ቓልሲ ስዯግኤ ብምጽሊም ኣይዕገትን’ዩ!!

ኮሎኔል ኣስመሊሽ ገብረመስቀል (ወዱሓፍቲ) ካብ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ናይ ወጻኢ ስሇያ ሓሊፊ ዜተዋህበካ ክልተ (2) ዕሊማ ዗ሇዎ ስሇያዊ ተልእኾ ክትፍጽም ብጉልባብ ሕክምና ንሱዲን ኣቲኻ። ኣብ ካርቱም ምስ ገሇ ኣባሊት ሰልፊ ምብራቕ ሱዲን ኣብ ዜገበርካዮ ርክብ፡ ንስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ጸልም ሕሱር ፕሮፖጋንዲ ክትዜርግሕ ምፍታንካ ሚስጥር ህግዯፍ ስሇይተኸወሇና፡ ምንጭታትና ብመርትዖ ኣረጋጊጾም ዗ቕረቡዎ ሓበሬታ እንሆ ሕጂ’ውን ካብ ምቕሊዕ ድሕር ከም዗ይንብል