ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል

 ምዕቋብ ሓድነት ህዝብናን ልዑላውንት ኤርትራን፣ ሓላፍነት ኩሎም ሃገራውያን ኢዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ማእከላይ ጭርሖ፣ ፈስቲቫል ካስል 2017 በዞም ዝስዕቡ ኣካላት ብሓባር ክዳሎ ኢዩ፦

·        ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያትን ሓርበኛታት ኤርትራን - ጨንፈር ጀርመን፣

·        ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

·         ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን

Add a comment

ቅኑዕ ስነ-ምግባር ኣካል ሰብኣዊ ክብረት’ዩ።

ሰብ፡ እንታይ ባህሪ ወይ ኣመል ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ክኽበር ኣለዎ ይብል ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ቅዱሳን መጻሕቲ ብተመሳሳሊ፡ ሰብ ሃብታም ይኹን ድኻ፣ ዝተማህረ ይኹን ዘይተማህረ፣ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም፣ ተባዕታይ ይኹን ኣንስተይቲ፣ ጉልቡት ይኹን ደቂቕ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ኩሉ ማዕረ’ዩ። ብሓይሉ ወይ ብጥበቡ ዝተወልደ ሰብ የለን። ካብ ዝመርጾም ኣቦን ኣደን

Add a comment

ናይ ክሌተ ውዴባት ፍጹም ሓዴነት

ሰንበት 02/ 07/ 2017 ናይ ክሌተ ውዴባት ፍጹም ሓዴነት ከምዜገበርና ናይ ሓባር መግሇጺ ኣውጺና ንዜህብና ክንሕብር ኮሇና፡ ኣዜዩ ዘተባብዕን ዘሓብንን ጥዑም ብስራት ነመሓሊሌፍ ከምዘሇና ጽኑዕ እምነት ኣሇና። ምኽንያቱ መሰረት“ ፍጹም ሓዴነትና” ፍለይ ዜገብሮ ብዘሓት ዓበይቲ ምኽንያታት ኣሇዎ። ብቐንደ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ ኣብ ዯሞክራስያዊ መስርሕ ሓዴነት ዜተመርኮሰ ስሇዜኾነ። ምኽንያቱ ናይ ክሌቴን ውዴባት ኣብ ናጻ ዴላትን

Add a comment

ተባዓት ደለይቲ ፍትሒ


ዕርዲ ህግደፍ ተሓምሽሹ ደላይ ፍትሒ ተዓዊቱ። ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ እቲ ብ8/07/2017 አብ ጊሰን ሃገረ ጀርመን ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ንፈስቲቫል ህግደፍ መኪቱ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ገይርዎም ። ሕሰም ናብራ ህግደፍ ዝመረሮምመናእሰይን አዴታትን አቦታትን ብናህሪ ብምቕዋም መናውራት ህግደፍ አፍሽልዎ ።

Add a comment

ባዶ+ባዶ=ባዶ

ብምቕጻል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዋንኡ ዘይፍለጥ፡ ኣብ የማናይ ገጽ መርበብ ሓበሬታ መስከረም  ኣንታ እዛ ሃገር ሰብ’ዶ ዘይብላ መሲልዎም? ብዝብል ኣርእስቲ  ወያኔ ንኤርትራ ወሪርና ንነፀረኣብ ኣስመላሽ ፕረዚደንት ክንገብሮ ኢና ይብሉ  ዝብል ድርሰት ተዘርጊሑ ንንባብ በቒዑ ምቕናዩ ይፍለጥ። ስለ ምንታይ ዋንኡ ብግልጺ ፖሎቲካዊ መንነቱ ኣነጺሩ ክጽሕፍ ዘይበቕዐን እቲ ተለጢፉ ዝቐነየ ድርሰት ንምንታይ’ኸ ብቅልጡፍ ክወርድ ተገይሩን? ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ሓንጎል ኣንበብቲ ክመላለስ ዝኽእል ምዃኑ ኣይሰሓትን’ዩ። ብርእይቶይ እቲ ዝቐረበ ድርሰት ስቕ ኢሉ ኣብ ባይታ ዘየለን ካብ ሓቅነት ኣዝዩ ዝረሓቐን፡ ብፈጠራ ዝተማህዘ ድራማ ምዃኑ ብዙሕ ዘኸራኽር ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ’ዚ ዋና ናይቲ ድራማ ተመሊሱ ንባዕሉ ዘሕፍሮ ኣጉል ድርሰት ብሰንኪ ምቕራቡ፡ ፖሎቲካዊ መንነቱ ብግልጺ ከቕርብ ምሉእ ብቕዓትን ድፍረትን ዝሰኣነ ምዃኑ ቅንጣብ ዘጠራጥር የብሉን።

Add a comment

ሱዳን፣ ኣብ መዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣገልግሎታት ከማልኣሎም'የ ትብል

Shagarab

ሱዳን፣ ኣብ መዓስከራት ንዝርከቡ ስደተኛታት ውሕስነቶም ንምሕላው ኮነ ዘድሊ ኣገልግሎታት ከተማልእ ምዃና ንምክልትል ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሱዳን በክሪ ሓሰን ሳልሕ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና እታ ሃገር- ሱና ሓቢሩ።

ንሱ፣ ምስ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ሓሚድ ማናን ብምርኻብ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ናይቶም ኣብ መዓከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ድሕሪ ምምይያጥ'ዩ ነዚ መግለዚ ዝሃበ።

Add a comment

ሓላፊ ዝምድና መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ ዕዉት....................

