ሰፊሕ ኤርትራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደንማርክ ዓርቢ ዕለት 24 /11/ 2017 ልክዕ ሰዓት1200 ክኸዉን እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ማእከል ርእሰ ከተማ ኮፐንሃዉን (Københavns Rådhuspladsen ) ክብገስ እዩ።

21 ተኣሲሮም፣ ኣቦን ኣዯን ምስ ትሕቲ ዕዴመ ዯቆምን

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብ ዜቕጽሌ ነቕርቦ ኣርእስቲ ሓቢርና ነይርና። ስሇዙ ዜኣተናዮ ቃሌና ኣኽቢርና ዴማ ምንጭታትና ብዚዕባ እሱራት ትሕቲ ዕዴመን ወሇዴን ዜምሌከት ዜርዜራዊ ሓበሬታ ብመርትዖ ኣሰኒና መጽናዕታዊ ሰነዴና ኣቕሪብናዮ ኣሇና። ሰናይ ምክትታሌ!! ጠንቂ ናይ ኩልም እሱራት ትሕቲ ዕዴመ ኣብ ሰላዲ ከምዜተገሌጸ “ስግረ ድብ” ዜብሌ ምኽንያት፡ ናይ ወሇዱ ማእሰርቲ ዯሚርካ ቀሪቡ ዗ል ዜርዜራዊ ሓበሬታ ዗ትሓሳስበካ ምኽንያት፡ ነቲ በብጊዛኡ ክንሰምዖ ዜጸናሕና ክሳራ ዛጋታትና ብቚጽሪ ኣናወሰኸ፡ ስዴራ ቤት ክ