ኤርትራ ሓደ ካብ’ቶም ኣብነታውያን መራሕታ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ኣፋንያ !!

ኑዕ ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ! ስድራ ቤት ስዉእን መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን! ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታትን ሃገራውያን ባእታታትን!ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም! ኣዕሩኽን መሓዙትን ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ።

Add a comment

መግለጺ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ።

ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኣብዘንዝሓለፋክልተ ዓመታት ንውድብና ኣጋጢሙዎ ዝነበረ  ጽንኩር ኩነታትን ሎሚ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን ዝምልከት ካብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ኣትሒዙ   ተደጋጋሚ ሰሚናራት ኣካይዱ። ካብቲ ሰሚናራት እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ክካየድ መደብ ወጺኡሉ ዝነበረ ውድባዊ ጉባኤ ስለምንታይን ብኸመይን ከምዝፈሸለ ኣባላት እኹል መብርሂ ረኺቦም። ውድብ ስለምንታይ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ከምዝጸንሐ ድማ ብንጹር ክርድኡ ክኢሎም። ኣቐዲሙ´ውንዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንጉባኤ ምስናዳእ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ወቕቲኣብ ውሽጢ ውድቡ ዝነበረድኽመታት ይርዳእ ስለዝነበረካብ መንጉኡ ነዚ ንምፍታሕ ብቕዓት ዘለዎም ተወከልቲ መሪጹ ኣብ ጉባኤ ንኽሳተፉ ልኢኹ ኔሩ ኢዩ።እንተኾነ “ዘራጊ ከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ”ከምዝብሃል፡ ንናይ ባዕሉ ናይ መሪሕነት ስልጣን ቅድሚ ሃገርን ህዝብን ዝሰርዐ ገለ ክፋል ኣካል መሪሕነት እቲ ጉባኤ ንኸይካየድ ንነገራት ሓላሊኹ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓድነት ናይቲ ውድብ ኣብ ሓደጋ ከምዘእተዎ´ውን ክንርዳእ ክኢልና። እዚ ኣትሪርና ንቃወሞ ናይ ጥልመት ተግባር ኢዩ።

Add a comment

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ሕመቕ ምስ ጸረ-ህዝቢ ባህርን ተግባርን ህግደፍ ከተነጻጽር ምፍታን መግለጺ ፖለቲካዊ ድኽነት’ዩ

ሰውራ  ኤርትራ  ህዝባዊ  ወጽዓ  ዘንቀሎ  ህዝባዊ  ሕቶ  ክንሱ፡  ናብ  ምሉእ  ዓወት  ንምብጻሕ፡  ተቓሊሱ  ዘቃልስ ብቑዕ መሪሕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ኣይረኸበን። ከም ናቱ ውጽኢት ከኣ’ዩ፡ ከም ሰውራ ካብ እንክብገስ ጀሚሩ፡  ብፍላይ  ኣብ  መሪሕነታዊ  ኣካሉ ብስልጣን መን  በሓተ፡  ሓደ  ነቲ  ካልእ  ኣጥፊኡ ልዕልነቱ  ንምርግጋጽ ሓያል  ናይ  ጸለመን  ቅንጸላን  ወፍርታት  ዝካየድ  ዝነበረን  ዛጊት’ውን  ብካልእ  መልክዑ  ዝቕጽል  ዘሎን።  ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ድዩ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓሳብ ፍልልይ እንተተኸስተ ክተባብዕ ደኣምበር ክጽላእ፡  ስግኣት  ኮይኑ  ናብ  ከይቀደመኒ  ክቕድም  ዘብጽሕ  ምኽንያት  ኣይኮነን።  ሓሳብ  ክሳብ  ዝኾነ  ብሓሳብ’ዩ መልሲ  ረክረክብን  ክመሓደርን  ዝነበሮ። 

Add a comment

ስነ-ጥበባውያን ዜርከቡዎም ጃማሊዊ ማሰርቲ ተፈጺሙ።

ብዕሇት 14 – 15/ ጥሪ/ 2017  ጸጥታ ስርዓት ኤርትራ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ብሃንዯበት ጃምሊዊ ማእሰርቲ ከምዜፈጸሙ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣረጋጊጾም። እቶም ዜተፈሊሇዩ ፍጻሜታት ማእሰርቲ ድማ፥
ቀዲማይ ፍጻሜ፥  ብዕሇት 14/ጥሪ/ 2017 ብዓፋኒት ጉጅሇ ጸጥታ ዝባ ማእከል ተሃዱኖም፡ ዯረስትን ናይ ፊልም ቀረጽትን ዜርከቡዎም ብዘሓት ስነ- ጥበባብያን ከምዜተኣስሩ ተረጋጊጹ ኣሎ።  ሓዯ ካብ እሱራት ስነ ጥበባውያን ድማ መርሃዊ መሇስ
ምኻኑ ተፈሉጡ

Add a comment

ትካል ድሕነት ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንህልዊ ኩነታት ህጻናት ኤርትራ ኣመልኪቱ ብ9 ጥሪ 2017 ዝዘርገሖ ጸብጻብ