ሓላፊ ዝምድና መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ ዕዉት ዕደት ኣብ ጨንፈር እስራኤል ኣካይዱ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጨንፈር ኢትዮጵ ዝርከቡ ኣባላት ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ውድብን ሕገ-ህንጻን ዘተኮረ ዓሚቕ ዘተ ኣካይዶም፡፡ ሓላፊ ዝምድና ኣባል መሰጋገሪ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ብጻይ ብርሃነ ገብረመድህን፡ ካብ ዕለት 30 / ሰነ / 2017 ክሳብ ዕለት 01 / ሓምለ / 2017 ምስደለይቲ ፍትሒ ብሓፈሻን ምስ ኣባላት ውድብና ነበርቲ ኣብ  እስራኤልን ብምርኻብ ንቃልስና ዝሕግዝ ዕዉት ርክባትን ኣኼባን ከም ዝገበረ ካብ እቲ ቦታ ዝበጽሓና ጸብጻጻብ ይሕብር፡፡

Add a comment

ብደላሎ ተጨውዮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን ነጻ ወጽዮም

ኣብ ከባቢ ከተማ ከሰላ ወታሃደራት ሱዳን 71 ብደላሎ ተጨውዮም ንዝጸንሑ ኤርትራውያን ናጻ ከምዘውጽእዎም ካብቲ ቦታ ዝመጸና ዜና ይሕብር። እቶም ጨወይቲ ነቶም ካብ ኤርትራ ንሱዳን ክኣትዉ ዝሓዝዎም መንእሰያት ኣብ ከባቢ ሩባታት ዓጥባራ ካብ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሮም ኣገዲዶም ሒዞሞም ከምዝነበሩ ወኪል ዜና ስምረት ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ሰራዊት ሱዳን ነቶም በብእዋኑ ካብ ኤርትራ ፈንጢሶም ዝኣትዉ ዘለዉ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ንምቕባል ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ካብ ስርዓት ህግደፍ ብዙሕ ተጻብኦታት ይገጥሞ ከምዘሎውን ይሕበር። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓቢርናዮ ከምዝነበርና ነቶም ካብ ኤርትራ ዝወጹ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ደቂ በኒሻንጉል ንምሓዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ወፍሪ ሰራዊት ሱዳን ናብ ሱዳን ክኣትዉ ስለዝኸልከሎም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሰራዊት ሰራዊት ረጽሚ ከየጋጥም ስግኣት ከምዝነበረውን ይሕበር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ሱዳን በቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ተጠንቀቕ ከምዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይሕብሩ።

Add a comment

ተላዓል መንእሰይ!!

ጀጋኑ ሓሊፎም ተባዓት ሰብ መትከል
ደሞም ዘፍሰሱ ንናጽነት ሃገር
ሕድሮም ተጠሊሙ ብምልካዊ ገበል
ሓለፍቲ ሓቲቶም ንቅዋም ሃገር፡፡

Add a comment

ኤርትራውያን መንእሰያት ተመሃሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ-ግራት ተመሪቖም

ኣብ ኤርትራ ተደኩኑ ዘሎ ስርዓት ንረብሓን ጥቕምን ህዝብና ዘይኰነስ ንኽብሪ ሓደ ሰብ ዝዝውሮ ጭፍራ ጥራሕ ዝሕሉ ትካል እዩ። ብከም’ዚ ከኣ ን27 ዓመታት ከይዱ ጌና’ውን ይኸይድ ኣሎ። እቲ ንምእንቲ ነጻነቱ ኢሉ ዘለዎ ኩሉ ሕሉቡ፡ ንጹፉ፡ እታ ሓንሳብ ጥራሕ ክትነብር እትኽእል ሂወቱ ከይተረፈ ዝኸፈለ ህዝቢ ግን ኣብ ሃገሩ ተዓዛብን እሱርን ኰይኑ ክነብር ተፈሪድዎ ይርከብ። እቲ ውሽጣዊ ፖሊሲ ናይ ህግደፍ እምበኣር ንህዝብና ብሓፈሻ ዝረግጽን ዘሳቕን ኰይኑ ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያት ናይ መጻኢ ዕድሎም ጽልሙት ኰይኑ ስለ ዝረኣይዎ ካብ ሃገር ነፊጾም እግሮም ናብ ዝመርሖም ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኰነን። በዚ ምኽንያት’ዚ ማእለያ ዘይብሎም መንእሰያት ሃገሮም ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ይጠፍኡ ኣለዉ። ብጐረባብቲ ሃገራት ኣቢሎም ድማ ኣርሒቖም እንዳ ተሰደዱ እዮም

Add a comment

ኣብ ድኽነት ዝተዓቚበ ስርዓት፡ ወገን ድኻታት ክኸውን ኣይክእልን

ድኽነት ብቐንዱ፡ ብስእነት ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ሕጽረት ትምህርትን ድሑር እምነታትን ዝመጽእ፡ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ድማ ዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕድር ክፉእ ገጽ ናይ ናብራ’ዩ። ይኹን ግን ዘይብዳህ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ኣይኮነን። ቅንዕና ሓቢርካን ተኸባቢርካን ናይ ምንባርን ምዕባይን ድሌት፡ ንድሌት ኣብ ግብሪ ዝትርጉም ተበግሶን እንተደኣ ሃልዩ ክሰዓር ነበራያ ነበረ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ሃገር ከደን ሰላም፣ ኣሳታፊ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስርዓተ ምሕደራ፣ ካብ ኣድልዎ ነጻ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ካብ ውልቀ መላኽነት ዝረሓቐ ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ፣ ምቹእ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድላት፣ ምዕቡል ኣተሓሳስባን ዘተኣናግድ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ብምፍጣር፡ ደረጃ ብደረጃ ንምውጋዱ ይከኣል’ዩ።

Add a comment

ህዝባዊ ዘተ! ህዝባዊ ምንቅስቃስ! ህዝባዊ ጽላል! ብተግባር‘ዩ ዝስራሕ

ነቲ ቀንዲ ዘምጻኣኒ ሓሳብ ዝድግፍ ኣብነት ብምቕዳም ክጅምር፡  ሓደ ግዜ ኣብ ብራስል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዚወዓልናሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ከምዚ በለና--------``ኣብ ኤውራጳ ክትዕወቱ እንተደሊኹም ኣብ ዘዘለኹምዎ ዓዲ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኹም ኪከውን ከተረድእዎን ክትከስብዎን ኣለኩም፡ ምኽንያቱ ኸኣ ዝኾነ ውሳኔ ብድምጺ ናይ ህዝቢ ስለዝኸውን ህዝቢ ኣብ ጎንኹም ኣምጽእዎ በለና። ---- `` ኣብ ጀርመን መን ኢዩ እቲ ህዝቢ ዝባሃል  ዘሎ እንተዳኣ ኢልና ጉዳይና ኤርትራዊ ስለዝኮነ፡ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ  ጀርመናውያን እውን፡ ኣብ ሽወደን ኣንተኮይኑ እውን ሽወደናውያን ወዘተ-- ክሶብዎን ኣብ ጎንኹም ክኾኑን ኣለዎም ማለቱ ኢዩ።  ስለዚ ብዓቢኡ ንኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮናን ከነረድእን ክንከስብን ዘሎና እቲ ንነብረሉ ዘሎና ህዝቢ እውን ኣብ ጎንና ከነምጽኦ ቃሊሲ ዝሓትት ኢዩ። ኣብ ኤውሮጳ ብዘይጥርኑፍ ኣገባብን ሳላ ግዱሳት ሲቪክ ማሕበራትን ውድባትን ውልቀሰባትን ብመጠኑ ተቃውሞና ገለ ዓወታት እውን ተመዝጊቡ ኢዩ፡ ግን እኹል ኣይኮነን።

Add a comment

መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም...............

መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣብ ሃገሩ ዝነብሩ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ክወጽኡ ዘቐመጦ ናይ 90 መዓልቲ ዕድል ብሓደ ወርሒ ኣናዊሕዎ መንግስቲ ስዑዲያ ብዝሒ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝጠንቁ ኣብ’ታ ሃገር ዘንጸላሉ ዘሎ ጸጥታዊ ሓደጋን ስእነት ስራሕን ምኽንያት ብምግባር፡ ኤርትራውያን ዝርከብዎ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ ሕጋዊ መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ወጻእተኛታት፡ ካብ መጋቢት 29 ክሳብ 30 ሰነ 2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝህቦ ናይ ግዜ ገደብ ስለዝኣኸለ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋታተይ ከውጽእ ግዜ ስለዝሓጸረኒ ተወሳኺ

Add a comment

ህዝባዊ ውዳበታትን ኣብ ስርዓት ዘሕድሮ ስግኣትን

ሓደ ካብ ናይ ሕብረተ-ሰባት ማሕበራዊ መለለይታት ውዳበ’ዩ። መለለይ ሕብረተ-ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ፡ መፍለይን መለለይን ክፍለ-ዓለማት፣ ዞባታት፣ ሃገራት እውን’ዩ። ስለዚ ውደባ ፍቱን መሳርሒ’ዩ ኣብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ። ብዘይ ውደባ ዓለም ምስ ኩሉ ጸገማት ብኸም’ዚ ዘላቶ ክትከይድ ኣይምኸኣለትን። ብዘይ ውደባ ንክፍለ-ዓለማት ማለት ኣህጉራት ዘተኣሳስር ገመድ ኣይምሃለወን። ብዘይ ውደባ ዞባዊ ናይ ሰላምን ልምዓትን ምትእኽኻባት ኣይምተራእየን። እዚ ዘመልክተና ነገር እንተሃለወ ውደባ ሓይሊ ምዃኑ፡ ከይተወደብካ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕ

Add a comment

ጓሳ ዘይብለን ኣባጊዕ

ዝኸበርኩም ነበብቲ፡ መብዛሕትኡ ጠመተ ጽሑፋትናን ሓሳባትናን ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ጥራይ ዘተኩረ ኢዩ። ግድነት ከምዚ ክኸውን ዝገበሮ ከኣ፡ ፖለቲካ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ሃለዋትና ወሳኒ ቦታ ስለ ዘለዎ ኢዩ። ኩሉቲ ዘይምዕሩይ ፖለቲካ ሃገርና ብዙሕ ጊዜ ዝዝረበሉን ዝጸሓፈሉን ስለዝኾነ ግን ናይ ሎሚ ሓሳባተይ ብዛዕባ ሳዕቤናቱ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሃይማኖት ዘትኮረ  ኢዩ።

Add a comment

ስምረትና ዓወትና - ፍልልይና ጥፍኣትና!!

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ክንሃንጽ ኢና ዝብል ጭረሖ ሒዙ ኣብ ቀንዲ ዋኒን ህዝቢ ኤርትራ ክውዕል ይቃለስ ኣሎ። በብእዋኑ ዝምዕብል መደባት እናውጸአ ድማ ፖለቲካዊ ወፍርታቱ የጠናኽር ኣሎ። ብፖለቲካዊ እምነት ኤስደለ እዘን ዘለዋ ኩለን ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ውድባት ነንሕድሕደን እናተመላላኣን እናተሓጋገዛን ክኸዳ ዘለወን እምበር ኣብ ነንሕድሕደን ክወዳደራ ዝግበአን ጸላእቲ ኣይኮናን። እንተተዋዳዲረን እውን ኣብ ሕድሕደን ዘሎ ውድድር ናይ ቅዱስ ቅንኢ ውድድር እምበር ናይ ኣውዲቕኻ ምሕላፍ ውድድር ክኸውን ኣይግባኣን ዝብል ኣምነት ኣለና። ኣውዲቕና ክንሰግሮ ዝግባኣና መዋዳደርትና ስርዓት ህግደፍ

Add a comment

ዯሃይ ናይቶም ካብ እስራኤሌ ንኣፍሪቓ ዜተመሌሱ ዛጋታትና፡

ኣርእስትና ብዚዕባ ካብ እስራኤሌ ንሳሌሳይ ሃገራት ኣፍሪቓ ዜተመሌሱ ዛጋታትና ዘጋጥሞም ዘል ሰሇስተ,ጸገማት ብሓዯን ወገን፡ ሓዯ ካብ ኣፍሪቓ ንኤርትራ ዜኣተወ ዛጋ ዴማ፡ ኣስመራ ከይረኣየ Airport ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ብጸጥታ ተጨውዩ ምስተኣሰረ፡ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም዗ል ዯሃዩ ኣይፍሇጥን’ዩ ዜብለ ክንገሌጽ ኢና። ኣቐዱምና ግና ነቲ ዴሕረ ባይትኡን ዘይሕጋዊ ምኽን

Add a comment

ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይደ

ብዕሇት 01/ ሓምሇ/ 2017 ዓ.ም.ፈ. ብኣቦ-መንበር ስ.ዯ.ግ.ኤ. ዝተመርሐ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይደ ኣብ ሎስ- ኣንጀሇስ። ዕሊማ ኣኼባ፡ ምስ ህዝብና ተሊዚብና ሃነጽቲ ሓሳባት ካብ ህዝብና ምቕባልዩ። ነካይድ ዘሇና ሃርነታዊ ቓስሉ ንምዕዋት ከኣ ህዝባዊ ተስታፍነት ክህልዎ ከምዝግባእ ስሇንኣም ክፉት ህዝባዊ ርክብ ኣካይዴና።

