ባህርያት ሕሹኽሹኽን ሕብረተ ሰብኣዊ ግንዛበን

ሕሹኽሹኽ ብትሑት ድምጺ መልእኽቲ ካብ እዝኒ ናብ እዝኒ፡ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፡ ብኣካል ይኹን ብዘመናዊ መራኸቢ ኣብ መንጎ ክልተ ተዋሳእቲ ዝመሓላለፍ ኮይኑ ብስቱር ክተሓዝ ዝምረጽ እዩ። ኣብ መንጎ ኣቐባልን ተቐባልን ኣብ ከራኽቦም ዝኽእል ዝተጠርየ ዝምድና ዝማኣከሉ ኮይኑ ናይ ነንሕድሕድ ምትእምማን ከምዘሎ ዘረድእ ባህሪ እዩ ።