ኤርትራውያን  ብወሳኒ  መልክዑ  ዕለታዊ  መግቦም  ካብ  ፍርያት  ሕርሻን  እንስሳን’ዮም  ዝረኽቡ።  እንተኾነ  ግን እዚ  80%  ዝኾነ  ብሕርሻን  ጉስነትን  ዝናበር  ህዝቢ  ኤርትራ  ግዳይ  ተደጋጋሚ  ደርቂ  ካብ  ምዃን  ኣይምለጠን። ኤርትራ  ካብ  2015  ንነጀው  ቀጥታ  ተጠቃዒት  ናይ’ቲ  ኤልኒኖ  ዝተባህለ  ምዝባዕ  ኣየር  ኮይና  ጸኒሓ  ኣላ።  እዚ ምዝባዕ  ኣየር  ብግርጽ  ንኤርትራውያን  ሃስይዎም’ዩ።

Add a comment

ቃል ሓዘን

መስዋእቲዶክ.ሃብተተስፋማርያምኣቦ-መንበርግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራመርድእምስሰማዕና:  መሪር  ሓዘንተሰሚዑና፤ዶክ. ሃብተካብግዜንእስነቱጀሚሩስጋብእዋንመስዋእቱንሃገራዊናጽነትንህዝቢኤርትራ፡ንዲሞክራስያዊለውጥን፣ንፍትሕንማዕርነትን፣ግዝኣተ- ሕግንዝነግሰላብልጽግቲሃገርንምርግጋጽሓደካብ’ቶምኣብዝልዓለጽፍሒመሪሕነትድርብቃልሲዘሰላሰለን፡ኣስተጽኡዘበርከተመራሒ`ዩነይሩ::

            ንስዉእዶ/ርሃብተተስፋማሪያምመንግስተ-ሰማይየወርሶ፣ንበዓልቲቤቱንሓብትናወ/ሮ  ኣድያም  ተኽሊትንምስ  ደቆማን  ከምኡ’ውንምሉኣትቤተ-ሰቡንናይቃልሲብጾቱንድማጽንዓትይሃብኩም ።  

መላእ ኣባላት ግንባር ሃገርዊ ድሕነት ኤርትራ/ ሕድሪ ጨንፈርጀርመን  15.01.2017

 

 

 

Add a comment

ብ13 ጥሪ 2017 ንዝተሰወአ ገዲም ተቓላሳይ ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ናይ ሓዘን ስነ-ስርዓት ተገይርሉ

ኣብ  ኣዲስ  ኣበባ  ኢትዮጵያ  ዝነብሩ  ኤርትራውያን  ፖለቲካዊ  ውድባት  ካልኦት  ፈተውትን  ኣዕሩኽን  ናይ’ቲ ንነዊሕ  ሓሚሙ  ብሕክምና  ክእለ  ድሕሪ  ምጽናሑ  ብ13  ጥሪ  2017  ዝተሰወአ፡  ኣብ    ኤርትራ  ንሃገራዊ  ነጻነትን ህዝባዊ  ሓርነት  ኣብ  ዝተኻየደን  ዝካየድ  ዘሎ  ቃልሲ፡  ልሉይ  ተራ  ዝነበሮ  ውሩይ  ተቓላሳይ  ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋ ማርያም ብ16 ጥሪ 2017 ብመሪር ሓዘን ዝተዓጀበ ስነ-ስርዓት ተገይርሉ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ሎሚ መዓልቲ 14 ጥሪ 2017 ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ-መንበር ፈጻሚ-ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

"ኣብ ኤርትራ፣ 2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ረዲኤት የድልዮ" CARE International

Suff

ኣብ ኤርትራ፣ ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ ግዜ፣ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ረድኤት ከምዘድልዮ CARE International ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ገሊጹ።

እቲ ትካል፣ 'ብስቕታ ዝሳቐዩ ዘለው ህዝብታት' ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ዝኾነ ናይ ረድኤት ትካላት ናብታ ሃገር ከይኣትዋ ብምእጋዱ፣ ኣበርክቶ ክገብር ከምዘይክኣለ ኣፍሊጡ።

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ ሓያሎ ሰኣልቲ፣ ኣወሃሃድቲ ፊልም፣ ደረስትን ኣፍረይትን ይቕይድ

LYE

ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ዓውዲ ስነጥበብ፣ ምፍራይ ፊልምን ሙዚቃን ተዋፊሮም ንዝርከቡ ሓያሎ ሰኣልቲ፣ ኣወሃሃድቲ ፊልም፣ ደረስትን ኣፍረይትን ይቕየዱ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

ዛጊት በጺሑና ካብ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም፣ ካብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣትሒዞም እናተኣድኑ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰኣልቲ፣ ኣወሃህድቲ ፊልምን ኣፍረይትን፣ መርሃዊ መለስ፣ ወነንቲ ዮናን ፕሮዳክሽን ዳኒኤል ኣብርሃምን ዮናስ ሰሎምንን ይርከብዎም።