Add a comment

ሓድሽ ተረኽቦ ንክቡር ፈላስፋ

ብምቕጻል ነቲ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዘቕርቦ ዝቐነየ ኣጉል ክስታትን ዘይልዙብ ዘለፋታትን መበገሲ ብምውሳድ፡ ብ26 ሰነ 2017 ናይ ኣቶ ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ ሕቶ ብውድባት ክምለስ ዝግብኦ ማእከላይ ሕቶ’ዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብሓው ጎይትኦም ክፍሎም ዝተደረሰ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተዝርጊሑ ንንባብ በቒዑ ምህላዉ ይፍለጥ። ሓው ጎይትኦም ክፍሎም ኤርትራዊ ሃገራዊ ዋዕላ 2010 ንምድላውን ንምዕዋትን ሓደ ካብቶም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተሓርዩ ባእታታት ምንባሩ ይዝኸር። ኣብቲ ብሓው ጎይትኦም ክፍሎም ዝተደርሰ ጽሑፍ ካብቲ ንግርማይ ወዲ ፊሊፖ ከም ሓደ ዓቢ ጽሓፋይን ስነ ጥበበኛን ዝውርቕ ትሕዝቶ ኣትሒዙ፡ ብዙሕ ንፈላለየሉ ነጥብታት’ኳ እንተሎ ኣብ ገሊኡ ግን ንሰማምዓሉ ከም ዘሎ ክሕብር ይፈቱ። ኣብቶም ፍልልይ ዘለዎም ነጥብታት ክሳብ ብልዙብ መንገዲ ዝቐረበ ከም ባህርያዊ ብምውሳድ ካብ ምኽባር ወጻኢ ብኡ ዝፍጠር ቂምን ቅርሕንትን ኣይህሉን’ዩ።

Add a comment

ፓርላማ ሕ.ኤ. ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ ሓያሎ ውሳኔታት የሕሊፉ

eu pፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ ሓያሎ ውሳኔታት የሕሊፉ። እቲ ፓርላማ ብሓሙስ ዕለት ዕለት 6 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ፣ ዝምድንኡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ፣ ገና ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ከምዘሎ ገሊጹ።

Add a comment

መሰል ህጻናት ትግህስ ሲንጋፑር ኤርትራ

እዘን ኣብ ስእሊ ንምልከተን ዘለና ክልተ ዕሸላት ኣሓት ብዘይዝኾነ ምግናን ዕድሚአን ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማት ብዙሕ ኣጸጋሚ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ንኡስ ዕድሚአን ድማ ዲፒዛ ዘይኮነስ ለንጀር ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲነን ምህላወን’ዩ ዘመላክት። ኣብ ኢደን ደብተርን ቢሮን ኣብ ክንዲ ምሓዝ፡ እቲ ሓዊ ዝተፍእ ብረት ክላሽን ሒዘን ከም ዘለዋ ይእምት። ብዕድመ ክንድአን ዝኾኑ ዕሸላት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ክንዲ ትምህርቲ፡ ፍልጠትን ዘመናዊ ምዕባሌን ምቕሳም፡ ብሓይሊ እናተገፉ ኣብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ወሪዶም ሓንጎሎም ብኣዕናዊ ዝኾነ ብሓቲ ኣተሓሳስባ ህግደፍን ብርኩስ ወተሃደራዊ ስነ-ኣእምሮን ብድሕሪ ምቕራጽ፡ ንኲናትን ግብረ ሽበራዊ ስርሓትን ንምውዓሎም ክንደይ ኣሽሓት ከም ዘሰልጥኑ ባዕሎም ብዘይዝኾነ ሕፍረት ዝምድርሉ ክውንነት’ዩ። እዚ ንመሰላት ስድራ ቤትን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህጻውንትን ዝግህስ፡ ብቀጥታ ድማ ምስ ዓለምለኻዊ ሕግታት ዝጻረር ተግባር ምዃኑ ርእሰ ግሉጽ ሓቂ’ዩ።

Add a comment

ምጭፍጫፍ ,,ማንኪን,, ፡ ማህሰይቲ እምባሲ አርትራን ኣብ ሮማ

 ,,ማንኪ,, ብፋስን ማርተሎን ተጨፍጪፉ፡ አምባሲ አርትራ መንኲሱ፡ ኣባላት ህግደፍ እግረይ ኣውጽእኒ ኢሎም ሃዲሞም፡ ሓደ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ፡ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ፕያሳታት ሮማ ብሓጎስ ይስዕስዑ፡ ተሓባበርቲ ጣልያን ንስደተኛታት ኣብ ጎድንኹም ኣለና ይብላ፡፡

Add a comment

የመን፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሸሮኽ ይጥቅዑ

ERi

ኣብ የመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ብሕማም ሸሮኽ ይጥቅዑ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብታ ሃገር ሓቢሮም። እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ፣ ዱባብን ኾኻን ኣብ ዝተባህላ መዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ናይ መድሃኒትን መሰረታዊ መግብታትን ዋሕዲ ኣጋጢምዎም ስለዝርከብ፣ እቲ ሕማም ከቢድ ሓደጋ ከየውርድ ተሰጊኡ ከምዘሎ ገሊጾም።

ኣብ የመን ተላቢዑ ዝርከብ ሕማም ሸሮሕ ዛጊት 1300 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ።

Add a comment

ብኣ ቢሎ ብኻ ምወሰዶ ንማንኪስ እዚኳ ክውሕ ዶ

ካብዞም ብዙሕ ዓመታት ዓንገረር ዝበለና

ትማል ዝመጹ መንእሰያት ይሕሹና

ተለዓል መንእሰይ::

Add a comment

እቲ ናታስ ንሓማታ”

ኣብ ራብዓይ ክፋል ጽሑፍና፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ መጀመርያ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ፡ ምስ ገለ ርእሰ ሓያን ናይ ምዕራብ ሃገራት ተዓሲቡ ክሰርሕን ጎብለል ኮይኑ ክወጽእን ብደመ-ረሃጽ ህዝብታት ኤርትራ እናነገደ፡ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕን ዝነበሮ ሕልሚ፡ ምስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዘባርዖ ኲናት ተሳዒሩ ሕልምታቱ ምስ መኸነ፡ ከመይ ኢሉ ናብ ሃገራት ኣዕራብ ከም ዝተንበርከከ ርኢና ነይርና ። ካብ’ዚ ብምቕጻል ዝተኸተሎ ስትራተጂ፡ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ኣብ ዝኽሰቱ ግርጭታት፡ መዘዞም ብዘየገድስ ክሳብ ብዋጋ ልኡላውነት

