መዓልቲ ከቢረ


መዓልቲ ከቢረኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2017)ቴማ ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና
ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ከምኡዊን ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ማሕሙድ ገደም እዮም።
ዕዱማትና ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” አብ ዝብል ኣርእስቲ ዝገበርዎ መጽናዕትን ዘሎዎም ተሞክሮታትን ብምቅራብ፡
ኣብቲ ንኹሉ ግዱስ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ከቢረ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክህቡና እዮም።
ከምኡ ውን አብ መንጎ አስተምህሮታት ዋዛ ምስ ቁምነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ማዓልቲ ድማ ንኣብነታውያን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብ ምምራጽ፡ ዛዕቦኦምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምግላጽ
ሽልማት ከቢረንሽልመሉ መዓልቲ እዩ።
መዓልቲ ከቢረ 2017
ዕለት 8 Aprilቀዳም 28-03-2015
ሰዓት 17:00 - 20:00
ቦታ Kista träff
ብደሓን ምጹ
ኣዳለውቲ
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወ

D

A

Y

 

O

F

 

K

E

B

I

R

E

 

2

0

1

7

21 ተኣሲሮም፣ ኣቦን ኣዯን ምስ ትሕቲ ዕዴመ ዯቆምን

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብ ዜቕጽሌ ነቕርቦ ኣርእስቲ ሓቢርና ነይርና። ስሇዙ ዜኣተናዮ ቃሌና ኣኽቢርና ዴማ ምንጭታትና ብዚዕባ እሱራት ትሕቲ ዕዴመን ወሇዴን ዜምሌከት ዜርዜራዊ ሓበሬታ ብመርትዖ ኣሰኒና መጽናዕታዊ ሰነዴና ኣቕሪብናዮ ኣሇና። ሰናይ ምክትታሌ!! ጠንቂ ናይ ኩልም እሱራት ትሕቲ ዕዴመ ኣብ ሰላዲ ከምዜተገሌጸ “ስግረ ድብ” ዜብሌ ምኽንያት፡ ናይ ወሇዱ ማእሰርቲ ዯሚርካ ቀሪቡ ዗ል ዜርዜራዊ ሓበሬታ ዗ትሓሳስበካ ምኽንያት፡ ነቲ በብጊዛኡ ክንሰምዖ ዜጸናሕና ክሳራ ዛጋታትና ብቚጽሪ ኣናወሰኸ፡ ስዴራ ቤት ክ