Add a comment

ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዜጋታት ብጃምላ ተኣሲሮም

ኣብ ከባቢ ዓዲዃላ ካብ እትርከብ ዓዲወደርኪ ዝተባህለት ዓዲ፡ ልዕሊ 70ዝኾኑ ደቀንስትዮ ዝርከበኦም ዜጋታት ብጉጅለ ዓፋኝ ስርዓት ህግደፍ ተኣሲሮም ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ተወሲዶም፡፡ እቲ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ጥሪ 2017ዝተረኽበ ናጤባ ብሰንኪ ሓደ ጀማል ዓብደልዋስዕ ዝተባህለ ተወላዲ እቲ ዓዲ ዝኾነ መንእሰይ ‘ኮብሊልካ‘ ብዝብል ምስምስ ብለይቲ ክወስድዎ ምስ ዝመጹ ብረት ዝሓዙ ሰባት ዘለዓዓሉዎ ጠንቂ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሮም፡፡

Add a comment

ፖሎቲካ መገለይሲ ቐየስገው፣ ዓውተር ደርብሲ አልግድ (ጥበብድ) ገምድገው ሓሪረትል ለመለም የንቱታት ለቡኑኽር ጉኑዂር መንድርተነኲ።

ኒ ሰልፍልድ  አዊልድ ብርፍዮ ኣዊል ገእ የት፡ ውራ ኣረኻ ደፍዖ ውሪ መኽሰብዲ ዔርዶ፡ አውቲ ክርስትጘ አውዲ ጨሪትሮ ኣኸት ኒ ብርፍ ጃብዋድሕድ ገምድጋዃ፡ ትምዮ ምራድድ  ወሪ ኒየትድ ሄበብስና ደርብል ለብነዲ ጉነዲ በጀኸን ከለብርስሮ ሻኽ ኣራኻ ግን። ሓሰብስጋዂ ሓዲስ ሰና ቃልስቶ ዓጀብ ሲሳዂ ወሪ ሳዳ ከባዂ ሰና ቃልስትሮ ሻኽላ። ኩልኩሊበዲ ድንገዲ ገማዂዲ ፍዂዲ ደርብ ወሳዂድ ፈራዂ ኣዳምዲ፡ ምሕልልድ ሓበጣ-ኣረባ (ከትራመ)

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ንሕና ኣባላት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ኣብ  ሰምየን ኤመሪካ እንርከብ ብመስዋእቲ  ብጻይናን መራሒናን ሓርበኛ ተቃላሳይ ኣቦ መንበር ግ.ሃ.ድ.ኤ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰመዓና ሓዘን ከቢድ እዩ።

Add a comment

ቃል ሓዘን

ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰምዓና ዓሚቝ ሓዘን እናገለጽና፤ ንነፍስሄር ዶክተር ሃብተ መንግስተ ሰማይ፤ ንምሉኣት ስድራ-ቤትን ብጾትን ድማ ኣምላኽ ጽንዓት ክህቦም እናተመነና ናይ`ዚ መሪር ተረኽቦ`ዚ ዕዙዝ ተኻፋልነትና ንገልጽ።

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን ብመስዋእቲ ጅግና ተቓላሳይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም

ስንባደይዶ  ክገልጽ  ከም  ብጾተይ

ቃላት  ኣይረክብን  ክገልጽ  ሓዘነይ

 ምስ  ብጾትካ  ኣንጊህካ  ተበጊስካ 

ካብ  ጠቅምኻ  ጉዳይ  ሃገር  ኣቀደምካ 

ብዘይ  ድኻም  ብተወፋይነት  ተቃሊስካ

 

Add a comment

ቃል ሓዘን

 

ወዲ ሰብ ዕላማ ክህልዎን ንዕላማኡ  ንምዕዋት ከኣ ከይተሓለለ  ክሳብ`ታ ድርቲ ሂወቱ ክጓዓዝ እንኮሎ ፤ ነቲ ዝተበገሰሉ ሸቶ ሃሪሙ ድዩ ኣይሃረመን ብዘየገድስ ዕዉት ጉዕዞ  ከምዝዛዘመ`ዩ ዝድምደም።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ፈጣርን መሳሰይን ተጻብኦታት

መለኽቲ  ስርዓታት  ንገዛእ  ርእሶም  ከም  ለባማትን  ጎረሓትን  ንካልኦት  ከኣ  ከም  ግሩሃት  ካብ’ዚ  ሓሊፎም  ከም ዓያሹ ናይ ምርኣይ ባህሪ ኣለዎም። እዚ ከም’ዚ ዝበለ እምነት፡ ኣካይዳ ኮነ ኣሰራርሓ ግን፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እናተሃርመ’ዩ  መጺኡ።    ኣብ’ዚ  እዋን  ኣብ  ኣዝየን  ውሑዳት  ሃገራት  ኣፍሪቃን፡  ኤስያን  እንተዘይኮይኑ  ዳርጋ ብዓለም ደረጃ ተዳኺሙ’ዩ። 

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ መሪሕነቱን መላእ ኣባላቱን ብመስዋእቲ ክቡር ሓርበኛ ተቃላሳይ ብጻይና ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ይገልጽ።

Add a comment

መርድእ

ወይዘሮ ምሕርት ኪዳነ  ብዓልቲ  ቤት  ንያሴፍ  ብላታ  መብራህቱ  ድሕሪ  ነዊሕ ሕማም  ብዕለት 14.01.2017  ስለ ዝዓረፈት ንዕለት  22.01.2017.......................