Add a comment

ክኸውን ዘለዎ መድረኻዊ ዕማም ፖለቲካዊ ውድባትን፣መንእሰያትን፣ ህዝብን 2017-2018

ክቡራት ተኸታተልቲ መድረኻዊ ኣርእስትታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ነቲ ብምኽንያት ጽንብል በዓል ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ግንቦት 24 2017 ኣብ መድረኽ ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ ዘመሓላለፍክዎ መልእኽቲ፣ጉዳይና ምእንቲ ዘኽሙ(Momentum) ከየጥፍእ ክብል 2ይ ክፋል ኣተሓሒዘ ክሰደልኩም ግድን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መልእኽተይ ኣተኩሮ ዝገበርክሉ ጉዳይ ዘተ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ባይቶ’ዩነይሩ። እቶም ክልተ ጽላላት ኣካላት ዘተ፣ብኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳንን (ኤደኪ)ሽዱሽተ ውድባትን ዝፍለጡ ድምር ፖሎቲካዊ ውድባት’ዮም። እቲ ዘተ ብድሕሪ ምቕሃም ዋዕላ ናይሮቢ ከምዝጀመረዝፍለጥ’ዩ።

Add a comment

መንግስቲ ህግደፍ ንናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ...............

መንግስቲ ህግደፍ ንናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ ኣመልኪቱ ኣውጺእዎ ዘሎ መጠን ክፍሊት ክራይ ብደረጃታት ዝድርት መምርሒ፡ ማእከሉ ድኻታት ንምጥቃም ዘይኮነ፡ ካዝናኡ ንምምላእ ምዃኑ ተገሊጹ ዝመርሓሉን ዝምረሓሉን ሕጋዊ ሃገራዊ ቅዋምን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይብሉ ክንሱ፡ ከም ቃሕታኡ ብህይወት ህዝብን ልኡላዊ መሬትን ዝጣላዕ ዘሎ ጃንዳዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ክፍሊት መጠን ናይ ብሕቲ ክራይ ኣባይቲ ኣመልኪቱ፡ ኣብ ከተማን ገጠርን ዘገልግል፡ ኣብ ዓሰርተ ደረጃታት ከፋፊሉ ኣውጺእዎ ዘሎ መምርሒ፡ ዘይፍትሓዊ ዋጋ ክራይ ብምግራሕን ምቁጽጻርን፡ ደገፍ ንድኻታትን ሚዛን ዋጋ ኣካራይን

Add a comment

ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ‘ዚ ስርዓት ኩሉ ተፈጥሮኣዊ መሰሉ ዝሰኣነ ሕብረተ-ሰብ’ዩ።

ከም ምርምራማዊ መጽናዕትን መደምደምታን ጀርመናዊ ፕሮፈሶር ስነ-ቁጠባ ማርቲን ዎልፍ፡ እዚ ኣብ ኤርትራ ብእንኮ ሰልፊ ህግደፍ ቆይሙ ዘሎ መላኺ ስርዓት “ ኦሊጎ ፕሎቶ ክራሲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል’ዩ። ንሱ ነዚ ኣጸዋዋዓ ከብርህ እንከሎ ከኣ፡ ኦሊጎ” ን ኦሊጋርኪ” ዝብል ቃል ዝውክል ኮይኑ፡ ሓደ ኣዝዩ ንኡስ ወይ ውሑድ ጉጅለ ንፍሉይ ረብሓታት ተኣኻኺቡ፡ ስልጣን ተቖጻጺሩ፡ ናይ ዓመጽ ኣገዛዝኣኡ ንምርግጋጽ፡ ሰለም ዘየብል ኣካል’ዩ። ብኣገላልጻ ፕሮፕፈሶር ማርቲን ዎ

Add a comment

'ሕቡራት ዓረብ ኢምረትስ ኣብ ዓሰብ መዳጎኒ እሱራት የመን ኣለዋ' ይብሉ ሁማን ራይት ዋችን ኣሶሴትድ ፕረስን

ዓሰብን ከባቢኣን

‘ሕቡራት ዓረብ ኢምረት፣ ንጥርጡራት ፈጠርቲ ራዕዲ ካብ የመን፣ ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ናብ ዝርከርብ መዳጎኒ ስፍራ ከምዘግዐዘቶም’ ተኣሲሮም ዝነበሩን ሰበ ስልጣን የመንን ገሊጾም።

ኣሶሴትድ ፕረስን ሁማን ራይት ዋችን ‘እቲ ኣብ ጥቃ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ዝተሃንጸ መደጎኒ ስፍራ፣ ኣካል እቲ ኣብ’ቲ ዞባ፣ መግረፍቲን መግሃስቲን ዝፍጸመሎም ኣብያተ ማእሰርቲ’ዩ’ ከምዝኾነ’ውን ገሊጾም።

ሚኒስትር ወጻኢ ሕዓኢ ግና ‘ንሪፖርት ሁማን ራይት ዋች ‘መሰረት ዘይብሉ’ ኢሉ ብምንጻግ፣ ሕዓኢ ኣብ የመን ሚስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ የብላን’ ኢሉ’ሎ።

ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብወገኑ፣ ብቴለፎን ተሓቲቱ ነቲ ሓበሬታ ነጺጎምዎ’። ‘ሕዓኢ ኣብ ዓሰብ መዳጎኒ እሱራት ኣለዋ ንዝብል ሓበሬታ ‘ውጹእ ሓሶት’ ክብል’ውን ብትዊተር መሊሱ’።

እዚ ከም’ዚ’ሉ ከሎ ‘ኣብ ልዕሊ እሱራት መግረፍቲ ይፍጸም ኣሎ’ ዝብል ሓበሬታ ንኣሜሪካዊ ሴነተራት ጆን ሜከይንን ጃክ ሪድን ኣባህሪርዎም’ሎ። ኣብ’ቲ መስርሕ ምርመራ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ እንተኾይኑ ይጻረ’ውን ኢሎም ኣለው።

Add a comment

ኤርትራውያን ዝርከብዎም 183 ስደተኛታት ንስክላ ካብ ሞት ድሒኖም

ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ 183 ስደተኛታት፡ ብሓገዝ ሓይሊ ባህሪ ስፔን ንስክላ ካብ ኣፍ ሞት ከም ዝተረፉ፡ ዝበዝሑ ካብ’ቶም ስደተኛታት ህጻናት ከም ዝኾኑን ሓይሊ ባሕሪ ስፔን ብ6 ሓምለ 2017 ንዝሃቦ መግለጺ ብምጥቃስ ዝተፈላለያ ማኸናት ዜና ጸብጺበን።

