ኣብ ኣስመራ ተኹሲ፡ ህድማን ግፋን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ዝባ ማእከል ብዜተፈጥረ ተኹስን ግፋን ህዜቢ ከምዜተኸላበተ፡ ክልተ ከም ዜተኣስሩ ሓዯ ከም ዗ምለጠ ኣረጋጊጾም። ነቲ ፍጻሜ ብኸምዙ ይገልጽዎ።