Add a comment

መግለጺ ሓዘን፡

ናብ ዝኸበርኩም ስድራ ቤት ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶ/ር. ሃብተ ተስፋማርያም፡-ናብ ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን መላእ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራን፡-

Add a comment

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ- ስርዓት ቀብሪ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ።

ስነስርዓትቀብሪ ጅግናሓርበኛዶር. ሃብተተስፋማርያምንዓርቢዕለት20/01/2017 ክካየድምዃኑሓቢርናምንባርናዝዝከርኮይኑ፣ብኸምዚዝስዕብክሰላሰልምዃኑ ነፍልጥ፦

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፣

መበል 14 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ጀጋኑ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ! ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ ዕለት 10-13 ጥሪ 2017 ኣብ ዘሎ ግዝያት መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያዊን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብመንጽር ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ
ይመስሉ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብምኽንያት መስዋእቲ ዶክቶር ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ንደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ንኣባላት ውድብ ግ.ሃ.ድ.ኤ. ድማ ብፍላይ እገልጽ።

Add a comment

ብፈጻሚ ቤ/ጽ/ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ ሓዘን

ብምኽንያት  ትማሊ  ዕለት  13  ጥሪ  2017  ብመስዋእቲ  ዝተፈለየና  ገዲም ሓርበኛ  ተቓላሳይ    ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ኣብዚ  እዚ  እዋንዚ  ኣቦ  መንበር ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት    ኤርትራ  ነበር  ፡  ንሃገሩ    ዘገልገለ  ጅግና    ሃገራዊ ብመስዋእቱ    ዝተሰማዓና  ከቢድ  ሓዘን    ክንገልጾ    እንኮለና  እቲ  ካብ  እዋን ንእስነቱ  ኣብ  ልቡ    ዝፈኸመን  ዝጎሃረን  ሃገራዊ  ፍቅሪ  ደሪኽዎ  ንልዕሊ  ፍርቂ መዋእል  ኣብ  ባይታ  ቃልሲ    ንምድላይ  ናጽነት  ሃገር  ክንኡ  እውን    ኣብ ምድላይ  ፍትሕን    ዲሞክራስን  ምስ    ኩሎም  ሃገራውያን  ብጾቱ  ብስኒትን ተሞክሮ    ቃልሱ    እንዳሕለፈ    መዋእል  ዕድሚኡ  ወላ  ንኻሊኢት  እዋን  ኣብ
ቃልሲ  ከይተፈለየ  ንሃገሩ    ብጅግንነት    ቅንዕና    ብተዋፋይነት  ንጹር    መርገጽ ሃገራውነትን    ተሰኪሙ  ክሳብ  ዕለት  መስዋእቱ    ዝመጠዎ  ወርቃዊ  ሓርበኛዊ ታሪኹ  እንዳዘከርና  ብስም  ኩሎም  ብጾትና  ንፋነዎ  ኣለና።    በዚ    መሪር  ናይ ሓዘን  ኣጋጣሚ ድማ   ንኹሎም  ስድራቤቱ ንመሳርሕቱ መሪሕነትን   ኣባላትን ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት    ኤርትራ  ንኩልና  ኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሕን ዲሞክራስን  ጽንዓት  ይሃበና    እንዳበልና    ንስዉእ    ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንብል።

Add a comment

ሓጺር ቓል ሓዘን

ንሞት ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያምን  ኣቶ ሓሰን ከክያን ዝምልከት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ስዊስ  1/17/2017 ሃንደበታዊ ሞት ዶክቶር ሃብተ ተስፋማርያም ምስ ሰማዕና ኣብ ስዊስ ንነብር እሞ ምስ ዶክቶር ሃብተ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምጉስጓስን ንሓድነትና ንምትራርን ኣብ ከባቢና ሰፋሕቲ ሰሚናራት የካይድ ስለ ዝነበረ፣ ዳግማይ ክምለስን ንሕና ከኣ ብንቕሓትን ብስጡም ሃገራዊ ሓድነትን ኣብ ክብ ዝበለ ብርኪ ክንጸንሖ ተላብዩና ስለ ዝኸደ፣ ሞይቱ ምስ ሰማዕና ሰንቢድናን ሓዚናን። ‘’ተጋዳላይ ኣይነብርን ታሪኹ ግን ነባሪ’ዩ’’ ሓቒ’ዩ፣ ንብል።