Add a comment

እስራኤል፣ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘኽእል መጽናዕቲ ዘዳሉ ትካል ትቖጽር

Israel

መንግስቲ እስራኤል፣ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘኽእል መጽናዕቲ ዘዳሉ ትካል ከምዝቖጸረ ማዕከን ዜና ሃረጽ ሓቢሩ። እቲ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሕሉፍ ጽልኢ ከምዘለዎ ዝተገልጸ ኣብ ፖሊሲ ኢምግሬሽን ዘድሃበ መጽናዕቲ ዘካይድ ትካል፣ ብዛዕባ ኤርትራ መጽናዕቲ ንኸካይድ ምስ መንግስቲ እስራኤል ናይ ኣስታት 14 ሽሕ ዶላር ውዕል'ዩ ኣካይዱ።

እቲ ትካል ኣቐዲሙ፣ ነቲ ብዴንማርክን ብሪጣንያን ዝቐረበ፣ ኣብ ኤርትራ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ይርአ 'ሎ ዝብል ጸብጻብ ከም መወከሲ ክጥቀመሉ ከምዝጸንሐ'ዩ ዝንቀፍ።

Add a comment

ጥምጥም ኣብ ሞንጎ ህግደፍን ሰብ-ሕልና ጀጋኑ ደቂ-ሃገርን ኣብ “ዲያስፖራ”

ህግደፍ ነቲ ኣብ ግዜ ነጻነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ኲነታትን ግሩህ ኣተሓሳስባ ህዝብናን ተበሊጹ፣ መዘና ዘይብሉ ገንዘብን ካልእ ናይ ህዝቢ ንብረትን ክገፍፍ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ድሕሪ 1991 እውን እንተዀነ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እንዳተፈጠረ ካብ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣካል ህዝብና ዝዀኑ ኤርትራውያን ገንዘብ ክእክብ ከም ባህሊ ወሲዱ ዋና ስርሑ ገይሩ ቀጺልዎ
እዩ። ጌና’ውን ይቕጽሎ ኣሎ። እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ግን እቲ ዝእከብ ገንዘብ ንረብሓ ህዝብን ንልምዓት ሃገርን ክንዲ ዝኸውን፣ ብኣንጻሩ ህግደፍ ብዓመጽ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ህዝቢ ስልጣን ንኸይሕደግ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ

Add a comment

አመል ክሳብ መግነዝ

እንሆ ድማ ሎሚ ቅነ ፖለቲካ ጎላጉል ኤርትራ፡ ክልተ ሓደስቲ ኣጋይሽ ክቕበል ይሸባሽብ ከምዘሎ ተፈሊጡ። ንሱ ከኣ ከምቲ ልሙድ ዕለተ ዑደቱ ኣኺሉዎ፡ ምስ ግዜ ኣብ ምቅድዳም ይርከብ ኣሎ። ክቡራት ኣጋዪሹ ከኣ ኣባላት ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝመርሑዎ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝብ ኤርትራ ኢዮም። ኣቶ ጋህዲን ኣቶ ሽፍንፍንን ተባሂሎም ድማ ይፍለጡ። እቲ ጋህዲ ብዝብል ስያሜ ጸውዐዮ ዘለኹ ሸነኽ፡ ነቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጽሑ ንምሉእ ሰልፊ
ዝሳጸየ፡ ብልሽው ባህርያት መሪሕነቱ፡ ዘመልክት ኮይኑ፡ ናይ መፈጸምታኡ መጀመርያ ብኣቶ

Add a comment

ህጹጽ ዜና

ሎሚ ቀዳም 8 ሓምለ 2017 ኣጋ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለውዎም ኣብ ኤርትራ ዓስኪሮም ዝነበሩ ኣባላት ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ፡ ንስርዓት ህግደፍ ራሕሪሖም ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ወኪል ዜና ስምረት ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። እቶም ስርዓት ህግደፍ ብፍሉይ ክከታተሎም ዝጸንሐ ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ኢትዮጵያ፡ ስርዓት ህግደፍ ከየስተባሃለሎም በብ ጉሩፕን ብውልቅን ንምምላጥ ኣብ ዝሃቀኑሉ እዋን፡ ወተሃደራት ኤርትራ ስለዘርከብዎም ንልዕሊ ሰላሳ ደቒቕ ዝኸውን ናይ ቶኽሲ ምልውዋጥ ድሕሪ ምግባሮም ገርግፍ ኣብ ዝበሃል ምምሕዳር ሱዳን በጺሖም ኣለዉ። ዛጊት ክሳብ 40 ዝኸውን ቁጽሪ ዘለዎም ኣባላት ሱዳን ክኣትዉ ከለዉ ላንድ ክሩዘር ዝርከበአን ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ሒዞም ከምዝኣተዉ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ኣባላት ኣባላት’ውን ኣብቲ ዶባት ተሓጺሮም ከምዘለዉ ወኪል ዜና ስምረት ብተወሳኺ ይሕብር። እዞም ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ነበር፡ ካብ በኒ ሻንጉል ዝበሃል ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ዝውለዱ ኮይኖም፡ ስርዓት ህግደፍ ከም መጋባርያ ክጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ታዕሊም ዝወሰዱ እዮም ኔሮም። እቲ ዋሕዚ ሕጂውን ቀጻሊ እኳ እንተሃለወ ስርዓርት ህግደፍ ኩሉ ዝከኣሎ ጌሩ ከትርፎም ይጽዕር ከምዘሎው’ን ይሕበር። ቀጻሊ ምዕባለታት ኣብ ዝቕጽል ዜናታትና ከነቕርቦ ኢና።

Add a comment

መጸዋዕታ ንሰላማዊ ሰልፊ ጊሰን 2017

ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ዓመትውን ኣብታ ናይ መጀመርያ መዕቆቢት ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ዝኾነትን፣ ንህግደፍ ብናይ ከተማ ፓርላመንት ደርጃ መጀምርያ ዝኾነነትን ከተማ ጊሰን ፣ ፍሹል ፈስቲቫሉ ካብ ዕለት 7-9/07/2017 ክገብር ኣብ መሽብሻብ ይረከብ። እዚ በቶም ውሑዳት ንቑጻት ሰዓብቱ ጥራይ ዝሳተፉዎ ፈስቲቫል ኮይኑ ኣብ ናይ ብሕቲ ክራይ ኣዳራሽ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ክስራ ካብ ቆንስል እናተሸፈነ ኣለኹ ገና ኣይመትኩን ዝብለሉ ፈስቲቫል እዩ።

