ዝነበረ ኤርትራዊ..............

ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ ዘስልጥን ዝነበረ ኤርትራዊ ብዓሊታዊ ኣድልዎ ምኽንያት ካብ ስራሑ ከም ዝተሰጎጎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን። እቲ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ግሪንላንድ ዝነበረ ተኽለ ገብረልኡል ዝተባህለ በዓል ሞያ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ካልእ ምስ ጉድለት ኣብ ስራሕ ዝምልከት ዝጭበጥ ምኽንያት ዘይብሉ ካብ’ቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ስራሕ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝሰጎጎ ሓቢረን። እዚ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝተሰጎጕ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣሰልጣኒ ተኽለ ገብረልኡል ወዲ 14 ዓመት ትሕቲ ዕድመ እንከሎ ናብታ ሃገር ከም ዝኣተወ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብሕብሪ ቆርበቱ የናሽውዎ ከም ዝነበሩ፡ ኣ

Add a comment

ሰራዊትን ህዜብን ኤርትራ እንታይ’ዩ እጃምካ? ግብጺ መዓስከር ተዋሂቡዋ ሰራዊት ሰዱዲ ኣሊ፡

ንጭታት ስሙር ዯመክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ዗ቕረቡዎ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ከም዗ረጋግጾ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ግብጽን Formal & Informal ወግዓውን ዗ይወግዓውን (ሚስጥራዊ) ክሌተኣዊ ርክባት ክካየደ ከምዜጸንሑ ይፍሇጥ። ትሕዜቶ ርክቦም ብሙለኡ ንምፍሊጥ ኣጸጋሚ’ዩ። ይኹን’ምበር ብውጽኢቱ ክም዗ን ኮል ግና፡ ኣብ ርክቦም ካብ ዜተገብሩ ገሇ ውዕሊት ወትሃዯራውን ጸጥታውን ስምምዕ ከምዜነበሮ ድሮ ብግብሪ ተጋሂደ ኣል። ምኽንያቱ ናይ ግብጺ መኮንናትን ንኤርትራ ዑዯት ኣካይዶም ወትሃዯራዊ መዓስከር ተፈቒደልም ኣል፡ ድሮ’ውን ገሇ ክፋሌ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ምህ

Add a comment