Add a comment

መግለጺ ሰልፊ ኤርትራ ጨንፈር ርያድን ጀዳን

ሓአነት ሰልፊ ጨናፍሩን ኣባላቱን ዘዳኽም ኣብ ግላውን ግሩባውን ረብሓ ሀድሃበ ምርዛም ስነ ሓሳብ ተሰኪሞም ጨንፈር ርያድን ጀዳን ንምብትታን ኣጀንዳ እከይ ተግባራት ንምትግባር

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብምኽንያት ብምኽንያት    ዕርፍቲ ዕርፍቲ   ተጋዳላይ ኣቦ ኣቦኣቦ ኣቦ    መንበር መንበር    ሃገራዊ ሃገራዊ   ግንባር ዘይተጸበናዮ ዘይተጸበናዮ     ሞት ሞትሞት ሞት     ተ ተተ ተ/ // /ዶር ዶርዶር ዶር ሓዚና። ሓዚና።     ክቡር ክቡር ክቡር     ስውእ  ስውእ  ዶር ዶርዶር ዶር ን ንን ንነጻነትን ነጻነትን ነጻነትን    ሓርነትን ሓርነትን    ሃገርን ክሳብ ክሳብ     ዝለዓለ ዝለዓለ ዝለዓለ    ጽፍሕታት ዝተጋደለን ዝተጋደለን    ግቡኡ ግቡኡ    ዝፈጸመን ዓቢ ዓቢዓቢ ዓቢ    ሃገራዊ    ሰብ ሰብሰብ

Add a comment

ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ህዝብናን !!

ሎሚ ዕለት 13/01/2017 ልክዕ ሰዓት07.00 ናይ ኣጋ ምሸት፡ ሓርበኛ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፡ ካብ’ዛ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ምህላዉ መሪር ሓዘን እናተሰማዓና ንሕብረኩም ። ንብጻይናን መራሒናን ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ፣ ንክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ብጸይቲ ኣድያም ተኽሊት ምስ ክቡራትን ደቁን ብምሉኦም ስድራ ቤቱን ብጾትን ከምኡ’ውን ንህዝቢ ኤርትራ ተቓልስቲ ሓይልታቱን ከኣ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃበና።

 

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ብዓርቢ ዕለት 13/01/2017 ጅግና ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣቦ መንበርና ዶኽተር ሃብተ ተሰፋማርያም ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብመስዋእቲ ተፈልዩና። መስዋእቲ ዶኽተር ሃብተ ተስፋማርያም ሓደ ካብቶም ዓንድታት ናይ ሰውራና መራሒ ኮይኑ፡ ደላይ ፍትሕን ሓድነትን ዝኮነ ኣብዚ ጹንኩር ግዜ ኣዚና እንደልየሉ መድረኽ ገዲፉና ምካዱ ዓብይ ኽሳራ ንህዝቢ ኤረትራን ደምበ ተቃውሞ ብፍላይ ንኣባልት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኢዩ።

Add a comment

ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኤሃባዯሇ፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂለ ኣብ ጀበርቲ ዶት ኮም ንዝወጸ ጸሇመ ብዝምሌከትን ምዕብሌናታቱን ቁ/2 030117(update)

እዚ ኣቲናዮ ዘሇና ሓዲሽ  ዓመተ 2017 ዯንበ ተቃውሞ ኤርትራ ካብ ሕድሕድ ምትህሌሊኽን ቁርቁስን ወጺኡ ኣብ ናይ ሓባር ጸሊኢ ዘተኮረ ቃሌሲ ከካይድ ዘሇና ድላትን ነቕ ዘይብሌ መርገጽን እናገሇጽና ኣብቲ ብዕሇት 10/10/16 ኣውጺእናዮ ዝነበርና መግሇጽን ምዕባላታቱን ክንሕብረኩም። ብዕሇት  5/10/16  ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኣብ ሌዕሉ ውድብና ኤስዯሇን  መሪሕነቱን  ዝወጸ  ከቢድ ምስ ጸሊኢ ዘተኣሳስር ጸሇመን  ክስን  ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብወገንና ገባሪኡ ድሕሪ ምጽራይ ብሕጊ ክንተሓሓዞ ምዃንና እውን ገሉጽና ኔርና ኢና። ክሳብ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሇና ጉዕዞ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ።

Add a comment

መግለጺመሪር ሓዘን

ንሕና  ኣብ  ሪያድ  እንነብር  ኣባላት    ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  ኣዝዩ  ዘሰንብድ  ወረ መስዋእቲ  መራሒና  ኣቦ  መንበር  ዶክቶር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ብምስማዕና  መሪር  ሓዘን ተሰሚዑና።  ሞት  ንቡር  ስለዝኾነ  ክትጻወሮ  ክትፍን  ግድን'ዩ።  እንተኾነ  ግን  ጉዳይ ኤርትራን  ህዝባን  ኣብ  ኣዚዩ  ተሃዋሲ  ኩነታት  ወዲቁሉ ኣብዘለወሉ  ጊዜ  ከም  በዓል  ዶክቶር  ሃብተ  ዝኣመሰሉ  ዓበይቲ ሃገራውያን  መራሕቲ፣  ብሞት  ክፍለዩኻ  ዘይጽወር  ጥራሕ ዘይኮነስ ድርብ ሞት'ውን እዩ።