Add a comment

ጓሳ ዘይብለን ኣባጊዕ

ኣንቱም ተጻረርቲ ደቂ፡ ወይለኹም፡ ይብል እግዚኣብሔር፡ ምኽሪ ትመኽሩ፡ ግናኸ ካባይ ኣይኮነን፡ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት ክትውስኹስ፡ ኪዳን ትተኣታተዉ ኣለኹም፡ ግናኸ ካብ መንፈሰይ ኣይኮነን፡ ብሓይሊ ፈርኦን ክትሕይሉ፡ ኣብ ጽላል ግብጺ ከኣ ክትጽግዑ ኢልኩምሲ፡ ናብ ግብጺ ትወርዱ ኣለኹም፡ ግናኸ ንኣፈይ ኣይሓተትኩምን፡ ስለዚ እቲ ሓይሊ ፈርኦን መነወሪኹም፡ እቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ግብጺ ምጽጋዕኩም ድማ መሕፈሪኹም ክኸውን ኢዩ። ( ትንቢተ ኢስይያስ ምዕራፍ 30 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3)

Add a comment

ካብ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ክትርባሕ ምፍታን፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ካብ ምዃን ኣየድሕንን’ዩ፣

ደቂ-ሰባት ከም ፍጡራት መጠን ብመንፈሳዊ ሓይልን ነገራዊ ጠቕምን ዝገለጹ፡ ዝህልዉን ዝጥቀሙን እዮም። ስለ ዝኾነ ብዘይ’ዞም ክልተ ኣብ ሂወቶም፡ ረብሐኦምን ቀጻልነቶምን ወሰንቲ ዝኾኑ ረቛሒታት ክህልዉ ይኹኑ ቀጻልነቶም ከረጋግጹ ብፍጹም ዘይካኣል ‘ዩ። ምኽንያቱ ‘ቲ ነገራዊ ረቛሒ ነቲ ስጋዊ ኣካሎም ዕቤትን ድልዳለን ረኺቡ ቀጻልነት ክህልዎ ኣብ ምግባር ዘይስገር ተራ ስለዝጻወት። እቲ መንፈሳዊ/መለኮታዊ/ ረቓሒ ድማ ደቂ ሰባት ከም ፍጡራት መጠን ብመንፈሳዊ/መለኮታዊ/ መዳይ ፈጣሪኦም ዝኣምንሉ፡ ዝዝክርሉን ዝልምንሉን መንፈሳዊ ሓይሊ ዝረኽብሉን ስለ ዝኾነ። ስለ ዝኾነ ‘ዩ ድማ እዞም ክልተ ረቓሒታት እዚኣቶም ተዛሚዶም ንህልውናን ቀጻልነትን ጠቕምን ደቂ-ሰባት ወሰንቲ ዝኾኑ።

Add a comment

እቲ ናታስ ንሓማታ”

ኣብ ሓምሻይ ክፋል ጽሑፍና፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ኤርትራ ከይትምዕብል ዓጊቶም ሒዞማ ዘለው፡ ናይ ደገ ሓይልታት’ዮም፡ ብፍላይ ከኣ ኣመሪካን መርጋበርያኡ ስርዓት ወየኔን’ዮም” ንዝበሎ መሰረት ገይርና፡ ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ፡ መጀመርያ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ንናይ ምዕራብ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ተዓሲቡ ከገልግልን፡ ኣርሓ ናይ’ዚ ዞባ’ዚ ኮይኑ ክረአን ዝነበሮ ሕልሚ፡ ምስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዝጻሕተሮ ኲናት ተሳዒሩ ምስ ወጽ

Add a comment

ተግባር ዘይምህሮም ልኩማትን ኣመለኽትን

ተዋሪዳ ሃገር ብእኽብካብ በጋሚዶ ብምልክን ፍርሕን ዝተፈጥረ ጽምዶ ተነቕኒቑ መሰረት ፈሪሱ እቲ ኣጉዶ ርእሲ ምልኪ ኣብ ሃገር፡ ኣቕራቢ ስንቂ ኣብ ማዕዶ ወዮ ጅግና ህዝቢ ኮይኑ መእሰር ኣልቦ ማኣዶ።

Add a comment

መበል 29 ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ...............

ዝተፈጥረ ሃጓፍ ብምምላመበል 29 ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣብ መንጎ ሃገረ ጅቡትን ስርዓት ህግደፍን ዝደገሰ ግርጭት ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበን ውሳነ ድማ ከም ዘሕለፈን ተገሊጹ።
እቲ ግጭት ብሃላሊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ 2008 ከምዝተጀመረ፡ ንግስነት ቀጠር ካብ 2010 450 ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራት ኣዋፊሩ፡ ብመነጎኝነት ክሽምግሎ ምጽንሑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንግስነት ቀጠር መስርሕ ሽምግልና ኣቍሪጹ ወተሃደራቱ ምስ ሰሓበ፡ ህግደፍ መሊሱ መሬት ጅቡቲ ከም ዝወረረ፡ መንግስቲ ጅቡቲ ብዘቕረቦ ናይ ተወሪረ ጥርዓን መሰረት ድማ፡ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት፡ ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታን እቲ ሕብረት ነቲ

Add a comment

መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ብምኽንያት ዕስራ ሰነ – መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ሎሚ መዓልቲ፡ ዕስራ ሰነ፡ መዓልቲ ዝኽሪ እቶም ምእንቲ ናጽነት እታ ጠርናፊትን ሓቛፊትን ኩልና ዝኾነት ኣደ መሬት ህይወቶም ዝሃቡ ጀጋኑ፡ መዓልቲ ዝኽሪ እተን ኣብ ጥሙይ ከብደንን ዕሩቕ ዝባነን ዕረን ዓንዴልን መሪሩና ከይበላ በጃ ሓርነት ህዝቢ ትንፋሰን ዝሃባ ሰማእታት ኤርትራ እያ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ድሕሪ'ቲ ውድብና፡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት 2017 ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየዶ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ንመበል ካልኣይ ጊዜ፡ ካብ 01 ክሳብ 05 ሓምለ 2017፡ 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ።

Add a comment

ናይ ጸገምና ፍታሕ ! ብኣና ወይስ ብጎረቤትና ?

