ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Press Release

01 Mar 2017

A Rashida group connected to The Eritrean regime killed two Sudanese. The United Eritrean Democratic Front (UEDF) does not take responsibility for acts that it didn’t commit.