Add a comment

ወዲ ባሻይ በዓል ክልተ ልሳንዶ ዉሉፍ መጸለሚ

ኣይተ  ገብረእግዚኣብሄር  ገብረገርጊስ  (ወዲ  ባሻይ  ካብ  ጀርመን)  ሎም  ቅነ፡  እታ  መጠቀሪት ብርዑ  ዓጢቁ፡  ናብቶም  ነዋፍሮ  ዝነብረና  ኣቕኒዕዋ  ኣሎ።    ኣብቲ  ንግልገለሉ  ዝነበረና መዋእል፡  ካብቲ  ንሕና  ዝሃብናዮ  ሓበሬታ  ንንየው ዘሊሉ፡  ዘየሎን  ዘይነብረን  ኣንጻር  ካልእ ሕብረተ-ሰብን  ሃይማኖትን  ዘቕነዐ፡  ንወድብና፡  ኣብ  ሕስረት  ዘእትወን፤  ብፈትውትናን ተደናገጽትን ከይተረፈ፡  ”ኣንቱም  ሰባት  እንታይ  ኢኹም  ተስምዑና  ዘለኹም!! ብሓደ ዘይግሩዝ  በዓል  ብርዒ ተሞኽሊኾም  ክንድዚ  ኣብ  ሕስረት  ክትሽመሙ!!  ኣይፋልኩምን” ምስተባሃልና።  ኣባላትና  ድማ  ብተደጋጋሚ  ”እዚ  ሰብ  ጠጠው  ኣብሉልና፤  ንነብሱ  ኣሕሲሩ ውድብና  የፍክሶሎ”፡ ብምባል፡  ብጽሑፍን  ኣብ  ኣኼባታትን  ብተደጋጋሚ  ምስ  ተነግረ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ሕጂውንዓቢዓንዲ ካብ ዓንድታት ሃገርና ኤርትራ እነሆ ተፋንዩና። ዋላ’ኳ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ክንቀበሎን ክንምእዘዞን ግድን እንተኾነ፣ መስዋእቲ ብጻይናን ኣቦ መንበር ውድብናን ሓርበኛዶክቶርሃብተተስፋማሪያምኣብ ኣዚዩ ዘድለይና መዋእል ብሃንደበት ስለ ዝተፈለየና ዓሚቚ ሓዘን ከስዕበልና ናይ ግድን ኢዩ። 

Add a comment

ባሕሪ ኤርትራ ጥሙይ ዘየዕንግል፡ ድራር ዓይኒ

ኣብ  ባህልና  ውሽጣዊ  ትሕዝቶኡ  ወይ  ቁም-ነገሩን  ኣዳቒቕካ  ከይፈለጥካ፡  ቀጥ  ዝበለ  ተኽለ-ሰብነት  ዘለዎ መንእሰይ፣  ጸባ  ጸገብ  ዝኾነ  ውላድ  እንስሳ፣  መሬት  ከዲኑ  ናብ  ፍረ  ዝተቓረባ  ዘጉላዕለዐ  ዘራእቲ  …ወዘተ
ዝተዓዘበ  ሰብ  እዋይ  ደስ  ክብል  ድራር  ዓይኒ  ኢሉ  ክዛረብ  ምስማዕ  ዝውቱር’ዩ።    ገለ’ውን  ምስ’ቲ  ግዳማዊ ትርኢት  ዝኸይድ  ንቕድሚት  ኣብ  ጽቡቕ  ነገር  ክበጽሕ’ዩ  ፍረ  ክህብ’ዩ  ዝብል  ተስፋ  ክገብር  ይኽእል’ዩ።

Add a comment

ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ- ስርዓት ቀብሪ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ።

ስነ ስርዓት ሓመድ ድበ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ንዓርቢ ዕለት 20/01/2017  ሰዓት 11ኣብ ከተማ ቦን ኣብዝስዕብ ኣድራሻ ክፍጸም ምዃኑ ንሕብር። ዝርዝር መደባት ስነ ስርዓት ቀብርን ምፍናው ጅግና መራሒና ክስዕብ ስለ ዝኾነ ተኸታተሉና።

 

 