ክሳዕ ሕጂ ዝኮለለ ዕንክሊልን ኣብ ቁረና መግፋዕቲ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ደንጽይዎ ጥራሕ ዘይኮነ አብ ኣፍደገ ተስፋ ሙቅራጽ ኣብጺሕዎ እንተተባህለ ጻዕዳ ሓቂ እምበር ንጣብ አጋንኖ የብሉን፡፡ ኣብ ኤርትራ ተከሲቱ ዘሎ ሽፍትነት ንህልቂትናን ሕከትናን ዝዓለመ ስለዝኮነ፡ ዓላማኡ ገዲፉ ክሓልየልና እዩ ዝብል ራኢ እንተአሎኮይኑ፡ ኣብ ዝመጽእ ብዓል ፋሲጋ ክርስቶስ፡ ሰይጣን ብተግባራቱ ተጣዒሱ ዓርቢ ስቅለት ኣክቢሩ ክናዘዝን ክናሳሕን እዩ ኢልካ

Add a comment

ኤርትራ ማዕድናት ካብ ዘፍርያ 81 ሃገራት ዓለም ብምምሕዳራዊ ዓቕሚ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ

ኤርትራ ዝተፈላለየ ማዕድናት ካብ ዘፍርያ 81 ሃገራት ዓለም ብምምሕዳራዊ ዓቕሚ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ከምዘላ ተገሊጹ። ባህርያዊ ሃብትን ምምሕዳራዊ ዓቕምን ዝከታተል ኣብ ኒው ዮርክ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ናይ 2017 ጸብጻቡ፣ ንግሉጽነትን ተሓታትነትን፣ ነዳዲ፣ ጋዝን ማዕድናትን ዘፍርያ ሃገራት ዓለም መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ንኖርወይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክሰርዓ እንከሎ፣ ንኤርትራ ከኣ ኣብ መወዳእታ ሰሪዑዋ ይርከብ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ

ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ክንብል ከለና፡ ኩልና ከም እንፈልጦ ንዝኽሪ እቶም ንክብረት በጃ ህዝብን ሃገርን ዝወደቑ ደቂ ህዝቢ ንብምዝካር እንዘራረበሉ ዕለት ኢዩ፡፡ እዚ ዕለት ምኽንያታዊ ዝኾነሉ ድማ፡ ነቲ ምኽንያት መስዋእቶም ዝኾነ ምምላስ ክብሪ፡ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ምትካልን ምጭባጥ ሙሉእ ሉኣላውነትን ዝብል ኣምር ብዕላማ ብምሓዝ ሕድሮም ንምትግባር ቃልና ኣሐዲስና ናብ ትግባረ ቃልሲ ንሰጋገረሉ መዓልቲ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ምኽንያታውነቱን ክብሩን ክርድኣና ዝኽእል፡፡

Add a comment

ፈስቲቫል ካስል 2017 ዕላማኡን!!

ሎሚ ዘመን'ውን ከም ወትሩ ዓመት፣ ፈስቲቫል ካስል ጀርመን ንምክያድ መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምትሕብባር ምስ መሰረታት ካልኦት መሓዙት ውድባት፣ ኣብ ዓቢ ምሽብሻብ ይርከብ። ናይ 2017 ፈስቲቫል ካስል ብዕላማ ካብቶም ዝሓለፉ ፈስቲቫላት ዘይፍለ'ኳ እንተኾነ፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ኩነታት ጸላኢና ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ኣዚዩ ዝተዳኸመሉ፣ ዳርጋ ኣብ ገማግም ኣጻድፍ ተንጠልጢልሉ ዘሎ እዋን ኢና በጺሕና ዘሎና።
ብተወሳኺ'ውን ህግደፍ ኣብ ፖለቲካውን፣ ዲፕሎማስያውን፣ ምጣኔ ሃብታውን ጥምጥም ወዲቑ፣ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝተፈንፈነ በድኒ ኮይኑ ኣብ ዝሰሓገሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘሎና። ስለዝኾነ ናይ ዓቕሊ ጽበት፣

Add a comment

ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣትና ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

20 ሰነ፡ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ፍሉይ ዝኽሪ ዘለዋ ዕለት’ያ፡፡ ኣብ መስርሕ ዝተናወሐ ጸረ-ባዕዳዊ ነጻነታዊ ሰውራናን ኣብ ህልው ጸረ-ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራሲያዊ ተጋድሎና፡ በጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ክብርቲ ህይወቶም ዝወፈዩ ሰማእታትና እንዝክረላ ረዛን ዕለት’ያ፡፡ ሎሚ 20 ሰነ 2017 ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ መድረኽ ብምህላውና፡ ኪኖ ግዚያዊ ብድሆታትና ንሰማእታትና ዘሎና ሓበን ብዝኽሪ፣ መብጽዓታቶም ንምትግባር ድማ ብግብሪ፡ ከምዝተዓጠቕና ነረጋግጸሉ ታሪኻዊ እዋን’ዩ፡፡

Add a comment

መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ዘምጽእ...................

መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ዘምጽእ ቅኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመር፡ ብድሑር ናይ ትምክሕቲ፡ ጽበትን በለጽን ኣረኣእያታት ዕሉም ተዋሒጡ ከይወድቕ ምርብራብ የድሊ። ወዲ-ሰብ ጥዕና ምስ ሰኣነ’ዩ ንጥዕና ዝደልያን ዝምነያን። ሰላም ምስ ሰኣነዩ ብዝያዳ ኣድላይነት ሰላም ዝስቆሮን ዝናፍቕን። ዘይማዕርነታዊ ኣድላዊ ምልካዊ ምሕደራ ምስ ኣጋጥሞ’ዩ፡ ብዝያዳ ብዛዕባ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝግደስን ንስለኡ ዋጋ ዝኸፍልን። ልዕና ግዝኣተ ሕጊ ምስ በረሰን ኢደ- ወነናውነት ምስ ነገሰን’ዩ፡ ማሕበራዊ ፍትሕን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ዝጠልብን ንምርግጋጹ ዝቃለስን። ኮታ ውልቀ ዜጋታት ኮኑ ህዝብታት፡ መሰል ምስተነፍጉ፣ ካብ እትዋት ሃገር ተጠቀምቲ ከይኾ

Add a comment