Add a comment

ክልተ ዲፕሎማት ስርዓት ህግደፍ ነቲ ስርዓት ከም ዝራሕርሑ ይግለጽ ኣሎ።

ድሕሪ’ቲ  ብጀማርነት  ጻሕታሪ  ኲናት  ስርዓት  ህግደፍ    ኣብ  2008  ምስ  ሃገረ  ጅቡቲ  ዝተኻየደን  ክሳብ  ሕጂ  ስርዓት ህግደፍ ተዓሚቱ ዝኽሕዶ ዘሎን ብዙሕ ህይወት ሰብ ዝበልዐ ትርጉም ኣልቦ ውግእ፡ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ሃገሩ ንዝነበረ ኣምባሳደር  ህግደፍ  ኣቶ  መሓመድ  ስዒድ  ማንታይ  ድሕሪ  ምብራሩ፡   ከም  ፈጻሚ  ጉዳያት    ኮይኑ  ክሰርሕ  ዝጸንሐ  ኣቶ ዑመር ሳልሕ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ስርዓት ጠንጢኑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቱ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ይሕብራ ኣለዋ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ገዲም ተቓላሳይ ሓው ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰማዓኒ ሓዘን ብስመይን ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን እገልጽ። ብጻይ ሃብተ፡ ንዓይ ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ድሕሪ ናጽነት ናይ ቃልሲ ኣያይ ኢኻ ክብል ከለኹ ብሓበን እየ። ሃገርና ካብዚ ስርዓት ህግደፍ ንጥፍእታ ወሲንዎ ዘሎ መደብ ብውህድ ቃልሲ ምሳኻን ምስ ብጾትካን ክይንና ክነድሕና ዝብል ምሉእ እምነት ኔይርኒ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ግዱሳት መንእስያት ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራ ብ  መስዋእቲ  ሓርበኛ  ተጋዳላይ  ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ኣቦ-መንበር  ግንባር  ሃገራዊ ድሕነት  ኤርትራ  ብቀዳም  13/1/2017  ዝተሰማዓነ  መሪር  ሓዘን  ንገለጽ።  ተጋዳላይ  ዶ/ር ሃብተማርያም  ካብ  ንእስነቱ  ኣትሒዙ  ብጉዳይ  ሃገሩን  ህዝቡን  ክሳብ  ዕለተ  መስዋእቱ ዝተቃለስን  ዘቃለስን  ጅግና  ሓርበኛ  ተጋዳላይን  ደላይ  ፍትሕን  ዲሞክራስን  ብምንባሩ  ሎሚ ካባና  ምፍላዩ  ንህዝብን  ሃገርን  ዓቢ  ክሰራ  ኢዩ  ፡፡  ጅግና  ይሓልፍ  ታሪኹ  ግና  ነባሪ  ኢዩ፡  በዚ መሪር  ኣጋጣሚ  እዚ  ካኣ  ዓሚቅ  ሓዘና  ደጊምና  እንዳ  ገለጽና፡  ንስድራቤቱ  ንመቃልስቱን ፈተውቱን ፡ንመሪሕነትን ኣባላትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንደላይቲ ፍትሒ ጽንዓት ይሃብኩም ይሃበና ንብል።

Add a comment

ኩንትራት ወዲ ድቡስ!

እዚ ሰብኣይ ካብ መዋእል ዓባይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣባል ናይዚ ውድብ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ መስርዕ ዝጸንሐ ኣካል እዩ፣ ከም ሰብ ኣለታውን እወንታውን ተግባራት ክህልዎ ባህርያዊ እዩ። ሽግሩ ክሳብ ሎሚ ካብ ውድባዊ ጉዳያት ሓሊፉ ኣብ ኣደባባይ ወጺኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብሃገራዊ ጉዳያት ክዝቲ ዘይደፈረ እንተኾነ ብውሽጢ ውሽጢ በላሕቲ ተቓለስቲ ናይ ምቕንጻልን ካብ መስርዕ ቃልሲ ከምዘግልሱ ምግባር ግን ሓያል ጥበብ ዝወነነ ኣካል እዩ። ብዙሓት ሰባት ብኣሉታ ይገልጹዎ። ኣነ ግን ሰባት ብኣሉታ ይግለጹዎ ዋላ ብኣወንታ ኣባል ውድብ ስጋብ ዝኾነ ክመርሕን ክምራሕን መሰሉ እዩ ዝብል መርገጽ ነይሩኒ። ብኣካልውን ኣብ እተፈላለየ ጊዝያት ንባህርያቱ ብዝምልከት ወይ ድማ ስእላዊ መዓቀኒታቱ ከብርሃሉ ፈቲነ ነይረይ። እንተኾነ ግን ኣብቶ ክቃለሱን ክኣልዩ ዝኻሉን ዓበይቲ ናይ ውድብ ፖለቲከኛታት ሕዱር ሕነ ናይ ምፍዳይ መደብ ተተሓሓዞ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ዜና መስዋእቲ ገዲም ተቃላሳይ ዶ/ር ሃብተ ኣብዛ  ንነብረላ  ዓለም  ሰብ  ፍጡር  ሓንሳብ  ኢዩ  ዝነበር።  ዘልኣለማዊ  ነባሪ  ዘይምዃኑ  ከኣ    ኩሉ  መዋቲ  ኢዩ።  ኣብ'ዛ  ሓንሳብ ንነብረላ  ዓለም  ግን፡  ነዛ  ሓንቲ  ዕድል  ብሂወት  ኣብ  ዝነብርሉ  እዋን  ታሪኽ  ክሰርሑ፡  ኣብ  ዕለተ  ሂወቶም  ሓንሳብ  ኣብ'ዛ  ሓደ እዋን  ገዲፎማ  ዝኸዱ  ዓለም  ገለ  ኣብርኪቶም  ዝሕልፉ  ግን  ዉሓዳት  ኢዮም።  ገለ  ንዓለም  ዝጠቅም  ምህዞታት  ይፈጥሩ፡  ገለን
ከኣ  ኣንጻር  ጭቆና  ዓፈናን  ምልክን  ይቃለሱ።  ገዛእ  ርእሶም  ንስለ  ብዙሓት  ጭቁናት፡  ንእስነቶም፤  ዕድመኦም፡  ዕድላቶም  ክሳብ ህይወቶም ይብጅዉ።

Add a comment

መብርሂ ንሓላፍነት ዝጐደሎ መግለጺ

ክቡራንን  ክቡራትን  ነበብቲ   እዚ  መብርሂ’ዚ! “ውድባዊ  መግለጺ  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  ሕድሪ” ኣብ ትሕቲ  ዝብል  ኣርእስቲ፣  ብስም  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  -  ሕድሪ  (ግሃድኤ-ሕድሪ)  ብዕለት  09-01-2017 ዝወጽአ  መግለጺ  ኣብ  መራኸቢ  ብዙሃን  ተዘርጊሑ  ብኣንክሮ  ርኢና።   መግለጺ  ዝብል   ኣርእስቲ  ደኣ  ይወሃቦ እምበር፣  እቲ  ጉዳይስ   ቅኑዕ  ሓበረታ   ንኸይፍለጥ  ነቲ  ኲነታት  ሓላሊኽካን  ኣደናጊርካን  ኣብ  ደበንገረ  ኣእቲኻ  እቲ ሓቂ ንኸይፍለጥ ንምሽፋን ተባሂሉ  ዝተኣለመ ምዃኑ ንምርድኡ ኣየጸግምን እዩ።

Add a comment

ህልዊ ዓለማዊ ኩነታት፡ ንኩነታት ዝሑል ኲናት ብዘዘኻኽር መልክዑ ኣሉታዊ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ካብ  10  ክሳብ  13  ጥሪ  2017  ኣብ  ዘሎ  ግዝያት  መበል  14  ስሩዕ  ኣኼባኡ  ዘሰላሰለ  ፈጻሚ  ኣካል  ደሞክራስያዊ  ግንባር ሓድነት  ኤርትራ  (ደግሓኤ)   ንህልዊ  ዓለማዊ  ኩነታት  ኣመልኪቱ  ኣብ  ዝተመያየጠሉ፡  ዓለምና  ኣብ’ዚ  መድረኽ’ዚ
ብዘይካ’ቶም  ብስም  ምስልምና  እናሸቀጡ  ዝሕምስዋ  ዘለው  ሽበራውያን  ምንቅስቓሳት፡  ኣብ  መንጎ  ናይ  ዓለምና ተነሓናሕቲ  ሓያላን  ሃገራት  ዝረአ  ዘሎ  ውድድር፡  ንዝተሰገረ  መድረኽ  ዝሑል  ኲናት  ዘዘኻኽር  ኣሉታዊ  ምዕባሌታት
ተወጢራ ከም እትርከብ ኣረዲኡ።

Add a comment

"ኤርትራ፣ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ይሳቐዩ፣” UNICEF

Unicef

ኣብ ኤርትራ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ፣ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ከምዝሳቐዩ ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት -UNICEF ኣፍሊጡ።

እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፣ ካብ 2015 ኣኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ዝተኸስተ ዞባዊ ደርቂ ኤል-ኒኖ፣ ን80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝጸለወ ብምጥቃስ፣ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ዝተራእየ ሸሮኽ'ውን ነቲ ኩነታት ከምዘጋደዶ ኣረዲኡ።

Add a comment

ህልዊ ዓለማዊ ኩነታት፡ ንኩነታት ዝሑል ኲናት ብዘዘኻኽር መልክዑ ኣሉታዊ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ካብ  10  ክሳብ  13  ጥሪ  2017  ኣብ  ዘሎ  ግዝያት  መበል  14  ስሩዕ  ኣኼባኡ  ዘሰላሰለ  ፈጻሚ  ኣካል  ደሞክራስያዊ  ግንባር ሓድነት  ኤርትራ  (ደግሓኤ)   ንህልዊ  ዓለማዊ  ኩነታት  ኣመልኪቱ  ኣብ  ዝተመያየጠሉ፡  ዓለምና  ኣብ’ዚ  መድረኽ’ዚ
ብዘይካ’ቶም  ብስም  ምስልምና  እናሸቀጡ  ዝሕምስዋ  ዘለው  ሽበራውያን  ምንቅስቓሳት፡  ኣብ  መንጎ  ናይ  ዓለምና ተነሓናሕቲ  ሓያላን  ሃገራት  ዝረአ  ዘሎ  ውድድር፡  ንዝተሰገረ  መድረኽ  ዝሑል  ኲናት  ዘዘኻኽር  ኣሉታዊ  ምዕባሌታት
ተወጢራ ከም እትርከብ ኣረዲኡ።

Add a comment